Khối D gồm những môn nào, ngành nào? Các trường đại học khối D

[ad_1]

Tên khối

Môn thi


Khối D01

Ngữ Văn – Toán – Tiếng Anh


Khối D02

Ngữ Văn – Toán – Tiếng Nga


Khối D03

Ngữ Văn – Toán – Tiếng Pháp


Khối D04

Ngữ Văn – Toán – Tiếng Trung


Khối D05

Ngữ Văn – Toán – Tiếng Đức


Khối D06

Ngữ Văn – Toán – Tiếng Nhật


Khối D07

Toán – Hóa – Tiếng Anh


Khối D08

Toán – Sinh – Tiếng Anh


Khối D09

Toán – Lịch Sử – Tiếng Anh


Khối D10

Toán – Địa Lý – Tiếng Anh


Khối D11

Ngữ Văn – Lý – Tiếng Anh


Khối D12

Ngữ Văn – Hóa – Tiếng Anh


Khối D13

Ngữ Văn – Sinh – Tiếng Anh


Khối D14

Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Anh


Khối D15

Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Anh


Khối D16

Toán – Địa Lý – Tiếng Đức


Khối D17

Toán – Địa Lý – Tiếng Nga


Khối D18

Toán – Địa Lý – Tiếng Nhật


Khối D19

Toán – Địa Lý – Tiếng Pháp


Khối D20

Toán – Địa Lý – Tiếng Trung


Khối D21

Toán – Hóa – Tiếng Đức


Khối D22

Toán – Hóa – Tiếng Nga


Khối D23

Toán – Hóa – Tiếng Nhật


Khối D24

Toán – Hóa – Tiếng Pháp


Khối D25

Toán – Hóa – Tiếng Trung


Khối D26

Toán – Lý – Tiếng Đức


Khối D27

Toán – Lý – Tiếng Nga


Khối D28

Toán – Lý – Tiếng Nhật


Khối D29

Toán – Lý – Tiếng Pháp


Khối D30

Toán – Lý – Tiếng Trung


Khối D31

Toán – Sinh – Tiếng Đức


Khối D32

Toán – Sinh – Tiếng Nga


Khối D33

Toán – Sinh – Tiếng Nhật


Khối D34

Toán – Sinh – Tiếng Pháp


Khối D35

Toán – Sinh – Tiếng Trung


Khối D41

Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Đức


Khối D42

Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Nga


Khối D43

Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Nhật


Khối D44

Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Pháp


Khối D45

Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Trung


Khối D52

Ngữ Văn – Lý – Tiếng Nga


Khối D54

Ngữ Văn – Lý – Tiếng Pháp


Khối D55

Ngữ Văn – Lý – Tiếng Trung


Khối D61

Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Đức


Khối D62

Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Nga


Khối D63

Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Nhật


Khối D64

Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Pháp


Khối D65

Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Trung


Khối D66

Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Anh


Khối D68

Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Nga


Khối D69

Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Nhật


Khối D70

Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Pháp


Khối D72

Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Anh


Khối D73

Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Đức


Khối D74

Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Nga


Khối D75

Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Nhật


Khối D76

Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Pháp


Khối D77

Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Trung


Khối D78 

Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Anh


Khối D79

Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Đức


Khối D80

Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Nga


Khối D81

Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Nhật


Khối D82

Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Pháp


Khối D83

Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Trung


Khối D84

Toán – GDCD – Tiếng Anh


Khối D85

Toán – GDCD – Tiếng Đức


Khối D86

Toán – GDCD – Tiếng Nga


Khối D87

Toán – GDCD – Tiếng Pháp


Khối D88

Toán – GDCD – Tiếng Nhật


Khối D90

Toán – KHTN – Tiếng Anh


Khối D91

Toán – KHTN – Tiếng Pháp


Khối D92

Toán – KHTN – Tiếng Đức


Khối D93

Toán – KHTN – Tiếng Nga


Khối D94

Toán – KHTN – Tiếng Nhật


Khối D95

Toán – KHTN – Tiếng Trung


Khối D96

Toán – KHXH – Tiếng Anh


Khối D97

Toán – KHXH – Tiếng Pháp


Khối D98

Toán – KHXH – Tiếng Đức


Khối D99

Toán – KHXH – Tiếng Nga


[ad_2] View more information: https://meta.vn/hotro/khoi-d-gom-nhung-mon-nao-nganh-nao-truong-nao-9619

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giải trí & Làm đẹp