Hướng Dẫn Soạn Thảo Mẫu Công Văn Thông Báo Của Doanh Nghiệp, Mẫu Công Văn Thông Dụng

Thông báo là loại văn bản được sử dụngthường xuyên trong các cơ quan, doanh nghiệp. Dưới đây là 03 mẫu Thông báo thường được sử dụng, tuy ngắn gọn nhưng bao hàm hầu như đầy đủ nội dung cần có.

Đang xem: Mẫu công văn thông báo của doanh nghiệp

Mẫu Thông báo số 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số:………

Ngày … tháng … năm…

THÔNG BÁO

Về……………………………….

Kính gửi …………….

Căn cứ ………. ……………………………………………

Căn cứ …………………………………………………….

Đề nghị:………………………………………… ….

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

03 mẫu Thông báo sử dụng cho cơ quan, doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Mẫu Thông báo số 02

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số:………

Ngày … tháng … năm…

THÔNG BÁO

V/v ……………………………….

Xem thêm: Tiểu Luận Về Tư Bản Cho Vay Và Ngân Hàng Trong Chủ Nghĩa Tư Bản

Do nhu cầu……………………….., Công ty ………….. thông báo về việc sau:

………………………………………………………

Yêu cầu:

………………………………………………………

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu Thông báo 3

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số:………

Ngày … tháng … năm…

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/bà ………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày ….. tháng ….. năm …… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………………với ông/bà ………………… (sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo nội dung như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà:……………

Chức vụ: ……………………………

2. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……

3. Lý do: …………………………………………

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng …………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Ông/bà: …………(thực hiện);

– Phòng:………(thực hiện);

– Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý khi lập mẫu Thông báo

– Mở đầu thông báo cần ghi đầy đủ quốc hiệu và tiêu ngữ; tên cơ quan ra thông báo.

– Phải có đầy đủ ngày, tháng, năm lập thông báo để người tiếp nhận dễ dàng nắm bắt được thời gian ban hành thông báo.

– Cần có một cụm từ ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản.

Xem thêm: Cách Tạo Mục Lục Trong Excel 2007, Cách Tạo Mục Lục Trong Excel

– Cần nêu các căn cứ để đưa ra thông báo như căn cứ vào Hợp đồng lao động; Căn cứ vào Bộ luật Lao động; Căn cứ thỏa thuận…

– Phần nội dung thông báo phải ghi rõ người nhận để biết đối tượng thông báo hướng tới.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu