mẫu văn bản quyết định

5 Comments 18 Likes Statistics Notes

Đang xem: Mẫu văn bản quyết định

Xem thêm: Khóa Học Tennis Tphcm – Top 7 Trung Tâm Dạy Học Tennis Uy Tín Ở Tphcm

12 hours ago   Delete Reply Block

Xem thêm: Top 7 Cách Tính Nhẩm Nhanh Phép Cộng, 5 Bước Dạy Trẻ Tính Nhẩm Nhanh Thần Tốc

Mẫu quyết định (kỹ thuật soạn thảo văn bản)

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KINH TẾ QUỐC DÂN Số: /QĐ-KTQD Hà Nội, ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành bản “Quy định đào tạo đại học hệ chính quy” HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTgngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày02/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Trường Đại học quyđịnh quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng các Trường Đại học trực thuộc; Căn cứ Quy chế về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành tại Quyếtđịnh số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành bản “Quy định Đào tạo Đại học hệ chính quy” tại Trường Đạihọc Kinh tế Quốc dân. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái vớiQuyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Các ông, bà Trưởng khoa, bộ môn, Trưởng các phòng, Giám đốc Viện,Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và sinh viên đại học chính quy chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG- Như Điều 3;- Bộ Giáo dục và Đào tao (để báo cáo);- Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu (để báo cáo);- Lưu: Phòng HCTH, QLĐT. Cao Văn Ahttp://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/ 2. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Đồng Nai, ngày tháng năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2011 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 36/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tại Tờ trình số 799/TTr-SGDĐT ngày 27/5/2011 về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia vào năm2011 (đợt 2), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay công nhận 03 trường tiểu học thuộc 03 huyện: Tân Phú, Định Quánvà Vĩnh Cửu có tên dưới đây đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2011: – Trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú. – Trường Tiểu học Liên Ngọc, xã Ngọc Định, huyện Định Quán. – Trường Tiểu học Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo; Chủ tịchUBND 03 huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu và các trường tiểu học có tên nêu tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: TM. UBND TỈNH- Như Điều 3;- Lưu: VT. CHỦ TỊCH Cao Văn Ahttp://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/ 3. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /2010/QĐ-UBND Hải Dương, ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủQuy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơquan hành chính nhà nước ở địa phương; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế “Một cửaliên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khucông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 03/2009/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hải Dươngban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tụcđầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các nhàđầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH- Như Điều 3; CHỦ TỊCH- Lưu: VT. Cao Văn Ahttp://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/ 4. NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ-NHNN Hà Nội, ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH Về lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam; Căn cứ Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 về việc ban hànhQuy phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, điều chỉnh tăng lãi suất tín phiếu Ngânhàng Nhà nước bằng Đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3năm 2008 (theo Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc) từ7,8% /năm lên 13%/năm, áp dụng đối với thời hạn hạch toán còn lại của tín phiếu. Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước: 1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước: Thực hiện tính lãi tăng thêm, thông báo vàchuyển trả cho các tổ chức; lập báo cáo quyết toán gửi Vụ Kế toán – Tài chính. 2. Vụ Kế toán – Tài chính: Hướng dẫn việc hạch toán lãi tăng thêm của tín phiếuNgân hàng Nhà nước dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơnvị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thànhphố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 4; THỐNG ĐỐC- Ban lãnh đạo NHNN;- Lưu: VP, Vụ CSTT. Cao Văn ALưu ý: Về mặt kỹ thuật, các mẫu Quyết định trên được soạn theo các quy định pháp luật. Về phần nộidung, các mẫu đó chỉ là ví dụ không có giá trị pháp lý!http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu