mẫu dự trù mua văn phòng phẩm

Báo cáo thực tập kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch

Danh mục: Kế toán

… * Thủ tục luân chuyển : – Đầu quý kế toán gửi bảng kê nhu cầu văn phòng phẩm quý cho cán Phòng đăng ký BẢNG DỰ TRÙ MUA VĂN PHÒNG PHẨM Quý I/2005 Họ tên : Nguyễn Thò Thanh Diệp Bộ phận công tác … tiền (Đã ký ) 2.2.4 Thanh toán vật tư văn phòng (Mục 110) * Chứng từ sử dụng : – Các hóa đơn bên cung cấp dòch vụ :Vật tư văn phòng, văn phòng phẩm … – Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản … cầu thực tế Phòng trình lãnh đạo duyệt PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG TỔNG HP DỰ TRÙ MUA VĂN PHÒNG PHẨM QUÝ…

Đang xem: Mẫu dự trù mua văn phòng phẩm

63 826 0

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Danh mục: Quỹ đầu tư

… trả, giảm khác) 15 Kinh phí chưa toán chuyển kỳ sau <13 – (14 16 +15)> III KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN KP chưa toán kỳ trước chuyển qua 17 – Từ năm trước chuyển sang 18 Kinh phí kỳ a) Được phân … Giảm kỳ 43 Số lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43) 44 VII Viện trợ Trong kỳ I VI NGUỒN KHÁC VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN Vốn kỳ trước lại chuyển sang kỳ 45 Vốn thực nhận kỳ 46 Luỹ kế Trong kỳ Luỹ kế Trong … ………………………… …………………………… II CHI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NHÀ NƯỚC 100 …………………………… …………………………… …………………………… III CHI DỰ ÁN 200 Chi quản lý …………………………… …………………………… Chi thực …………………………… …………………………… IV CHI TINH GIẢN…
8 3,053 4

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Danh mục: Biểu mẫu

… trả, giảm khác) 15 Kinh phí chưa toán chuyển kỳ sau <13 – (14 +15)> 16 III KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN 17 – Từ năm trước chuyển sang KP chưa toán kỳ trước chuyển qua 18 Kinh phí kỳ a) Được phân … KINH DOANH Số đầu kỳ 41 Tăng kỳ 42 Giảm kỳ 43 Số lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43) 44 VII VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN Vốn kỳ trước lại chuyển sang kỳ 45 Vốn thực nhận kỳ 46 Tổng số vốn sử dụng kỳ (45 +46) … ………………………… …………………………… II CHI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NHÀ NƯỚC 100 …………………………… …………………………… …………………………… III CHI DỰ ÁN 200 Chi quản lý …………………………… …………………………… Chi thực …………………………… …………………………… IV CHI TINH GIẢN…
5 3,536 10

Tài liệu Biểu mẫu:”Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy” pptx

Danh mục: Tài liệu khác


1 1,145 3

THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SXKD VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

Danh mục: Kế toán

… người bán 132 Các khoản phải thu khác 138 IV Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 40.300.000 139 Hàng tồn kho 140 649.988.102 Hàng tồn kho 141 649.988.102 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản … dài hạn Đầu tư tài dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 230 0 0 7.516.754 231 239 Tài sản dài hạn khác 240 Phải thu dài hạn 241 Tài sản dài hạn khác 248 Dự phòng phảI thu dài hạn khó … phải trả ngắn hạn 319 II Nợ dài hạn 320 Vay nợ dài hạn 321 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 322 Phài trả, phải nộp dài hạn khác 328 Dự phòng phải trả dài hạn 50.874.265 316 742.006.846 329 B VỐN CHỦ…
40 478 0

Tài liệu 192_2010_TTLT-BTP-VPCPSỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NN.

Danh mục: Tư liệu khác

… án, dự thảo văn bản; g) Góp ý, thẩm định dự án, dự thảo văn bản; h) Thẩm tra Văn phòng Chính phủ dự án, dự thảo văn bản; i) Rà soát, hệ thống hóa văn phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng vănvăn bản; dự thảo đề nghị xây dựng văn bản; dự thảo đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn dự thảo văn bản; g) Chi trả thù lao cho người tham gia nghiên cứu, thực tư vấn trình xây dựng văn hoàn … tư vấn đề nghị xây dựng văn bản; đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản; góp ý, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản; i) Tổ chức giới thiệu nội dung dự thảo văn bản, lấy ý kiến…
7 471 0

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội potx

Danh mục:


8 546 0

Tình hình và các giải pháp quản lý sử dụng quỹ đất 5% theo quy định của luật đất đai và việc huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn

Danh mục: Báo cáo khoa học

… bAng sOng elm Long, mi~n DOng Nam B¢, Tfty Nguyen ru¢ng d5t dfi m~c nhien chuy~n cac d6i tU”Q”ngmua ban va thj tTU”angru¢ng dat dfi dU”Q”cxac I~p De”n I hrgt minh, chfnh thi huang ru¢ng dat Ia … quy~n sir d~mg Tuy nhien, cung cftu v~ da”t tang m
67 258 0

GIỚI THIỆU THÔNG TƯ 55 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Danh mục: Quản lý nhà nước

… Trần Văn E: 30 ngày – Trần Văn G: 30 ngày – Bùi Văn A: 30 ngày Kết chuyên môn – Nguyễn Văn B: 20 ngày – Nguyễn Thị D: 25 ngày – Bùi Văn A: 10 ngày Kết chuyên môn – Nguyễn Văn C: 30 ngày – Bùi Văn … kiến nghị, giải pháp, sáng chế, giải giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm mô hình, ấn phẩm khoa học đề xuất khoa học kết khác khác Tổng kết, đánh … Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ – Bùi Văn A: ngày KH&CN, báo cáo tổng quan – Nguyễn Thị D: ngày Báo cáo thực trạng vấn đề cần nghiên – Nguyễn Văn B: 15 ngày cứu – Nguyễn Văn C: 10 ngày – Bùi Văn…
22 648 0

Tài liệu Biểu mẫu ” Tổng hợp kinh phí đã sử dụng” docx

Danh mục: Tài liệu khác

Xem thêm: Bìa Tiểu Luận Đại Học Thủ Dầu Một, Mẫu Bìa Chính Của Luận Văn

1 626 0

Tình hình kinh phí và quyết toán khinh phí quản lý bộ máy

Danh mục: Tài liệu khác


1 311 0

206 Thực trạng về phân tích tình hình và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu tại Công ty XNK tạp phẩm Hà Nội (78tr)

Danh mục: Quản trị kinh doanh

… có 10 phòng quản lý, 1992 có phòng xếp thu gọn lại phòng, đồng thời công ty phải giải thể phòng kinh doanh hiệu quả, thành lập số phòng kinh doanh động hiệu Hiện Công ty xuất nhập tạp phẩm Hà … từ, định kỳ gửi phòng kế toán công ty để theo dõi tập trung Sơ đồ phòng kế toán tài Trởng phòng kế toán Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp Hà nội 2004 41 Phó phòng tài Luận văn tốt nghiệp Bộ … dụng, thiết bị văn phòng, cáp điện loại Phòng XNK7: chuyên kinh doanh mặt hàng nông lâm sản Phòng XNK8: chuyên kinh doanh XNK mặt hàng nông sản, thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ tạp phẩm Ngoài mặt…
95 419 0

Tình hình và hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng Le Marrakech

Danh mục: Quản trị kinh doanh

… sau: + Xây dựng quy trình sản xuất công thức chế biến sản phẩm ăn uống theo hướng đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm + Thiết kế xây dựng loại thực đơn công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống, … thực đơn công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống, cung ứng sản phẩm ăn uống cho khách theo thực đơn công bố + Xây dựng mức giá bán loại sản phẩm, bữa ăn, bữa tiệc Mức giá phải phù hợp với chất lượng … vụ tham mưu cho ban giám đốc xây dựng chiến lược kinh doanh hàng năm, nhằm nâng cao doanh thu từ loại hình kinh doanh + Tiến hành xây dựng chiến lược kinh doanh dựa nghiên cứu thị trường nguồn…
19 673 4

THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM HÀ NỘI

Danh mục: Kinh tế – Thương mại

… có 10 phòng quản lý, 1992 có phòng xếp thu gọn lại phòng, đồng thời công ty phải giải thể phòng kinh doanh hiệu quả, thành lập số phòng kinh doanh động hiệu Hiện Công ty xuất nhập tạp phẩm Hà … từ, định kỳ gửi phòng kế toán công ty để theo dõi tập trung Sơ đồ phòng kế toán tài Trởng phòng kế toán Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp Hà nội 2004 41 Phó phòng tài Luận văn tốt nghiệp Bộ … dụng, thiết bị văn phòng, cáp điện loại Phòng XNK7: chuyên kinh doanh mặt hàng nông lâm sản Phòng XNK8: chuyên kinh doanh XNK mặt hàng nông sản, thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ tạp phẩm Ngoài mặt…
95 429 0

Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Danh mục: Nông – Lâm – Ngư

… hộ điều tra ĐVT: 1.000 đồng Giống Chỉ Phòng Điện Chi phí trị bệnh nước khác Mua Mua Mua Mua Thức ăn Lao động Phối Khấu giống hao Mua Mua Mua tiêu Tự có Mua Tự có Tự có Lợn 200,00 400,00 538,5 … nguồn lực dùng vào sản xuất đem lại thêm đơn vị sản phẩm Hiệu phân phối tiêu hiệu yếu tố giá sản phẩm giá đầu vào tính để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm đồng chi phí thêm đầu vào hay nguồn … khác + Văn hoá thông tin: năm qua công tác văn hoá huyện có nhiều khởi sắc, có 11/11 xã phủ sóng truyền hình, 9/11 xã có trạm truyền + Y tế Giáo dục: y tế, huyện có bệnh viện thị trấn, phòng khám…
83 1,672 7

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Danh mục: Tài liệu khác


2 470 0

THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

Danh mục: Kế toán

… CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ TOÁN ĐỘI SẢN XUẤT ĐỘI SẢN XUẤT XƯỞNG SẢN XUẤT SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ … (120=121+129) Đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn … 606.744.209 788.130.476 (181.386.267) 712.837.676 0 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn IV.tài sản dài hạn khác 1.Phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác Dự phòng phảI thu dài hạn khó đòi TỔNG CỘNG TÀI…

Xem thêm: Toán Lớp 4 Tính Diện Tích Hình Bình Hành (Có Đáp Án), Bài Tập Toán Lớp 4: Hình Bình Hành (Có Đáp Án)

33 432 0

Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Danh mục: Quản trị kinh doanh

… hộ điều tra ĐVT: 1.000 đồng Giống Chỉ Phòng Điện Chi phí trị bệnh nước khác Mua Mua Mua Mua Thức ăn Lao động Phối Khấu giống hao Mua Mua Mua tiêu Tự có Mua Tự có Tự có Lợn 200,00 400,00 538,5 … nguồn lực dùng vào sản xuất đem lại thêm đơn vị sản phẩm Hiệu phân phối tiêu hiệu yếu tố giá sản phẩm giá đầu vào tính để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm đồng chi phí thêm đầu vào hay nguồn … khác + Văn hoá thông tin: năm qua công tác văn hoá huyện có nhiều khởi sắc, có 11/11 xã phủ sóng truyền hình, 9/11 xã có trạm truyền + Y tế Giáo dục: y tế, huyện có bệnh viện thị trấn, phòng khám…
83 1,267 3

Tài liệu Mẫu bản tổng hợp quyết toán kinh phí trợ cấp cho người đi lao động nước ngoài về nước docx

Danh mục: Tài liệu khác

1 539 0

SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA NHỮNG BÀI THƠ TỰ THUẬT

Danh mục: Tư liệu khác

4 675 0

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: mẫu hợp đồng mua văn phòng phẩm hợp đồng nguyên tắc mua văn phòng phẩm hợp đồng mua văn phòng phẩm mẫu giấy đề nghị mua văn phòng phẩm mẫu giấy đề xuất mua văn phòng phẩm đề nghị mua văn phòng phẩm mẫu hợp đồng kinh tế mua văn phòng phẩm mẫu thanh lý hợp đồng mua văn phòng phẩm mẫu đơn đề nghị mua văn phòng phẩm đơn đề nghị mua văn phòng phẩm mẫu đơn xin mua văn phòng phẩm dự án mở văn phòng phẩm bản đề nghị mua văn phòng phẩm giay đề nghị mua văn phòng phẩm phiếu đề nghị mua văn phòng phẩm
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
lingocard.vn.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu lingocard.vn là gì?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu