mẫu văn bản quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức mới nhất năm 2021. Hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định khen thưởng chính xác nhất.

Đang xem: Mẫu văn bản quyết định khen thưởng

1 1. Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân 2 2. Quyết định khen thưởng cho tổ chức 3 3. Mẫu Quyết định khen thưởng học sinh/sinh viên 4 4. Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức 5 5. Lưu ý khi soạn quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân: 6 6. Dịch vụ pháp lý của Dương Gia

Dưới đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về khen thưởng cá nhân, tổ chức và mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Việc khen thưởng cho cá nhân, tổ chức là việc làm thường xuyên của các tổ chức nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để làm gia tăng năng suất làm việc cũng như hiệu quả công việc. Để thực hiện việc khen thưởng này, các tổ chức thường sẽ thực hiện theo một quy trình nhất định đi từ các đề xuất của bộ phận nhân sự lên đến quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân của giám đốc công ty. Việc chuẩn bị quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức như thế nào cho đầy đủ về mặt nội dung cũng như hình thức trình bày luôn là mối quan tâm hàng đầu cho những người soạn quyết định này.

Vì vậy, Luật Dương Gia gửi cho bạn mẫu khen thưởng cho cá nhân, tổ chức mới nhất để bạn tham khảo.

Theo đó để khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích đóng góp cho doanh nghiệp, cần chuẩn bị mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức  như sau:

1. Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức mới nhất: Tải về Mẫu quyết định khen thưởng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày … tháng … năm …

Xem thêm: Các mức tiền thưởng đối với Đảng viên theo quy định mới nhất

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng…

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …

Căn cứ quyết định số … v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày… ; Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số… Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty. Xét đề nghị của Giám đốc Nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Khen thưởng đối với các ông/bà sau:

Ông/bà:…

CMND:…

Chức vụ:…

Ông/bà:…

CMND:…

Xem thêm: Quy định của pháp luậtvề vấn đề minh bạch trong kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm, chất vấn

Chức vụ:…

Điều 2. Hình thức khen thưởng:…

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Chánh Văn phòng (Giám đốc Hành chính), giám đốc tổ chức, thủ trưởng đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Quy định về đánh giá xếp loại giáo viên

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngàythángnăm

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm

CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật lao động; Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty…; Để động viên khuyến khích cán bộ nhân viên toàn Công ty; Xét đề nghị của Giám đốc Hành chính Nhân sự.

Xem thêm: Khóa Học Make Up Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội Có Chất Lượng Tốt Nhất Hiện Nay

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng: Ông/bà …đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm …

Mức khen thưởng: …vnđ

Xem thêm: Truy thu tiền và hiện vật đã khen thưởng cho cá nhân vi phạm

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–    Như điều 2 (thực hiện);                                                                            CÔNG TY

Lưu: HCNS.

 

2. Quyết định khen thưởng cho tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngàythángnăm

Xem thêm: Điều kiện tặng Huân chương kháng chiến hạng ba?

QUYẾT ĐỊNH

Về việc …

CHỦ TỊCH…

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…;

Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …;

Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1: Tặng bằng khen cho  tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm … (có danh sách kèm theo);

Xem thêm: Khen thưởng các tổ chức và cá nhân nước ngoài

Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau: …

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

–    Như điều 2 (thực hiện);

Lưu: VP.

Xem thêm: Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình 9, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

 

3. Mẫu Quyết định khen thưởng học sinh/sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngàythángnăm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng các học sinh/sinh viên

đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện – Năm học …

Xem thêm: Chế độ nâng lương khi công chức vừa bị kỉ luật vừa được khen thưởng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”;

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các học sinh/sinh viên đã đạt được trong năm học …;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày …

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV/CTSV và Trưởng các khoa:…;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …(trong đó:  SV đạt xuất sắc;  SV đạt loại giỏi; SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo;

Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

–    BGH (Báo cáo);

–    Như Điều 2 (thực hiện)

Lưu: VP, CT HSSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và đóng dấu)

4. Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân, tổ chức.

(2) Số thứ tự văn bản và tên viết tắt của loại văn bản. Ví dụ “QĐKT” (Quyết định khen thưởng)

(3) Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở.

(4) Khen thưởng về vấn đề gì là một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. Ví dụ: Nhân viên xuất sắc nhất năm/tháng/quý, nhân viên triển vọng nhất năm,…

(5) Tùy theo chính sách của tổ chức mà lựa chọn hình thức khen thưởng cho phù hợp. Ví dụ: tiền mặt, chuyến du lịch, xe máy, ô tô…

(6) Tùy theo cơ cấu tổ chức của mình mà các công ty khác nhau sẽ giao phần khen thưởng cho mỗi bộ phận khác nhau phụ trách. Những bộ phận nào liên quan trực tiếp đến thực hiện việc khen thưởng sẽ được ghi vào phần này và quyết định này cũng được gửi cho các bộ phận đó.

(7.1) Người ký quyết định là người có thẩm quyền theo quy định của điều lệ công ty. Dấu chỉ được đóng trên văn bản khi người có thẩm quyền đã ký văn bản.

(7.2) Cách đóng dấu. – Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định. – Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.

5. Lưu ý khi soạn quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân:

– Ngôn ngữ, cách diễn đạt được sử dụng phải chính xác, rõ ràng, dễ hiểu. Từ ngữ được sử dụng trong văn bản phải thể hiện chính xác nội dung cần truyền đạt, không làm phát sinh nhiều cách hiểu; trường hợp từ ngữ được sử dụng có thể hiểu theo nhiều nghĩa thì phải giải thích rõ nghĩa được sử dụng trong văn bản.

– Trong văn bản có từ ngữ chuyên môn cần phải làm rõ nội dung thì từ ngữ đó phải được giải thích.

– Từ ngữ viết tắt chỉ được sử dụng trong trường hợp thật cần thiết và phải giải thích nội dung của từ ngữ đó tại lần sử dụng đầu tiên trong văn bản. Từ ngữ chỉ nội dung giống nhau phải được sử dụng thống nhất trong toàn bộ văn bản.

– Danh sách những tổ chức, cá nhân được khen thưởng phải được ghi cụ thể, rõ ràng, kèm theo chức danh hoặc phòng ban làm việc của cá nhân đó (nếu có).

6. Dịch vụ pháp lý của Dương Gia

– Tư vấn pháp luật miễn phí về cách soạn quyết định khen thưởng qua tổng đài 1900.6568 ;

– Soạn thảo mẫu quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân mới nhất;

– Liên hệ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến mẫu quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân mới nhất;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về mẫu quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân mới nhất;

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu