luận văn tội mua bán trái phép chất ma túy

hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành luật hình sự với đề tài: Tội mua bán trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh, cho các bạn làm luận văn tham khảo

ZALO 0932091562 at BÁO GIÁ DV VIẾT BÀI TẠI: TRANGLUANVAN.COM

2 Comments 0 Likes Statistics Notes

12 hours ago   Delete Reply Block

Tội mua bán trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự, 9đ

1. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÀNH TẤT TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, 2018 2. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÀNH TẤT TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH Ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TRÍ TUỆ Hà Nội, 2018 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi; các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Hà Nội, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thành Tất 4. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY …………………………………………………………………………………. 6 1.1. Khái niệm và sự cần thiết của việc quy định tội mua bán trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam………………………………………………………… 6 1.2. Khái quát lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy …………………………………………………………………………………………16 Chương 2 TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH………………………………………………………………25 2.1. Tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của BLHS 2015………25 2.2. Thực tiễn xét xử tội mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh…………………………………………………………………………………………………..34 Chương 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY…………………………………………………………………………………………………..52 3.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy……52 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử Tội mua bán trái phép chất ma túy……………………………………………………………………………………………………..59 3.3 Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ……….66 KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………….68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………..69 5. DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình sự CTTP : Cấu thành tội phạm MBTPCMT: Mua bán trái phép chất ma túy TAND: Tòa án nhân dân 6. DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: So sánh tình hình tội phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy ……35 với tình hình tội phạm nói chung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2013 – 2017…………………………………………………………………………………………….36 Bảng 2.2: Bảng biểu diễn mức hình phạt áp dụng khi xét xử tội mua bán trái phép chất ma túy giai đoạn 2013 – 2017……………………………………………………..37 Biểu đồ mức hình phạt áp dụng khi xét xử tội mua bán trái phép chất ma túy giai đoạn 2013 – 2017……………………………………………………………………………………..38 Bảng 2.3. Đặc điểm nhân thân của các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy được thể hiện thông qua bảng dưới đây:…………………………………………..39 7. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Đề tài Thời gian gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đất nước ta vớinền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩavà bắt đầu thu về những thành tựu nổi bật: về kinh tế tăng trưởng mạnh, văn hóa, giáo dục, chính trị ổn định, chủ quyền quốc gia được giữ vững, an sinh xã hội được quan tâm… Bên cạnh đó kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến tình hình văn hóa, chính trị, trật tự xã hội…. Trong đó có tệ nạn ma túy. Bắc Ninh là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và Bắc Ninh chính là cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và trên hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long. Bắc Ninh còn là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh của cả nước, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế – thương mại và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Thời gian gần đây tình hình tội phạm ma túy diễn ra hết sức phức tạp. Tuy không phải là vùng trọng điểm về tội phạm về ma túy của cả nước nhưng nhiều vụ án ma túy lớn đã được truy tố và xét xử ở Bắc Ninh càng cho thấy tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi và có quy mô lớn. Qua thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tại tỉnh Bắc Ninh thì thấy rằng các tội về ma túy trong đó có tội MBTPCMT có tỉ lệ cao trong tổng số tội phạm hình sự. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy lùi tiến tới xóa bỏ tội phạm ma túy. Các hành vi trái pháp luật liên quan đến ma túy đều bị xử lí bằng hình phạt nghiêm khắc. Cùng với cả nước tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu, các cấp, các ngành nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Chính nhờ thực tiễn đấu tranh chống tội phạm về ma túy tại Bắc Ninh cho thấy những hạn chế, vướng mắc cần phải được hoàn thiện về nhiều mặt trong đó có cả mặt pháp luật, cũng như hướng áp dụng về tội MBTPCMT bằng pháp luật hình sự. 8. 2 Vậy nên học viên lựa chọn đề tài: “Tội mua bán trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1. Tình hình nghiên cứu lý luận Tội phạm về ma túy không phải là vấn đề mới và đã có nhiều tác giả đề cập đến loại tội phạm này như: – “Tội phạm học, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, 1994; – “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ Luật Hình sự – Phần các tội phạm”, Th.s Đinh Văn Quế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2005; – “Giáo trình luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm”, Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội (1997); – “Định tội danh – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, GS.TSKH Lê Cảm, Tạp chí Tòa án nhân dân các số 3, 4, 5, 8 và 11/1999; – “Bình luận khoa học BLHS năm 1999 của Thạc sĩ Đinh Văn Quế”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000; – “Định tội danh và quyết định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam”2005, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội; – “Giáo trình luật hình sự Việt nam – phần các tội phạm” (2008), Võ Khánh Vinh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; – “Các tội phạm về ma túy ở Việt Nam cơ sở lý luận và thực tiễn xét xử (tài liệu tham khảo dùng cho các Thẩm phán, thư kí Tòa án)”, Phạm Minh Tuyên, nxb Hồng Đức, 2013. – “Lý luận chung về định tội danh” (2013), Võ Khánh Vinh, Nxb Khoa học xã hội”, Hà Nội; – “Giáo trình luật hình sự Việt Nam – Phần chung” (2014), Võ Khánh Vinh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; 9. 3 2.2. Tình hình nghiên cứu đề tài. Ngoài ra ở cấp độ luận văn thạc sĩ cũng có nhiều đề tài về tội phạm ma túy, những luận văn thạc sĩ sau đây về tội phạm ma túy đã được học viên tham khảo: -Luận văn Thạc sĩ Luật học: “Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lai Châu” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng, Học viên Khoa học xã hội- Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, năm 2013; – Luận văn Thạc sĩ Luật học: “Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng” của tác giả Phạm Trung Hiếu, Học viên Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, năm 2013; – Luận văn Thạc sĩ Luật học: “Định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” của tác giả Phan Thị Hồng Thắng, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2013; – Luận văn Thạc sĩ Luật học: “Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Sơn La”, của tác giả Mai Ngọc Chính, Học viện khoa học xã hội, năm 2017. Những công trình nghiên cứu nêu trên đều nghiên cứu tình hình tội phạm ma túy trên các địa phương khác hoặc nghiên cứu chung cả nước, trong khi đó chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu về tội mua bán trái phép chất ma túy theo BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)trên cơ sở thực tiễn tỉnh Bắc Ninh. Trong luận văn này học viên dựa trên những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, những số liệu, vụ án thực tế tại tỉnh Bắc Ninh. Nhằm chỉ ra những hạn chế, bất cập, đồng thời kiến nghị hoàn thiện BLHS và các văn bản liên quan. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là phân tích khoa học để làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về tội MBTPCMT, cũng như đánh giá thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ đó xác định những tồn tại, bất cập trong quy định của BLHS và đưa ra những kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 10. 4 hình sự về tội MBTPCMT và các văn bản hướng dẫn áp dụng nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả của công tác áp dụng pháp luật đối với tội MBTPCMT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu sau: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận pháp luật về tội MBTPCMT theo pháp luật hình sự Việt Nam. Phân tích, đánh giá quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về tội MBTPCMT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013- 2017. Kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng quy định về tội mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1. Đối tượng nghiên cứu Trên cơ sở thực tiễn pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với tội mua bán trái phép chất ma túy giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, luận văn xác định và luận giải sự phù hợp và chưa phù hợp giữa quy định của pháp luật hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, đề tài được thực hiện trong phạm vi chuyên ngành luật Hình sự và Tố tụng hình sự. Về địa bàn, đề tài được thực hiện trong phạm vi tỉnh Bắc Ninh. Về thời gian, đề tài nghiên cứu số liệu thực tế trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, gồm số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Về tội danh, đề tài nghiên cứu tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Để giải quyết những vấn đề trên, việc nghiên cứu đề tài được tiến hành trên trên cơ sở phương pháp luận Mác – Lê Nin về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh,các quan điểm của Đảng về đấu 11. 5 tranh phòng chống tội phạm,văn bản pháp luật của Nhà nước về các vấn đề tội phạm và hình phạt. Bên cạnh đó, luận văn cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, quy nạp, diễn dịch, nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu bản án… và các phương pháp nghiên cứu của khoa học hình sự để hoàn thiện pháp luật hình sự đối với Tội mua bán trái phép chất ma túy. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn Về mặt lý luận, luận văn được thực hiện có ý nghĩa góp phần nhằm làm rõ hơn những vấn đề về lý luận và thực tiễn xét xử Tội mua bán trái phép chất ma túytrên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Về mặt thực tiễn luận văn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan tiến hành tố tụng đặc biệt là Tòa án giải quyết vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy được khách quan, công bằng và có căn cứ pháp luật. Luận văn còn là tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học viên chuyên ngành luật hình sự trên các cơ sở đào tạo luật trên cả nước.Ngoài ra việc tìm hiểu thực tiễn xét xử tội MBTPCMT trên thực tế tại địa phương và những vụ án cụ thể có liên quan từ đó đề xuất những kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về tội này, tạo thuận lợi cho công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm này ở tỉnh Bắc Ninh. 7. Kết cấu của luận văn Chương 1: Những vấn đề chung về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chương 2: Tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy 12. 6 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 1.1. Khái niệm và sự cần thiết của việc quy định tội mua bán trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam 1.1.1. Khái niệm tội mua bán trái phép chất ma túy 1.1.1.1. Khái niệm tội phạm. Điều 8 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra khái niệm về tội phạm như sau: “1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 13. 7 4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.”.

Đang xem: Luận văn tội mua bán trái phép chất ma túy

<30>. Khoản 1 của Điều luật xác định khái niệm tội phạm một cách khoa học, thể hiện tập trung nhất quan điểm của Nhà nước về tội phạm. Nó không chỉ là cơ sở khoa học thống nhất cho việc xác định những loại tội phạm cụ thể trong việc phân loại các tội phạm của BLHS mà còn là cơ sở cho việc nhận thức và áp dụng đúng những điều luật quy định về từng loại tội phạm cụ thể. Nếu như Điều 1 của Bộ luật Hình sự nêu lên những quan hệ xã hội chung quan trọng nhất được Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ khỏi sự xâm hại của tội phạm thì khoản 1 Điều 8 đã cụ thể hóa những quan hệ xã hội đó thành những khách thể của tội phạm. Đó là: “Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa”.<30>. Khái niệm tội phạm luôn là vấn đề trung tâm của luật Hình sự. Việc đưa ra khái niệm này cho phép phân biệt hành vi nào là tội phạm hành vi nào không phải là tội phạm. Các luật gia tư sản nhấn mạnh tính hình thức của tội phạm. Cụ thể họ cho rằng: Tội phạm là hành vi bị luật Hình sự cấm hoặc là “Vi phạm pháp luật bị Bộ luật Hình sự trừng trị”: (BLHS Pháp 1810) hoặc là “Hành vi do luật Hình sự cấm bằng nguy cơ xử phạt” (BLHS Thụy Sĩ năm 1937). Như vậy, yếu tố luật Hình sự quy định, luật Hình sự cấm, luật Hình sự trừng trị là đặc điểm duy nhất của tội phạm. Điều này hết sức nguy hiểm ở chỗ nhiều khi nó cho phép nhà làm luật đưa ý chí chủ quan của mình vào việc quy định hành vi nào là tội phạm. Tuy nhiên, yếu tố luật định của tội phạm mà luật Hình sự tư sản đưa ra đã cho thấy được tiến bộ vượt bậc. So với luật Hình sự phong kiến tránh được sự tùy tiện khi coi một hành vi nào đó là tội phạm. Được quy định tội phạm luật Hình sự hay Bộ luật Hình sự 14. 8 chỉ là dấu hiệu hình thức của tội phạm. Tội phạm còn được xác định thông qua dấu hiệu về mặt nội dung. Đó là: “Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội”. Tuy nhiên đánh giá thế nào là nguy hiểm cho xã hội là vấn đề cần được làm sáng tỏ nếu không dễ rơi vào chủ quan, duy ý chí khi quy định tội phạm. Các tiêu chí để xác định tính nguy hiểm cho xã hội ở mức độ tội phạm gồm: – Tính chất của các quan hệ xã hội bị xâm hại – Hậu quả do hành vi phạm tội gây ra – Tính chất và mức độ lỗi: các hình thức lỗi, các dạng lỗi, động cơ mục đích phạm tội… – Các yếu tố đặc trưng cho hành vi phạm tội như thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, công cụ phạm tội. Trong Bộ luật Hình sự Việt Nam còn có một yếu tố mà nhà làm luật xem như một trong những yếu tố làm tăng mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó là yếu tố nhân thân người phạm tội. Ví dụ yếu tố “Đã bị xử lý hành chính”… Đây là vấn đề đang tranh luận trong khoa học luật Hình sự. Bởi lẽ việc quy định yếu tố nhân thân của người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không phù hợp với nguyên tắc chung của luật Hình sự. Đó là nguyên tắc: “Một người không thể bị xử phạt hình sự về nhân thân xấu của họ”. Tội phạm còn được thể hiện thông qua dấu hiệu: Năng lực trách nhiệm hình sự của người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đây là đặc tính quan trọng không thể bỏ qua khi quy định khái niệm tội phạm. Năng lực trách nhiệm hình sự thể hiện ở khả năng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhận thức và điểu được hành vi của mình. Điều đó cho thấy cho dù gây thiệt hại cho quan hệ xã hội nào đó nhưng nếu người thực hiện hành vi nguy hiểm không nhận thức được hành vi, không điều khiển được hành vi thì hành vi đó không là hành vi tội phạm. Tính có lỗi: Tội phạm luôn là hành vi có lỗi. Cũng có lúc, có Bộ luật Hình sự coi những hành vi không có lỗi là tội phạm. Đây được gọi là nguyên tắc “quy tội khách quan” – chỉ căn cứ vào hành vi để buộc tội trong khi tội phạm là tổng hợp các yếu tố chủ quan và khách quan. Yếu tố khách quan là các hành vi, yếu tố 15. 9 chủ quan là lỗi. Lỗi có một quá trình hình thành từ khi phát sinh những nhu cầu, xác định động cơ, mục đích, nhận thức các yếu tố chủ quan, khách quan của hành vi và cuối cùng là lựa chọn và quyết định thực hiện hành vi. Như vậy, căn cứ vào Điều 8 BLHS có thể đưa ra khái niệm tội phạm một cách khái quát: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực TNHS thực hiện, có lỗi được quy định trong BLHS. 1.1.1.2. Khái niệm chất ma túy Từ xưa do nền y học còn hạn chế nên chữa bệnh chủ yếu bằng các cây, cỏ có trong tự nhiên, người ta đã phát hiện ra một số loại cây như: thuốc phiện, cây cocain, cây cần sa chữa được một số bệnh rất hiệu quả. Nhưng loại “dược phẩm” này sẽ thành “chất độc” nếu lạm dụng, sử dụng không chính đáng, nó làm cho con người mê mẩn, ngây ngất, không làm chủ được hành vi, vi phạm pháp luật, hành xử lệch lạc chuẩn mực đạo đức xã hội, bị xã hội lên án. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về ma túy hay chất ma túy. Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới năm 1982: “Ma túy, theo định nghĩa rộng nhất là mọi thực thể hóa học hoặc là những thực thể hỗn hợp, khác với tất cả những cái được đòi hỏi để duy trì một sức khỏe bình thường, việc sử dụng những chất đó sẽ làm biến đổi chức năng sinh học và có thể cả cấu trúc của vật”<52>. Một số chuyên gia đưa ra những định nghĩa về ma túy như: “ Ma túy là chất tự nhiên hoặc hóa học hợp thành, khi hấp thụ vào con người thì gây nguy hại cho con người.” Bên cạnh đó cũng có định nghĩa khác như: “Ma túy là chỉ thuốc phiện, heroin, morphine, marijuana (đại ma), coocain và những dược phẩm ma túy và dược phẩm tinh thần có thể gây nghiện cho con người.” <46; tr17>. Ở Viêt Nam chất ma túy xuất hiện khá muộn. Cụm từ chất ma túy chính thức quy định lần đầu tiên tại điều 203 BLHS 1985 : “Tội tổ chức sử dụng ma túy”, Điều 185i: “Tội tổ chức sử dụng ma túy” trong luật sửa đổi bổ sung một số 16. 10 điều BLHS được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10-5-1997. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989, Nghị định số 141/HĐBT năm 1991 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự song chưa đưa ra được định nghĩa. Tiếp theo là BLHS 1999 đã quy định chất ma túy, tội phạm ma túy. Theo đó chất ma túy bao gồm: nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao côca, lá hoa, quả cần sa, lá cây cooca, quả thuốc phiện khô, thuốc phiện tươi, heroin, coocain, các chất ma túy khác ở thể lỏng, các chất ma túy khác ở thể rắn. Các chất ma túy khác là những chất ma túy không được nêu trong BLHS mà nằm trong các danh mục được quy định tại nghị định 67/NĐ-CP ngày 1-10-2001 của chính phủ. Theo Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi năm 2008), tại khoản 1, Điều 2 quy định về chất ma túy: “1. Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chấthướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành”.<34>. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTCBTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toàán nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định củaChương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS 1999 (gọi tắt là Thông tư 17), mục 1.1 phần I định nghĩa về chất ma túy: “1.1. Chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Tổng Từ Nhiều File Excel Về Một File Excel

<1>. Với quy định nêu trên, cả 2 văn bản đều có định nghĩa giống nhau về chất ma túy, đó là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trongcác danh mục do Chính phủ ban hành. Ngoài ra, các chất ma túy được quy định trong các danh mục do chính phủ Việt Nam ban hành tại Nghi định số 82/2013/NĐ-CP, gồm 235 chất ma túy chia thành 3 danh mục và 41 tiền chất không thể thiếu trong quá trình sản xuất chất ma túy. Hiện nay Nghị định số 82/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Nghị định Chính Phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 17. 11 Từ những phân tích trên cho thấy các nhà làm luật từ những cách tiếp cận khác nhau đã đưa ra những định nghĩa khác nhau về ma túy. Tuy nhiên học viên đồng tình với quan niệm cho rằng: “Ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, khi được đưa vào cơ thể con người, nó có tác dụng làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó, khi đó gây tổn thương nguy hại cho người sử dụng và cộng đồng.” 1.1.1.3. Khái niệm tội mua bán trái phép chất ma túy Trước đây, Tại điểm b, mục 3.5 phần I Thông tư 17 hướng dẫn phần “Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp có nhiều hành vi phạm tội” như sau: “3.5. Trường hợp một người thực hiện một hoặc nhiều hành vi phạm tội quy định trong một điều luật (Điều 194, Điều 195 và Điều 196 của BLHS) thì cần phân biệt như sau: … b) Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi phạm tội theo quy định tại Điều 194 (hoặc Điều 195 hoặc Điều 196) của BLHS mà các hành vi đó có liên quan chặt chẽ với nhau (hành vi phạm tội này là điều kiện để thực hiện hoặc là hệ quả tất yếu của hành vi phạm tội kia), thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối với tất cả các hành vi đó được thực hiện theo điều luật tương ứng và chỉ phải chịu một hình phạt” <1>. Như vậy, nếu theo tinh thần hướng dẫn nêu trên thì tội MBTPCMT còn có thể có tên gọi là “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”. Điều này là không hợp lý, sẽ dẫn đến khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc định tội danh cũng như quyết định hình phạt đối với các hành vi MBTPCMT. Khắc phục hạn chế nêu trên, BLHS 2015 đã tách Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 194 BLHS 1999) thành 04 tội độc lập. 18. 12 Theo TS. Phạm Minh Tuyên có định nghĩa về Tội phạm ma túy như sau: “Các tội phạm ma túy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện, có lỗi, xâm phạm đến chế độ quản lý, sử dụng các chất ma túy của nhà nước, từ đó gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của công dân, gây mất trật tự an toàn xã hội.” <18; tr.233>. Có thể khẳng định tội phạm ma túy là tội phạm có tính chất nguy hiểm cao cho xã hội không những gây ra thiệt hại lớn cho lợi ích nhà nước, xã hội, của công dân mà còn làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người cũng như ảnh hưởng lớn đến giống nòi, gây mất trật tự an toàn xã hội. Tại mục 3.3 phần II Thông tư 17 hướng dẫn về tội Mua bán trái phép chất ma túy như sau: “3.3. Mua bán trái phép chất ma túy là một trong các hành vi sau đây: a) Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác; b) Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; c) Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; d) Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có); đ) Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác; e) Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; g) Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác. Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hướng dẫn từ điểm a đến điểm g tiểu mục 3.3 này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy” <1>. Trong thực tiễn, các cơ quan tố tụng luôn xác định mục đích cuối cùng của tội phạm là gì để định tội danh đối với hành vi phạm tội đó và chỉ ra một tên gọi duy nhất đối với hành vi phạm tội. 19. 13 Theo quan điểm của Ths. Đinh Văn Quế, hành vi mua bán trái phép chất ma túy là: “bán hay mua để bán lại; vận chuyển ma túy để bán cho người khác; tàng trữ để bán lại hoặc để sản xuất ra chất ma túy khác để bán lại trái phép; hoặc dùng ma túy để đổi lấy hàng hóa hay dùng hàng hóa để đổi lấy ma túy”.<24, tr. 92>. Theo giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập 2) của trường Đại học luật Hà Nội thì “hành vi mua bán trái phép chất ma túy là hành vi trao đổi trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào”..

Xem thêm: Câu 1, 2, 3 Trang 56 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 56, 57

<42, tr. 204>. Như vậy, nhìn chung các nhà khoa học và nhà làm luật đều có cùng quan điểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy là một trong những hành vi: bán trái phép; mua, xin, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất để bán hoặc dùng hang hóa để trao đổi lấy ma túy hay lấy ma túy để thanh toán hàng hóa. Nói cách khác, tội Mua bán trái phép chất ma túy là hành vi bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc nguồn gốc ma túy do đâu mà có) hoặc hành vi trao đổi ma túy như một hàng hóa có giá trị. Bên cạnh đó, các hành vi đồng phạm với hành vi bán ma túy cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Từ đó học viên khái niệm về tội MBTPCMT có thể được hiểu là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện, có lỗi, xâm phạm đến chế độ quản lý, sử dụng các chất ma túy của Nhà nước thực hiện các hành vi: Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác; Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có); Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán…lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác; Tàng trữ chất ma túy nhằm bán 20. 14 trái phép cho người khác; Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác…… 1.1.2. Sự cần thiết của việc quy định tội mua bán trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam Nghị quyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI cũng có nêu rõ tư tưởng chỉ đạo nhất quán là: “Quản lý đất nước bằng pháp luật, chứ không chỉ bằng đạo lý. Pháp luật là thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân, phải được thực hiện thống nhất trong cả nước. Tuân theo pháp luật là chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng”. Theo đó, Đảng khẳng định là Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, song cũng rất chú trọng đến việc kết hợp với giáo dục tư tưởng, đạo đức truyền thống và nâng cao dân trí cũng như đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của mọi tầng lớp nhân dân. Trong bản Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung năm 2013, nội dung quan trọng này cũng đã được khẳng định lại thêm một lần nữa: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”.<33>. Truyền thống văn hóa phương Đông nói chung, truyền thống văn hóa của người Việt Nam nói riêng vốn rất trọng đạo lý và tình nghĩa, luôn lấy đạo đức, tình cảm để răn đe, giáo dục và cảm hóa con người. Đây là những giá trị tốt đẹp đã được gìn giữ và duy trì qua nhiều thế hệ người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tệ nạn ma túy và tội phạm MBTPCMT nói riêng, vấn đề đạo lý cũng luôn được đặt ra để giáo dục và nâng cao ý thức chính trị, pháp luật của người dân đối với những tác hại của tệ nạn ma túy và sự nguy hiểm của tội phạm ma túy đối với mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Từ nhận thức đúng đắn đó, người dân cũng sẽ có trách nhiệm hơn và quan tâm hơn đến cuộc đấu tranh chung của toàn xã hội trong nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và phòng chống các loại tội phạm này. Những hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý không chỉ là hiện tượng nguy hiểm cho xã hội, mà còn là những hành vi vi phạm pháp luật, trái với 21. 15 các chuẩn mực đạo đức xã hội và đi ngược lại truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Hiện tượng nguy hiểm này là có tính phổ biến, có tốc độ lây lan nhanh chóng, tạo ra sự bất ổn trong đời sống xã hội và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm lý, tư tưởng, tình cảm… thậm chí còn có thể làm băng hoại cả một dân tộc. Khi tội phạm MBTPCMT đã trở thành quốc nạn của nhiều quốc gia trên thế giới và là một vấn đề mang tính toàn cầu, thì mọi Nhà nước tiến bộ đều cần phải có những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ hiện tượng nguy hiểm, tiêu cực này. Để ngăn chặn và phòng chống một cách có hiệu quả đối với hiện tượng nguy hiểm này, Đảng và Nhà nước ta đã chủ động đấu tranh bằng pháp luật thông qua các nội dung cơ bản là xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật. Trong hoạt động xây dựng pháp luật, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bao gồm các quy định của pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự; các quy định của pháp luật hành chính và tố tụng hành chính; các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy… nhằm đấu tranh một cách quyết liệt hơn, hiệu quả hơn đối với tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy. Qua đó, pháp luật thể hiện vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nói chung, tội phạm MBTPCMT nói riêng: Pháp luật là phương tiện ghi nhận và bảo tồn các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam; pháp luật là phương tiện để Đảng và Nhà nước ta thể chế hóa đường lối đấu tranh và kiểm tra đường lối đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy; pháp luật là phương tiện tạo lập môi trường thuận lợi góp phần thủ tiêu các nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy nói chung, tội phạm mua bán trái phép chất ma túy nói riêng;pháp luật là phương tiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy; pháp luật là phương tiện có hiệu lực để các cơ 22. 16 quan chức năng có thẩm quyền tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các hành vi phạm tội MBTPCMT. Tóm lại, việc quy định tội MBTPCMT trong Luật hình sự Việt Nam là một đòi hỏi khách quan và có tính tất yếu cả về lý luận và trong thực tiễn của đời sống xã hội. Những quy định này không chỉ phản ánh trung thực các điều kiện kinh tế – xã hội và thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay, mà còn thể hiện rõ quan điểm, quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta cũng như nỗ lực của toàn thể dân tộc Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề phức tạp và cấp bách mang tính toàn cầu: Tệ nạn ma túy và tội phạm mua bán ma túy. 1.2. Khái quát lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy 1.2.1. Giai đoạn trước năm 1945 Thời kì đầu xuất hiện những quy chế ở các thôn bản về cấm sử dụng thuốc phiện, song hiệu quả rất thấp. Tình hình trồng cây thuốc phiện và nghiện hút sử dụng thuốc phiện lan tràn khắp nơi. Trước tình hình đó vào năm Cảnh Trị thứ 3 (1665) Nhà nước phong kiến Việt Nam đã có những quy định “Cấm trồng cây thuốc phiện”. Vào đầu thế kỉ XIX, mặc dù bị cấm gắt gao nhưng do ảnh hưởng của cuộc “Chiến tranh nha phiến” giữa Trung Quốc và Anh nên tình trạng nghiện hút ở nước ta tăng mạnh “ Chẳng những dân chúng mà đến cả quan lại, người quyền quý cũng đua nhau hút thuốc phiện.” Trước tình hình đó, năm Minh Mạng nguyên niên (1820) . Luật quy định phá bỏ các khu vực trồng cây thuốc phiện, kẻ nào mua bán thuốc phiện thì bị phạt 60 trượng, xử tù 01 năm, tịch thu toàn bộ vật chứng dùng trong buôn bán. Lái buôn nước ngoài buôn bán thuốc phiện bị đánh 100 trượng và tịch thu vật chứng. Có thể thấy rằng từ khi lên ngôi vua Minh Mạng luôn có những nhận định chính xác về tác hại của thuốc phiện và quyết tâm tiêu diệt tận gốc tệ nạn này. Ngày 31/8/1858, thực dân Pháp đưa hạm đội vào cảng Đà Nẵng, mở đầu thời kì gần một thế kỉ cai trị nước ta và ban hành hệ thống pháp luật trên toàn cõi 23. 17 Đông Dương. Thực hiện chính sách ngu dân và vơ vét tiền, tài nguyên ở Đông Dương, nhà cầm quyền Pháp công khai phát triển cây thuốc phiện ở nước ta, thành lập các cửa hàng bán thuốc phiện tự do dưới sự quản lý của “Công quản nha phiến”. Ngoài ra thực dân Pháp còn mở cửa thuốc phiện vào Việt Nam, vua Tự Đức đã bỏ lệ cấm hút thuốc phiện do vua Minh Mạng đã ban hành trước đây mà cho đấu thầu, đánh thuế để tăng nguồn thu, hàng năm thu trên 300.000 quan …. Đến tháng 6 năm 1873, trước tệ nạn nghiện thuốc phiện, buôn bán thuốc phiện ngày càng tăng. Triều đình lại ban hành trở lại lệnh “Cấm thuốc nha phiến”. 1.2.2. Giai đoạn từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến trước khi pháp điển hóa Bộ luật hình sự năm 1985 Tội phạm ma túy từ khi xuất hiện đã gây tác hại nhiều mặt cho đời sống xã hội. Do vậy ngay từ khi thành lập Nhà nước ta đã nhận thức được sự nguy hại của ma túy, mặc dù phải đối phó với muôn vàn khó khăn như: giặc đói , giặc dốt, tệ nạn của xã hội cũ, thù trong giặc ngoài…. Nhưng để thiết lập một trật tự xã hội mới, đem lại cuộc sống ổn định cho nhân dân, thì việc đấu tranh chống tệ nạn ma túy là hết sức cần thiết. Ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh số 47/SL tạm thời giữ lại một số luật cũ quy định về các tội phạm ma túy không trái với nội dung chính thế Cộng hòa. Song do điều kiện lịch sử lúc đó cả dân tộc đang dồn sức chống lại thực dân Pháp xâm lược nên việc xóa bỏ cây thuốc phiện và quản lý cây thuốc phiện chưa được thực hiện. Cho tới ngày 5/3/1952 Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định số 150/TTg quy định việc xử lý đối với những hành vi vi phạm thể lệ quản lý thuốc phiện. Tiếp theo đó, Thủ tướng ban hành Nghị định số 255/TTg ngày 22/12/1952 quy định những người có hành vi vi phạm thể lệ quản lý thuốc phiện bị xử lý .Ngày 15/9/1955 Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định số 580/TTg bổ sung Nghị định số 150/TTg, quy định những trường hợp có thể bị đưa ra Tòa án xét xử. Cùng với nghị định này, theo thẩm quyền Bộ Tư Pháp đã ban hành thông tư số 635/VHH-HS ngày 29/3/1958 24. 18 và thông tư số 33/VHH-HS ngày 5/7/1958 để thống nhất đường lối xét xử đối với những vụ án buôn lậu thuốc phiện. Từ năm 1954, sau hiệp định Giơ-Ne-Vơ đất nước chia cắt hai miền Nam, Bắc chính sách pháp luật từ miền khác nhau. Miền Bắc vừa kháng chiến chống Mỹ vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở miền Nam, tình hình buôn bán ma túy, nghiện hút phát triển nhanh và hết sức phức tạp. Tính đến 1975 (sau giải phóng) cả nước có khoảng 150.000 đến 300.000 người nghiện ma túy. Ngày 2/7/1976 quốc hội ban hành nghị quyết về thống nhất pháp luật và xây dựng pháp luật mới, Đảng và Nhà nước ta đã kiên quyết áp dụng nhiều biện pháp để bài trừ tệ nạn nghiện ma túy, do đó chỉ trong vòng 7 năm (đến 1982) con số người nghiện giảm xuống chỉ con 40.000 người <10; tr. 51>. Ngày 25/3/1977, Hội đồng chính phủ ban hành Nghị định số 76/CP về chống buôn lậu thuốc phiện. Song Nghị định số 150/TTg và Nghị định số 225/TTg chỉ đề cập đến hành vi Tàng trữ và vận chuyển trái phép mà không đề cập đến xử lý hành vi sản xuất hoặc buôn bán trái phép. Chính vì thế ngày 15/9/1955, Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định số 580/TTg bổ khuyết nghị định 150/TTg quy định những trường hợp có thể bị đưa ra Tòa án xét xử với mức phạt 3 tháng đến 5 năm tù , bị tịch thu tang vật và bị phạt tiền từ một đế năm lần giá trị thuốc phiện buôn lậu. Thông tư 635/VHH-HS và thông tư 33/VHH-HS của Bộ tư pháp hướng dẫn: Trường hợp buôn lậu thuốc phiện gây tác hại lớn làm cản trở việc thực hiện chính sách và kế hoạch Nhà nước thì có thể áp dụng sắc lệnh số 267/SL ngày 15/6/1976 để xử phạt trên 5 năm tù. Đối với bọn cầm đầu những tổ chức buôn lậu ma túy thì có thể bị phạt từ 5 năm đến 10 năm tù. Bọn tay chân chuyên nghiệp phạt từ 03 đến 5 năm tù. Bọn cơ hội phạm tội đã giáo dục nhiều lần mà còn vi phạm phạt từ 1 đến 3 năm tù, trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì vẫn có thể bị phạt 1 năm tù hoặc cho hưởng án treo… Đến năm 1982, Hội đồng nhà nước ban hành pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ,buôn bán, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trong đó có ma túy được coi là đối tượng của buôn lậu và mức phạt có thể lên tới từ hình. 25. 19 Nhận thấy tình hình tội phạm về ma túy có xu hướng diễn biến phức tạp, Đảng và Nhà nước ta đã có thái độ kiên quyết hơn trong đấu tranh phòng chống ma túy, trước hết thể hiện trong BLHS 1985. 1.2.3. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 đến trước khi pháp điển hóa Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 Vào những năm 1980, tình hình sản xuất, lưu thông và sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là buôn bán ma túy. Trước tình hình này, BLHS đầu tiên được Nhà nước ta thông qua ngày 27/6/1985 đã quy định TNHS đối với các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy tại hai điều: Điều 166: “Tội buôn bán hàng cấm”; và điều 203: “Tội tổ chức dùng chất ma túy”. Theo BLHS 1985, chỉ có điều 203 quy định riêng về “tổ chức dùng chất ma túy”, còn các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy chưa được quy định thành tội riêng mà những hành vi mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới thì bị truy cứu theo điều 97: “Tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và những hành vi mua bán , vận chuyển trong nội địa thì bị truy tố theo điều 166: “Tội buôn bán hàng cấm”. BLHS 1985 góp phần không nhỏ vào đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy. Song quy định chưa cụ thể các tội phạm về ma túy đã làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Do vậy ngày 28/12/1989 quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều BLHS, trong đó tách tội phạm ma túy thành một điều riêng nằm ở Mục B thuộc chương “Các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia”. Như vậy, đến thời điểm này tội phạm về ma túy được quy định thành hai tội là: “Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy” (Điều 96a BLHS) với ba khung hình phạt rất nghiêm khắc, với mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; “Tội tổ chức dùng chất ma túy” (Điều 203), với mức hình phạt cao nhất là mười năm tù. Nhưng việc quy định các tội phạm về ma túy chỉ với hai điều luật cụ thể là chưa đủ. 26. 20 Vì vậy, ngày 10/5/1997 tại kì họp thứ 11, Khóa IX, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều BLHS 1985. Lần này các tội phạm về ma túy được quy định thành một chương riêng là chương VII : “Các tội phạm về ma túy” trong phần các tội phạm của BLHS gồm 14 điều từ điều 185a đến Điều 185o quy định 13 tội danh. Trong đó “Tội mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 185đ. Lần này không chỉ tách các hành vi phạm tội thành các tội độc lập mà chất ma túy được đề cập đến trong điều luật không chỉ đơn thuần là thuốc phiện mà còn phong phú hơn nữa đó là: Cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã phần nào đáp ứng được yêu cầu thực tiễn giai đoạn này. Mặt khác đã định lượng hóa các chất ma túy làm căn cứ để truy cứu TNHS với những mức phạt nghiêm khắc, cụ thể khối lượng các chất ma túy với bốn khung hình phạt (Điều 96a chỉ có 3 khung hình phạt). Và bổ sung thêm các tình tiết định khung mới như “phạm tội nhiều lần”, bỏ hình phạt bổ sung là quản chế hoặc cấm cư trú đối với người phạm các tội này. Ngoài ra để áp dụng thống nhất các quy định của BLHS 1985 về các tội phạm về ma túy trong thời gian từ năm 1990 đến năm 1998 đã có 09 thông tư liên ngành, thông tư lên tịch như: Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/BNV- VKSNDTC-TSNDTC ngày 02/01/1998 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 1985 và thông tư liên tịch số 02/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA ngày 05/08/1998 hướng dẫn cụ thể về các hành vi liên quan đến tội phạm này. Có thể thấy qua nhiều lần sửa đổi bổ sung BLHS 1985 đã hoàn thiện hơn trong kĩ năng lập pháp hình sự, quy định tội phạm về ma túy thành một chương riêng, thể hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta là xử lý nghiệm khắc tội phạm ma túy. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn chưa hợp lý cần phải nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn áp dụng vì vậy BLHS 1999 ra đời. 1.2.4. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 2015 27. 21 Ngày 21/12/1999 Quốc hội nước ta đã thông qua BLHS 1999 tội phạm MBTPCMT được quy định tại Điều 194 với tên gọi là Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy. Trong Bộ luật này, hành vi mua bán ma túy được quy định tại điều 194 với tên gọi “Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy”. BLHS năm 1999 đã gộp 4 tội danh độc lập được quy định tại 4 điều luật khác nhau trong BLHS năm 1985 thành một tội danh chung. 4 tội danh độc lập đó là: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 185 c); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 185 d); tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 185 đ) và tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 185 e). Trong BLHS năm 1999, cả bốn loại hành vi này đều được quy định chung tại một điều luật với tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 194). Trong mua bán có tàng trữ, vận chuyển, trước khi tàng trữ có hành vi mua bán và tàng trữ để mua bán, vận chuyển là để mua bán, tàng trữ. Vậy nên khó tách riêng biệt được các hành vi nên Điều 194 được hình thành. Việc nhập 04 tội danh thành 01 tội có ý nghĩa làm cho BLHS chặt chẽ hơn về mặt khoa học, dễ hiểu và dễ áp dụng và ý nghĩa quan trọng là đã giảm được 03 tội có mức án tử hình quy định trong BLHS, đảm bảo tính nhân đạo. Tại kì họp thứ 8, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật phòng, chống ma túy, có hiệu lực ngày 01/06/2001. Là đạo luật đầu tiên về phòng chống ma túy, làm cơ sở pháp lý đểđấu tranh với tệ nạn ma túy. Ngày 24/12/2007 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC quy định hướng dẫn cụ thể việc áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS 1999. Và ngày 14/11/2015 Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các điều 194 nói riêng và Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” nói chung của BLHS 1999. Đây là văn bản hướng dẫn cụ thể một các chi tiết và toàn diện các quy định về tội phạm ma túy góp phần tháo gỡ 28. 22 nhiều vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án ma túy. Tuy nhiên mức độ nguy hiểm của các tội phạm nói chung và tội phạm mua bán trái phép ma túy nói riêng qua thời gian đã có nhiều thay đổi khiến các nhà làm luật cần phải xây dựng BLHS mới để đáp ứng sự phù hợp với từng thời kì. Chính vì thế BLHS 2015 ra đời. 1.2.5. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 đến nay. Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự 2015. Tuy sau khi được đăng công báo, đến ngày 11/1/2016, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có công văn gửi Phòng Công báo (Văn phòng Chính phủ) đề nghị thay thế 4 trang tài liệu liên quan đến 6 điều luật ở Phần Chung và 4 điều luật ở Phần Các tội phạm. Lý do được nêu là do sơ suất về mặt kỹ thuật nên Bộ luật gửi đến phòng Công báo trước đó có sai sót. Sau đó, vẫn còn những những sai sót khác được phát hiện, thực tế những nhà nghiên cứu pháp luật đã chỉ ra hơn chín mươi lỗi trong đó có những lỗi nghiêm trọng dẫn đến không thể thi hành BLHS 2015. Trong những Điều luật của BLHS 2015 có sai sót, tội MBTPCMT được quy định tại Điều 251 cũng là Điều luật có nhiều sai sót nghiêm trọng nhất: Ngày 20/6/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, với 439/455 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 89,41% tổng số đại biểu Quốc hội và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Như vậy, đây là điều đặc biệt kỳ lạ và chưa từng có không chỉ trong lịch sử lập pháp của Việt Nam mà trên toàn thế giới khi một đạo luật quan trọng như Bộ luật hình sự vừa được thông qua, chưa có hiệu lực thi hành đã phải hoãn thi hành và sửa đổi. Điều 251 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội mua bán trái phép chất ma túy có nhiều điểm mới quan trọng so với Điều 194 BLHS 1999. Các điểm mới có thể kể đến như: Thứ nhất: Điểm mới đáng chú ý đầu tiên của BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) so với BLHS 1999 là đã tách tội ghép quy định tại Điều 194 29. 23 BLHS 1999 về Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thành 4 tội riêng biệt đó là: – Tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 249; – Tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 250; – Tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 251; – Tội “Chiếm đoạt chất ma túy” được quy định tại Điều 252. Thực tế, quá trình điều tra, xét xử cho thấy việc gộp chung các tội danh trong cùng một điều luật gặp không ít khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng, trong việc xác định tội danh và áp dụng hình phạt đối với người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Thứ hai: Về định lượng các chất ma túy BLHS 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định cụ thể, rõ ràng mức tối thiểu đến mức tối đa định lượng các chất ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự trong từng điều luật. Thứ ba: BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định thêm một số chất ma túy nằm trong danh mục các chất ma túy đã được Chính phủ quy định vào Điều luật cụ thể như chất ma túy Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11. Thứ tư: BLHS 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã có sự thay đổi về đơn vị tính từ “trọng lượng” thành “khối lượng” trong các điều luật để đảm bảo tính chính xác của đơn vị tính. Thứ năm: Bổ sung hành vi “c) Đối với 02 người trở lên;” là tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2 Điều 251 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tiểu kết chương Trên cơ sở nghiên cứu, các tài liệu nghiên cứu về ma túy, các văn bản pháp luật về ma túy và điều 251 BLHS năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017), học viên đưa ra qu

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn