Sách Excel Xây Dựng Trần Văn Dũng, Trần Văn Dũng

*

Thu00f4ng tin bu1eaft buu1ed9c”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_REQUIRED”}},{“jform“:{“value”:”header”,”readonly”:true,”button”:”Header”,”icon”:”icon-quote icon-font”},”jform“:{“checked”:true,”value”:true},”jform“:{“value”:””},”jform“:{“value”:”Thu00f4ng tin tu00e0i khou1ea3n”,”placeholder”:”Header text”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””}},{“jform“:{“value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”email”,”readonly”:true,”button”:”Email”,”icon”:”icon-mail-2 icon-envelope”},”jform“:{“checked”:true,”disabled”:true,”value”:true},”jform“:{“checked”:true,”value”:true},”jform“:{“value”:”ial-email1″},”jform“:{“value”:”email1″,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"email"},"jform“:{“value”:”jform”},”jform“:{“value”:”Email”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_EMAIL1_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”Nhu1eadp u0111u1ecba chu1ec9 email cu1ee7a bu1ea1n”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_EMAIL1_DESC”},”jform“:{“value”:”Sai u0111u1ecba chu1ec9 email”,”defaultValue”:”COM_USERS_INVALID_EMAIL”},”jform“:{“value”:”^(<\w0-9\.\->)+\
(()+\.)+{2,4}$”},”jform“:”email”,”jform“:{“value”:”ial-email1″}},{“jform“:{“value”:”password1″,”defaultValue”:”password”,”predefined”:”password1″,”readonly”:true,”button”:”Password”,”icon”:”icon-lock”},”jform“:{“checked”:true,”disabled”:true,”value”:true},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-password1″},”jform“:{“value”:”password1″,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"mt_khu"},"jform“:{“value”:”jform”},”jform“:{“value”:”Mu1eadt khu1ea9u”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_PASSWORD1_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”u0110u1eb7t mu1eadt khu1ea9u cho bu1ea1n – Nhu1eadp u00edt nhu1ea5t lu00e0 4 ku00fd tu1ef1″,”defaultValue”:”COM_USERS_DESIRED_PASSWORD”},”jform“:{“value”:”Mu1eadt khu1ea9u chu01b0a u0111u00fang”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-password1″}},{“jform“:{“value”:”password2″,”defaultValue”:”password”,”predefined”:”password2″,”readonly”:true,”button”:”Password again”,”icon”:”icon-lock”},”jform“:{“checked”:true,”disabled”:true,”value”:true},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-password2″},”jform“:{“value”:”password2″,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"nhp_li_mt_khu"},"jform“:{“value”:”jform”},”jform“:{“value”:”Nhu1eadp lu1ea1i mu1eadt khu1ea9u”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_PASSWORD2_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”Xu00e1c lu1ea1i nhu1eadn mu1eadt khu1ea9u cu1ee7a bu1ea1n”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_PASSWORD2_DESC”},”jform“:{“value”:”Mu1eadt khu1ea9u chu01b0a u0111u00fang”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_PASSWORD1_MESSAGE”},”jform“:{“value”:”ial-password2″}},{“jform“:{“value”:”header”,”readonly”:true,”button”:”Header”,”icon”:”icon-quote icon-font”},”jform“:{“checked”:true,”value”:true},”jform“:{“value”:””},”jform“:{“value”:”Thu00f4ng tin giao hu00e0ng”,”placeholder”:”Header text”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””}},{“jform“:{“value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”name”,”readonly”:true,”button”:”Name”,”icon”:”icon-user”},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:false},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-name”},”jform“:{“value”:”name”,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"h_v_tn"},"jform“:{“value”:”jform”},”jform“:{“value”:”Hu1ecd vu00e0 tu00ean”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_NAME_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”nhu1eadp tu00ean u0111u1ea7y u0111u1ee7 cu1ee7a bu1ea1n”,”defaultValue”:”COM_USERS_REGISTER_NAME_DESC”},”jform“:{“value”:”.+”,”placeholder”:”.+”},”jform“:{“value”:”Sai thu00f4ng tin”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-name”}},{“jform“:{“profile”:1,”value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”dob”,”readonly”:true,”button”:”Date of birth”,”icon”:”icon-calendar”},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:false},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-dob”},”jform“:{“value”:”dob”,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"ngy_sinh"},"jform“:{“value”:”jform“},”jform“:{“value”:”Ngu00e0y sinh”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_DOB_LABEL”},”jform“:{“value”:”DD-MM-YYYY”,”defaultValue”:”YYYY-MM-DD”},”jform“:{“value”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_DOB_DESC”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_DOB_DESC”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:”^\d{4}\-\d\d\-\d\d$”},”jform“:{“value”:”Sai thu00f4ng tin”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-dob”}},{“jform“:{“profile”:1,”value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”city”,”readonly”:true,”button”:”City”,”icon”:”icon-location icon-map-marker”},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:false},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-city”},”jform“:{“value”:”city”,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"thnh_ph"},"jform“:{“value”:”jform“},”jform“:{“value”:”Thu00e0nh phu1ed1″,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_CITY_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_CITY_DESC”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_CITY_DESC”},”jform“:{“value”:”.+”,”placeholder”:”.+”},”jform“:{“value”:”Sai thu00f4ng tin”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-city”}},{“jform“:{“profile”:1,”value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”region”,”readonly”:true,”button”:”Region”,”icon”:”icon-location icon-map-marker”},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:false},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-region”},”jform“:{“value”:”region”,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"qun"},"jform“:{“value”:”jform“},”jform“:{“value”:”Quu1eadn”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_REGION_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_REGION_DESC”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_REGION_DESC”},”jform“:{“value”:”.+”,”placeholder”:”.+”},”jform“:{“value”:”Sai thu00f4ng tin”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-region”}},{“jform“:{“profile”:1,”value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”country”,”readonly”:true,”button”:”Country”,”icon”:”icon-flag”},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:false},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-country”},”jform“:{“value”:”country”,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"quc_gia"},"jform“:{“value”:”jform“},”jform“:{“value”:”Quu1ed1c gia”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_COUNTRY_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_COUNTRY_DESC”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_COUNTRY_DESC”},”jform“:{“value”:”.+”,”placeholder”:”.+”},”jform“:{“value”:”Sai thu00f4ng tin”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-country”}},{“jform“:{“profile”:1,”value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”phone”,”readonly”:true,”button”:”Phone”,”icon”:”icon-mobile icon-bell”},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:false},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-phone”},”jform“:{“value”:”phone”,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"s_in_thoi"},"jform“:{“value”:”jform“},”jform“:{“value”:”Su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_PHONE_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_PHONE_DESC”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_PHONE_DESC”},”jform“:{“value”:”.+”,”placeholder”:”.+”},”jform“:{“value”:”Sai thu00f4ng tin”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-phone”}},{“jform“:{“profile”:1,”value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”address1″,”readonly”:true,”button”:”Address 1″,”icon”:”icon-address icon-home”},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:false},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-address1″},”jform“:{“value”:”address1″,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"a_ch_thanh_ton"},"jform“:{“value”:”jform“},”jform“:{“value”:”u0110u1ecba chu1ec9 thanh tou00e1n”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_ADDRESS1_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_ADDRESS1_DESC”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_ADDRESS1_DESC”},”jform“:{“value”:”.+”,”placeholder”:”.+”},”jform“:{“value”:”Sai thu00f4ng tin”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-address1″}},{“jform“:{“profile”:1,”value”:”textfield”,”defaultValue”:”text”,”predefined”:”address2″,”readonly”:true,”button”:”Address 2″,”icon”:”icon-address icon-home”},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:false},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:”ial-address2″},”jform“:{“value”:”address2″,”readonly”:true,”prefix”:”jform<","placeholder":"a_ch_giao_hng"},"jform“:{“value”:”jform“},”jform“:{“value”:”u0110u1ecba chu1ec9 giao hu00e0ng”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_ADDRESS2_LABEL”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””},”jform“:{“value”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_ADDRESS2_DESC”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_ADDRESS2_DESC”},”jform“:{“value”:”.+”,”placeholder”:”.+”},”jform“:{“value”:”Sai thu00f4ng tin”,”defaultValue”:”JLIB_FORM_VALIDATE_FIELD_INVALID”},”jform“:{“value”:”ial-address2″}},{“jform“:{“profile”:1,”value”:”tos”,”predefined”:”tos”,”readonly”:true,”button”:”Terms of services”,”icon”:”icon-checkbox icon-ok-circle”},”jform“:{“checked”:true,”disabled”:true,”value”:true},”jform“:{“checked”:false,”disabled”:true},”jform“:{“checked”:true,”value”:true},”jform“:{“value”:”ial-tos”},”jform“:{“value”:”tos”,”readonly”:true,”prefix”:”jform<"},"jform“:{“value”:”jform“},”jform“:{“value”:”u0110u1ed3ng u00fd”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_OPTION_AGREE”},”jform“:{“value”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_TOS_DESC”,”defaultValue”:”PLG_USER_PROFILE_FIELD_TOS_DESC”},”jform“:{“value”:”14″},”jform“:{“value”:”Quy chu1ebf u0111iu1ec1u lu1ec7″,”placeholder”:”Select article for TOS”},”jform“:{“value”:”ial-tos”}},{“jform“:{“value”:”button”,”predefined”:”submit”,”readonly”:true,”button”:”Submit”,”icon”:”icon-arrow-right”},”jform“:{“checked”:false},”jform“:{“value”:””},”jform“:{“value”:”u0110u0103ng ku00fd”,”defaultValue”:”JREGISTER”},”jform“:{“value”:””,”placeholder”:””}}>}>}” name=”fields” />

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel