Trình Tự Lập, Phê Duyệt Quy Trình Lập Đồ Án Quy Hoạch, Bộ Xây Dựng

Phòng hành chính Phòng kiểm định Phòng tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm LAS-XD 213 Phòng kinh tế xây dựng

Đang xem: Quy trình lập đồ án quy hoạch

*

Hotline: 0222.3 854 373

*

Hotline: 0222.3 895 647

*

Hotline: 0222.3 896 131

Xem thêm: Đo Diện Tích Trên Google Map Android, Đo Khoảng Cách Và Diện Tích Trong Google Earth

*
*

*

Xem thêm: Phương Trình Bảo Toàn E Của Fe3O4, Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử

5.2 Mô tả sơ đồ quy trình5.2.1 Phòng Tư vấn nhận nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch từ Giám đốc Trung tâm theo Phiếu giao nhiệm vụ BM--PGNV.5.2.2 Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng: Phòng Tư vấn tiến hành thu thập hồ sơ thông tin quy hoạch như: Bản đồ địa hình; Bản đồ hiện trạng; Vị trí khu đất; Mối quan hệ không gian quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận; Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật liên quan đến khu vực quy hoạch để lập nhiệm vụ. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tương ứng với từng loại quy hoạch bao gồm:- Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng- Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị- Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng xây dựng đô thị- Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thônViệc lập nhiệm vụ, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được thực hiện theo các quy định tại tại I.1, II.1, III.1, IV.1 – Phần II Thông tư số 07/2008/TT-BXD và Điều 6; Điều 14; Điều 22; Điều 33 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP.Nhiệm vụ quy hoạch có thể được điều chỉnh trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng. Khi tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, có những nội dung khác với nhiệm vụ quy hoạch đ• được phê duyệt mà không thay đổi phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch thì không phải tiến hành lập lại nhiệm vụ quy hoạch. Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch để đảm bảo sự thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. 5.2.3 Đồ án Quy hoạch xây dựng:Sau khi được phê duyêt nhiệm vụ Phòng Tư vấn tiến hành thu thập thêm số liệu: Địa hình, địa chất, tự nhiên; Văn hóa kinh tế x• hội của khu vực quy hoạch… để lập Đồ án quy hoạch.Căn cứ để lập đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại Điều 7, Điều 15, Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và tuân thủ theo trình tự từ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đến quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong trường hợp mà chưa có đủ các căn cứ theo quy định thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế x• hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng.Đồ án quy hoạch xây dựng phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng và nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đ• được phê duyệt.Nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại tại I.2, II.2, III.2, IV.2 – Phần II Thông tư số 07/2008/TT-BXD và Điều 8, Điều 16, Điều 24, Điều 34 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP.5.2.4 Nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD5.2.5 Tổ chức lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ quy hoạch xây dựng:Việc lấy ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được thực hiện theo quy định tại các Điều 15, Điều 17, Điều 19, Điều 21, Điều 23, Điều 26 của Luật Xây dựng; Điều 25 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP và những hướng dẫn cụ thể sau:- Lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị: Trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, tổ chức tư vấn có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan bằng văn bản trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt;- Lấy ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị:Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch theo các hình thức hội họp, trao đổi trực tiếp hoặc phát phiếu lấy ý kiến về nội dung quy hoạch tại các Trung tâm thông tin của thành phố, thị x•, quận, phường để nhân dân dễ tiếp cận và góp ý. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt;- Trên cơ sở hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và kết quả lấy ý kiến, người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng quyết định lựa chọn phương án quy hoạch xây dựng.Đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt phải phù hợp với định hướng phát triển; đảm bảo tính khả thi, hài hoà giữa lợi ích của nhà nước và cộng đồng. Đồng thời phải có các kế hoạch và giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại của phương án lựa chọn trên cơ sở các ý kiến đóng góp. 5.2.6 Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch: Thực hiện theo quy định tại các Điều 11, Điều 19, Điều 28, Điều 36 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP hoặc theo hướng dẫn tại Phần IV, Phần V Thông tư số 07/2008/TT-BXD

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án