Giải Bài Tập Sbt Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Sbt Bài 5

*

Bài 65 trang 59 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 65 trang 59 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình : a) |0,5x| = 3 – 2x ; b) |-2x| = 3x + 4; …

Đang xem: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối sbt

*

Bài 66 trang 59 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 66 trang 59 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình: a) |9 + x| = 2x ; b) |x – 1| = 3x + 2 ; …

*

Bài 67 trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 67 trang 60 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình: a) |5x| – 3x – 2 = 0 ; b) x – 5x + |-2x| – 3 = 0 ; …

*

Bài 68 trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 68 trang 60 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình: a) |x – 5| = 3 ; b) |x + 6| = 1 ; …

Xem thêm: Quyết Định 228/Qđ

*

Bài 69 trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 69 trang 60 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình: a) |3x – 2| = 2x ; b) |4 + 2x| = -4x ; …

*

Bài 70 trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 70 trang 60 sách bài tập toán 8. Với các giá trị nào của x thì: a) |2x -3| = 2x – 3 ; b) |5x – 4| = 4 – 5x.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đấu Dây Loa Vi Tính Nhanh Nhất, Https://Tinhte

*

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 60 sách bài tập toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức |- 5x| ta được biểu thức: A. -5x với x > 0 và 5x với x Xem chi tiết

*

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 60 sách bài tập toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức |x – 2| ta được biểu thức : A. x – 2 với x > 2 và 2 – x với x Xem chi tiết

*

Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 60 sách bài tập toán 8 tập 2. Tìm x sao cho |2x – 4| = 6.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình