Phương Trình Ion Rút Gọn Không Đúng Là : H+ + Hso3, Phương Trình Ion Rút Gọn Không Đúng Là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phương trình ion rút gọn không đúng là

A. H+ + HSO3- → H2O + SO2

B.

Đang xem: Phương trình ion rút gọn không đúng là

Fe2++ SO42- → FeSO4.

C. Mg2++ CO32- → MgCO3.

D.NH4++ OH- → NH3+ H2O

*

Cho các phương trình phản ứng sau: Na2CO3 + HCl (a) ; K2CO3 + HNO3 (b) ; (NH4)2CO3 + H2SO4 (c); K2CO3 + HCl (d) ; CaCO3 + HNO3 (e) ; MgCO3 + H2SO4 (g). Có mấy phản ứng có phương trình ion thu gọn là CO32- + 2H+ à CO2 + H2O:

A.2

B.3

C.4

D.5

Cho dãy các ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH- (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO32-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Fe3+, NH4+, SO42-, I- (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy gồm các ion cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:

A. 2

B.3

C. 4

D. 5

Trộn lẫn hỗn hợp các ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-

(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp có thể xảy ra 3 phản ứng là:

A. I, II, VI

B.III, IV, V, VI

C.IV, V, VI

D. III, IV, VI

Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau:

(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O

(b) Mg(OH)2 + H2SO4 →MgSO4 + 2H2O

(c) 3KOH + H3PO4 →K3PO4 +3H2O

(d) Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 +2H2O

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn: H+ + OH- →H2O là:

A. 3

B. 2

C.

Xem thêm: Đồ Án Hệ Thống Điện Trên Ô Tô, Ngành Xe, Đồ Án Hệ Thống Cung Cấp Điện Trên Ô Tô

4

D. 1

Cho phương trình ion:

FeS + H + + SO 4 2 – → Fe 3 + + SO 2 + H 2 O .

Tổng hệ số nguyên tối giản củaphương trình ion này là

A. 30

B. 50

C. 36

D. 42

Cho các phản ứng: NaHCO3 + KOH (a); KHCO3 + NaOH (b); NH4HCO3 + KOH (c); KHCO3 + Ba(OH)2 (d);Ca(HCO3)2 + KOH (e); Ba(HCO3)2 + NaOH (g). Có mấy phản ứng có phương trình ion thu gọn là HCO3- + OH- à CO32- + H2O

A.2

B.3

C.4

D.1

Phương trình H + + OH – → H 2 O là phương trình ion rút gọn của phản ứng có phương trình nào sau đây?

A. NaOH + NaHCO 3 → Na 2 CO 3 + H 2 O

B. NaOH + HCl → NaCl + H 2 O

C. Mg ( OH ) 2 + 2 HCl → MgCl 2 + 2 H 2 O

D. 3 HCl + Fe ( OH ) 3 → FeCl 3 + 3 H 2 O

Phương trình H+ + OH- → H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng có phương trình nào sau đây?

A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

B.NaOH + HCl → NaCl + H2O.

C. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O.

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Được Khấu Trừ Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

3HCl + Fe(OH)3→ FeCl3+ 3H2O.

Dung dịch A có a mol NH 4 + , b mol Mg 2 + , c mol SO 4 2 – và d mol HSO 3 – . Biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng sự liên quan giữa a, b, c, d ?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình