Một Số Văn Bản Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự Đề Nghị Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.83 KB, 2 trang )

Đang xem: Mẫu văn bản giới thiệu nhân sự

Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng trưởng cao đẳng nghề/giám đốc trung tâm dạy nghề:….(1)……….(2)……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐTV/v giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng trường cao đẳng nghề/giám đốc trung tâm dậy nghềI. Thời gian, địa điểm- Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm – Địa điểm: tại ……………………………………………………………………..II. Thành phần- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):- Số lượng được triệu tập:- Có mặt: ……/……………vắng mặt: …..…/….. (lý do): ……..………………….- Chủ trì hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….- Thư ký hội nghị: đ/c ……………………chức danh ………………………….III. Nội dung1. Người đứng đầu trường/trung tâm trao đổi, thảo luận về:- Nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, ý kiến phê duyệt về chủ trương bổ nhiệm;- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; thông báo quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm, danh sách những người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm;- Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển.2. Ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm.3. Kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm: Kết quả (kết quả bỏ phiếu giới thiệu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):- Số phiếu phát ra:…………..phiếu
– Số phiếu thu về:……………phiếu- Số phiếu hợp lệ:……………phiếu- Số phiếu không hợp lệ:………..phiếu- Số phiếu đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà ………. giữ chức vụ………… : ………….phiếu/……. phiếu (…….%).- Số phiếu không đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà………giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc……………. :..……phiếu/……. phiếu (…….%).(Có biên bản kiểm phiếu giới thiệu đề nghị bổ nhiệm kèm theo)Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự hội nghị nhất trí thông qua.Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.THƯ KÝ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có);2. Tên đơn vị.CHỦ TRÍ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên)

*

Bien ban hoi nghi can bo chu chot gioi thieu nhan su de bo nhiem, cong nhan, bo nhiem lai, cong nhan lai hieu truong truong cao dang nghe, truong trung cap nghe va giam doc trung tam day nghe 2 5 17

Xem thêm: Cách Nhân Phần Trăm Trong Excel Chi Tiết Nhất, Nhân Với Tỷ Lệ Phần Trăm

*

Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng trưởng cao đẳng nghề/giám đốc trung tâm dạy nghề 2 23 107

*

MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ (Sử dụng cho các Hội nghị) 1 9 64

*

Bài soạn MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 2 5 24

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn 8 Tập 2 Bài Viết Đoạn Văn Trong Văn Bản Thuyết Minh

*

Tài liệu Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới pdf 2 10 22

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu