hướng dẫn Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm 2021 Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2021 Mới Nhất

Quyết định bổ nhiệm là mẫu giấy bổ nhiệm chức vụ của Giám đốc công ty, doanh nghiệp đối với nhân viên đạt được thành tích, nhiệm vụ cao hoặc thực thi nhiệm vụ mới, các bạn có thể tải về dùng và luôn mà không cần chỉnh sửa lại, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạMẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

1. Mẫu giấy quyết định bổ nhiệm số 1

CÔNG TY …………….

Đang xem: Mẫu văn bản quyết định bổ nhiệm

—————Số: …………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————–………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm (1)……………………————————–
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:– Ông/Bà…….;- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7);- Lưu:……TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNChủ tịch Hội đồng thành viên(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu giấy quyết định bổ nhiệm số 2

Mẫu giấy quyết định bổ nhiệm chức vụ
Nội dung cơ bản của mẫu giấy quyết định bổ nhiệm:

CÔNG TY …………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–Số /TB – ………………..…………….., ngày ……. tháng ……. năm …….

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………..(V/v: Bổ nhiệm……………….)GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………………….– Căn cứ Điều lệ công ty ……………….– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty;– Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;– Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Bổ nhiệm Ông, bà …………………………….…………………………….……………….……….Sinh ngày: …………………………………….. Dân tộc: ………..……… Giới tính: ………..…..Quốc tịch: ………………………………………….…………………………….…………………….CMND số ………………… Do Công an …………………………….…….cấp ngày …………….Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..……….Giữ chức vụ …………………………….…………………………….……………………………….

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Thực Trạng Xuất Khẩu Nông Sản Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp

Điều 2: Ông, bà ……………………………………….…… được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công tyĐiều 3: Các Ông, bà Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan và Ông, bà …………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:– Ban giám đốc;- Như điều 1;- Lưu VP./.TM CÔNG TY …………………..Giám đốc…………………………………..

3. Cách lập Quyết định bổ nhiệm

(1) Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào?
Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng phòng…(2) Căn cứ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nêu chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.Ví dụ: Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc…(3) Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định này.Ví dụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng…(4) Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu.(5) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.(6) Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau.Ví dụ quyền và nghĩa vụ của chức danh Giám đốc:– Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên;– Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;– Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;– Tuyển dụng lao động;– Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Xem thêm: hướng dẫn Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt Bằng Excel Chuẩn Nhất, File Excel Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt Mới Nhất

(7) Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

*

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc Quyết định bổ nhiệm nhân sự Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc Mẫu tiếp nhận nhân viên thử việc mới nhất

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu