Cách Vẽ Biểu Đồ Xu Hướng, Sai Số Trong Excel, Steyx (Hàm Steyx)

Excel cho lingocard.vn 365Excel cho lingocard.vn 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm STEYX trong lingocard.vn Excel.

Đang xem: Sai số trong excel

Mô tả

Trả về sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy. Sai số chuẩn là số đo lượng sai số trong dự đoán y cho một giá trị x riêng lẻ.

Cú pháp

STEYX(known_y”s, known_x”s)

Cú pháp hàm STEYX có các đối số sau đây:

Known_y”s Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu phụ thuộc.

Known_x”s Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu độc lập.

Chú thích

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 95, Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2 Trang 95+96

Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu known_y”s và known_x”s có số điểm dữ liệu khác nhau, hàm STEYX trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu known_y”s và known_x”s trống hoặc có ít hơn ba điểm dữ liệu, hàm STEYX trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Phương trình cho sai số chuẩn của giá trị y dự đoán là:

*

trong đó x và y là các trung độ mẫu AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known_y’s) và n là cỡ mẫu.

Xem thêm: Khóa Học Price Action Chuyên Sâu Của Traderviet, Lớp Học Price Action Chuyên Sâu Archives

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Y đã biết

2

3

9

1

8

7

5

Công thức

X đã biết

6

5

11

7

5

4

4

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=STEYX(A3:A9,B3:B9)

Sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy (3,305719)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel