luận văn thạc sĩ về xây dựng nông thôn mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 130 trang )

Đang xem: Luận văn thạc sĩ về xây dựng nông thôn mới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
______________________________

VŨ VĂN TUẤN
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
CỦA HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HOÁ THEO CHỦ
TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

CHUYÊN NGHÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60..34.05
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: PGD.TS NGUYỄN VĂN THỨC

THANH HOÁ, THÁNG 3/2017

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn tới: Lãnh đạo, các cán bộ, giảng viên trường
Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học
tập và nghiên cứu.
Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Huyện
ủy, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn, Ban giám
hiệu, các thầy cô giáo, các em học sinh các trường THCS huyện Nga Sơn;
Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình đã giúp đỡ tôi trong
quá trình hoàn thành luận văn này.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới PGD, TS
Nguyễn Văn Thức, người hướng dẫn khoa học đã tận tâm, nhiệt tình chỉ dẫn
và giúp đỡ để tôi hoàn thành luận văn này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn không thể tránh khỏi những

thiếu sót, hạn chế. Tôi kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của các
quý thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp và những người quan tâm để luận văn
được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Thanh Hóa, tháng 3 năm 2017
Tác giả

Vũ Văn Tuấn

i
Trường Đại học Hồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này
là trung thực và chưa sử dụng để bảo vệ luận văn của một học vị nào.
Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này
đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ
nguồn gốc.
Thanh Hoá, ngày 06 tháng 3 năm 2017
Tác giả

Vũ Văn Tuấn

ii
Trường Đại học Hồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

MỤC LỤC

Lời cam Đoan
Lời cảm ơn

i
ii

Mục lục

iii

Danh mục các chữ viết tắt

v

Danh mục bảng

vi

1

MỞ ĐẦU

1

1.1

Tính cấp thiết của Đề tài

1

1.2

Mục tiêu nghiên cứu

3

1.3

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4

1.4

Câu hỏi nghiên cứu

4

2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5

2.1

Cơ sở lý luận của xây dựng nông thôn mới

2.2

Quan Điểm của Đảng về xây dựng nông thôn mới

10

2.3

Cơ sở thực tiễn về xây dựng nông thôn mới

27

3

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

45

3.1

Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu

45

3.2

Phương pháp nghiên cứu

59

4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

62

4.1

Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở huyện Nga Sơn

62

4.1.1

Thành lập bộ máy chỉ Đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện Đến
cơ sở

5

62
iv

Trường Đại học Hồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

4.1.2

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai Đoạn 2010 – 2020

4.1.3

63

Kết quả bước Đầu tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai Đoạn 2010 –
2020

4.2

63

Những thuận lơi và khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở
huyện Nga Sơn thời gian qua

76

4.2.1

Thuận lợi

76

4.2.2

Những khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới ở Địa
phương

4.3

Phương hướng và giải pháp Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
ở huyện Nga Sơn Đến năm 2015

4.3.1

79

84

Phương hướng, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Nga
Sơn

84

4.3.2

Các giải pháp Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

85

5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

95

5.1

Kết luận

95

5.2

Kiến nghị

96

PHỤ LỤC

101

v
Trường Đại học Hồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

BCH

Ban chấp hành

NTM

Nông thôn mới

UBND

Ủy ban nhân dân

HĐND

Hội Đồng nhân dân

MTTQ

Mặt trận Tổ quốc

VH-TT-TT-DL

Văn hóa-Thông tin – thể thao – Du lịch

THCS

Trung học cơ sở

SXKD

Sản xuất kinh doanh

MT

Môi trường

QH

Quy hoạch

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

NN

Nhà nước

v
Trường Đại học Hồng Đức– Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

DANH MỤC BẢNG
STT

Tên bảng

Trang

2.1

Kết quả hoạt Động Đào tạo trong phong trào Saemaul Udong

33

3.1

Tình hình phân bổ và sử dụng Đất Đai từ năm 2008-2010

49

3.2

Tổng hợp các chỉ tiêu phát triển KT-XH

53

3.3

Tình hình nhân khẩu và lao Động của huyện Nga Sơn từ 2008-2010 57

4.1

Kết quả thực hiện các tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Đến tháng 6 năm
2011)

4.2

64

Kết quả thực hiện các tiêu chí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Đến
tháng 6 năm 2011)

68

4.3

Kết quả thực hiện các tiêu chí 17, 18, 19 (Đến tháng 6 năm 2011) 72

4.4

Tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí trên toàn huyện

(Tính

Đến tháng 6 năm 2011)

75

4.5

Phân loại Đội ngũ cán bộ cấp huyện và xã năm 2010

82

4.6

Tổng hợp tình hình hoạt Động của doanh nghiệp trên Địa bàn
huyện Nga Sơn

84

vi
Trường Đại học Hồng Đức– Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

1. MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của Đề tài
Nước ta là một nước nông nghiệp, do lịch sử quá trình Đấu tranh dựng
nước và giữ nước nên phần lớn dân cư nước ta sống quần tụ theo từng dòng

họ và theo phạm vi làng, xã. Cùng với văn minh lúa nước, làng (bản, thôn,
xóm…) Đã trở thành nét văn hóa riêng của người Việt Nam từ muôn Đời nay.
Đến nay, tuy quá trình Đô thị hóa Đã diễn ra khá mạnh mẽ nhưng vẫn còn hơn
70% dân số sinh sống và hơn 54% lao Động làm việc ở nông thôn.
Nông thôn nước ta luôn chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình
dựng nước và giữ nước. Trong các cuộc chiến tranh chống lại các cuộc xâm
lược của ngoại bang, nông thôn là nơi cung cấp người và của Để chiến thắng
quân thù. Trong hàng ngàn năm phát triển, nông thôn là nơi hình thành và lưu
giữ nhiều nét bản sắc văn hóa của dân tộc. Ngày nay, nông thôn vừa là nơi
cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng xã hội, nguyên liệu cho công
nghiệp chế biến, nông sản hàng hóa cho xuất khẩu, nhân lực cho các hoạt
Động kinh tế và Đời sống của Đô thị, vừa là nơi tiêu thụ hàng hóa do các nhà
máy ở thành phố sản xuất ra.
Trong thời kỳ nào Đảng ta cũng chăm lo Đến phát triển kinh tế xã hội ở
nông thôn. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Đất nước ta bước
vào công cuộc Đổi mới, nền kinh tế Được vận hành theo cơ chế kinh tế thị
trường Định hướng xã hội chủ nghĩa và ngày càng hội nhập sâu hơn với kinh
tế thế giới. Nền kinh thế thị trường và hội nhập có nhiều ưu Điểm như giải
phóng lực lượng sản xuất, thúc Đẩy tăng trưởng, tạo Điều kiện Để nâng cao
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy vậy, bên cạnh những ưu
Điểm thì nền kinh tế thị trường Đã bộc lộ nhiều khuyết tật. Do việc phân bổ
nguồn lực kinh tế tuân theo quy luật vận Động của hệ thống thị trường, cho
7
Trường Đại họcHồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

nên, những vùng, Địa phương khó khăn, ít tài nguyên khoáng sản và không có
vị trí Địa lý thuận lợi thì vẫn phát triển chậm, Đời sống của nhân dân vẫn còn
nhiều khó khăn, phân cực giàu nghèo ngày càng sâu sắc, nhất là ở nông thôn
vùng sâu, vùng xa. Một thực tế Đang diễn ra là do nông thôn chậm phát triển

nên áp lực di dân từ nông thôn ra thành thị ngày càng lớn làm ảnh hưởng Đến
quá trình ổn Định và phát triển của các Đô thị.
Trước thực trạng nêu trên, Đảng và Nhà nước ta Đã có nhiều chủ
trương, giải pháp Để hạn chế những tác Động tiêu cực của kinh tế thị trường
và hội nhập như triển khai thực hiện chương trình Đầu tư cho các xã Đặc biệt
khó khăn (Chương trình 135) và Đầu tư cho các huyện nghèo theo Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ… Các Địa phương cũng
Đã có nhiều cố gắng Để xây dựng nông thôn mới nhưng nông thôn nước ta có
phạm vi rất rộng lớn, kinh tế của nông thôn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp
nên nhìn chung nông thôn nước ta còn rất nghèo. Cùng với Đặc Điểm Địa
hình phức tạp, nhiều sông suối chia cắt và cách lập làng theo tập quán có từ
lâu Đời nên nông thôn ta phát triển còn lộn xộn, mỗi nơi làm theo một cách,
chưa theo một chuẩn mực thống nhất nào.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông
dân và nông thôn”, Thủ tướng Chính phủ Đã ban hành “Bộ tiêu chí Quốc gia
về nông thôn mới” (Quyết Định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009) và “Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” tại Quyết Định số 800/QĐTTg ngày 06/4/2010 nhằm thống nhất chỉ Đạo việc xây dựng nông thôn mới
trên cả nước. Tuy thời gian triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông
thôn mới chưa lâu nhưng các Địa phương, nhất là cấp cơ sở Đã bộc lộ nhiều
lúng túng, vướng mắc trong quá trình chỉ Đạo thực hiện.
Huyện Nga Sơn là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, cách Thành phố
Vinh 54 km về phía Tây Nam. Trong những năm qua, huyện

8
Trường Đại họcHồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

Nga SơnĐã Đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế-xã hội nông thôn
như chương trình bê tông hóa kênh mương, làm Đường nhựa, xây dựng
trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao Đạt chuẩn

quốc gia, chuyển Đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, phát triển làng
nghề…theo hướng xây dựng nông thôn mới. Mặc dầu Đã có nhiều cố gắng
nhưng kết quả Đạt Được vẫn còn khiêm tốn, cơ sở hạ tầng của huyện còn
nhiều bất cập và xây dựng thiếu quy hoạch, Nga Sơnvẫn là một huyện nghèo,
kinh tế của huyện vẫn là thuần nông, sản xuất hàng hóa chưa phát triển, Đời
sống của nhân dân còn hết sức khó khăn.
Triển khai thực hiện Quyết Định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009
của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới theo chuẩn nông
thôn mới, huyện Nga Sơn Đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải
quyết như xuất phát Điểm của huyện thấp, trình Độ, năng lực của Đội ngũ
cán bộ còn hạn chế, Đời sống của nhân dân còn khó khăn. Để góp phần
công sức vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở Địa phương, chúng tôi
chọn Đề tài nghiên cứu: “Giải pháp Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
trên Địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Trên cơ sở Đánh giá Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và mô hình
nông thôn mới ở huyện Nga Sơn thời gian qua Đề xuất các giải pháp chủ yếu
Đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới ở Địa phương thời gian tới.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình nông thôn mới và
xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay.
– Đánh giá thực trạng mô hình nông thôn mới và quá trình xây dựng
nông thôn mới ở huyện Nga Sơn thời gian qua.
9
Trường Đại họcHồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

– Xác Định những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng nông
thôn mới ở Địa bàn nghiên cứu.

– Đề xuất Định hướng và các giải pháp chủ yếu Đẩy mạnh quá trình xây
dựng nông thôn mới ở Địa phương trong những năm tới.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là mô hình nông thôn mới, các chủ thể tham gia
quá trình xây dựng nông thôn mới bao gồm các hộ nông dân, cán bộ các cấp,
các tổ chức Đoàn thể thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
* Phạm vi về không gian: Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
* Phạm vi về thời gian
Nguồn số liệu thu thập phục vụ cho việc nghiên cứu trong 3 năm từ
2008 Đến 2010.
Thời gian tiến hành nghiên cứu: Từ tháng 10 năm 2010 Đến tháng 10
năm 2011.
1.4 Câu hỏi nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau Đây liên quan Đến việc xây
dựng và hoàn thiện mô hình nông thôn mới ở huyện Nga Sơn, Thanh Hoá
(1) Xây dựng mô hình nông thôn mới ở nước ta dựa trên cơ sở lý luận và
thực tiễn nào?
(2) Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng mô
hình nông thôn mới ở Địa phương?
(3) Những kết quả Đã Đạt Được và những việc cần phải làm nhằm xây
dựng và hoàn thiện mô hình nông thôn mới ở Địa phương?
(4) Giải pháp nào cần Đề xuất nhằm Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện mô
Trường Đại họcHồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

1
0

hình nông thôn mới ở huyện Nga Sơn thời gian tới?
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở lý luận của xây dựng nông thôn mới
2.1.1 Khái niệm về nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới
2.1.1.1 Khái niệm nông thôn mới
Đã có một số diễn giải và phân tích về khái niệm thế nào là nông thôn
mới. Nông thôn mới trước tiên phải là nông thôn chứ không phải là thị tứ; Đó
là nông thôn mới chứ không phải nông thôn truyền thống. Nếu so sánh giữa
nông thôn mới và nông thôn truyền thống, thì nông thôn mới phải bao hàm cơ
cấu và chức năng mới (Cù Ngọc Hưởng, 2006).
Ngày 04 tháng 6 năm 2010 Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết
Định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây
dựng nông thôn mới giai Đoạn 2010 – 2020. Tại quyết Định này, mục tiêu
chung của Chương trình Được xác Định là: “Xây dựng nông thôn mới có kết
cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện Đại; cơ cấu kinh tế và các hình
thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công
nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với Đô thị theo quy hoạch; xã hội
nông thôn dân chủ, ổn Định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh
thái Được bảo vệ; an ninh trật tự Được giữ vững; Đời sống vật chất và tinh
thần của người dân ngày càng Được nâng cao; theo Định hướng xã hội chủ
nghĩa.
Như vậy, nông thôn mới là nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội
hiện Đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, xã hội dân
chủ, ổn Định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, Đời sống vật chất, tinh thần Được
nâng cao, môi trường sinh thái Được bảo vệ, an ninh trật tự Được giữ vững.
2.1.1.2 Khái niệm xây dựng nông thôn mới:
Từ Quyết Định số 491 và Quyết Định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng
1
1
Trường Đại họcHồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

Chính phủ thì “Xây dựng nông thôn mới là xây dựng nông thôn Đạt 19 tiêu
chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới”.
2.1.2 Đơn vị nông thôn mới
Khoản 3 Điều 23 Thông tư 54/2009/TT-BNN&PTNT ngày 21 tháng 8
năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực
hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới quy Định: Ban chỉ Đạo nông thôn
mới Trung Ương kiểm tra việc công nhận xã nông thôn mới ở các tỉnh Để xét
công nhận huyện, tỉnh Đạt chuẩn nông thôn mới cho các huyện có 75% số xã
trong huyện Đạt nông thôn mới và tỉnh có 75% số huyện trong tỉnh Đạt nông
thôn mới.
Như vậy Đơn vị nông thôn mới có 3 cấp:
– Xã nông thôn mới (Đạt 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn
mới);
– Huyện nông thôn mới (khi có 75% số xã nông thôn mới);
– Tỉnh nông thôn mới (khi có 75% số huyện nông thôn mới).

Trường Đại họcHồng Đức – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

1
2

2.1.3 Chức năng của nông thôn mới
2.1.3.1 Chức năng sản xuất nông nghiệp hiện Đại
Sản xuất nông nghiệp cần diện tích lớn, nhất là ngành trồng trọt như
sản xuất lương thực, cây công nghiệp và trồng rừng. Do Đó, nông thôn là nơi
diễn ra phần lớn các hoạt Động sản xuất nông nghiệp của các quốc gia. “Có
thể nói nông nghiệp là chức năng tự nhiên của nông thôn. Chức năng cơ bản

của nông thôn là sản xuất dồi dào các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.
Khác với nông thôn truyền thống, sản xuất nông nghiệp của nông thôn mới
bao gồm cơ cấu các nghành nghề mới, các Điều kiện sản xuất nông nghiệp
hiện Đại hoá, ứng dụng phổ biến khoa học kỹ thuật tiên tiến và xây dựng các
tổ chức nông nghiệp hiện Đại” (Cù Ngọc Hưởng, 2006).
2.1.3.2 Chức năng giữ gìn văn hóa truyền thống
Trải qua lịch sử phát triển hàng ngàn năm, các làng xóm ở nông thôn
thường Được hình thành dựa trên những cộng Đồng có cùng phong tục, tập
quán, họ tộc. Người dân trong các làng xóm thường cư xử với nhau dựa trên
quan hệ huyết thống và phong tục, tập quán. “Cũng chính văn hoá quê hương
Đã sản sinh ra những sản phẩm văn hoá tinh thần quý báu như lòng kính lão
yêu trẻ, giúp nhau canh gác bảo vệ, giản dị tiết kiệm, thật thà Đáng tin, yêu
quý quê hương.vv.., tất cả Được sản sinh trong hoàn cảnh xã hội nông thôn
Đặc thù. Các truyền thống văn hoá quý báu này Đòi hỏi phải Được giữ gìn và
phát triển trong một hoàn cảnh Đặc thù. Môi trường thành thị là nơi có tính
mở cao, con người cũng có tính năng Động cao, vì thế văn hoá quê hương ở
Đây sẽ không còn tính kế tục. Do vậy, chỉ có nông thôn với Đặc Điểm sản
xuất nông nghiệp và tụ cư theo dân tộc, dòng tộc mới là môi trường thích hợp
nhất Để giữ gìn và kế tục văn hoá quê hương. Ngoài ra, các cảnh quan nông
thôn với những Đặc trưng riêng Đã hình thành nên màu sắc văn hoá làng xã
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

13

Đặc thù, thể hiện các tư tưởng triết học như trời Đất giao hoà, thuận theo tự
nhiên với sự tôn trọng tự nhiên, mưu cầu phát triển hài hoà cũng như chú
trọng sự kế tục phát triển của các dân tộc” (Cù Ngọc Hưởng, 2006).
2.1.3.3 Chức năng sinh thái
Nói Đến nông nghiệp là nói Đến cây trồng. Cây trồng, một mặt cung cấp

cho con người những nông sản cần thiết, một mặt có tác dụng cải tạo môi
trường, làm Đẹp cảnh quan… do Đó, nông nghiệp nói riêng và nông thôn nói
chung có chức năng sinh thái.
“Thuộc tính sản xuất nông nghiệp Đã quyết Định hệ thống sinh thái nông
nghiệp mang chức năng phục vụ hệ thống sinh thái. Đất Đai canh tác nông
nghiệp, hệ thống thuỷ lợi, các khu rừng, thảo nguyên..vv..phát huy các tác
dụng sinh thái như Điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm tiếng ồn, cải thiện nguồn
nước, phòng chống xâm thực Đất Đai, làm sạch Đất..vv (Cù Ngọc Hưởng,
2006).
2.1.4 Chủ thể xây dựng nông thôn mới
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, người dân phải tham gia từ
khâu quy hoạch, Đồng thời góp công, góp của và phần lớn trực tiếp lao Động
sản xuất trong quá trình làm ra của cải vật chất, giữ gì bản sắc văn hóa dân
tộc… Đồng thời, cũng là người hưởng lợi từ thành quả của nông thôn mới,
chính vì vậy, người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới.
“Có người cho rằng chủ thể xây dựng nông thôn phải là chính quyền.
Tuy nhiên, trên thực tế, người nông dân mới thực sự là chủ thể xây dựng nông
thôn. Đó không phải là do nhà nước không có Đủ tiềm lực kinh tế Để Đóng
vai trò chủ thể này, mà cho dù tiềm lực kinh tế của nhà nước có mạnh Đi
chăng nữa thì cũng không thể thiếu sự tham gia Đóng góp tích cực của chính
tầng lớp nông dân. Hiển nhiên nói người nông dân ở Đây không phải chỉ Đơn
thuần là cá thể nông dân, mà phải Được hiểu là các tổ chức nông dân” (Cù
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

14

Ngọc Hưởng, 2006).
2.1.5 Nguồn gốc Động lực xây dựng nông thôn mới
2.1.5.1 Động lực từ Đô thị hóa

Nông thôn là một phần của các quốc gia, do Đó, không thể giải quyết các
vấn Đề của nông thôn nếu như tác riêng nó với các khu vực khác của quốc
gia. Trong các hoạt Động kinh tế – xã hội của nông thôn bao giờ cũng có mối
liên hệ mật thiết với Đô thị và ngược lại. Chính vì vậy, “xây dựng nông thôn
mới nếu chỉ dựa vào nguồn Đầu tư từ nhà nước hay chỉ tiến hành trong nội bộ
nông thôn sẽ không tạo ra Được Động lực cũng như tính linh hoạt, mà cần
phải Đặt nó trong bối cảnh phát triển thành thị và nông thôn Đồng hành với
nhau, dựa trên những quan Điểm hệ thống. Thực tế, các vấn Đề về nông
nghiệp cần phải Được giải quyết thông qua phát triển công nghiệp, các vấn Đề
về nông dân phải giải quyết thông qua phi nông hóa, phát triển nông thôn phải
song hành cùng phát triển thành thị” (Cù Ngọc Hưởng, 2006).
2.1.5.2 Động lực từ công nghiệp hóa
“Quá trình Đi lên hiện Đại hóa của một quốc gia cũng chính là quá trình
chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp hiện Đại, Đồng
thời cũng là quá trình người nông dân tự do chuyển Đổi thân phận của mình.
Trong quá trình này, nguồn lực lao Động sẽ chuyển dịch không ngừng từ nông
nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp, từ nông thôn sang thành thị, Đó cũng
chính là quá trình phi nông hóa người nông dân. Giải phóng thân phận phi
nông hóa của nông dân là yêu cầu Để phát triển nông thôn, Đồng thời cũng là
nhu cầu tất yếu của chính bản thân người nông dân” (Cù Ngọc Hưởng, 2006).
Việc lao Động nông nghiệp chuyển dịch sang các lĩnh vực phi nông
nghiệp sẽ tạo Điều kiện cho nông nghiệp ở nông thôn chuyển từ sản xuất tự
cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Mặt khác, quá trình này sẽ giúp cho
những người nông dân ở lại sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có Điều kiện
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

15

tích tụ ruộng Đất, từ Đó phát triển kinh tế theo hướng trang trại, chuyên canh,

Xem thêm: Cách Nhập Hóa Đơn Vào Excel Tốc Độ Nhanh, Cách Để Lập Hóa Đơn Trên Excel

Đưa cơ giới, khoa học kỹ thuật cao áp dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả
và sức cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp. Như vậy, sự nghiệp công nghiệp
hóa là Động lực to lớn Để thúc Đẩy nhanh quá trinh xây dựng nông thôn mới.
2.1.5.3 Động lực từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và các tổ
chức hợp tác
Sản xuất nông nghiệp tất yếu sẽ từng bước xóa bỏ sản xuất Đơn lẻ của
các hộ nông dân, tiến tới hình thành sự liên kết giữa các hộ và phát triển các
doanh nghiệp, hợp tác xã… “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của sự
nghiệp xây dựng nông thôn mới là phát triển hiện Đại hóa nông nghiệp. Hiện
Đại hóa nông nghiệp ở Đây phải Được hiểu là ngoài các Điều kiện sản xuất
hiện Đại như thủy lợi, làm Đất, Đường sá giao thông, viễn thông thông
tin..vv., nó còn bao hàm chuyên nghiệp hóa trong các doanh nghiệp sản xuất
nông nghiệp. Một khi Đã thực hiện kinh doanh gia Đình và phát triển kinh
tế thị trường trong nông nghiệp, thì nhất Định cũng phải thực hiện chuyên
nghiệp hóa các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây còn là cơ sở
Để gia tăng sức cạnh tranh quốc tế cho nông nghiệp. Ngoài ra, trong Điều
kiện thị trường, thì chỉ có sự tham gia của các tổ chức nông dân mới có thể
nâng cao giá trị nông sản phẩm, Đây cũng chính là chức năng cũng như trách
nhiệm của các tổ chức hợp tác nông dân. Trong quá trình Đẩy mạnh ứng dụng
khoa học kỹ thuật trong nông thôn hay tổ chức các hệ thống dịch vụ xã hội
hóa cũng như tham gia vào gia công sản xuất nông sản phẩm, tổ chức Đào tạo
xã viên Để nâng cao tố chất cho người nông dân..vv..trong tất cả các quá
trình này, tổ chức hợp tác nông dân phát huy vai trò không thể thay thế (Cù
Ngọc Hưởng, 2006).
2.2 Quan Điểm của Đảng về xây dựng nông thôn mới
2.2.1 Các quan Điểm của Đảng về xây dựng NTM trước Đại hội VI
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

16

Từ ngày thành lập Đến nay, Đảng ta luôn khẳng Định tầm quan trọng
của vấn Đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
– Đại hội Đảng lần thứ III (năm 1960): Trong bối cảnh Đất nước ta
Đang tạm bị chia cắt thành 2 miền, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Đang ngày càng ác liệt, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III Đã xác Định: Đưa
miền Bắc từ nền kinh tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất tiến
lên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, dựa trên sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể…
từ tình trạng kinh tế rời rạc và lạc hậu, xây dựng thành một nền kinh tế cân
Đối và hiện Đại. Chủ trương của Đảng là: “…xây dựng một nền kinh tế xã hội
chủ nghĩa cân Đối và hiện Đại, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy
công n ghiệp nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách
hợp lý, Đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ…” (Văn
kiện Đại hội, Ban chấp hànhTrung ương Đảng Lao Động Việt Nam, xuất bản
tháng 9 – 1960, tr.182-183).
Tiếp theo, Hội nghị Trung ương 5 khóa III (năm 1961) Đã ra Nghị
quyết về vấn Đề phát triển nông nghiệp, trong Đó nêu lên phương hướng cải
tiến công cụ và cơ giới hóa nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất
(1961-1965).
– Đại hội IV (năm 1976): Sau khi miền Nam hoàn toàn Được giải
phóng, Đảng ta Đã chủ trương: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa,
Đưa nền kinh tế nước ta từ nền sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa… kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ
cấu kinh tế công – nông nghiệp” (Báo cáo chính trị của BCH Trung ương
Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, tháng 12 năm 1976, tr 68).
Đại hội Đã xác Định kế hoạch 5 năm 1976 – 1980 là: “Tập trung cao Độ lực
lượng của cả nước, của các ngành, các cấp, tạo ra một bước phát triển vượt
bậc về nông nghiệp… nhằm giải quyết vững chắc nhu cầu của cả nước về
lương thực, thực phẩm và một phần hàng tiêu dùng thông thường…”
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

17

– Đại hội V: Từ thực tiễn 30 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc và những năm sau thống nhất Đất nước, Đảng ta ngày càng thấy rõ vai trò
của sản xuất nông nghiệp. Đại hội V Đã chỉ rõ: “Trong 5 năm 1981 – 1985 và
những năm 80 cần tập trung sức phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông
nghiệp là mặt trận hàng Đầu, Đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã
hội chủ nghĩa, ra sức Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng
một số ngành công nghiệp nặng quan trọng; kết hợp nông nghiệp, công
nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng trong một cơ cấu công – nông
nghiệp hợp lý”.
Như vậy, từ Đại hội III Đến Đại hội IV và Đại hội V của Đảng, chúng
ta có thể khẳng Định rằng, tuy chưa chưa Đề cập Đến cụm từ “Nông thôn
mới” nhưng Đảng ta luôn xác Định nông nghiệp có một vị trí rất quan trọng,
là mặt trận hàng Đầu, Đồng thời Đã Đề ra nhiều chủ trương, Đường lối Để
phát triển
nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện Đại.
2.2.2 Các quan Điểm của Đảng về xây dựng NTM từ Đại hội VI Đến nay
– Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI: Đại hội VI Đã Đề ra những
quan Điểm và chính sách Đổi mới, trước hết là Đổi mới kinh tế; phấn Đấu
Đưa nông nghiệp trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa xã hội chủ
nghĩa; thừa nhận cơ cấu kinh tế nhiều thành phần; xác Định cải tạo xã hội chủ
nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên liên tục trong suốt thời kỳ quá Độ lên chủ
nghĩa xã hội; xóa bỏ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ
chế mới phù hợp với quy luật khách quan và trình Độ phát triển của nền kinh
tế.
Đại hội chỉ rõ: “… nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của những
năm còn lại của chặng Đường Đầu tiên là ổn Định mọi mặt tình hình kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền Đề cần thiết cho việc Đẩy mạnh công

Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

18

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng Đường tiếp theo” (Văn kiện Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb.Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 20).
Từ những tư tưởng chỉ Đạo trên và rút kinh nghiệm từ khoán theo Chỉ
thị 100 của Ban Bí thư (khóa IV), Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (khóa VI)
Đã thổi vào nông nghiệp, nông thôn nước ta một luồng gió mới, cuộc sống
của người dân Đã Được cải thiện nhanh chóng.
– Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII:
Đại hội VII Đã chỉ rõ: “Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công
nghiệp chế biến, phát triển toàn diện kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn
mới là nhiệm vụ quan trọng hàng Đầu Để ổn Định tình hình kinh tế – xã hội”
(Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội,
1991, tr 67).
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa VII) Đã xác
Định một hệ thống quan Điểm nhằm tiếp tục Đổi mới và phát triển nông
nghiệp, nông thôn nước ta trong giai Đoạn mới là:
– Đặt sự phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng sản
xuất hàng hóa…
– Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần…
– Gắn sản xuất với thị trường; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật và công nghệ mới…
– Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao dân trí,
Đào tạo nhân tài; bảo vệ và phát triển tài nguyên, cải thiện môi trường sinh
thái, xây dựng nông thôn mới. Đổi mới kinh tế Đi Đôi với Đổi mới hệ thống
chính trị trong nông thôn.
– Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII:

Đại hội VIII Đã khẳng Định: “Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện Đại
hóa là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

19

thuật hiện Đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với
trình Độ phát triển của lực lượng sản xuất, Đời sống vật chất và tinh thần cao,
quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn
minh” (Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 1996, tr. 80).
Nghị quyết Đại hội VIII cũng chỉ rõ phải Đặc biệt coi trọng công
nghiệp hóa hiện Đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Đồng thời chỉ rõ nội dung
công nghiệp hóa, hiện Đại hóa nông nghiệp nông thôn là:
+ Phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp, hình thành các vùng tập
trung chuyên canh, có cơ cấu hợp lý về cây trồng, vật nuôi, có sản phẩm hàng
hóa nhiều về số lượng, tốt về chất lượng, bảo Đảm an toàn về lương thực
trong xã hội, Đáp ứng Được yêu cầu của công nghiệp chế biến và của thị
trường trong, ngoài nước.
+ Thưc hiện thủy lợi hóa, Điện khí hóa, cơ giới hóa, sinh học hóa…
+ Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản với công nghệ ngày
càng cao, gắn với nguồn nguyên liệu và liên kết với công nghiệp ở Đô thị.
+ Phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống và các ngành nghề
mới bao gồm tiểu, thủ công nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,
hàng xuất khẩu, công nghiệp khai thác và chế biến các nguồn nguyên liệu phi
nông nghiệp, các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và Đời sống nhân dân.
+ Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, từng bước hình thành
nông thôn mới văn minh, hiện Đại” (Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 87).

Tiếp theo, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa
VIII Đã xác Định các những nội dung cần Đẩy mạnh trong phát triển nông
nghiệp và nông thôn, Đó là: Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
gắn với phân công lao Động ở nông thôn; giải quyết vấn Đề thị trường tiêu
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

20

thụ nông sản; phát triển mạnh các hình thức kinh tế hợp tác, Đổi mới các hoạt
Động của các cơ sở quốc doanh trong nông nghiệp và nông thôn, phát triển
các cơ sở quốc doanh ở vùng sâu, vùng xa.
Ngày 10 tháng 11 năm 1998, Bộ Chính trị khóa VIII Đã ra Nghị quyết
số 06 – NQ/TW về một số vấn Đề phát triển nông nghiệp nông thôn.
– Đại hội IX của Đảng: Đại hội IX Đã chủ trương phải rút ngắn thời
gian công nghiệp hóa, hiện Đại hóa Đất nước, phấn Đấu Đến năm 2020, nước
ta trở thành một nước công nghiệp, Đồng thời chỉ rõ phải ưu tiên phát triển
lực lượng sản xuất, Đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo Định
hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế Đi Đôi với phát triển vắn hóa – xã
hội, tăng cường các nguồn lực cần thiết Để Đẩy nhanh công nghiệp hóa nông
nghiệp, nông thôn.
Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa IX Đã ra Nghị
quyết về “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện Đại hóa nông nghiệp, nông thôn
thời kỳ 2001 – 2010”. Nghị quyết Đã chỉ rõ nội dung tổng quát công
nghiệp
hóa, hiện Đại hóa nông nghiệp nông thôn là: “…là quá trình chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công
nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hóa, Điện khí hóa, thủy lợi
hóa, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, trước hết là công nghệ sinh
học, Đưa thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện Đại vào các khâu sản xuất nông

nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của
nông sản hàng hóa trên thị trường”.
Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX Đã Đề ra 5 quan Điểm trong xây
dựng nông thôn. Đó là:
+Coi công nghiệp hóa, hiện Đại hóa nông nghiệp nông thôn là nhiệm
vụ quan trọng hàng Đầu;
+ Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất..; thúc Đẩy mạnh chuyển dịch
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

21

cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng chống, hạn chế và giảm nhẹ thiên
tai, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.
+ Dựa vào nội lực là chính, Đồng thời tranh thủ tối Đa các nguồn lực từ
bên ngoài.
+ Kết hợp chặt chẽ các vấn Đề kinh tế và xã hội trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện Đại hóa nông nghiệp, nông thôn…; giữ gìn, phát huy truyền
thống văn hóa và thuần phong mỹ tục.
+ Kết hợp chặt chẽ công nghiệp hóa, hiện Đại hóa nông nghiệp, nông
thôn với xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh
nhân dân…
– Đại hội X của Đảng:
Nghị quyết Đại hội X Đã xác Định: “Phải luôn luôn coi trọng Đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện Đại hóa nông nghiệp nông thôn… Gắn phát triển kinh tế
với xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông thôn
với thành thị, giữa các vùng miền, góp phần giữ vững ổn Định chính trị xã
hội”. Ngày 5 tháng 8 năm 2008, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa X
Đã
ban hành Nghị quyết số 26 – NQ/TW về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nghị quyết Trung ương 7 khóa X Đã Đánh giá thành tựu và hạn chế
trong vấn Đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn sau hơn 20 năm Đổi mới,
Đồng thời nêu 4 quan Điểm về các vấn Đề nông nghiệp, nông dân và nông
thôn, Đó là:
+ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện Đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở
và lực lượng quan trọng Để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ vững ổn
Định chính trị, Đảm bảo an ninh quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của Đất nước.
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

22

+ Các vấn Đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải Được giải quyết
Đồng bộ, gắn với quá trình Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện Đại hóa Đất
nước… Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông
thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới
gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển Đô thị theo quy
hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện Đại hóa nông nghiệp là then chốt.
+ Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao Đời sống vật chất, tinh
thần của nông dân phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường Định hướng xã hội
chủ nghĩa, phù hợp với Điều kiện của từng vùng…; khai thác tốt các Điều kiện
thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy cao nội lực; Đồng thời tăng
mạnh Đầu tư của Nhà nước và xã hội…
+ Giải quyết vấn Đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trước hết phải khơi dậy tình thần yêu
nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội nông
thôn ổn Định, hòa thuận, dân chủ, có Đời sống văn hóa phong phú, Đậm Đà
bản sắc dân tộc, tạo Động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông

thôn mới, nâng cao Đời sống nhân dân”.
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X Đã Đề ra các giải pháp Để Đẩy mạnh
xây dựng nông thôn mới:
+ Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện Đại, Đồng thời
phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.
+ Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với phát
triển các Đô thị.
+ Nâng cao Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là
vùng khó khăn.
+ Đổi mới và xây dựng các hình thức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở
nông thôn.
+ Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học,
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

23

công nghệ, Đào tạo nguồn nhân lực, tạo Đột phá Để hiện Đại hóa nông
nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn.
+ Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách Để huy Động cao các nguồn
lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao Đời sống vật chất, tinh thần
của nông dân.
+ Tăng cường sự lãnh Đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy
sức của các Đoàn thể chính trị – xã hội ở nông thôn, nhất là hội nông dân.
Thực hiện Nghị quyết trung ương 7 (khóa X), Thủ tướng Chính phủ Đã
ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới tại Quyết Định 491/QĐ-TTg,
ngày 16/4/2009 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn
mới giai Đoạn 2010 – 2020 tại Quyết Định 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2020.
– Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: Đại hội XI Đã
thông qua Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá Độ lên chủ nghĩa

xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), trong Đó Đã xác Định những Định
hướng lớn về phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, Đối
ngoại là: Coi trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế
tạo có tính nền tàng và các ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển nông, lâm,
ngư nghiệp ngày càng Đạt trình Độ công nghệ cao, chất lượng cao gắn với
công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới (Văn kiện Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011 tr. 75).
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020 Đã xác Định rõ Định
hướng trong xây dựng nông thôn mới: Quy hoạch phát triển nông thôn gắn
với phát triển Đô thị và bố trí các Điểm dân cư. Phát triển mạnh công nghiệp,
dịch vụ và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Triển khai chương trình
nông thôn mới phù hợp với Đặc Điểm từng vùng theo các bước Đi cụ thể,
vững chắc trong từng giai Đoạn; giữ gìn và phát huy những nét văn hóa Đặc
sắc của nông thôn Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
Tạo môi trường thuận lợi Để khai thác mọi khả năng Đầu tư vào nông nghiệp
Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………

24

Tài liệu liên quan

*

đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa 138 555 1

*

Giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa giai đoạn 2016 – 2020 85 480 3

*

Luận văn thạc sĩ huy động và sử dụng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang 116 339 6

*

Luận văn thạc sỹ xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 130 2 21

*

Xây dựng nông thôn mới của huyện sóc sơn, thành phố hà nội (TT) 27 583 3

*

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG NÔNG THÔN mới về KINH tế ở HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội 132 1 17

*

Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa 129 280 0

*

Vai trò tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ) 107 356 0

*

Nghiên cứu kinh tế hộ trong mô hình xây dựng nông thôn mới của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ) 101 147 0

*

Giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa 103 217 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: đồ án thiết kế áo jacket 2 lớp

(1.81 MB – 130 trang) – Luận văn thạc sỹ xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn