Nahco3 Ca Oh 2 Phương Trình Ion, Ca(Oh)2 + Nahco3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

a)Ba(OH)2 + NaHCO3

-TH1: Ba(OH)2 dư thì PTPU sẽ là :Ba(OH)2 + NaHCO3(
ightarrow) BaCO3 + NaOH + H2O

Ba2+ + HCO3- + OH-(
ightarrow) BaCO3 + H2O

+TH2: Ba(OH)2 hết Ba(OH)2 + 2NaHCO3 (
ightarrow) BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Ba2+ + HCO3- + OH- (
ightarrow) BaCO3 + H2O

b)NaHCO3+KOH

2NaHCO3 + 2KOH(
ightarrow) Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O

HCO3- + OH- (
ightarrow)CO32- + H2O

*

Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) Ca(HCO3) + NaOH → ;

(2) NaHCO3+ Ca(OH)2→ ;

(3) NaHCO3+ HCl →

(4) NaHCO3+ KOH → ;

(5) KHCO3+ NaOH → ;

(6) NH4HCO3+ NaOH →

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn: HCO3-+ OH-→ CO32-+ H2O là

A. (4), (5), (6).

Đang xem: Nahco3 ca oh 2 phương trình ion

B. (4), (5).

C. (1), (2), (6).

D. (1), (3), (5).

Cho các phản ứng sau:

(1) NaHCO3 + NaOH;

(2) NaOH + Ba(HCO3)2;

(3) KOH + NaHCO3;

(4) KHCO3 + NaOH;

(5) NaHCO3 + Ba(OH)2;

(6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2;

(7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2.

Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH- + HCO3- → CO32- + H2O

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Cho các phản ứng sau:

(1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2.

Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH- + HCO3- → CO32- + H2O

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Cho các phản ứng sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH- + HCO3- → CO32- + H2O

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Cho các phản ứng sau:

( 1 ) N a H C O 3 + N a O H ; ( 2 ) N a O H + B a ( H C O 3 ) 2 ; 3 K O H + N a H C O 3 ; ( 4 ) K H C O 3 + N a O H ; ( 5 ) N a H C O 3 + B a ( O H ) 2 ; ( 6 ) B a ( H C O 3 ) 2 + B a ( O H ) 2 ; ( 7 ) C a ( O H ) 2 + B a ( H C O 3 ) 2 .

Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là:

O H – + H C O 3 – → C O 3 2 – + H 2 O

A.2.

B.4.

C.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Chóp Tam Giác, Cách Tính Diện Tích Hình Chóp, Ví Dụ Minh Họa

3.

D.5.

Cho các phản ứng sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH – + HCO 3 – → CO 3 2 – + H 2 O

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Cho các phản ứng sau:

(1) NaHCO3+ NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3+ NaOH; (5) NaHCO3+ Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2+ Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2+ Ba(HCO3)2.

Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH-+ HCO3-→ CO32-+ H2O

A.5

B.4

C.3

D.2

Cho các phản ứng sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH- + HCO3- → CO32- + H2O

A. 5

B. 4

C.

Xem thêm: Xếp Hạng Liên Tục Trong Excel ? Xếp Hạng Liên Tục Cho 1 Danh Sách Trong Excel

3

D. 2

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau:NaHCO3 + HCl

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình