Viết Phương Trình Đá Vôi Ra Vôi Sống Caobằngcách, Vôi Sống Là Gì

$1_(0)$ Sản xuất vôi sống CaO bằng cách nung đá vôi (thành phần chính là canxi $CaCbonat$ CaCO,). $a
ight)$ Viết phương trình hoá học. tấn vôi tan đá vôi có chứa 80% canxi cachonat có thể sản xuất được bao nhiêu sống ? $2_(0)$ Hãy thực hiện các thí nghiệm để $1a$ loại bỏ tạp chất $Ta$ khỏi hỗn hợp sau $a
ight)$ Khí O, có lẫn tạp chất là $9$ $.$ $~$ $b
ight)$ Không khí (hỗn hợp N, và 0,) có lẫn tạp chất là SO2. $C
ight)$ Bột CaCO, có lẫn tạp chất là CaO. Viết các phương trình hoá học trong mỗi thí nghiệm. $3_(0)$ $Kh$ Khối lượng Ca(OH), sản xuất được từ 112kg CaO tác dụng với $H_(2)O$ là $A.74kgi$ $B.148kg:$ $C_(0)$ $14,8kgi$ $D.7,4kg$

Đang xem: Phương trình đá vôi ra vôi sống

*

câu 1/a) CaCO3->CaO+CO2b) 1 tấn vôi có chứa 0,8 tấn CaCO3vì CaCO3->CaO 100kg ->56kg 800kg ->X kgtính được: X=488 kg
câu 2/Dẫn hỗn hợp khí vào dd nước vôi trong dư,khi thoát ra là O2Phuong trinh : CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2Ob.Dẫn hỗn hợp khí qua dd nước Br2 dư thoát ra là không khíphương trinh : SO2 + 2H2O + Br2 -> H2SO4 + 2HBrc.Cho hỗn hợp vào nước dư,lọc lấy chất rắn không tan-chất rắn đó là CaCO3Phương trinh : CaO + H2O -> Ca(OH)2

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Tài Khoản Google Trên Máy Tính, Xóa Tài Khoản Google Của Bạn

*

BÀI TẬP 1. Bằng phương pháp hoá học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ? a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na20. b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2. Viết các phương trình hoá học. $2$ Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hoá học. a) CaO, CaCO3 ; b) CaO, MgO. Viết các phương trình hoá học. 200 ml dung dịch HCI có nồng độ 3,5M hoà tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe,03. Khô khí a) Viết các phương trình hoá học. b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu. 4. Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O. Hình 1.5. a) Viết phương trình hoá học. Sa đồ b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng. ôl công nghiệp c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. $9$
Xem lời giải

*

Xem thêm: tiểu luận về khách sạn mường thanh

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình