(Pascal) Nhập Vào Bán Kính Của Hình Tròn

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

1. Viết chương trình tính diện tích và chu vi của hình tròn biết bán kính r nhập vào từ bàn phímĐANG CẦN GẤP HELP MEE

*

Program lingocard.vn;

Uses crt;

Var r,S,C:real;

Begin

Write ('Ban kinh la');

Readln (r);

S:=r*r*3.14;

C:=r*2*3.14;

Writeln ('Chu vi la',C);

Writeln ('Dien tich la',S);

Readln;

End.

Đang xem: Nhập vào bán kính của hình tròn in ra màn hình diện tích và chu vi của nó

*

uses crt;

var r,cv,dt:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap ban kinh:');readln(r);

until r>0;

cv:=r*2*pi;

dt:=sqr(r)*pi;

writeln('Chu vi=',cv:4:2);

writeln('Dien tich=',dt:4:2);

readln;

end.

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn bán kính R, biết rằng R là số thực và được nhập vào từ bàn phím, biết hằng số Pi có giá trị = 3.14

(Chu vi = 2.Pi.R, Diện tích = Pi.R2 là các số thực).

bài 1 : Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật là các số dương được nhập từ bàn phím.In ra màn hình điện tích của chu vi của nó

Bài 2: Viết chương trình tính diện tích và chu vi của hình tròn biết bán kính của hình tròn là số dương được nhập từ bàn phím.

( Help meeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!! lưu ý, giải câu nào cx đc ạ, 2 câu thì mik càng cảm ơn ^^)

CÂU 1:

program hinhchunhat;

var a,b,S,C: real;

begin

Write(“Nhapdodaicanhthuchata=”);readln(a);

Write(“Nhapdodaicanhthuhaib=”);readln(b);

S:= a*b;

C:=(a+b)*2;

Writeln(“Dientichhinhchunhatla:”,S);

Writeln(“Chuvihinhchunhatla:”,C);

readln

end.

CHÚC BẠN HỌC TỐT!

CÂU 2:(lưu ý: câu này thì mik viết chương trình với bán kính hình tròn là sớ thực được nhập từ bàn phím còn số dương thì bn tự tìm hiểu nhe. nếu tìm hiểu đc thì bn chỉ cần thay phần khai báo var thôi nhe.)

program hinhtron;

var r:real;

const pi=3.14;

begin

clrscr;

Write(“Nhapbankinh:”);readln(r);

Writeln(“Chuvihinhtronla:”,2*pi*r);

Writeln(“Dientichhinhtronla:”,pi*r*r);

readln

end.

CHÚC BẠN HỌC TỐT (x2)

B1:Biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

B2:Lấy chiều dài nhân rộng.

B3:Viết đáp số.

B4:Viết chương trình và kết thúc thuật toán.

Viết chương trình tính diện tích của một hình tam giác, biết rằng chiều cao h và cạnh đáy a là các số thực và được nhập vào từ bàn phím.

Xem thêm: Bộ Tài Liệu Tin Học Văn Phòng Excel, Powerpoint,, Bộ Tài Liệu Tự Học Microsoft Excel Bao Gồm

(Diện tích = (cạnh đáy* chiều cao)/2).

câu 1 em hãy sử dụng công thức hê-rông lập chương trình tính và hiển thị ra màn hình máy tính diện tích hình tam giác với chiều dài 3 canh a,b,c được nhập từ bàn phím (lưu ý dùng p=(a+b+c)/2)

câu 2 hãy lập chương trình nhập từ bàn phím một dãy số nguyên n phần tử (với n

Câu 1:

uses crt;

var a,b,c,p,s:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then

begin

p:=(a+b+c)/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

writeln('Dien tich tam giac la: ',s:4:2);

end

else writeln('Day khong la ba canh trong mot tam giac');

readln;

end.

Câu 2:

uses crt;

var a:array<1..100>of integer;

i,n,t,max,min:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A<',i,'>='); readln(a);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do

t:=t+a;

writeln('Tong cac phan tu trong day la: ',t);

max:=a<1>;

min:=a<1>;

for i:=1 to n do

begin

if maxa then min:=a;

end;

writeln('Gia tri lon nhat la: ',max);

writeln('Gia tri nho nhat la: ',min);

readln;

end.

Đúng 1
Bình luận (1)

viết chương trình tính chu vi, diên tích hình vuông với cạnh a được nhập vào từ bàn phím.❤✿

mn giúp em với ạ T4 em thi rồi!!!
Lớp 8 Tin học Lập trình đơn giản
3
1
Gửi Hủy

clrscr;

write('nhap canh a: ');readln(a);

P:=a*4;

S:=a*a;

writeln('Chu vihinh vuong canh a la:',P);

writeln('Dien tich hinh vuong canh a la: ',S);

Đúng 0
Bình luận (2)

*

speeed

Đúng 1
Bình luận (0)

uses crt;

var a,cv,dt:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

until a>0;

cv:=a*4;

dt:=sqr(a);

writeln('Chu vi la: ',cv:4:2);

writeln('Dien tich la: ',dt:4:2);

readln;

end.

Đúng 0
Bình luận (0)

2: Viết chương trình sử dụng lệnh lặp để tính trung bình cộng của N số thực. Với số N và các số tính trung bình cộng được nhập vào từ bàn phím.Câu 3: Viết chương trình nhận biết một số tự nhiên N được nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không.

Lớp 8 Tin học
3
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 3:

uses crt;

var n,i,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

if n>1 then

begin

kt:=0;

for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do

if n mod i=0 then kt:=1;

if kt=0 then writeln(n,' la so nguyen to')

else writeln(n,' la hop so');

end

else writeln(n,' khong la so nguyen to cung khong la hop so');

readln;

end.

Đúng 1
Bình luận (1)

Viết chương trình bảng cửu chương n với n nhập từ bàn phím.

Viết chương trình tính tổng các số chẵn đc nhập từ bàn phím.

TIN HỌC 8

Lớp 8 Ngữ văn
0
0
Gửi Hủy

a) viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số nhỏ nhất.

Xem thêm: Thế Giới Tâm Linh Hành Trình Về Phương Đông (Nguyên Phong), Hành Trình Về Phương Đông

b) viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số lớn nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích