Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2010 Pdf, Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2010

Tải miễn phí ebook Tài liệu giáo trình tự học excel 2010, 2013, 2016 từ cơ bản đến nâng cao full PDF+Word về máy tính, điện thoại, đọc sách online miễn phí.

THÔNG TIN SÁCH/EBOOK Tài liệu giáo trình tự học excel 2010, 2013, 2016

Tác giả: 

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng excel 2010 pdf

Những cuốn ebook bạn có thể tải Free tại lingocard.vn. Nhưng nếu có điều kiện chúng tôi khuyên bạn nên mua sách để đọc:

Bạn có thể tự học excel online tại: https://gocchiase.net/office/excel

Mục lục Excel 2010

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG MICROSOFT EXCEL 2010………………………………….. 8

Chức năng Backstage View……………………………………………………………………………………….. 8

Thêm tính năng Sparkline…………………………………………………………………………………………… 9

Tính năng Slicers…………………………………………………………………………………………………….. 10

Định dạng dữ liệu có điều kiện…………………………………………………………………………………. 10

PivotTables và PivotCharts………………………………………………………………………………………. 12

Share Workbook……………………………………………………………………………………………………… 13

NỘI DUNG CHÍNH………………………………………………………………………………………… 14

CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT EXCEL 2010……………………………………. 14

1.1 Giới thiệu Excel…………………………………………………………………………………………………. 14

Excel là gì:……………………………………………………………………………………………………. 14

Ribbon là gì?…………………………………………………………………………………………………. 17

Sử dụng menu lối tắt (shortcut menu)………………………………………………………………. 18

1.2 Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ…………………………………………………… 19

Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel……………………………………………………………………….. 19

Thu nhỏ cửa sổ Excel…………………………………………………………………………………….. 20

Phóng to cửa sổ Excel……………………………………………………………………………………. 20

Thoát khỏi Excel……………………………………………………………………………………………. 20

1.3. Thao tác với ô và vùng………………………………………………………………………………… 20

Nhận dạng ô và vùng (cells, range)………………………………………………………………….. 20

Chọn vùng……………………………………………………………………………………………………. 21

Sao chép và di chuyển vùng……………………………………………………………………………. 21

Dán đặc biệt (Paste Special)……………………………………………………………………………. 22

Đặt tên vùng…………………………………………………………………………………………………. 24

Thêm chú thích cho ô…………………………………………………………………………………….. 24

Chèn, xóa ô, dòng và cột………………………………………………………………………………… 25

Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng……………………………………………………………. 27

Nối (Merge) và tách các ô (Split)…………………………………………………………………….. 29

Nối nhiều ô thành một ô…………………………………………………………………………………. 29

Tách một ô đã nối thành nhiều ô……………………………………………………………………… 29

1.4. Di chuyển trong sổ làm viêc̣ và sử dụng phím tắt…………………………………………….. 29

Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang………………………………………………………………….. 29

Thanh Tab trang tính́……………………………………………………………………………………… 30

Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển………………………………………………………… 30

1.5 Thao tác với sổ làm viêc̣………………………………………………………………………………… 32

Tạo mới sổlàm viêc̣………………………………………………………………………………………… 32

Mở sổlàm viêc̣ có sẵn trên đĩa…………………………………………………………………………. 32

Lưu sổ làm viêc̣……………………………………………………………………………………………… 33

Đóng sổ làm việc̣……………………………………………………………………………………………. 35

Sắp xếp sổ làm viêc̣………………………………………………………………………………………… 35

1.6. Thao tác với trang tinh́………………………………………………………………………………… 36

Xóa trang tinh́……………………………………………………………………………………………….. 37

Sắp xếp thứ tự các trang tinh́………………………………………………………………………….. 37

Sao chép trang tinh́………………………………………………………………………………………… 38

Chọn màu cho tab trang tinh́…………………………………………………………………………… 38

Ẩn/ Hiện trang tinh́………………………………………………………………………………………… 39

1.7 Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác………………………………………… 39

Sử dụng thanh Zoom……………………………………………………………………………………… 40

Xem và so sánh trang tinh́ trong nhiều cửa sổ……………………………………………………. 40

Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề…………………………….. 40

Sử dụng Watch Window………………………………………………………………………………… 42

CHƯƠNG 2: LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU TRONG EXCEL 2010……………………………… 43

2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh…………………………………………………………………………………… 43

Nhập liệu……………………………………………………………………………………………………… 43

Nhập các ký tự đặc biệt………………………………………………………………………………….. 44

Nhập đè lên ô có sẵn nội dung………………………………………………………………………… 45

Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu………………………………………………………………….. 46

2.2. Định dạng………………………………………………………………………………………………….. 49

Định dạng chung…………………………………………………………………………………………… 49

Tự động định dạng có điều kiện………………………………………………………………………. 57

Bảng và định dạng bảng (table)……………………………………………………………………….. 58

Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes)…………………………………………. 59

2.3 Tìm và thay thế dữ liệu………………………………………………………………………………… 60

2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu………………………………………………………………………………….. 61

CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG CÁC HÀM…………………………………………… 64

3.1 Giới thiệu công thức và hàm:………………………………………………………………………………. 64

Giới thiệu công thức (Formula)……………………………………………………………………….. 64

Giới thiệu hàm (Function)………………………………………………………………………………. 66

Nhập công thức và hàm………………………………………………………………………………….. 67

Tham chiếu trong công thức……………………………………………………………………………. 69

Các lỗi thông dụng (Formulas errors)……………………………………………………………….. 71

3.2 Các hàm trong Excel………………………………………………………………………………………….. 72

Nhóm hàm về thống kê……………………………………………………………………………….. 72Nhóm hàm về phân phối xác suất………………………………………………………………….

Xem thêm: Dạng Tổng Hợp Bài Tập Về Phương Trình Lượng Giác, Phân Dạng Phương Trình Lượng Giác

Xem thêm: Hướng Dẫn 10 Cách Tính Đề Chuẩn Xác Nhất, Cách Tính Đề Chuẩn Xác Nhất

74Nhóm hàm về tƣơng quan và hồi quy tuyến tính……………………………………………. 76Các hàm tài chính – financian functions………………………………………………………… 77Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách…………………………. 81Hàm toán học và lƣợng giác………………………………………………………………………… 96Hàm xử lý văn bản và dữ liệu……………………………………………………………………. 109

CHƯƠNG 4: KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………………………………….. 126

4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc)……………………………………………………………………………… 126

Sắp xếp………………………………………………………………………………………………………. 126

Lọc dữ liệu…………………………………………………………………………………………………. 127

4.2 PivotTable và PivotChart………………………………………………………………………………….. 128

4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart………………………………………………………….. 128

Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản…………………………………………………………….. 128

4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable………………………………………………………. 143

4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable……………………… 155

CHƯƠNG 5: ĐỒ THỊ TRONG EXCEL………………………………………………………………… 166

5.1 Giới thiệu đồ thị………………………………………………………………………………………………. 166

5.2. Vẽ đồ thị………………………………………………………………………………………………………… 166

5.3. Các thao tác trên đồ thị……………………………………………………………………………………. 170

Nhâṇ biết các thành phần trên đồthi ̣…………………………………………………………… 170

Các thành phần thông dụng………………………………………………………………………….. 170

Môṭ số thành phần chỉ có trong đồ thi ̣3-D………………………………………………………….. 170

Các thao tác với đồ thị……………………………………………………………………………… 171

Chọn thành phần trên đồ thị………………………………………………………………………….. 171

Di chuyển đồ thi. ̣………………………………………………………………………………………….. 171

Sao chép đồ thi. ̣……………………………………………………………………………………………. 172

Xóa đồ thi. ̣………………………………………………………………………………………………….. 172

Thêm các thành phần của đồ thi. ̣……………………………………………………………………. 172

Sắp xếp vàxóa các thành phần của đồthi.. ̣………………………………………………………. 172

In đồ thi ̣……………………………………………………………………………………………………… 172

Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị…………………………………………………………………… 173

Hiệu chỉnh Chart Area………………………………………………………………………………….. 173

Hiệu chỉnh Flot Area……………………………………………………………………………………. 174

Hiệu chỉnh tiêu đề đồthi,̣chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,…………………… 174

Hiệu chỉnh đƣờng lƣới ngang vàdoc̣……………………………………………………………… 175

Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị…………………………………………………… 179

Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồthi. ̣……………………………………………………………. 179

Thêm chuỗi mới vào đồthi. ̣…………………………………………………………………………… 180

Thay đổi chuỗi số liệu…………………………………………………………………………………… 181

Thêm đƣờng xu hƣớng vào đồthị………………………………………………………………….. 183

CHƯƠNG 6: ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN BẢNG TÍNH…………………………………….. 185

6.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel………………………………………………………………… 185

6.2. Thiết lập thông số cho trang in………………………………………………………………………….. 185

6.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print……………………………………………………………………… 190

6.4. Các lƣu ý khác……………………………………………………………………………………………….. 192

CHƯƠNG 7: LÀM VIỆC VỚI MACRO, TEMPLATES…………………………………………. 193

7.1 Macro……………………………………………………………………………………………………………… 193

Ghi một Macro……………………………………………………………………………………………. 193

Thực thi Macro……………………………………………………………………………………………. 194

CHƯƠNG 8: PHÍM TẮT VÀ THỦ THUẬT…………………………………………………………… 196

8.1 Phím Tắt…………………………………………………………………………………………………………. 196

Truy cập Ribbon bằng bàn phím…………………………………………………………………….. 196Phím tắt……………………………………………………………………………………………………… 196

8.2 Thủ thuật………………………………………………………………………………………………………… 199

Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)………………………………………………………… 199

Giấu bảng tính Excel chuyên nghiệp………………………………………………………………….. 204

Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức………………………………………………… 205

Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Trang tính́ khác……… 210

Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox………………………………………………. 213

Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting…………………………. 218

Sử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn……….. 219

Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực……………………………………………………. 220

Tăng thêm số lần Undo cho Excel…………………………………………………………………….. 223

Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính Excel………………………………………. 226

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel