Phương Trình Mặt Cầu Tâm I Tiếp Xúc Với Trục Oy Là, Cho Điểm I(1

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Cho điểm I(1;-2;3). Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với trục Oy là:

*

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(1;-2;3).Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy là:

A.

Đang xem: Phương trình mặt cầu tâm i tiếp xúc với trục oy

( S ) : x – 1 2 + y + 2 2 + ( z – 3 ) 2 = 10

B. ( S ) : x – 1 2 + y + 2 2 + ( z – 3 ) 2 = 9

C. ( S ) : x – 1 2 + y + 2 2 + ( z – 3 ) 2 = 18

D. ( S ) : x – 1 2 + y + 2 2 + ( z – 3 ) 2 = 16

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz

cho điểm I (1;-4;3). Phương trình mặt cầu

tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) là:

*

*

*

*

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu tâm I(3;2;4) và tiếp xúc với trục Oy

A. x 2 + y 2 + z 2 − 6 x − 4 y − 8 z + 3 = 0

B. x 2 + y 2 + z 2 − 6 x − 4 y − 8 z + 1 = 0

C. x 2 + y 2 + z 2 − 6 x − 4 y − 8 z + 2 = 0

D. x 2 + y 2 + z 2 − 6 x − 4 y − 8 z + 4 = 0

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm I(1;0;-2) và mặt phẳng (P) có phương trình x + 2y -2z +4 =0. Phương trình mặt cầu (S) tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) là:

A.(x-1)²++(z+2)²=9

B.(x-1)²+y²+(z+2)²=3

C.(x+1)²++(z-2)²=3

D.(x+1)²++(z-2)²=9.

Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho điểm I(0;-3;0). Viết phương trình của mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz).

Xem thêm: Tổng Hợp Thắc Mắc Về Topica Khóa Học Online Từ Giảng Viên Topica Native

*

*

*

*

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+y-2z+3=0và điểm I(1;1;0)Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với (P) là:

A. x – 1 2 + y – 1 2 + z 2 = 5 6

B. x – 1 2 + y – 1 2 + z 2 = 25 6

C. x – 1 2 + y – 1 2 + z 2 = 5 6

D. x + 1 2 + y + 1 2 + z 2 = 25 6

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(3;4;-2).Lập phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oz.

A. ( S ) : x – 3 2 + y – 4 2 + z + 2 2 = 25

B. ( S ) : x – 3 2 + y – 4 2 + z + 2 2 = 4

C.

Xem thêm: Các Phương Trình Hóa Học Lớp 11 Chương Nito, Tài Liệu Hệ Thống Hóa Bài Tập Chương Nitơ

( S ) : x + 3 2 + y + 4 2 + z – 2 2 = 20

D. ( S ) : x – 3 2 + y – 4 2 + z + 2 2 = 5

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho điểm M(1;-2;3). Gọi Ilà hình chiếu vuông góc của Mtrên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm I bán kính IM?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình