Lịch Công giáo năm 2021: Lịch Công giáo tháng 9

[ad_1]

Ngày

Loại

Áo Lễ

Lễ


Thứ Tư
1/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44


Thứ Năm
2/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11


Thứ Sáu
3/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39


Thứ Bảy
4/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5


Chúa Nhật
5/9

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37


Thứ Hai
6/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11


Thứ Ba
7/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19


Thứ Tư
8/9

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Tr 

Sinh nhật Đức Mẹ
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26


Thứ Năm
9/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38


Thứ Sáu
10/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42


Thứ Bảy
11/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49


Chúa Nhật
12/9

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35


Thứ Hai
13/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10


Thứ Ba
14/9

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Đ 

Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17


Thứ Tư
15/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35


Thứ Năm
16/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50


Thứ Sáu
17/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh năm
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3


Thứ Bảy
18/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh năm
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15


Chúa Nhật
19/9

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37


Thứ Hai
20/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18


Thứ Ba
21/9

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21


Thứ Tư
22/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6


Thứ Năm
23/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9


Thứ Sáu
24/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22


Thứ Bảy
25/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45


Chúa Nhật
26/9

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48


Thứ Hai
27/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50


Thứ Ba
28/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh năm
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56


Thứ Tư
29/9

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Tr

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62


Thứ Năm
30/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Giêrômiô, Lmts
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12


[ad_2] View more information: https://meta.vn/hotro/lich-cong-giao-thang-9-10234

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giải trí & Làm đẹp