Mẫu Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Đại Hội Các Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2020

5/Thông qua dự kiến chương trình làm việc của Đại hội (Biểu quyết bằng thẻ Đảng viên).

Đang xem: Mẫu văn kiện đại hội chi bộ

6/ Thông qua quy chế làm việc của Đại Hội (Biểu quyết bằng thẻ Đảng viên).

II. PHẦN NỘI DUNG:

Phần văn kiện:

1/ Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2/ Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2019 -2022.

3/ Thông qua bản kiểm điểm của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019.

4/ Phát biểu chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên.

5/ Đoàn chủ tịch gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận và đóng góp cho báo cáo nhiệm kỳ 2017 -2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội thảo luận.

Phần bầu cử:

6. Đoàn Chủ tịch trình bày những nội dung chính trong Quy chế bầu cử trong Đảng.

7. Bầu chi ủy:

+ Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng chi ủy khóa mới.

+ Đại hội thảo luận, biểu quyết số lượng chi ủy.

+ Đoàn Chủ tịch báo cáo đề cử danh sách nhân sự cấp ủy khóa mới để đại hội thảo luận; tiến hành ứng cử, đề cử cấp ủy khóa mới trước khi biểu quyết danh sách bầu cử (Báo cáo danh sách nhân sự để đại hội thảo luận).

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Bầu Ban kiểm phiếu.

+ Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

8. Bầu bí thư

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự Bí thư của chi bộ khóa trước để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

9. Bầu Phó bí thư

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự Phó bí thư của chi bộ khóa trước để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

10. Bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

11. Chi ủy khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

12. Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội.

III. BẾ MẠC

1/ Đọc diễn văn bế mạc.

2/ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ MẦM NON 3

 

* Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ĐẠI HỘI LẦN IV CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 3

Nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

– Căn cứ điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

– Căn cứ vào chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ chính trị ngày 30/05 năm 2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng viên chi bộ Trường Mầm Non 3, nhiệm kỳ 2019 – 2022 đề ra qui chế làm việc đại hội chi bộ như sau:

I .NHIỆM VỤ CỦA BAN CHI ỦY CHI BỘ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI:

– Chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2022 để đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

– Chi ủy đương nhiệm chuẩn bị báo cáo nhân sự báo cáo danh sách để đại hội thảo luận.

– Quyết định và thông báo thời gian khai mạc Đại hội trước 30 ngày.

– Chuẩn bị tài liệu cho cấp ủy khóa mới về những vấn đề liên quan đến việc bầu các chức danh lãnh đạo của Ban chi ủy.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1.Đoàn chủ tịch Đại hội là những người điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn Chủ tịch do ban chi ủy (Chi bộ) triệu tập Đại hội giới thiệu, Đại hội biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:

– Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công; thành viên điều hành các phiên họp của Đại hội; chuẩn bị nội dung để Đại hội thảo luận; biểu quyết, lãnh đạo điều hành các hoạt động của Đại hội.

– Lãnh đạo việc thông tin về Đại hội và quyết định các tài liệu, ấn phẩm lưu hành trong Đại hội.

Xem thêm: Top 5 Free Excel Password Remover Online 2016/2013/2010, Excel Password Recovery Online

– Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy.

– Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử chi ủy viên

– Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút khỏi danh sách và xem xét, quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử, trường hợp còn nhiều ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn chủ tịch xin ý kiến quyết định của Đại hội, lập danh sách bầu cử.

– Giới thiệu số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Điều hành hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến nguyên tắc, thủ tục bầu cử trong Đại hội.

– Giải đáp những thắc mắc của đảng viên về nhân sự trong quá trình bầu cử.

III. ĐOÀN THƯ KÝ:

1. Đoàn thư ký Đại hội gồm những đại biểu chính thức. Cấp ủy triệu tập Đại hội, giới thiệu để Đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn thư ký và trưởng đoàn thư ký. Trưởng đoàn thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch về những nhiệm vụ của đoàn thư ký.

2. Nhiệm vụ của đoàn thư ký:

Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, soạn thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội.

– Tiếp nhận thư chúc mừng của các tổ chức, cá nhân, bài tham luận, thảo luận kiến nghị của Đại biểu và chuyển đến đoàn chủ tịch Đại hội.

– Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gởi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc bầu cử của Đại hội đo đoàn Chủ tich giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức của Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử.

2. Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu:

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho Đại biểu, kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu vào về báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu.

– Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội (nếu có).

– Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo với Đoàn chủ tịch, công bố kết quả bầu cử và ký vào biên bản bầu cử. Niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội bàn giao cho Ban chi ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.

V. ĐẠI BIỂU VÀ KHÁCH MỜI:

1. Nhiệm vụ của Đại biểu:

Từng Đại biểu có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tịch; trang phục, giờ giấc làm việc đúng theo quy định. Trong thời gian dự Đại hội, Đại biểu cần vắng mặt phải có lý do chính đáng, báo cáo với tổ trưởng, tổ trưởng báo cáo với Đoàn chủ tịch, khi Đoàn chủ tịch đồng ý thì mới được phép vắng mặt.

2.Nhiệm vụ của khách mời:

Khách mời tham dự Đại hội tại văn phòng trường, được tham gia thảo luận, đóng góp nhưng không tham gia biểu quyết các chỉ tiêu, nghị quyết và bầu cử.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI:

1. Chế độ thông tin:

Đoàn chủ tịch kịp thời phổ biến những thông tin và chỉ đạo Đoàn thư ký phát hành tài liệu, ấn phẩm có liên quan đến Đại hội.

– Đại biểu, khách mời phải đảm bảo giữ bí mật, kỷ luật trong nói, viết đối với những vấn đề trong nội bộ chưa được công khai hoặc chưa có căn cứ, gây ảnh hưởng tư tưởng, tâm lý không tốt trong Đại hội.

2. Phát biểu trong đại hội:

Đại biểu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký với Đoàn chủ tịch (qua đoàn thư ký). Khi cần tranh luận thì giơ tay, khi Đoàn chủ tịch mời thì mới phát biểu, thời gian phát biểu phải theo qui định của Đoàn chủ tịch.

– Đại biểu dự đại hội phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đại biểu được quyền đăng ký phát biểu trực tiếp, hoặc gởi bài viết của mình, nhưng không được vận động người khác nói theo ý kiến riêng của mình, không được phổ biến những ý kiến riêng chưa được đa số đại biểu dự Đại hội tán thành. Được quyền trao đổi, tìm hiểu lý lịch cá nhân, ứng cử viên để lựa chọn, nhưng không được vận động người khác ủng hộ người này, không ủng hộ người kia.

VII. THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

– Đại hội sẽ làm việc 01 ngày, kể từ 7giờ 30 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2019.

– Buổi sáng, bắt đầu làm việc từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.

– Buổi chiều, bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

– Đại biểu đến điểm làm việc trước 15 phút và ngồi đúng nơi qui định. Mỗi đại biểu cần tập trung trí tuệ, giữ gìn sức khỏe trong thời gian Đại hội. Trong thời gian Đại hội làm việc, Đại biểu không được vắng mặt, không được tiếp khách, giải quyết công việc cơ quan hoặc việc riêng (Trừ trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của đoàn Chủ tịch), không được uống rượu, bia, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian Đại hội làm việc; khi biểu quyết một vấn đề gì thì biểu quyết bằng thẻ Đảng và đưa thẳng tay phải; Đại biểu được đeo các huân, huy chương (nếu có); trang phục gọn gàng (Nam mặc sơ mi, mang giày, thắt cà vạt. Nữ trang phục áo dài).

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

– Mỗi Đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Đại biểu vi phạm quy chế, tùy mức độ nặng, nhẹ mà xử lý, có thể đến mức phải xem xét tư cách đại biểu.

– Quy chế này được thông qua tại Đại hội Chi Bộ Trường Mầm Non 3 lần thứ V, có hiệu lực thi hành khi được đa số đại biểu dự Đại hội biểu quyết tán thành và hết hiệu lực khi đại hội kết thúc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

 

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! Kính thưa đại hội!

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Đảng ủy Phường 3 về việc chuẩn bị Đại hội các chi bộ (nhiệm kỳ 2019 – 2022). Việc tổ chức Đại hội Chi bộ Đảng trên cơ sở dân chủ nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, xây dựng và giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh.

Qua một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Phường 3, của Chi bộ sự nghiệp giáo dục của đơn vị trường đã gặt hái được nhiều thắng lợi, Trường, lớp ngày càng khang trang, sạch sẽ, thoáng mát, trình độ giáo viên từng bước được nâng cao, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên năm sau cao hơn năm trước và đặc biệt là phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi luôn giữ vững.

Trong ngày Đại hội hôm nay chúng ta sẽ được nghe báo cáo của chi bộ nhiệm kỳ (2017– 2019) và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới (2019 – 2022). Đồng thời cũng được nghe báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ (2017 -2019). Qua đó, chúng ta cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để đi đến thống nhất giúp Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh còn góp phần lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, sức khỏe để lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Do tính chất, tầm quan trọng của Đại hội, tôi tin rằng chúng ta tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, chân tình, thẳng thắng góp phần thành công chung của Đại hội.

Trong không khí trang nghiêm của Đại hội, để tiến tới thực hiện nội dung quan trọng nêu trên, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đảng viên chi bộ Trường Mầm Non 3 Lần thứ V nhiệm kỳ (2019 -2022).

Cuối lời, xin kính chúc Đoàn Chủ tịch, các vị đại biểu và các đồng chí đảng viên chi bộ dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ MẦM NON 3

*

 

Số: …/BC-CBMN3

Phường 3, ngày …..tháng 9 năm 2019

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ MẦM NON 3 TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2019-2022

 

Phần thứ nhất:

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2017-2019

 

– Căn cứ nghị quyết số… ./NQ-ĐU ngày….tháng…năm…. của Đảng bộ Phường 3 nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc lãnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

– Căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-CB ngày 03 tháng 01 năm 2017 của chi bộ Trường Mầm Non 3 nhiệm kỳ 2017-2019.

Qua một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đề ra, chi bộ đạt được những kết quả sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

– Chi bộ Mầm non 3 phường 3 thành phố Vĩnh Long là chi bộ độc lập gồm 15 Đảng viên (13 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị)

– Tổng số cán bộ, giáo viên công nhân viên trường là 43, trong đó trong biên chế là 25, hợp đồng là 18.

Chi bộ đã quyết tâm cùng với cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên phấn đấu vươn lên, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội mà Nghị quyết của Đảng ủy phường 3 đã đề ra. Vừa nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, kỹ năng sống cho trẻ vừa thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, nâng cao hiệu quả trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo…xây dựng cảnh quan sư phạm xanh – sạch – đẹp, giáo dục an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham gia tốt các phong trào do ngành Giáo dục và địa phương phát động. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nhiệm kỳ 2017 – 2019.

1. Thuận lợi:

Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy Phường 3. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa chi bộ và các đoàn thể trong nhà trường.

– Chi bộ Mầm non 3 là chi bộ độc lập nên thuận lợi trong việc lãnh đạo trực tiếp đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên về tư tưởng chính trị và chuyên môn.

– Có sự phân công cụ thể từng đảng viên nhiệm vụ cụ thể trong chi bộ song song với nhiệm vụ của nhà trường từ đó giúp việc lãnh, chỉ đạo toàn diện và sâu sắc hơn.

– Các đồng chí đảng viên là lực lượng nồng cốt, tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường.

– Chi bộ là trung tâm đoàn kết và tập hợp giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy phường 3.

– Đồng chí Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ là điều kiện thuận lợi vận dụng Nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào thực tế nhà trường, đạt hiệu quả cao trên mọi lĩnh vực.

2. Khó khăn:

– Đảng viên giáo viên phải thực hiện nhiệm vụ dạy lớp nên việc họp lệ chi bộ chỉ tổ chức được vào thời điểm cuối buổi học từ 17 giờ nên cuộc họp không được đảm bảo nhiều thời gian để tập trung thảo luận.

Xem thêm: Các Quy Định Về Diện Tích Tầng Hầm, Tầng Bán Hầm Cho Căn Nhà Của Bạn

– Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư được điều động luân chuyển về đơn vị khác, nên Ban chi ủy bị thiếu hụt về nhân sự và gặp 1 số khó khăn trong điều hành và giải quyết nhiệm vụ chính trị.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu