Khóa Học Internal Audit Or, Khã³A HọC KiểM Toã¡N It NộI Bộ

*

Hỗ trợ trực tuyến

*

*

*

*

Sách dành cho CIO

*

7 Kỹ năng lãnh đạo CIO Tác giả : Graham Waller, Karen Rubenstrunk, George Hallenbeck
*

Người lãnh đạo CIO mớiTác giả : Marianne Broadbent, Ellen Kitzis
*

Kinh doanh IT thực tếTác giả : Richard Hunter, George Westerman

Lịch tháng hiện tại

// Begin// SET ARRAYSvar day_of_week = new Array(“Sun”,”Mon”,”Tue”,”Wed”,”Thu”,”Fri”,”Sat”);var month_of_year = new Array(“January”,”February”,”March”,”April”,”May”,”June”,”July”,”August”,”September”,”October”,”November”,”December”);// DECLARE AND INITIALIZE VARIABLESvar Calendar = new Date();var year = Calendar.getYear();// Returns yearvar month = Calendar.getMonth(); // Returns month (0-11)var today = Calendar.getDate(); // Returns day (1-31)var weekday = Calendar.getDay(); // Returns day (1-31)var DAYS_OF_WEEK = 7; // “constant” for number of days in a weekvar DAYS_OF_MONTH = 31; // “constant” for number of days in a monthvar cal; // Used for printingCalendar.setDate(1); // Start the calendar day at “1”Calendar.setMonth(month); // Start the calendar month at now/* VARIABLES FOR FORMATTINGNOTE: You can format the “BORDER”, “BGCOLOR”, “CELLPADDING”, “BORDERCOLOR”tags to customize your caledanr”s look. */var TR_start = “”;var TR_end = “”;var highlight_start = “”;var highlight_end = “”;var TD_start = “”;var TD_end = “”;/* BEGIN CODE FOR CALENDARNOTE: You can format the “BORDER”, “BGCOLOR”, “CELLPADDING”, “BORDERCOLOR”tags to customize your calendar”s look.*/cal = “”;cal += “” + TR_start;cal += “”;cal += month_of_year;cal += TR_start;// DO NOT EDIT BELOW THIS POINT //// LOOPS FOR EACH DAY OF WEEKfor(index=0; index ” + day_of_week + “” + TD_end;// PRINTS DAYelsecal += TD_start + day_of_week + TD_end;}cal += TD_end + TR_end;cal += TR_start;// FILL IN BLANK GAPS UNTIL TODAY”S DAYfor(index=0; index index ){// RETURNS THE NEXT DAY TO PRINTweek_day =Calendar.getDay();// START NEW ROW FOR FIRST DAY OF WEEKif(week_day == 0)cal += TR_start;if(week_day != DAYS_OF_WEEK){// SET VARIABLE INSIDE LOOP FOR INCREMENTING PURPOSESvar day = Calendar.getDate();// HIGHLIGHT TODAY”S DATEif( today==Calendar.getDate() )cal += highlight_start + day + highlight_end + TD_end;// PRINTS DAYelsecal += TD_start + day + TD_end;}// END ROW FOR LAST DAY OF WEEKif(week_day == DAYS_OF_WEEK)cal += TR_end;}// INCREMENTS UNTIL END OF THE MONTHCalendar.setDate(Calendar.getDate()+1);}// end for loopcal += “”;// PRINT CALENDARdocument.write(cal);// End
KHÓA HỌCKIỂM TOÁN IT NỘI BỘ (Securing an IT Organization Through Governance, Risk Management and IT Audit)

*

Giới thiệu chương trình

*

Hệ thống công nghệ thông tin (IT) của tổ chức doanh nghiệp có đảm bảo an toànsẵn sàng khi được yêu cầu không? Dữ liệu và thông tin trong doanh nghiệp có dễ bị tiết lộ ra ngoài hay không? Thông tin do hệ thống IT cung cấp có luôn chính xác, đáng tin cậykịp thời không? Tất cả những điều quan trọng liên quan đến an toàn và bảo mật thông tin IT sẽ được kiểm tra, đánh giá chi tiết bời vai trò của người kiểm toán hệ thống IT (IT Internal Auditor).

Đang xem: Khóa học internal audit

Kiểm toán CNTT là đánh giá thiết kế và kiểm soát tính hiệu quả của hệ thống IT nội bộ. Bao gồm các giao thức bảo mật, quy trình phát triển, giám sát và quản trị CNTT. Nhiệm vụ cần thiết của IT là cài đặt các công cụ kiểm soát hệ thống IT. Tuy nhiên, điều đó cũng không đủ để cung cấp bảo mật đầy đủ. Những người chịu trách nhiệm về an ninh phải thường xuyên định kỳ xem xét các kiểm soát được cài đặt và sử dụng, xem chúng có hiệu quả hay không, hoặc nếu có bất kỳ vi phạm an ninh nào xảy ra cần có ngay hành động để ngăn chặn vi phạm bất kỳ xảy ra trong tương lai. Những yêu cầu này phải được kiểm tra và báo cáo bởi các nhà quan sát, đánh giá độc lập và không thiên vị. Những người quan sát này đang thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hệ thống thông tin (IT Internal Auditor). Khóa học Kiểm Toán IT Nội Bộ của lingocard.vn được xây dựng trên đánh giá tiêu chuẩn an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp. Khóa học dành cho kiểm toán viên, quản lý CNTT, quản lý dự án, tư vấn, nhân viên bảo mật thông tin, người quản lý rủi ro, các chuyên gia mua sắm IT và các nhà quản lý điều hành. Yêu cầu các học viên đã làm việc trên ít nhất một hệ thống CNTT chính đã có kinh nghiệm phát triển, quản lý vận hành và mua sắm IT.
1. Có kiến thức và phương pháp chuẩn mực thực hiện kiểm toán IT dựa trên các kiến thức chuẩn quốc tế.2. Biết cách Tổ chức triển khai hoạt động kiểm toán IT nội bộ theo tiêu chuẩn thực hành quốc tế tốt nhất.3. Hiểu rõ vai trò, Lập nhóm kiểm toán và đề xuất thực hiện các hoạt động kiểm toán trong tổ chức.4. Xác định phạm vi kiểm toán IT phù hợp.5. Biết cách Lên lịch các cuộc họp với ban quản lý để hiểu rõ các quy trình và chính sách IT.6. Biết cách Đặt ra các câu hỏi phỏng vấn quy trình và các kiểm soát quản lý hệ thống IT hiệu quả.7. Biết cách Xác định các rủi ro đối với tài sản IT và đề xuất các bước khắc phục để giảm thiểu các rủi ro.8. Xác định các Ưu tiên kiểm toán và thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ kiểm toán IT.9. Tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán IT được thành lập bởi bộ phận kiểm toán của công ty.10. Đảm bảo rằng các Khuyến nghị kiểm toán IT trước đó được giải quyết và thực hiện.11. Phát triển các báo cáo kiểm toán IT bao gồm các kết quả và đề xuất để quản lý rủi ro.12. Duy trì tài liệu kiểm toán CNTT rõ ràng và đầy đủ.

Đối tượng học viên
i.Chuyên viên kiểm toán IT (IT Auditor)ii. Chuyên viên kiểm soát nội bộ (Internal Audit)iii. Quản lý IT cao cấp (IT Senior Manager)iv. Trưởng/ Phó phòng IT (IT Manager)v.Nhân viên giám sát hoạt động hệ thống (IT Supervisor)vi.Nhân viên quản trị hạ tầng (IT Infrastructure)vii.Trưởng nhóm IT (IT Team Leader)viii….Và những người có mong muốn phát triển nghề nghiệp kiểm toán CNTT

Nội dung chương trình

*
PHẦN 01. VAI TRÒ KIỂM TOÁN IT NỘI BỘKiểm toán IT là gì?Vai trò và nhiệm vụ của IT AuditorĐạo đức nghề nghiệp IT AuditorTư duy của IT về hoạt động kiểm toán IT nội bộ Tiêu chuẩn chất lượng kiểm toán ITChìa khóa để kiểm toán IT thành công Phát triển tính chuyên nghiệp kiểm toán
*
PHẦN 02. KỸ THUẬT – QUẢN LÝ – QUẢN TRỊ ITKiến trúc hệ thống ITQuy trình kiểm toánQuản trị ITVòng đời đầu tư và phát triển hệ thống ITDịch vụ IT, vận hành & Bảo trì hệ thống ITBảo vệ tài sản thông tinKhôi phục thảm họa & Kinh doanh liên tục
*
PHẦN 03. NHẬN DIỆN – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RORủi ro tài sản CNTTRủi ro nhân lực ITRủi ro vật lý và môi trườngRủi ro quy trình vận hànhRủi ro việc truy cậpRủi ro phát triển, duy trì SoftwareRủi ro các sự cố CNTTRủi ro hoạt động liên tục và dự phòng
*
PHẦN 04. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO ITRủi ro trong hệ thống IT là gì? Các mối đe dọa và lỗ hỗng hệ thống IT là gì?Các biện pháp đối phó rủi roThủ tục quản lý rủi ro ITLập danh sách tài sản và hiện trạng rủi ro ITXác định phạm vi ảnh hưởng của tài sảnPhân tích các khả năng sự cố xảy raTính toán mức rủi ro ITThỏa thuận cách giải quyết rủi ro ITPhân công người chịu trách nhiệm
*
PHẦN 05. THỦ TỤC KIỂM TOÁN ITPhát triển kế hoạch kiểm toán ITĐánh giá rủi ro ITThực hiện kiểm toán ITCác phương pháp khảo sát, đánh giá ITKỹ thuật đặt câu hỏi trong kiểm toán ITPhương pháp tập hợp và chọn mẫu dữ liệuKỹ thuật tìm chứng cứ rủi ro và phân tích ảnh hưởngCách phân loại bằng chứng (poor/good/excellent)Viết báo cáo kiểm toán và theo dõiTrình bày báo cáo kết quả kiểm toán IT Bộ câu hỏi kiểm toán IT (mẫu)
*
PHẦN 06. THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ITKiểm toán Máy tính & Thiết bị ngoại viKiểm toán Máy chủ Server Kiểm toán Mạng nội bộ và mạng bên ngoàiKiểm toán Hoạt động lưu trữ dữ liệu Kiểm toán Phát triển phần mềmKiểm toán Hỗ trợ phần mềmKiểm toán Quản lý Cơ sở dữ liệuKiểm toán Bảo mật thông tinKiểm toán Quản lý sự thay đổi hệ thống ITKiểm toán Hoạt động quản lý dự án ITKiểm toán Mức cam kết dịch vụ IT (SLA)Kiểm toán Quản lý nhân sự IT

Tài liệu học: Bộ giáo trình chuẩn của học viện (Tiếng Việt).

Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:i. Thảo luận mở (Open discussion)ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)iii. Lập kế hoạch phát triển năng lực cá nhâniii. Làm bài tập nhóm và thuyết trình đề tài

Sự khác biệt về phương pháp đào tạo tại lingocard.vn

– Phương pháp giảng dạy Coaching dựa trên các mô hình quản lý thực tế- Đào tạo thực hành sát nhất với chuyên môn của từng vị trí- 100% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công việc hàng ngày- Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và làm được việc- Ưu tiên giới thiệu nhân sự IT cho một số doanh nghiệp tuyển dụng của chúng tôi- Hỗ trợ thăm quan và tư vấn đánh giá hệ thống quản lý IT tại công ty học viên (Nếu cần)

Thông tin khai giảng

Các lịch khai giảng Lịch học dự kiến Giờ học Địa điểm Học phí(vnđ) Phí ưu đãi(vnđ) Đăng ký
29/05/2021 Thứ 7 – Chủ nhật hàng tuần 8h30 – 16h30 HCM 8,500,000 7,500,000
*

+ Tổng thời lượng:3 Ngày/ 6 buổi+ Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 15 ngày.

Để tạo điều kiện thuận lợi tham gia các khóa học tại lingocard.vn, chúng tôi có các lịch học vào cuối tuần Thứ 7 / Chủ nhật và học 3 ngày liên tục dành cho học viên ở xa. Các bạn vui lòng liên hệ với BP.Đào tạo: 028.22.467.086 để sắp xếp thời gian tham dự.

Các bạn có thể đăng ký học thử (miễn phí buổi đầu tiên) để cảm nhận những giá trị và lợi ích chắc chắn mang lại cho các bạn từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí nếu sau buổi học đầu tiên học viên không muốn tiếp tục học vì bất kỳ lý do gì.

Xem thêm: giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 73

Học tại Tp.HCM: Tầng 3, Số 643 – Đường Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp.HCMHọc tại Tp.Hà nội: Tầng 7, Trung Tâm Thương Mại Vân Hồ – Số 51, Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

Thông tin học tại doanh nghiệp (Inhouse)

Thời gian học:3 ngày/ 6 buổi.Số lượng học viên:Tối đa 35 hv/ lớp.Học phí: 55.000.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại văn phòng doanh nghiệp.Các chi phí khác (nếu có): Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà các khoản chi phí khác sẽ được tính thêm bao gồm: Chi phí đi lại, ở KS của giảng viên.

Kết thúc chương trình : Học viên tham gia khóa học phải hoàn thành bài tập cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng nắm bắt kiến thức và ứng dụng nội dung học vào môi trường quản lý IT thực tế của doanh nghiệp.

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Ô Nhiễm Không Khí Ở Việt Nam, Tiểu Luận Ô Nhiễm Môi Trường

Chứng nhận tốt nghiệp : Học viên tham gia và hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận “Kiểm Toán Viên IT” được chứng nhận bởi lingocard.vn. Do học viện lingocard.vn cấp, có giá trị trên toàn quốc..

*

Mẫu chứng nhận

Lớp học riêng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học