Phương Trình Tiếp Tuyến Đi Qua Gốc Tọa Độ Và Điểm A (, Bài Giảng Toán 11

¾ Điều kiện cần và đủ để hai đường

*

*

tiếp xúc nhau hệ

*

có nghiệm (nhớ: “hàm hàm, đạo đạo”)

II – Các dạng toán viết phương trình tiếp tuyến thường gặp

Viết PTTT của biết có hệ số góc k cho trước

¾ Gọi là tiếp điểm. Tính

*

.

¾ Do phương trình tiếp tuyến có hệ số góc k

*

¾ Giải tìm được

*

.

Đang xem: Phương trình tiếp tuyến đi qua gốc tọa độ

Lưu ý. hệ số góc của tiếp tuyến thường cho gián tiếp như sau:

¾ Phương trình tiếp tuyến

*

.

¾ Phương trình tiếp tuyến

*

.

¾ Phương trình tiếp tuyến tạo với trục hoành góc

*

.

¾ Phương trình tiếp tuyến tạo với

*

góc

*

‚ Viết PTTT của biết đi qua (kẻ từ) điểm

*

¾ Gọi là tiếp điểm. tính

*

*

theo .

¾ Phương trình tiếp tuyến tại là .

¾ Do

*

¾ Giải phương trình

*

*

phương trình .

ƒ Viết PTTT của biết cắt hai trục tọa độ tại A và B sao cho tam giác OAB vuông cân hoặc có diện tích S cho trước

¾ Gọi

*

là tiếp điểm và tính hệ số góc theo .

¾

vuông cân

*

tạo với Ox một góc

*

*

Đề cho

*

¾ Giải hoặc

*

phương trình tiếp tuyến .

„ Tìm những điểm trên đường thẳng

*

mà từ đó vẽ được

*

tiếp tuyến với đồ thị hàm số

¾ Gọi

*

(sao cho có một biến

*

trong M)

¾ PTTT qua M và có hệ số góc k có dạng .

¾ Áp dụng điều kiện tiếp xúc:

¾ Thế k từ vào được:

¾ Số tiếp tuyến của vẽ từ

*

số nghiệm x của .

… Tìm những điểm

*

mà từ đó vẽ được hai tiếp tuyến với đồ thị hàm số và hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau

¾ PTTT qua M và có hệ số góc k có dạng .

¾ Áp dụng điều kiện tiếp xúc:

¾ Thế k từ vào được:

¾ Qua M vẽ được hai tiếp tuyến với

*

có hai nghiệm phân biệt .

¾ Hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau

*

.


Lưu ý.

¾

có hai nghiệm phân biệt .

Qua M vẽ được hai tiếp tuyến với

*

sao cho hai tiếp điểm nằm về hai phía với trục hoành thì

*

¾ Đối với bài toán tìm điểm

*

sao cho tại đó tiếp tuyến song song hoặc vuông góc với đường thẳng d cho trước, ta chỉ cần gọi và là tiếp tuyến với

*

. Rồi áp dụng

*

nếu cho song song và

*

nếu cho vuông góc

*

.

BÀI TẬP TỔNG HỢP

Cho đường cong

*

. Viết phương trình tiếp tuyến của trong các trường hợp sau:

a) Tại điểm

*

.

b) Tại điểm thuộc và có hoành độ

*

.

c) Tại giao điểm của với trục hoành .

d) Biết tiếp tuyến đi qua điểm

*

.

LỜI GIẢI

Ta có

*

a). Ta có

*

Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm

*

:

*

b). Ta có

*

Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm

*

.

c). Phương trình hoành độ giao điểm của với trục hoành:

*

Với

*

Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm

*

*

Với

*

Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm

*

*

.

d). Gọi

*

là tọa độ tiếp điểm của phương trình tiếp tuyến d đi qua điểm A

Vì điểm

*

, và

*

Phương trình d:

*

*

nên:

*

*

Với

*

, phương trình tiếp tuyến

*

Với

*

, phương trình tiếp tuyến

Cho đường cong

*

. a). Viết phương trình tiếp tuyến của biết tiếp tuyến song song với đường thẳng

*

. b). Viết phương trình tiếp tuyến của biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

*

. c). Viết phương trình tiếp tuyến của biết tiếp tuyến tạo với đường thẳng :

*

một góc .

Tập xác định

*

. Ta có

*

a). Có

*

Vì tiếp tuyến song song với d nên

*

.

Gọi

*

là tọa độ tiếp điểm của tiếp tuyến, ta có

*
*

Với

*

, phương trình tiếp tuyến tại điểm này là:

*

(loại, vì trùng với d).

Với

*

, phương trình tiếp tuyến tại điểm này là:

*

.

b).

*

Vì tiếp tuyến vuông góc với nên,

*

Gọi

*

là tọa độ tiếp điểm của tiếp tuyến, ta có

*
*

.

Với

*

, phương trình tiếp tuyến tại điểm này là:

*

Với

*

, phương trình tiếp tuyến tại điểm này là:

*

.

c).

*

Ta có tiếp tuyến hợp với d một góc 300, nên có

*

Cho hàm số

*

a). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(2; 4).

b). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc

*

.

LỜI GIẢI

Ta có:

*

a). Ta có

*

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(2; 4) là

*

b). Gọi là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị, ta có

*

*

(vô lý).

Kết luận không có tiếp tuyến nào có hệ số góc bằng 1.

Cho hàm số (C):

*

. Tìm phương trình tiếp tuyến với (C):

a) Tại điểm có hoành độ

*

.

b) Song song với đường thẳng (d): x + 2y = 0.

LỜI GIẢI

Tập xác định

*

. Ta có

*

a). Với

*

Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm

*

*

.

b). Ta có

*

Vì tiếp tuyến song song với d nên,

*

. Gọi là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị, ta có

*

So với điều kiện

*

(nhận), (loại)

Với

*

, phương trình tiếp tuyến tại điểm

*

là:

*

.

Cho hàm số

*

. Trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị , hãy tìm tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

LỜI GIẢI

Ta có

*

Gọi là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến, vậy

*

Ta có

*

Vậy

*

tại

*

Suy ra phương trình tiếp tuyến cần tìm:

*

Cho hàm số

*

. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O. (Khối A – 2009) .

LỜI GIẢI

Tập xác định

*

. Ta có

*

Vì tiếp tuyến (d) cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại A, B tạo thành tam giác OAB vuông cân, nên đường thẳng (d) hợp với trục Ox một góc 450.

Vậy có

*

Gọi là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến, ta có

*

Với

*

(phương trình vô nghiệm).

Với

*

Với

*

, phương trình tiếp tuyến tại điểm này

*

. Tiếp tuyến này loại vì đường thẳng này đi qua gốc tọa độ nên không tạo thành được tam giác.

Với

*

, phương trình tiếp tuyến tại điểm này

*

Cho hàm số

*

, m là tham số thực. Tìm các giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị của hàm số (1) tại điểm có hoành độ đi qua điểm . (Dự bị A1 – 2008)

LỜI GIẢI

Tập xác định

*

Với

*

,

*

Phương trình tiếp tuyến tại điểm :

*

(d).

Ta có

*

.

Cho hàm số

*

. Tính diện tích của tam giác tạo bởi các trục tọa độ và tiếp tuyến của đồ thị của hàm số (1) tại điểm .(Dự bị D1 – 2008)

LỜI GIẢI

Tập xác định . Có

*

.

Phương trình tiếp tuyến (d) tại điểm :

*

Gọi A là giao điểm của d và trục hoành

*

, vậy

*

Gọi B là giao điểm của d và trục tung

*

, vậy

*

.

Ta có tam giác OAB vuông tại O nên

*

Cho hàm số

*

. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị biết tiếp tuyến tạo với đường thẳng

*

góc .

LỜI GIẢI

Tập xác định . Ta có

*

*

Vì tiếp tuyến tạo với đường thẳng d một góc nên thỏa

*

Gọi là hoành độ tiếp điểm

Với

*

. Phương trình tiếp tuyến tại điểm (0 ; 4):

*

.

Với

*

Với

*

, phương trình tiếp tuyến

*
*

.

Với

*

, phương trình tiếp tuyến

*
*

.

Cho hàm số

*

. Trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị , hãy tìm tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất.

LỜI GIẢI

Tập xác định . Ta có

*

Gọi là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến, ta có

*

*

Từ đó suy ra

*

tại .

Với

*

, phương trình tiếp tuyến cần tìm:

*

Cho hàm số

*

. Gọi

*

. Tìm điểm sao cho tiếp tuyến của tại vuông góc với đường thẳng

*

.(Dự bị B2 – 2003)

Xem thêm: (Doc) Đồ Án Nguyên Lý Chi Tiết Máy Spkt Đề 2, Đồ Án Nguyên Lý Chi Tiết Máy Đề 2: Trường Spkt

LỜI GIẢI

Tập xác định . Ta có

*

Gọi

*

Ta có

*
*

Hệ số góc của tiếp tuyến tại M

*

Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng IM nên có

*

*

Vậy có 2 điểm

*

thỏa yêu cầu bài toán.

Cho hàm số

*

. Tìm điểm , biết tiếp tuyến của tại cắt hai trục tọa độ tại

*

và tam giác

*

có diện tích bằng

*

.(Khối D – 2007)

LỜI GIẢI

Tập xác định . Ta có

*

Gọi

*

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M:

*

Gọi

*

là giao điểm của d và trục Ox, có

*

. Vậy

*

Gọi B là giao điểm của d và trục Oy, có

*

. Vậy

*

Ta có tam giác OAB cân tại O, theo giả thiết ta có:

*

*

Với

*

phương trình vô nghiệm.

Với

*

Với

*

ta có . Với

*

ta có

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là ,

(*) Cho hàm số

*

. Qua điểm

*

có thể kẻ được mấy tiếp tuyến đến đồ thị . Viết phương trình các tiếp tuyến ấy .

LỜI GIẢI

Cho hai hàm số

*

*

. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của các hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tìm góc giữa hai tiếp tuyến trên.

LỜI GIẢI

Cho hàm số :

*

.

a) Viết phương trình tiếp tuyến của tại điểm

*

;

b) Vết phương trình tiếp tuyến của tại giao điểm của với trục hoành;

c) Viết phương trình tiếp tuyến của tại giao điểm của với trục tung ;

d) Viết phương trình tiếp tuyến của bết tiếp tuyến song song với đường thẳng

*

;

e) Viết phương trình tiếp tuyến của biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

*

.

LỜI GIẢI

Tìm các điểm trên đồ thị

*

mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng

*

.

LỜI GIẢI

Tập xác định . Ta có

*

Gọi

*

là tọa độ tiếp điểm của tiếp tuyến d với đồ thị (C), sao cho d vuông góc với đường thẳng

*

.

Phương trình tiếp tuyến d là:

*
*

.

(d) vuông góc với ( ) khi và chỉ khi

*

Kết luận có hai tọa độ điểm M cần tìm là

*

*

.

Cho đồ thị

*

.Tìm m để tiếp tuyến tại giao điểm của với Ox song song với đường thẳng d: .

LỜI GIẢI

Tập xác định

*

. Ta có

*

.

Tọa độ giao điểm của và trục Ox là

*

. Phương trình tiếp tuyến của tại điểm A là:

*
*

.

Để song song với d: khi và chỉ khi:

*

.

Kết luận

*

thỏa yêu cầu.

Cho hàm số (C): y =

*

. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua

*

của đồ thị (C).

LỜI GIẢI

Tập xác định

*

. Ta có

*

Gọi

*

là tọa độ tiếp điểm của tiếp tuyến (d) cần tìm với đồ thị hàm số (C) nên

*

*

. Phương trình tiếp tuyến (d):

*

Ta có

*
*
*

.

Kết luận có hai tiếp tuyến cần tìm là

*

*

.

Gọi (Cm) là đồ thị của hàm số

*

(m là tham số).

Gọi M là điểm thuộc (Cm) có hoành độ bằng

*

. Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại điểm M song song với đường thẳng

*

LỜI GIẢI

Tập xác định . Ta có

*

Điểm thuộc có hoành độ là

*

Phương trình tiếp tuyến của tại M là:

*

Để song song với d:

*

khi và chỉ khi:

*

.

Kết luận

*

.

Cho hàm số

*

. Viết phương trình tiếp tuyến của (1), biết tiếp tuyến đi qua điểm

*

.

LỜI GIẢI

Tập xác định . Có

*

.

Gọi

*

là tọa độ tiếp điểm của tiếp tuyến (d) cần tìm với đồ thị hàm số (1) nên

*

*

. Phương trình tiếp tuyến (d):

*

Ta có

*
*

*

Kết luận có hai tiếp tuyến cần tìm là

*

*

.

Cho đồ thị (C):

*

. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với Ox.

LỜI GIẢI

Tập xác định . Ta có

*

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và trục Ox:

*
*
*

(loại). Với

*

Phương trình tiếp tuyến tại

*

của (C):

*

.

Phương trình tiếp tuyến tại

*

của (C):

*

.

Tìm

*

sao cho tiếp tuyến của tại

*

song song với nhau và vuông tại O ?

LỜI GIẢI

● Gọi

*

. Ta có:

*

.

● Tiếp tuyến tại A và B lần lượt có hệ số góc:

*

.

● Do tiếp tuyến tại A và B song song nhau nên

*
*

*
*
*

● Do ba điểm

*

tạo thành tam giác vuông tại O nên

*

*
*
*

*
*
*

*

.

● Vậy

*

hoặc

*

là các điểm cần tìm.

Tìm những điểm

*

sao cho tiếp tuyến với tại M tạo với hai trục tọa độ một tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng

*

?

LỜI GIẢI

● Gọi

*

và tiếp tuyến tại điểm M có phương trình

*

● Gọi

*

.

● Khi đó tọa độ trọng tâm của là

*

.

● Do

*
*

*
*

*

nên

*

hoặc

*

.

Tìm

*

biết rằng tiếp tuyến của đồ thị tại điểm

*

cắt đồ thị tại B (khác điểm A) thỏa:

*

?

LỜI GIẢI

● Gọi

*

và phương trình tiếp tuyến tại điểm A có dạng

*

.

● Ta có

*

có hoành độ nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm:

*

● Theo giả thiết, ta có:

*

*

*
*

.

Xem thêm: văn nghị luận lớp 8 khi con tu hú

Cho hàm số

*

.Tìm điểm M thuộc (C), sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại điểm thứ hai là N và

*

.

LỜI GIẢI

Gọi

*

. Phương trì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình