Tải Về Miễn Phí Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Tài Sản Cố Định Excel, Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Tài Sản Trên Excel

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 05-TSCĐ. Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằmxác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Đang xem: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định excel

1. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 133

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Ban kiểm kê gồm:

– Ông/Bà………………….. Chức vụ……………….. Đại diện……..….. Trưởng ban

– Ông/Bà………………..….. Chức vụ……………….. Đại diện………….. Ủy viên

– Ông/Bà………………..….. Chức vụ……………….. Đại diện…………… Ủy viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

Số TT Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cộng x x x

Giám đốc(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày…..tháng…..năm…..Trưởng Ban kiểm kê(Ký, họ tên)

Tải mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200:

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê…………giờ………ngày………tháng……..năm……….Ban kiểm kê gồm:- Ông /Bà ………………….Chức vụ…………………….Đại diện……………….Trưởng ban- Ông /Bà ……………………Chức vụ……………….Đại diện…………………….Uỷ viên- Ông/Bà…………………….Chức vụ………………..Đại diện……………………..Uỷ viênĐã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

Số TT Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cộng x x x

Giám đốc(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toántrưởng(Ký, họ tên)

Ngày…..tháng…..năm…..Trưởng Ban kiểm kê(Ký, họ tên)

Tải mẫuBiên bản kiểm kê TSCĐtheo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:lingocard.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập Biên bản kiểm kê Tài sản cố định:

Góc trên bên trái của Biên bản Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên.

Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (… giờ … ngày … tháng … năm …).

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 3 Luyện Tập, Vở Bài Tập Toán 3

Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.

Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1, 2, 3.

Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4, 5, 6.

Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7, 8, 9.

Xem thêm: Nhìn Hình Đoán Tính Cách Của Chính Bạn, Trắc Nghiệm Đoán Tính Cách

– Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel