Phương Trình Ion Rút Gọn H3Po4, H3Po4 + Ba(Oh)2 = H2O + Ba3(Po4)2

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Phương trình ion rút gọn h3po4

Viết phương trình hoá học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa axit photphoric với lượng dư của:Ca(OH)2

*

Viết phương trình hoá học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa axit photphoric với lượng dư của:K2CO3

viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và dạng ion rút gọn giữa H3PO4 với lượng dư của : a) BaO ; b) Ca(OH)2 ; c) K2CO3

viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và dạng ion rút gọn giữa H3PO4 với lượng dư của : a) BaO ; b) Ca(OH)2 ; c) K2CO3

Do các chất a) BaO, b) Ca(OH)2, c) K2CO3 lấy dư nên khi tác dụng với H3PO4 muối tạo thành là muối photphat trung hòa:

a) 3BaO + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 3H2O

b) 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

c) 3K2CO3 + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3CO2 + 3H2O

Viết phương trình hoá học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa axit photphoric với lượng dư của:BaO

Xem thêm: cách tính tiền số đề miền bắc

Các chất lấy dư nên muối tạo ra là muối trung hoà:2H3PO4+ 3BaO → Ba3(PO4)2+ 3H2O

Phương trình phân tử trùng với phương trình ion thu gọn

Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch:

(1) K3PO4và Ba(NO3)2

(2) Na3PO4và CaCl2

(3) Ca(H2PO4)2và Ca(OH)2với tỉ lệ mol 1:1

(4) (NH4)3PO4+ Ba(OH)2

(1) 2K3PO4+ 3Ba(NO3)2→ Ba3(PO4)2↓ + 6KNO3

Ba2++ 2PO43-→ Ba3(PO4)2↓

(2) 2Na3PO4+ 3CaCl2→ Ca3(PO4)2↓ + 6NaCl

Ca2++ 2PO43-→ Ca3(PO4)2↓

(3) Ca(H2PO4)2+ Ca(OH)2→ 2CaHPO4+ 2H2O

H2PO4-+ OH-→ HPO42-+ H2O

(4) 2(NH4)3PO4+ 3Ba(OH)2→ Ba3(PO4)2↓ + 6NH3↑ + 6H2O

6NH4++ 2PO43-+ 3Ba2++ 6OH-→ Ba3(PO4)2↓ + 6NH3↑ + 6H2O

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4với lượng dư của:

a) BaO b) Ca(OH)2 c) K2CO3

 

Do các chất a) BaO, b) Ca(OH)2, c) K2CO3lấy dư nên khi tác dụng với H3PO4muối tạo thành là muối photphat trung hòa:

a) Ba3(PO4)2; b) Ca3(PO4)2; c) K3PO4

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3; Al(OH)3; Ni(OH)2

CrCl3+ 3NaOH (đủ) → Cr(OH)3↓ + 3 NaCl

Cr3++ 3OH-→ Cr(OH)3↓

AlCl3+ 3NaOH (đủ) Al(OH)3↓ + 3 NaCl

Al3++ 3OH-→ Al(OH)3↓

Hoặc AlCl3+ 3NH3(dư) + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3++ 3NH3(dư) + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

Ni(NO3)2+ 2NaOH → Ni(OH)2↓ + 2NaNO3

Ni2++ 2OH-→ Ni(OH)2↓

viết phương trình hóa học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của các phản ứng traođổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3,Al(OH)3, Ni(OH)3, .

Cr(NO3)3+ 3NaOH(vừa đủ) → Cr(OH)3↓ + 3NaNO3;

AlCl3 + 3KOH (vừa đủ) → Al(OH)3↓ + 3KC1 ;

Ni(NO3)2+ 2NaOH → Ni(OH)2↓+ 2NaNO3.

Xem thêm: 1 Khóa Học Phí Các Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Mừng Năm Mới 2018

viết phương trình hóa học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của các phản ứng traođổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ,Al(OH)3, Ni(OH)3, .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình