Tham Khảo 10 Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chuẩn Nhất, Mẫu Trình Bày Và Tóm Tắt Luận Văn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.25 KB, 7 trang )

Đang xem: Mẫu luận văn tốt nghiệp

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Tp HCM, tháng 08/2013 11. NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN 1.1 Nội Dung Số trang của luận văn được khoa qui định (căn cứ theo điều 8 của quy chế 1374 do HT ban hành) Một báo cáo luận văn tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau: – Trang bìa
– Nhiệm vụ luận văn – Lời cảm ơn – Tóm tắt luận văn – Mục lục – Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt. – Nội dung chính – Tài liệu tham khảo – Phụ lục 1.1.1 Trang bìa Chữ trên trang bìa phải viết hoa, font Times New Roman, cỡ chữ 14, riêng tên đề tài viết đậm và dùng cỡ chữ 20. 1.1.2 Nhiệm vụ của luận văn
Đây là phiếu yêu cầu về nội dung của luận văn do CBHD ghi theo mẫu của trường, có chữ ký của CBHD và chủ nhiệm bộ môn. 1.1.3 Lời cảm ơn Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định. 1.1.4 Tóm tắt luận văn Phần tóm tắt luận văn trình bày thật cô đọng nội dung và kết quả của công việc mà đề tài thực hiện trong khoảng 10 đến 20 dòng. Đây là phần rất quan trọng nên viết thật cẩn thận. Số trang trong mục này là iv. 1.1.5 Mục lục Chiều dài trang mục lục nên gói gọn trong một đến hai trang. Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ 3 (đến mục 1.1.1). Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương và số trang được in đậm.
Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,… Số trong trang này là v (xem Hình 1.2). 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG o0o
(8 line) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (2 line) TỰA ĐỀ CỦA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn B SVTH: Nguyễn Mạnh A
(1 line) MỤC LỤC Đề mục Trang Nhiệm vụ luận văn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách hình vẽ vi Danh sách bảng biểu vii Danh sách các từ viết tắt viii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN 3 2.1 Đề mục thứ nhất … 3 2.2 Đề mục thứ hai 7 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 3.2 30 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 40 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 Tài liệu tham khảo 51 Phụ lục A: 52
Phụ lục B: 60 Phụ lục C: 63 Hình 1.2: Trang mục lục ví dụ 1.1.6 Danh sách hình vẽ, bảng biểu và các từ viết tắt Danh sách hình ảnh, bảng biểu và các từ viết tắt được đề cập trong mục lục, bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh, bảng biểu Danh sách viết tắt sẽ không nên dùng nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc từ viết tắt không được sử dụng nhiều lần. 41.2 Nội dung chính
Tên các chương, số lượng và nội dung các chương do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định. Thông thường bao gồm các chương: – Giới thiệu/đặt vấn đề: Phần này nêu tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và giới hạn của đề tài. Phần này thường dài từ 2-5 trang. – Tổng quan: Nêu tóm tắt những lý thuyết, các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài, chú ý nêu rõ những tài liệu, thông tin tham khảo được trình bày trong phần này (độ dài tùy nội dung đề tài) – Phương pháp luận: Phương pháp giải quyết vấn đề của tác giả, những mô hình toán, lý giải xây dựng mô hình (độ dài tùy nội dung đề tài) – Kết quả và phân tích: Kết quả khi giải quyết vấn đề của tác giả, phân tích và những nhận xét, phân tích về kết quả này (độ dài tùy nội dung đề tài)
– Kết luận và kiến nghị: Nêu những kết luận chung, khẳng định những kết quả đạt được, những đóng góp, đề xuất mới và kiến nghị (nếu có). Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn hay bình luận thêm. – Tài liệu tham khảo – Phụ lục 1.3 Tài liệu tham khảo Trong luận văn, nếu trích dẫn các thông tin từ các nguồn tại liệu khác như sách, tạp chí, kỷ yếu hội nghị … thì phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó bằng cách ngay sau phần thông tin được trích dẫn ghi số của tài liệu trong ngoặc vuông dạng trong đó x,y, z là số thứ tự của tài liệu được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn. Số thứ tự này tăng dần theo thứ tự xuất hiện trong báo cáo.
Phần danh mục các tài liệu tham khảo ở cuối luận văn được ghi theo dạng như sau: Đối với các tham khảo là sách ghi theo dạng: Tên Tác Giả (năm xuất bản). Tên Sách. Nhà Xuất Bản Ví dụ: <1> Von Neumann, J. (1958). The Computer and the Brain. Yale University Press, New Haven, Connecticut. <2> Sơn, N.T (1999). Lý thuyết tập hợp. Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật, Tp. HCM.

Xem thêm: Top 3 Khóa Học Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Từ Phó Tổng Giám Đốc

Đối với các tham khảo là bài báo trong tạp chí ghi theo dạng: Tên Tác Giả (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, số báo, trang bắt đầu – trang kết thúc. Ví dụ: <1> Turing, AM. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 433 – 460. <2> Anh, N.H & Nhơn, Đ.V (2001). Lời giải tối ưu và tập sinh trên mạng suy diễn. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Công Nghệ, 4, 10 – 16. Đối với tham khảo là bài báo trong kỷ yếu hội nghị ghi theo dạng: 5Tên Tác Giả, (năm xuất bản ). Tên bài báo. Tên Hội nghị, pp. trang bắt đầu – trang kết
thúc. Ví dụ: <1> Russell, S.J. & Wefald, E.H. (1989). On optimal game-tree search using rational meta-reasoning. In Proceedings of the 11th International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp. 334-340. <2> Tùng, N.T. (2001). Phân tích sự phụ thuộc dữ liệu. Trong kỷ yếu hội nghị Nghiên cứu Khoa Học Trẻ lần 3, pp. 18-22. Đối với các tài liệu tham khảo là luận văn tốt nghiệp, ghi theo dạng: Tên Tác Giả (năm xuất bản). Tên Luận Văn. Cấp luận văn, Tên Trường.
Ví dụ: <1> Minsky, M.L. (1954). Neural Nets and the Brain-Model Problem. PhD thesis, Princeton University. <2> Vinh, N.P.T & Tùng, N.T (2001). Xây dựng Transducer. Luận văn đại học, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. Tài liệu có 2 hoặc 3 tên tác giả thì ghi tên tất cả các tác giả. Nếu nhiều hơn thì ghi tên người đầu tiên kèm theo cụm từ “et al” . 2. HÌNH THỨC CỦA LUẬN VĂN 2.1 Bảng biểu, hình vẽ và công thức Phải đánh số thứ tự hình vẽ, bảng biểu và công thức trong luận văn và có dẫn giải bằng
lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung luận văn. Thứ tự của hình vẽ, bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương. Ví dụ: Hình 2.3 là hình thứ 3 trong chương 2. Bảng 2.3 là bảng thứ 3 trong chương 2. Công thức 3.1 là công thức đầu tiên trong chương 3. Các dòng trong bảng cách dòng single. Size chữ có thể thay đổi trong khoảng 11 – 12. Tên của bảng: để trên bảng và ở giữa bảng, cỡ chữ 12 in đậm. Nếu cần ghi chú, giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng biểu (size 10 pt, in nghiêng, cách dòng single). Tên của hình: để bên dưới và canh giữa hình, cỡ chữ 12 in đậm. Số thứ tự của công thức: để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên phải.
2.2 Font và cỡ chữ Luận văn dùng font Times New Roman, cỡ 12, khoảng cách giữa các dòng (line spacing) là 1,3 Giữa các đoạn có thể dùng spacing – before 6 62.3 Canh trang Left margin : 3 cm Right margin : 2 cm Top margin : 2 cm
Bottom margin : 2 cm 2.4 Header Footer Header ghi “LVTN ĐH – 1/2014” (1/2014 – là tháng / năm của ngày bảo vệ luận án). Footer: bên trái: ghi tên SV thực hiện với MSSV tương ứng. bên phải: đánh số trang Cả header và footer đều có gạch ngang qua để phân cách với phần body lingocard.vn và có size chữ 12. 2.5 Đánh số trang Bắt đầu trang phía trong (sau bìa cứng) đánh thứ tự từ i, ii, iii, (trang bìa, nhiệm vụ
luận án, lời cám ơn, danh sách hình, mục lục, ). Nội dung chính luận văn đánh thứ tự 1, 2, 3… liên tục đến cuối, kể cả tài liệu tham khảo, phụ lục,… Số trang được để bên dưới và ở bên phải của trang. Phần phụ lục nếu nhiều có thể đóng tập riêng và không tính vào số trang của luận văn. 2.6 In ấn Đợt 1 – dùng để gởi cho Hội đồng bảo vệ Luận án: Luận văn được in tối thiểu 4 bản (nếu khoa có yêu cầu có thể in nhiều hơn) trên hai mặt giấy A4, đóng giấy bìa. Đợt 2 – nộp lại cho Bộ môn sau khi đã bảo vệ thành công (chỉ yêu cầu đối với 10% sinh
viên đạt điểm cao nhất của Bộ môn): Luận văn được in tối thiểu là một bản (nếu khoa có yêu cầu có thể in nhiều hơn) trên hai mặt giấy A4, đóng bìa cứng – in nhũ vàng. Màu của bìa cứng là màu xanh dương đậm. 2.7 Ghi file Sau khi bảo vệ thành công, chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng, tất cả các file liên quan đến Luận án (báo cáo, bản vẽ, các phụ lục riêng (nếu có)) cần được ghi thành CD và nộp lại Bộ môn.

Tài liệu liên quan

*

Mẫu luận văn tốt nghiệp đại học 7 8 61

*

Đề tài cấu trúc dữ liệu mẫu với c++ Luận văn tốt nghiệp đại học 93 1 0

*

Luận văn tốt nghiệp đại học tính toán bù kinh tế tối tuyến 477ax lưới điện thành phố cà mau và ứng dụng mạng nơron dự báo phụ tải điện phát tuyến 96 339 1

Xem thêm: Báo Cáo Excel Online Để Chia Sẻ Dữ Liệu Làm Việc Trực Tuyến, Lập Báo Cáo Tổng Hợp Tự Động Với Excel Và Vba

*

Luận văn tốt nghiệp đại học: Xác định hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong mẫu Moss – Soil bằng hệ phổ kế Gamma phông thấp cho bài toán so sánh quốc tế của Iaea 73 65 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu