Lấy Dữ Liệu Từ File Excel Khác Vba Lấy Dữ Liệu Từ File Excel Khác

1. Mở fileKhi mở file excel khác ta dùng hàm Workbooks.OpenĐối với excel, ta có thể mở đồng thời nhiều file excel (workbook), khi đó workbook là đối tượng để chúng ta thao tác.Ví dụ ta có code như sau:
Chú ý rằng workbook vừa mới được mở thì đó là workbook đang được Active, tức là đang được chờ nhập dữ liệu.Do đó để không nhầm lẫn với workbook khác, ta cần lấy tên workbook ngay khi nó được mở.

Đang xem: Lấy dữ liệu từ file excel khác vba

Sub Sample1() Dim wb As String Workbooks.Open “C:Usersjpnfriend.netDesktopVBA ap6b.xlsx” wb = ActiveWorkbook.Name MsgBox Workbooks(wb).Sheets(1).Cells(2, 1).Value Workbooks(wb).CloseEnd Sub
Chương trình trên thực hiện lấy dữ liệu từ workbook được mở và hiện ra thông báo bằng hàm Msgbox.Tuy nhiên bây giờ chúng ta xét tới một vấn đề khác, đó là file chỉ định mở không tồn tại.Lúc này macro sẽ báo lỗi.
2. Phớt lờ lỗi để chạy sang dòng lệnh tiếp theo
Để phớt lờ cảnh báo lỗi, chương trình vẫn có thể chạy sang dòng lệnh khác thì ở đầu chương trình chúng ta khai báoOn Error Resume Next
Sub Sample1() Dim wb As String On Error Resume Next Workbooks.Open “C:Usersjpnfriend.netDesktopVBA ap6c.xlsx” wb = ActiveWorkbook.Name MsgBox Workbooks(wb).Sheets(1).Cells(2, 1).Value Workbooks(wb).CloseEnd Sub
Điều tệ hại sẽ xảy ra, do file tap6c.xlsx không tồn tại, tuy nhiên do bị phớt lờ lỗi, cho nên câu lệnh tiếp theo được thực thi.Lúc này thay vì wb = tap6c.xlsx
, do workbook đang được active chính là file macro cho nên wb sẽ là tên file của macro đang thực thi lệnh.
Vì lệnh On Error Resume Next
sẽ phớt lờ toàn bộ lỗi nếu có trong chương trình, điều này sẽ gây khó khăn trong việc phát hiện các lỗi khác mà chúng ta mong muốn xuất hiện nếu bị lỗi thì hãy báo để chúng ta biết.Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng lệnh On Error Goto 0
Sub Sample1() Dim wb As String On Error Resume Next Workbooks.Open “C:Usersjpnfriend.netDesktopVBA ap6c.xlsx” On Error GoTo 0 Workbooks.Open “C:Usersjpnfriend.netDesktopVBA ap6c.xlsx” wb = ActiveWorkbook.Name MsgBox Workbooks(wb).Sheets(1).Cells(2, 1).Value Workbooks(wb).CloseEnd Sub
Dòng lệnh thứ 4
sẽ không bị báo lỗi do lệnh On Error Resume Next phớt lờ toàn bộ lỗi nếu có trong chương trình.Tuy nhiên dòng lệnh thứ 5 đã reset lại, nếu có lỗi thì báo như bình thường.Vì vậy dòng lệnh thứ 6 tạo nên lỗi và ngay lập tức chương trình cảnh báo lỗi mà không phớt lờ nữa.
3. Kiểm tra file có tồn tại hay không trước khi tiến hành mở file.
Từ vấn đề nêu ở trên, chúng ta thấy rằng cần phải kiểm tra file chúng ta dự định mở có thực sự tồn tại hay không, nhằm tránh bị lỗi.Đoạn code dưới đây sẽ giải quyết vấn đề đó.Chú ý dòng lệnh số 4 dưới đây.
Sub Sample2() Dim lk As String lk = “C:Usersjpnfriend.netDesktopVBA ap6b.xlsx” If Dir(lk) = “” Then MsgBox “File khong ton tai” Else Workbooks.Open lk End IfEnd Sub
4. Mở file do người dùng chỉ định.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đồ Án Tổ Chức Thi Công Đề Số 7 Mẫu Đồ Án Tổ Chức Thi Công

Chúng ta không chỉ định file được mở ở trong code, có một phương pháp đó là chúng ta sẽ nhận được file cần mở từ sựlựa chọn của người dùng. Hơn thế nữa, người dùng còn có thể xác thực file thông qua hộp DialBox.
Sub Sample_lingocard.vn() Dim OpenFileName As String OpenFileName = Application.GetOpenFilename(“File excel,*.xls?”) If OpenFileName “False” Then Workbooks.Open OpenFileName End IfEnd Sub
5. Đối sách trong việc đang tồn tại file trùng tên được mở rồi.
Excel cho phép mở đồng thời nhiều workbook (nhiều file excel cùng lúc), nhưng không được trùng tên.Vì vậy, nếu đã có một file trùng tên được mở trước đó thì lỗi sẽ xảy ra khi ta cố mở một file trùng tên.
Dưới đây là giải pháp, chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt từng workbook đang được mở, xem có file nào trùng tênvới file ta dự định mở hay không.
Sub Sample5() Dim wb As Workbook For Each wb In Workbooks If wb.Name = “Book1.xlsx” Then MsgBox “Book1 dang duoc mo” &chr(10) & “Vui long close file Boo1” Exit Sub End If Next wb Workbooks.Open “C:Book1.xlsx”End Sub
Chúng ta chú ý dòng lệnh If wb.Name = “Book1.xlsx”, ghi đầy đủ cả phần định dạng file.Chúng ta đừng quên điều này, chớ có ghi là If wb.Name = “Book1” .6. Tổng kết:
Cuối cùng, thuật toán để mở một file của chúng ta là://File định mở có tồn tại hay không? -> Không tồn tại: Kết thúc chương trình//File trùng tên không đang được mở đúng không? -Không-> Kết thúc chương trình
Sub Sample_lingocard.vn2() Dim buf As String, wb As Workbook Const Target As String = “C:Book1.xlsx” “”Kiem tra file ton tai hay khong? buf = Dir(Target) If buf = “” Then MsgBox Target & vbCrLf & “khong ton tai”, vbExclamation Exit Sub End If “”Kiem tra file trung ten co dang open hay khong For Each wb In Workbooks If wb.Name = buf Then MsgBox buf & vbCrLf & “dang duoc open”, vbExclamation Exit Sub End If Next wb “”Mo file Workbooks.Open TargetEnd Sub
Lời bình người dịch: Có một lần, người ta yêu cầu chúng tôi viết một chương trình VBA. Rồi sau đó chúng tôi nhận phản hồi là chương trình lỗi.Lý do là, file input đặt mật khẩu, chương trình không mở được file input này nên sinh ra lỗi. Vì vậy, thuật toán ở trên để làm chặt hơn nữa, phải kiểm trafile có bị đặt mật khẩu hay không? Hoặc bạn phải xác nhận với người yêu cầu, là file của họ có đặt mật khẩu hay không?
Reactions:Cblue, Euler, Ốc Yêu and 1 other person

*

Sub Sample1() Dim OpenFileName As String OpenFileName = Application.GetOpenFilename(“Microsoft Excel,*.xls?”) If OpenFileName “False” Then Workbooks.Open OpenFileName Else MsgBox “Ban can chon file” End IfEnd Sub
Chương trình trên chúng ta sẽ nhận được hành động lựa chọn file để mở của người dùng.Trong trường hợp người dùng ấn Cancel
không chọn file thì đường link của file là OpenFileName sẽ là False, khi đó sẽ ra hộp thoại yêu cầu người dùng cần chọn file.Các thông số của phương thức GetOpenFileName như dưới đây:GetOpenFilename FileFilter, FilterIndex, Title, ButtonText, MultiSelectTrong đó FileFilter là thông số bắt buộc, loại định dạng file nào sẽ được hiển thị và liệt kê ra.Các thông số khác có thể lược bỏ, khuyến nghị nên dùng thêm thông số Title, đây là thông số thể hiện tiêu đề cửa sổ lựa chọn file khi mở ra.Chú ý các tham số được nhận biết trong phạm vi của “”.Đúng: “Microsoft Excel,*.xls?”Sai: “Microsoft Excelブック”, *.xls?”Ví dụ:
Sub Sample3() Dim OpenFileName As String OpenFileName = Application.GetOpenFilename(“Excel,*.xls”, , “Mo file cho toi”) If OpenFileName “False” Then Workbooks.Open OpenFileName End IfEnd Sub
Reactions:Cblue and Euler

*

Cách mở file như thế này có một cái hơi bất tiện là folder được mở ra nhiều khi không gần với file cần mở. Khắc phục điều này, tôi có code như sau:
Sub Sample3() Dim OpenFileName As String ChDrive “D” ChDir “D:VBA” OpenFileName = Application.GetOpenFilename(“Microsoft Excel,*.xls?”) If OpenFileName “False” Then Workbooks.Open OpenFileName Else MsgBox “Ban da an Cancel” End IfEnd Sub
Chương trình trên có điểm đặc biệt đó là, nó sẽ điều hướng Application.GetOpenFilename
tới ổ D->D:VBANhư vậy sẽ thuận lợi hơn cho người dùng khi chọn file.
Reactions:Cblue
lk = “C:Usersjpnfriend.netDesktopVBA ap6b.xlsx” If Dir(lk) = “” Then MsgBox “File khong ton tai”
Code này chỉ có tác dụng là đường link liền mạch. Nếu như file được cất trong folder mà tên folder có khoảng trống thì hỏng. Ví dụ tên folder như sau: NewFolder4 (27072019)
. thì sẽ ra kết quả không đúng, dù file đúng là có tồn tại.Để khắc phục điều này, thì sử dụng FileSystemObject sẽ mạnh hơn và triệt để hơn.

Xem thêm: Đồ Án Về Tinh Dầu Từ Lá Quất, Nghiên Cứu Trích Ly Tinh Dầu Vỏ Bưởi Năm Roi

Nói về việc mở file, thật ra cũng cần kiểm tra file định mở đã đang được mở hay chưa. Nói về vấn đề này, tôi đã thử tìm code trên mạng cũng có khá nhiều, nhưng đây là code có thể nói là đơn giản nhất. Ai biết thì tiếp tục chia sẻ:
Function BookOpen(ByVal linkfile As String) As Boolean Dim oBk As Workbook On Error Resume Next Set oBk = Workbooks(Dir(linkfile)) On Error GoTo 0 If oBk Is Nothing Then BookOpen = False Else BookOpen = True End IfEnd Function
:Hầu hết khi select file thì mọi người đều muốn select file nằm cùng thư mục với file Tool. Do đó, mong muốn điều hướng về thư mục chứ file Tool khi thực hiện select file. Nếu nằm ở thư mục khác thì người dùng tự ý chỉnh.Vì vậy ta có cách giải quyết như sau:
Sub Change_Drive(ByVal strPath As String) Dim strDrive As String With Excel.Application If InStr(1, strPath, “:”, vbTextCompare) = 0 Then Exit Sub strDrive = Left(strPath, InStr(1, strPath, “:”, vbTextCompare) – 1) If Len(strDrive) = 1 Then ChDrive strDrive ChDir strPath End If End With End Sub
Cách sử dụng:Thủ tục sau sẽ lấy đường link của file mà người dùng select. Khi người dùng select file thì sẽ được điều hướng tới thư mục chứa file Tool.
Sub laylinktext(ByRef strFilepath As String) With Excel.Application Call Change_Drive(.ThisWorkbook.Path) strFilepath = .GetOpenFilename(“File log type lingocard.vn (*.txt), *.txt”, , “Select file log”) End WithEnd Sub

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel