Mẫu Kế Hoạch Công Tác Năm Của Văn Phòng, Kế Hoạch Công Tác

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Đang xem: Mẫu kế hoạch công tác năm của văn phòng

*
*
*
*

*

*

Email

*

Bản in

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể công chức, viên chức để nhận thức đúng đắn về vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác văn thư, lưu trữ.

 Nâng cao trách nhiệm của Trưởng các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trong việc quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị mình. Kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, góp phần phục vụ và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Yêu cầu

Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn triển khai các đầy đủ các nội dung, nêu rõ thời gian tiến hành và hoàn thành; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ nhằm đạt hiệu quả, thống nhất, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Những nhiệm vụ thường xuyên

1.1 Quản lý công tác văn thư, lưu trữ

– Tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản dưới Luật của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ.

– Tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ

+ Về tổ chức và biên chế: Tiếp tục duy trì, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị theo đúng quy định.

+ Về thực hiện chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp cho công chức, viên chức văn thư lưu trữ: Đảm bảo việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với công chức, viên chức phụ trách lưu trữ theo quy định hiện hành.

+ Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

– Xây dựng, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác VTLT

 Hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu theo quy định; xây dựng nội quy kho Lưu trữ cơ quan, văn thư cơ quan; Quy định về tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; hướng dẫn lập danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức.

– Thanh tra, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện kiểm tra đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Trong  năm 2019, tập trung chủ yếu kiểm tra những nội dung sau:

+ Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác văn thư, lưu trữ.

+ Xem xét ban hành sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ như: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; danh mục hồ sơ cơ quan; bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ….

Xem thêm: Đồ Án Java Quản Lý Bán Hàng Cao Cấp Java Swing, Chương Trình Quản Lý Bán Hàng Bằng Java

+ Tình hình thực hiện công tác văn thư: Quản lý văn bản đi, đến, văn bản mật và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định hiện hành. Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

+ Tình hình thực hiện các hoạt động về công tác lưu trữ.

1.2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ

–  Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các sáng kiến kinh nghiệm về văn thư, lưu trữ.

– Về thực hiện các khâu nghiệp vụ:

Đối với công tác văn thư: Công tác ban hành văn bản; Quản lý văn bản đi, đến (ứng dụng công nghệ thông tin, mở các loại sổ đăng ký theo quy định); Công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp vào lưu trữ cơ quan; Quản lý và sử dụng các loại dấu; Quản lý tài liệu mật.

+ Đối với công tác lưu trữ: Việc thu thập, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, kế hoạch thu thập hồ sơ tài liệu đã chỉnh lý nộp vào lưu trữ lịch sử theo quy định; các trang thiết bị bảo quản hồ sơ tài liệu tại kho lưu trữ; mua sắm các trang thiết bị bảo quản; Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

2.1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tập trung quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc việc lập hồ sơ công việc của công chức, viên chức năm 2017, 2018. Khắc phục tình trạng không lập hồ sơ và tìm các biện pháp, giải pháp bắt buộc mọi cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Đưa nội dung lập hồ sơ công việc là một trong những tiêu chí để đánh giá và phân loại công chức, viên chức cuối năm.

2.2. Văn phòng Sở tiếp tục tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các hoạt động chỉnh lý tài liệu theo quy định của pháp luật đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu thực hiện mua sắm bìa hồ sơ, cặp hộp, giá sắt…phục vụ công tác lưu trữ của cơ quan.

2.3. Các đơn vị: Thanh tra Sở; Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ xem xét bố trí phân công viên chức tự chỉnh lý tài liệu của đơn vị hoặc bố trí kinh phí của đơn vị thuê đơn vị có chuyên môn thực hiện việc giải quyết tài liệu tồn đọng tích đống, bó gói để nộp lưu và lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Thực hiện mua sắm bìa hồ sơ, cặp hộp…phục vụ công tác lập hồ sơ công việc của công chức, viên chức trong đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch này và căn cứ chức chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị mình, báo cáo kết quả theo quy định.

2. Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của các phòng, đơn vị và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở, Sở Nội vụ theo quy định.

Xem thêm: (Doc) Đồ Án Nguyên Lý Chi Tiết Máy Spkt Đề 2, Đồ Án Nguyên Lý Chi Tiết Máy Đề 2: Trường Spkt

Trên đây là Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn./.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu