Mẫu Văn Bản Bảo Hiểm Xã Hội, Điều Kiện Rút Bhxh Một Lần Là Gì

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1040/QĐ-BHXH ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN).

Đang xem: Mẫu văn bản bảo hiểm xã hội

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1040/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ DANH SÁCH THAM GIA BẢOHIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thu,Trưởng Ban Sổ – Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao độngvà danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (MẫuD02-LT, đính kèm)

Điều 2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải khaitrình lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ luật lao độngtheo mẫu tại Điều 1 Quyết định này; thay thế (mẫu D02-TS) – Danh sách lao độngtham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạnlao động, bệnh nghề nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14tháng 04 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trìnhthu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn laođộng, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ – Thẻ, Giám đốcTrung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcBảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 4; – VPCP (để b/c TTg CP, các Phó TTg); – Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA; – UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; – HĐQL – BHXHVN; – TGĐ, các phó TGĐ; – Các đơn vị trực thuộc BHXH VN; – BHXH Bộ QP, CA; – Lưu: VT, ST, BT(20b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Đình Liệu

TÊN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: ………………..…….

Số: /………

Mã đơn vị: …………………; Mã số thuế: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ….., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀDANH SÁCH THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

Vị trí việc làm

Tiền lương

Ngành/nghề nặng nhọc, độc hại

Loại và hiệu lực hợp đồng lao động

Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH

Thời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXH

Ghi chú

Nhà quản lý

Chuyên môn kĩ thuật bậc cao

Chuyên môn kĩ thuật bậc trung

Khác

Hệ số/ Mức lương

Phụ cấp

Ngày bắt đầu HĐLĐ Không xác định thời hạn

Hiệu lực HĐLĐ Xác định thời hạn

Hiệu lực HĐLĐ Khác (Dưới 1 tháng, thử việc)

Chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên nghề (%)

Phụ cấp lương

Các khoản bổ sung

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1

2

Tổng

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HƯỚNGDẪN LẬP

Báo cáo tình hình sử dụng lao độngvà danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)

a) Mục đích: để đơn vị, doanh nghiệpđăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH,thẻ BHYT và khai báo tình hình sử dụng lao động đối với người lao động thuộcđơn vị.

Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh vềlao động, tiền lương và truy thu đối với người lao động thuộc đơn vị.

d) Căn cứ lập

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (MẫuTK1-TS);

– HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng,tiếp nhận; quyết định nâng lương, thuyên chuyển;

– Hồ sơ khác có liên quan.

đ) Phương pháp lập

* Phần thông tin chung

– Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vịtheo đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập.

– Mã đơn vị: ghi mã đơn vị do cơ quanBHXH cấp.

– Mã số thuế: ghi mã số thuế do cơquan thuế cấp.

– Điện thoại: ghi số điện thoại củađơn vị.

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột (1): Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

– Cột (2): Ghi rõ họ, tên của từngngười lao động.

Đối với những đơn vị có số lượng ngườitham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếpnhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị khi lậpdanh sách cấp thẻ BHYT, tại cột (2) tách thành các nhóm theo mã đơn vị trực thuộc(nhóm và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 kýtự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trựcthuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập danh sách phân thành02 nhóm: Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo danh sách của 50 lao động thuộc Phânxưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo danh sách 50 lao động củaPhân xưởng 2 (mã số đơn vị trực thuộc có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiềuký tự hơn nhưng không quá 6 ký tự).

– Cột (3): Ghi mã số đối với ngườingười đã có mã số BHXH.

– Cột (4): Ghi đầy đủ ngày, tháng,năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộchiếu.

Xem thêm: Khóa Học Niche Site Building For Newbies (Asbn), Amazon Site Building For Newbies (Asbn)

– Cột (5): Ghi giới tính của ngườitham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Cột (6): Ghi số căn cước côngdân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyềncấp (Riêng hộ chiếu chỉ dành cho người nước ngoài).

– Cột (7): Ghi đầy đủ, chi tiết về cấpbậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết địnhhoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy maycông nghiệp Công ty B …).

– Các Cột (8), (9), (10), (11): Phânloại theo: nhà quản lý; chuyên môn kỹ thuật bậc cao; chuyên môn kỹ thuật bậctrung; nhân viên trợ lý văn phòng; nhân viên dịch vụ và bán hàng; lao động có kỹnăng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thợ thủ công; thợ vận hành và lắpráp máy móc thiết bị; lao động giản đơn.

– Cột (12): Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực hiện chế độ tiềnlương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảolưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết địnhtuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực hiện chế độ tiềnlương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặcchức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: mức lương của người lao độnglà 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

– Các Cột (13), (14), (15): Ghi phụ cấpchức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phầntrăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

– Cột (16): Ghi phụ cấp lương theoquy định của pháp luật lao động (nếu có).

– Cột (18): Ghi ngày, tháng, năm bắtđầu làm việc trong ngành/nghề nặng nhọc, độc hại.

– Cột (19): Ghi ngày, tháng, năm kếtthúc làm việc trong ngành/nghề nặng nhọc, độc hại.

– Cột (20): Ghi ngày, tháng, năm bắtđầu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn.

– Cột (21): Ghi ngày, tháng, năm bắtđầu có hiệu lực của HĐLĐ xác định thời hạn.

– Cột (22): Ghi ngày, tháng, năm hếthiệu lực của HĐLĐ xác định thời hạn.

– Cột (23): Ghi ngày, tháng, năm bắtđầu có hiệu lực của HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (24): Ghi ngày, tháng, năm hếthiệu lực của HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (25): Ghi ngày, tháng, năm đơnvị bắt đầu đóng BHXH cho người lao động.

– Cột (26): Ghi ngày, tháng, năm đơnvị kết thúc (dừng) đóng BHXH cho người lao động.

– Cột (27): ghi số; ngày, tháng, nămcủa HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLĐ, HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng,năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởnglương …”. Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứngminh như: người có công, cựu chiến binh, ….

Lưu ý:

+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danhsách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.

+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiềnlương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định củapháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH,BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

+ Trường hợp người lao động chỉ thamgia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục ghi chú (cột 27) tương tự như trên.

+ Trường hợp đơn vị báo tăng lao độngđối với người lao động đã có mã số BHXH, ghi đầy đủ các tiêu thức trên biểu mẫuvà ghi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 27.

Xem thêm: cách tính phụ cấp chức vụ

+ Trường hợp đơn vị có nhiều ngườithay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thì ghi cột (2), cột (3) và ghi nội dung thayđổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 27, các cột khác bỏ trống.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu