Mẫu Văn Bản Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên

*

twitter

*

Bản in

*

Gởi bài viết

MỘT SỐ BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢNG

TT

TÊN BIỂU MẪU, VĂN BẢN

TẢI BIỂU MẪU

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mẫu CN-NTVĐ

2

Đơn xin vào Đảng

Mẫu 1-KNĐ

3

Lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu 2-KNĐ

4

Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng

Mẫu 3-KNĐ

5

Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng của BCH Đoàn TN cơ sở

Mẫu 4-KNĐ

6

Nghị quyết đề nghị giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Chi đoàn

Mẫu 4.1-KNĐ

7

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào đảng của BCH Công đoàn cơ sở

Mẫu 4A-KNĐ

8

Nghị quyết đề nghị giới thiệu đoàn viên Công đoàn vào Đảng của Công đoàn bộ phận

Mẫu 4A.1-KNĐ

9

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Tổ chức đoàn thể nơi làm việc và Chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Mẫu 5-KNĐ

10

Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú

Mẫu 5B-KNĐ

11

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi công tác (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mẫu 5C-KNĐ

12

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ

Mẫu 6-KNĐ

13

Báo cáo của Đảng uỷ bộ phận thẩm định Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ

Mẫu 7-KNĐ

14

Nghị quyết kết nạp đảng viên của Đảng ủy cơ sở

Mẫu 8-KNĐ

15

Quyết định kết nạp đảng viên của Cấp uỷ có thẩm quyền

Mẫu 9-KNĐ

16

Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền

Mẫu 9B-KNĐ

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

1

Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Mẫu CN-ĐVM

2

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mẫu 10-KNĐ

3

Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ

Mẫu 11-KNĐ

4

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và Chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Mẫu 12-KNĐ

5

Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú

Mẫu 12B-KNĐ

6

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mẫu 12C-KNĐ

7

Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ

Mẫu 13-KNĐ

8

Báo cáo của Đảng ủy bộ phận thẩm định Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 14-KNĐ

9

Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy cơ sở

Mẫu 15-KNĐ

10

Quyết định Công nhận đảng viên chính thức của Cấp uỷ có thẩm quyền

Mẫu 16-KNĐ

11

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền

Mẫu 16A-KNĐ

CÁC BIỂU MẪU KHÁC

1 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng HD 36-HD/VPTW

2

Quyết định kết nạp lại đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền

Mẫu 9A-KNĐ

3

Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp uỷ cơ sở

Mẫu 17-KNĐ

4

Công văn của cấp uỷ cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ, đảng uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

Mẫu 17A-KNĐ

5

Công văn của cấp uỷ có thẩm quyền giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

Mẫu 17B-KNĐ

6

Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết địnhkết nạp Đảng

Mẫu 17C-KNĐ

7

Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết địnhkết nạp vào Đảng nhưng chuyển ra ngoài đảng bộ huyện (và tương đương)

Mẫu 17D-KNĐ

8

Sổ đảng viên dự bị

MẪU 18-KNĐ

9

Giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch

Mẫu 19-KNĐ

10

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu 20-KNĐ

11

Quyết định của cấp có thẩm quyền xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị

Mẫu 21-XTĐV

12

Quyết định xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị của đảng uỷ cơ sở

Mẫu 21A-XTĐV

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu