Một Hình Vuông Có Diện Tích Bằng 4/9, Giải Toán Trên Mạng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Một hình vuông có diện tích bằng 4/9 diện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.

Đang xem: Một hình vuông có diện tích bằng 4/9

*

Một hình vuông có diện tích bằng 4/9 diện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.

*

diện tích hình bình hành là : 25 x 9 = 225 (cm2)

diện tích hình vuông là :(225 :9 )x 4 = 100(cm2)

vì diện tích hình vuông là lấy cạnh nhân với chính nó nên cạnh của hình vuông là : 100 :10 =10(cm)

Đ/S:10 cm

Bài giải:

Diện tích hình bình hành đó là:

25 * 9 = 225 (cm2)

Diện tích hình vuông đó là:

225 * 4/9 = 100(cm2)

Đến đây ta coi cạnh hình vuông là a,ta có:

a * a =100

Ta xét thấy chỉ có 10 có thể là a vì 10*10=100

Nên cạnh hình vuông đó là 10 cm

Đáp số:10 cm

Một hình vuông có diện tích bằng 4/9 diện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài làcm.

Diện tích của hình bình hànhđó là: 25 x 9 =225 (cm2)

Diện tích của hình vuôngđó là: 225 x 4/9 = 100(cm2)

Ta có: 100 = 10 x 10

Vậy cạch hình vuông là 10 cm2

Diện tích của hình bình hànhđó là: 25 x 9 =225 (cm2)

Diện tích của hình vuôngđó là: 225 x 4/9 = 100(cm2)

Ta có: 100 = 10 x 10

Vậy cạnhhình vuông là 10 cm2

Diện tích của hình bình hành đó là:25 x 9 =225 ﴾cm2﴿Diện tích của hình vuông đó là:225 x 4/9 = 100﴾cm2﴿Ta có: 100 = 10 x 10Vậy cạnh hình vuông là 10 cm2

Học tốt nhaNguyễn Nhật Huy

Một hình vuông có diện tích = 4/9 diện tích của 1 hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao là 9cm. Tính cạnh của hình vuông.

Diện tích hình bình hành là:

25×9=225 (cm2)

Vì diện tích hình vuông = 4/9 diện tích hình bình hành => Diện tích hình vuông bằng: 225:9×4=100 (cm2)

Áp dụng công thức tính diện tích hình vương ta có:Shình vuông= axa ( Với a là cạnh của hình vuông)

Mà 100=10×10

Vậy cạnh của hình vuông bằng 10

Một hình vuông có diện tích bằng 4/5 diện tích của một hình bình hành có đáy25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông?

Bài giải

Diện tích của hình bình hành là :

25 x 9 = 225 ( cm2 )

Diện tích của hình vuông là :

225 x 4/5 = 180 ( cm2 )

Canhj của hình vuông ko ra ( nó dư quá . Hihi )

1 hình vuông có diện tích bằng 4/9 diện tích của 1 hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. tính cạnh hình vuông

Diện tích của hình bình hànhđó là: 25 x 9 : 2 = 112,5 (cm2)

Diện tích của hình vuôngđó là: 112,5 x 4/9 = 50 (cm2)

Diện tích hình vuông có dạng : c x c = S

=> ko tồn tại nha

Một hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài là … cm.

Diện tích hình bành hành là :

25 x 9 = 225 ( cm2)

Ta thấy : 15 cm x 15 cm = 225 cm2

Vậy 1 cạnh của hình vuông đó là 15 cm

Một hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.

Xem thêm: Bài 6: Diện Tích Xung Quanh Của Hình Trụ, Diện Tích Xung Quanh Và Toàn Phần Hì

Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài làcm.

Vì diện tích hình vuông bằng hình bình hành nên diện tích hình vuông là:

25 x 9 = 225 cm2

Vì 225 = 15 x 15

=> Cạnh hình vuông là 15 cm

Ps:Nguyễn Việt Hoàngđề không thiếu mà tại you không biết làm

Diện tích hình bình hành là:

25 x 9 = 255 ( cm2)

Vì diện tích hình vuông = diện tích hình bình hành

=> Diện tích hình vuông = 255cm2

Ta có:(sqrt{255}=15,96871942=15,9cm)

Diện tích hình vuông là:

15, 9 x 15, 9 = 252, 81 ( cm2)

Đ/s: …

Đề có vấn đề thì phải

Diện tích hình bình hành là 25×9 =225 (CM2)

Suy ra diện tích hình vuông là 225 cm2

Vì 225 =15×15 nên cạnh hình vuông là 15 cm

Một hình vuông có diện tích bằngdiện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài làcm.

Diện tích hình bình hành là:

S= a.h = 25 x 9 = 225 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

S= a.a

Mà Shình vuông=Shình bình hành

Nên SHình vuông= 225 cm2

Suy ra: a.a= 225

=> a = 15 cm

Một hình vuông có diện tích bằngdiện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài làcm.

Diện tích của hình bình hành chính là diện tích của hình vuông là:

25×9=225(cm2)

Vì diện tích của hình vuông bằng 225 Mà 225 = 15×15

=>Cạnh hình vuông sẽ bằng 15

Đáp số :15

Vì diện tích của hình bình hành = diện tích hình vuông nên ta nói:

Diện tích hình vuông là:

25 x 9 = 225 ( cm2)

Cạnh hình vuông là:

Vì diện tích = 225 mà diện tích = a x a = 15 x 15

Đáp số: 15cm

Một hình vuông có diện tích bằngdiện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.

Xem thêm: Soạn Bài Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 10, Dàn Ý Văn Nghị Luận Xã Hội Ôn Thi Vào Lớp 10

Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài làcm.

Vì diện tích của hình bình hành = diện tích hình vuông nên ta nói:

Diện tích hình vuông là:

25 x 9 = 225 ( cm2)

Cạnh hình vuông là:

Vì diện tích = 225 mà diện tích = a x a = 15 x 15

Đáp số: 15cm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích