Kết Luận Đồ Án Môn Học – Hướng Dẫn Trình Bày Báo Cáo Đồ Án Môn Học

… (nếu đồ án môn học)  Trang 4: Lời giới thiệu  Trang 5: Nhận xét Giáo viên hướng dẫn  Trang 6: Nhận xét Giáo viên phản biện (nếu đồ án tốt nghiệp)  Trang 7: Nhận xét Hội đồng chấm đồ án tốt … NỘI DUNG QUYỂN BÁO CÁO  Trang bìa (in giấy màu cứng)  Trang (tương tự trang bìa, in giấy thường)  Trang 2: Lời cảm ơn  Trang 3: Phiếu đăng ký đồ án (nếu đồ án tốt nghiệp) Tên đồ án, yêu cầu … BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG KHOA/ NGÀNH ĐỒ ÁN MÔN HỌC Đề tài GVHD: HSTH: MẪU TRANG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Đang xem: Kết luận đồ án môn học

*

… QUYỂN BÁO CÁO Trang bìa (in giấy màu cứng) Trang (tương tự trang bìa, in giấy thường) Trang 2: Lời cảm ơn Trang 3: Phiếu đăng ký đồ án (nếu đồ án tốt nghiệp) Tên đồ án, yêu cầu chi tiết (nếu đồ án … (nếu đồ án môn học) Trang 4: Lời giới thiệu Trang 5: Nhận xét Giáo viên hướng dẫn Trang 6: Nhận xét Giáo viên phản biện (nếu đồ án tốt nghiệp) Trang 7: Nhận xét Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp Trang … KHOA ĐIỆN TỬ – TIN HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài GVHD: HSTH: Lớp: Khoá: Tp.Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2008 MẪU TRANG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………

*

… PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỀ BỐ CỤC Bố cục nội dung báo cáo đồ án tốt nghiệp tùy thuộc vào đề tài cụ thể tác … 02 0302 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & THỰC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT01 MẪU NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ … sinh viên khóa …chuyên ngành Công Nghệ Môi Trường, mã số sinh viên:………… Tôi xin cam đoan: đồ án tốt nghiệp công trình nghiên cứu khoa học thực thân tôi, thực hướng dẫn ……………………… Các thông tin…

*

… • Số thứ tự chương, mục đánh số hệ thống số Ả-rập, không dùng số La mã Các mục tiểu mục đánh số nhóm hai ba chữ số, cách dấu chấm: số thứ số chương, số thứ hai số mục, số thứ ba số tiểu … - – TRẦN MINH THÁI – 0000201 BÙI ĐỨC TOÀN – 0000341 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 3D VỚI THƯ VIỆN ĐỒ HỌA OPENGL BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC I GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRẦN VĂN A NIÊN KHÓA 2010 – 2011 … luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ thông tin sau: • Tên tác giả quan ban hành (không có dấu ngăn cách) • (năm xuất bản), (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) • tên sách, luận văn, luận án báo cáo,

*

… dành cho đồ án môn học) …………… , ngày tháng năm …… Giảng viên hướng dẫn (Mẫu) NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP (nếu có) (Bold, size 14) Họ tên sinh viên : ………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh … giấy A4, màu xanh nhạt (Đồ án học phần), màu xanh đậm (Đồ án chuyên ngành), màu vàng nhạt (Báo cáo TTTN); • Đề tài in chữ màu đen mặt giấy trắng khổ A4 (210×297 mm); • Đóng tập đề tài đinh bấm, … tháng năm sinh :……………………………………………………… Cán hướng dẫn thực tập :……………………………………………… Bộ phận:…………………………………………………………………… Sau thời gian sinh viên ………………………… thực tập đơn vị, có nhận xét sau: Về ý thức…

*

… 3/ Nội dung báo cáo thực tập (bắt đầu trang mới) – Phần 1: Nội dung chủ đề thực tập tốt nghiệp o Giới thiệu sơ lược đặc thù đơn vị có ảnh hưởng đến nội dung báo cáo thực tập o Trình bày vấn đề … kinh tế Tp.HCM (2009) Giáo trình kiểm toán Hà Nội: NXB Thống kê Khoa Kế toán Kiểm toán – Trường đại học Ngân hàng Tp.HCM – 2011 Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang / Trường đại … Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang / 2/ Mục lục (bắt đầu trang mới): Chỉ liệt kê nội dung đến mục…
… đề dẫn đầu trang, chương, mục,…, Thực mục lục tự động Nội dung chương mục báo cáo (ghi chú, bố cục nội dung sau mang tính hướng dẫn, sinh viên cần trao đổi cụ thể với GVHD bố cục báo cáo thực tập) … 16) BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) ………………(Tên đề tài)……… ……………………………………………………………………… (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn báo cáo Các đề nghị rút từ kết nghiên cứu Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu sau, tài liệu tham khảo trình bày…
… mục báo cáo TTTN Chương 1: Tổng quan, phần thường trình bày vấn đề tổng quan bao gồm: a Giới thiệu quan thực tập: sơ lược nơi thực tập, báo cáo kết tìm hiểu vể tổ chức quan nơi thực tập, báo cáo … thông lệ phần nằm cuối báo cáo, bao gồm nội dung: – Kết luận toàn công việc thực tập Các đề nghị rút từ kết thực tập Các công việc làm tiếp để phát triển cải tiến đề tài thực tập tương lai Phụ lục: … lục đưa vào hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chương trình; mã nguồn chương trình Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu…

Xem thêm: Câu Hỏi Đồ Án Chi Tiết Máy Hộp Giảm Tốc Bộ Truyền Đai, Đồ Án Chi Tiết Máy

… IV Trình bày kiến thức kỹ học tập trình thực tập Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu sau, tài liệu tham khảo trình … quan đến nội dung thực tập Chương 3: Nội dung kết thực tập: − Mô tả nội dung vấn đề phương pháp, trình tự bước giải vấn đề − Trình bày sản phẩm đạt được, tùy theo chuyên môn thực tập có sản phẩm … Chương 4: Kết luận: − Trình bày kiến thức kỹ học tập trình thực tập Đối với thực tập trường: Chương 1: Tổng quan: − Nêu nội dung vấn đề cần giải Chương 2: Cơ sở lý thuyết: − Trình bày tóm tắt sở lý…
… thành đồ án (xem phụ lục 2) 1.2.4 Nhận xét Nhận xét giảng viên hướng dẫn sau sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp (xem phụ lục 2) 1.2.5 Lời nói đầu Phần trình bày cách khái quát mục đích đồ án đồng … việc 10 Phần Nộp đồ án Đồ án nộp bao gồm in có chữ ký giáo viên hướng dẫn trước ngày bảo vệ tuần nộp mềm báo cáo đồ án cho chủ tịch hội đồng vào ngày bảo vệ Đĩa CD kèm theo đồ án để lưu trữ cần … viên hướng dẫn Sinh viên hoàn thành nộp đồ án tốt nghiệp ngày tháng năm 17 Cán phản biện 18 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI – BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT…
… trích dẫn thông qua tài liệu khác phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc không liệt kê danh mục Tài liệu tham khảo báo cáo Báo cáo tốt nghiệp (hoặc đồ án môn học) Bộ môn Điện Tử Viễn … 1.2 Ví dụ trang Mục lục đồ án Báo cáo tốt nghiệp (hoặc đồ án môn học) Bộ môn Điện Tử Viễn Thông Phụ lục 1: MẪU BÌA CỨNG Khổ 210 X 297 mm – Di chuột vào dòng chữ để biết thông tin định dạng font … hướng dẫn : Sinh viên thực hiện: Lớp : Khóa : Font : Times New Roman Size : 14 TRÀ VINH – 2000 Báo cáo tốt nghiệp (hoặc đồ án môn học) Bộ môn Điện Tử Viễn Thông Phụ lục 2: MẪU TRANG BÌA PHỤ ĐỒ…
… ngày tháng Ý kiến cán hướng dẫn năm 20 Sinh viên 2 Trang bìa Phụ lục 1: Mẫu bìa báo cáo khổ A4 (210x297mm) TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP … thứ chương 2) Bảng biểu thích bên trên, số thich gồm chữ số, chữ số thứ thể chương có bảng biểu đó, chữ số thứ thể số thứ tự bảng biểi chương VD: Bảng 3.4 Bảng thực thể sinh viên… (bảng thứ chương … thứ chương 3) 11 Kết luận – Nêu bật kết luận báo cáo kiến nghi hướng phát triển tiếp khả ứng dụng mở rộng nghiên cứu 12 Tài liệu tham khảo Trình bày theo thứ tự : số thứ tự (đặt ngoắc vuông)…
… Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2005 (Mẫu Trang bìa) TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ – TIN HỌC BỘ MÔN: …  … ĐỒ ÁN MÔN HỌC(size 32) Đề tài: ……………………………………………… … III, … Ví dụ: Phụ lục I MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH Phụ lục II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM THI CÔNG – Lưu ý phần Phụ lục Tài liệu tham khảo đánh số trang số Ảrập phần Nội dung Tài liệu tham khảo – …  Đánh số đề mục Chương – Các đề mục Chương đánh số thứ tự phân cấp theo chương Ví dụ: 4.1, 4.2 nhỏ 4.2 4.2.1, 4.2.2, … – In đậm tên đề mục (Bold, Size 13) – Đánh số thứ tự công…
… HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ BK TP.HCM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP / KỸ THUẬT TÊN ĐỀ TÀI THỰC TẬP Sinh viên thực hiện: MSSV: Giảng viên hướng dẫn: quan thực tập: TPHCM, ngày … Dưới dàn khung trình bày để tham khảo … Tùy theo tình hình, điều kiện thực tế, sinh viên cần trao đổi trực tiếp với cán hướng dẫn (ở đơn vị / trường) để định đề mục cần trình bày Phần 1: Tổng … tất đề mục có cấp độ nhỏ chương nên dùng chung kiểu chữ bình thường 2.5 Trình bày trang nội dung Nội dung phần nên trình bày súc tích, cô đọng; giới hạn khoảng từ 20 đến 30 trang Trang nội dung…

Xem thêm: Đồ Án Thiết Kế Trạm Biến Áp 22 0 4Kv, Đồ Án Tốt Nghiệp: Thiết Kế Trạm Biến Áp 100 Kva

… tính tốn mẫu trình bày tóm tắt biểu mẫu cần nêu Phụ lục luận văn Phụ lục khơng dày phần luận văn VỀ HÌNH THỨC TỒN BỘ QUYỂN KHĨA LUẬN/ĐỒ ÁN/ LUẬN VĂN/LUẬN ÁN Quyển tồn tập Luận văn /Luận án bao gồm … dung Khóa luận/ đồ án /luận văn /luận án in đĩa CD gồm file sau: a File Readme: giới thiệu tác giả, hướng dẫn cần thiết sử dụng đĩa CD b Thư mục Word: chứa file định dạng doc Luận văn /Luận án c … trang đánh giữa, phía đầu trang giấy Nếu có bảng, biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy đầu bảng lề trái trang, nên hạn chế trình bày theo cách Khóa luận/ đồ án /luận văn /luận án in…
Từ khóa: hướng dẫn viết báo cáo đồ án môn họccách trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệphướng dẫn làm báo cáo đồ án môn họchướng dẫn trình bày báo cáo khoa họchướng dẫn trình bày báo cáo thực tập ftuhướng dẫn trình bày báo cáo thực tậpcách viết báo cáo đồ án môn họcmẫu báo cáo đồ án môn họcbáo cáo đồ án môn họcbài báo cáo đồ án môn họcbáo cáo đồ án môn học điện tửbáo cáo đồ án môn lập trình hướng đối tượngcách trình bày báo cáo đo lườnghướng dẫn trình diễn báo cáo bằng powerpointcách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa họcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau