Mẫu Công Văn Giao Nhiệm Vụ, Mẫu Quyết Định Giao Nhiệm Vụ Mới Nhất Năm 2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (150 KB, 3 trang )

Đang xem: Mẫu công văn giao nhiệm vụ

Mẫu văn bản của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và địa phương triển khai các công việc liên quan đến chấp thuận địa điểm nghiên cứu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /UBND- Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm Kính gửi: – hoặc dự án>(1); – Các cơ quan có liên quan; UBND Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số …/… ngày …/…/… của về việc đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư cho dự án (photo gửi kèm theo). UBND tỉnh có ý kiến như sau: 1. Giao trách nhiệm cho hoặc nơi có dự án> chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan 1 Gửi đối với dự án do UBND tỉnh cấp văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư; gửi > đối với dự án do UBND cấp huyện cấp văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư theo phân cấp. hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các công việc liên quan đến chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, cụ thể như sau: a) Kiểm tra sự phù hợp quy hoạch, cung cấp các thông tin quy hoạch hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư.
b) Cung cấp thông tin về cơ cấu và thời hạn sử dụng đất, giá và đơn giá đất của mỗi loại (có tính chất tham khảo) để nhà đầu tư nghiên cứu lập phương án tài chính của dự án, phân tích hiệu quả đầu tư. c) Cung cấp thông tin sơ bộ về phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư (bao gồm cả khái toán chi phí và thời gian thực hiện). d) Cung cấp, hướng dẫn thủ tục đăng ký và triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 2. Trong thời hạn 07 ngày, hoặc huyện nơi có dự án> tổng hợp các ý kiến của các Sở, ngành và địa phương liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu (theo mẫu 1c hoặc 1d, Phụ lục này)./. Nơi nhận: – Nhà đầu tư; CHỦ TỊCH – Các cơ quan liên quan; – Lưu VP UBND tỉnh.

Tài liệu liên quan

*

Quyết định 181 của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm 8 1 2

*

CT của UBND Tỉnh Về việc thanh tra Online Game, quản lý đại lý Internet… 3 365 0

*

Mẫu văn bản của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và địa phương triển khai các công việc liên quan đến chấp thuận địa điểm nghiên cứu docx 3 3 4

*

Mẫu Thông báo của UBND tỉnh về cấp Mã số dự án đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện cấp văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư) potx 1 522 0

Xem thêm: Cách Tính Mủ Cao Su Quy Khô, Phương Pháp Xác Định Độ Mủ Cao Su

*

Mẫu Thông báo của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư doc 2 695 5

*

Mẫu Thông báo của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư ppt 2 1 3

*

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trước thềm WTO 99 671 0

*

Thủ tục Tặng Giấy khen của UBND huyện về thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân doc 3 493 0

*

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU doc 2 837 5

*

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều pdf 2 629 0

*

Xem thêm: file cad đồ án thép 2

(150 KB – 3 trang) – Mẫu văn bản của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và địa phương triển khai các công việc liên quan đến chấp thuận địa điểm nghiên cứu docx

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu