hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.64 MB, 157 trang )

Đang xem: Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

SỔ TAY:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỸ SƯ XÂY DỰNG
(TÀI LIỆU NỘI BỘ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC,
NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG)

Vĩnh Long, năm 2016

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
——–

SỔ TAY:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỸ SƯ XÂY DỰNG
(TÀI LIỆU NỘI BỘ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC,
NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG)

Vĩnh Long, năm 2016

MỤC LỤC
MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………… i
PHẦN I. CÁC QUY ĐỊNH ……………………………………………………………………………1
PHẦN II. NỘI DUNG …………………………………………………………………………………17

A. PHẦN KIẾN TRÚC ……………………………………………………………………………….17
Chương 1 ………………………………………………………………………………………………..17
TỔNG QUAN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH …………………………………………….17
1.1 NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH …………………………………………….17
1.2 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG …………………………………………………………………..17
1.3 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC ………………………………………………………………….17
1.4. MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG ……………………………………17
1.5. MẶT ĐỨNG …………………………………………………………………………………..17
1.6. HỆ THỐNG GIAO THÔNG ……………………………………………………………..17
1.6.1. Giao thông theo phương đứng …………………………………………………………17
1.6.2. Giao thông theo phương ngang ……………………………………………………….17
1.7. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ………………………………………………………………….17
1.7.1. Hệ thống điện ……………………………………………………………………………….17
1.7.2. Hệ thống nước ………………………………………………………………………………17
1.7.3. Hệ thống thông gió ………………………………………………………………………..17
1.7.4. Hệ thống chiếu sáng ………………………………………………………………………17
1.7.5. Hệ thống PCCC – Thoát hiểm…………………………………………………………17
1.7.6. Hệ thống chống sét ………………………………………………………………………..18
1.7.7. Hệ thống thoát rác …………………………………………………………………………18
B. PHẦN KẾT CẤU ……………………………………………………………………………………19
Chương 2 ………………………………………………………………………………………………..19
i

CƠ SỞ THIẾT KẾ …………………………………………………………………………………. 19
2.1. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH CHO
CÔNG TRÌNH ……………………………………………………………………………………… 19
2.1.1. Hệ kết cấu chịu lực chính ……………………………………………………………… 19
2.1.2. Hệ kết cấu sàn ……………………………………………………………………………… 19
2.1.3. Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực chính cho công trình …………………………… 20

2.2. CÁC TIÊU CHUẨN QUI ĐỊNH DÙNG TRONG TÍNH TOÁN THIẾT
KẾ ………………………………………………………………………………………………………. 21
2.2.1. Các tiêu chuẩn dùng trong thiết kế kết cấu ……………………………………… 21
2.2.2. Các tiêu chuẩn dùng trong thiết kế nền móng ………………………………….. 22
2.2.3. Các tiêu chuẩn dùng trong thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công …………. 22
2.2.4. Các tiêu chuẩn về bản vẽ xây dựng ………………………………………………… 23
2.3. ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ……………………………………………………………………….. 23
2.4. LỰA CHỌN CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU ………………………………………….. 23
2.4.1. Vật liệu sử dụng …………………………………………………………………………… 23
2.4.2. Các trị số tiêu chuẩn dùng trong tính toán……………………………………….. 24
2.5. CÁC PHẦN MỀM SỬ DỤNG KHI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ …………….. 25
Chương 3 ……………………………………………………………………………………………….. 26
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH ………………………………… 26
3.1. BỐ TRÍ HỆ DẦM SÀN ………………………………………………………………….. 26
3.2. QUAN NIỆM TÍNH ……………………………………………………………………….. 26
3.2.1. Xét sự làm việc của các ô bản ……………………………………………………….. 26
3.2.2. Chọn sơ bộ tiết diện ……………………………………………………………………… 27
3.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN …………………………….. 29
3.4. XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ TÍNH VÀ NỘI LỰC …………………………………………. 31
3.4.1. Bản chịu lực hai phương……………………………………………………………….. 31
ii

3.4.2. Bản chịu lực một phương ……………………………………………………………….32
3.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP …………………………………………………………………32
3.5.1. Vật liệu sử dụng cho tính toán sàn …………………………………………………..32
3.5.2. Tính thép sàn ………………………………………………………………………………..32
3.6. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG SÀN ……………………………………………………………33
3.6.1. Kiểm tra khả năng chống nứt: …………………………………………………………33
3.6.2. Kiểm tra độ võng của ô sàn: ……………………………………………………………33

3.7. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG XUYÊN THỦNG CỦA SÀN …………33
3.8. BẢN VẼ …………………………………………………………………………………………34
Chương 4 ………………………………………………………………………………………………..35
THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ ………………………………………………………………….35
4.1. CẤU TẠO CẦU THANG ……………………………………………………………………35
4.2. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN …………………………………………..35
4.2.1. Chọn sơ bộ chiều dày bản thang, bản chiếu nghỉ ……………………………….35
4.2.2. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm chiếu nghỉ ………………………………..35
4.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ……………………………………………………………………36
4.3.1. Tải trọng tác dụng lên phần bản nghiêng: …………………………………………36
4.3.2. Tải trọng tác dụng lên phần bản chiếu nghỉ: ……………………………………..37
4.4. TÍNH TOÁN CẦU THANG ………………………………………………………………..38
4.4.1. Tính bản thang ………………………………………………………………………………38
4.4.2. Tính dầm chiếu nghỉ ………………………………………………………………………40
4.5. BẢN VẼ …………………………………………………………………………………………….41
Chương 5 ………………………………………………………………………………………………..42
TÍNH TOÁN KẾT CẤU HỒ NƯỚC MÁI BTCT ……………………………………..42
5.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HỒ NƯỚC MÁI……………………………………..42

iii

5.1.1. Xác định dung tích hồ nước mái ……………………………………………………. 42
5.1.2. Xác định kích thước hồ nước mái ………………………………………………….. 42
5.1.3. Phân loại hồ nước mái: …………………………………………………………………. 43
5.2. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN ………………………………………. 44
5.3. TÍNH BẢN NẮP ……………………………………………………………………………. 44
5.3.1. Quan niệm tính ……………………………………………………………………………. 44
5.3.2. Tải trọng …………………………………………………………………………………….. 45
5.3.3. Xác định nội lực, tính và bố trí thép ……………………………………………….. 45

5.3.4. Gia cường cốt thép tại vị trí lỗ thăm ……………………………………………….. 45
5.4. TÍNH BẢN ĐÁY …………………………………………………………………………… 45
5.4.1. Quan niệm tính ……………………………………………………………………………. 45
5.4.2. Tải trọng …………………………………………………………………………………….. 45
5.4.3. Xác định nội lực, tính và bố trí thép ……………………………………………….. 46
5.4.4. Kiểm tra độ võng …………………………………………………………………………. 46
5.4.5. Kiểm tra bề rộng vết nứt ……………………………………………………………….. 46
5.5. TÍNH BẢN THÀNH ………………………………………………………………………. 46
5.5.1. Sơ đồ tính ……………………………………………………………………………………. 46
5.5.2. Xác định tải trọng ………………………………………………………………………… 46
5.5.3. Xác định momen uốn……………………………………………………………………. 47
5.5.4. Tính thép …………………………………………………………………………………….. 48
5.5.5. Kiểm tra nứt cho bản thành (tính theo TTGH II) ……………………………… 50
5.6. TÍNH DẦM NẮP VÀ DẦM ĐÁY …………………………………………………… 50
5.6.1. Sơ bộ chọn kích thước tiết diện ……………………………………………………… 50
5.6.2. Xác định tải trọng ………………………………………………………………………… 50
5.6.3. Sơ đồ tính ……………………………………………………………………………………. 50

iv

5.6.4. Xác định nội lực – Tính toán cốt thép ………………………………………………50
5.6.5. Kiểm tra độ võng dầm đáy ……………………………………………………………..51
5.7. BẢN VẼ …………………………………………………………………………………………51
Chương 6 ………………………………………………………………………………………………..52
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM DỌC ……………………………………………………….52
6.1. QUAN NIỆM TÍNH VÀ SƠ ĐỒ TÍNH CHO DẦM DỌC ……………………52
6.1.1. Quan niệm tính ……………………………………………………………………………..52
6.1.2. Sơ đồ tính …………………………………………………………………………………….52
6.1.3. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm dọc ………………………………………….52

6.2. TÍNH TOÁN DẦM DỌC………………………………………………………………….53
6.2.1. Xác định tải trọng ………………………………………………………………………….53
6.2.2. Tổ hợp tải trọng, biểu đồ nội lực ……………………………………………………..53
6.2.3. Xác định nội lực ……………………………………………………………………………54
6.2.4. Tính cốt thép …………………………………………………………………………………55
6.3. BẢN VẼ …………………………………………………………………………………………56
Chương 7 ………………………………………………………………………………………………..57
TÍNH TOÁN KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP …………………………………………57
PHẦN 7A: TÍNH TOÁN KHUNG NGANG PHẲNG ……………………………….57
7.1. MẶT BẰNG VỊ TRÍ KHUNG TRỤC ………………………………………………..57
7.2. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN ………………………………………..57
7.2.1. Sơ bộ chọn kích thước tiết diện dầm khung ………………………………………57
7.2.2. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện cột khung………………………………………..59
7.3. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TRÊN 1M2 SÀN CỦA SÀN CÁC TẦNG ……61
7.4. QUAN NIỆM TINH, SƠ ĐỒ TINH KHUNG ……………………………………..61
7.4.1. Quan niệm tính ……………………………………………………………………………..61

v

7.4.2. Sơ đồ tính ……………………………………………………………………………………. 62
7.5. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG PHẲNG …………. 65
7.5.1. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm khung……………………………………… 65
7.5.2. Xác định tải trọng tác dụng tập trung tại vị trí đà kiềng giao với cột…… 67
7.5.3. Xác định tải trọng tác dụng tập trung lên nút khung …………………………. 68
7.5.4. Xác định tải trọng gió tác dụng vào khung ……………………………………… 71
7.6. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC ……………………………………………………………………. 72
7.6.1. Các trường hợp chất tải ………………………………………………………………… 72
7.6.2. Tổ hợp tải trọng …………………………………………………………………………… 72
7.6.3. Chọn cặp nội lực nguy hiểm ………………………………………………………….. 73

7.6.4. Biểu đồ nội lực khung ………………………………………………………………….. 73
7. 7. TÍNH TOÁN CỐT THÉP ………………………………………………………………. 73
7.7.1. Vật liệu sử dụng …………………………………………………………………………… 73
7.7.2. Tính cốt thép dầm khung ………………………………………………………………. 74
7.7.3. Tính cốt thép cột khung ………………………………………………………………… 79
7.8. KIỂM TRA CHUYỂN VỊ NGANG ĐỈNH NHÀ ……………………………….. 81
7.9. BẢN VẼ ……………………………………………………………………………………….. 81
PHẦN 7B. TÍNH KHUNG KHÔNG GIAN …………………………………………….. 82
7.1. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN …………………………………………………………………. 82
7.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG KHÔNG GIAN .. 83
7.2.1. Xác định tĩnh tải phân bố đều trên 1m2 các ô sàn: gồm có ………………… 83
7.2.2. Xác định tĩnh tải tác dụng phân bố đều trên dầm dọc và ngang của các
tầng …………………………………………………………………………………………………….. 83
7.2.3. Xác định tải trọng tác dụng tập trung lên dầm hoặc cột khung các tầng 84
7.2.4. Xác định hoạt tải tác dụng vào sàn …………………………………………………. 84
7.2.5. Xác định tải trọng gió …………………………………………………………………… 84
vi

7.3. CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤT TẢI LÊN KHUNG KHÔNG GIAN ………..84
7.4. TỔ HỢP TẢI TRỌNG ……………………………………………………………………..86
7.5. CHỌN CÁC CẶP NỘI LỰC NGUY HIỂM ĐỂ TÍNH THÉP ………………87
7.6. TÍNH THÉP KHUNG KHÔNG GIAN ………………………………………………87
7.6.1. Tính thép cho dầm khung ……………………………………………………………….88
7.6.2. Tính thép cột khung ……………………………………………………………………….88
7.7. KIỂM TRA CHUYỂN VỊ NGANG ĐỈNH NHÀ …………………………………88
7.8. BẢN VẼ …………………………………………………………………………………………88
C. PHẦN NỀN MÓNG ……………………………………………………………………………….89
Chương 8 ………………………………………………………………………………………………..89
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN MÓNG ……………………………..89

8.1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ……………………………………………89
8.1.1 Địa tầng ………………………………………………………………………………………..89
8.1.2 Đánh giá điều kiện địa chất ……………………………………………………………..89
8.1.3 Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn ………………………………………………..89
8.2 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG ………………………………………………………90
8.2.1 Giải pháp móng nông ……………………………………………………………………..90
8.2.2 Giải pháp móng sâu ………………………………………………………………………..92
8.3. PHƯƠNG ÁN MÓNG NÔNG ………………………………………………………….92
8.3.1 Các loại tải trọng dùng để tính toán ………………………………………………….92
8.3.2 Thiết kế móng điển hình ………………………………………………………………….93
8.4. PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC BTCT……………………………………………………93
8.4.1 Các loại tải trọng dùng để tính toán (như đã trình bày phần trên) …………93
8.4.2 Các giả thuyết tính toán …………………………………………………………………..94
8.4.3 Thiết kế móng điển hình ………………………………………………………………….94

vii

8.5. PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ………………………………….. 101
8.5.1 Các loại tải trọng dùng để tính toán (như đã trình bày phần trên) ……… 102
8.5.2 Các giả thuyết tính toán (như đã trình bày phần trên) ………………………. 103
8.5.3 Thiết kế móng điển hình ………………………………………………………………. 103
D. PHẦN THI CÔNG ……………………………………………………………………………… 108
Chương 9 ……………………………………………………………………………………………… 108
THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG ………………………………… 108
PHẦN 9A. KỸ THUẬT THI CÔNG ………………………………………………………… 108
9.1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ……………………………………………………………….. 108
9.1.1. Giới thiệu đặc điểm và điều kiện thi công công trình ……………………… 108
9.1.2. Nguồn cung ứng lao động, vật tư máy móc …………………………………… 109
9.2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG …………………………. 109

9.3. ĐỊNH VỊ VÀ GIÁC MÓNG CÔNG TRÌNH …………………………………… 109
9.4. THI CÔNG PHẦN NGẦM ……………………………………………………………. 109
9.4.1. Thi công đất ………………………………………………………………………………. 110
9.4.2 Thi công ép cọc ………………………………………………………………………….. 110
9.4.3. Thi công đài cọc ………………………………………………………………………… 112
9.4.4. Thi công cọc khoan nhồi …………………………………………………………….. 114
9.5. THI CÔNG PHẦN THÂN …………………………………………………………….. 114
9.5.1 Phân đoạn, phân đợt đổ bê tông ……………………………………………………. 114
9.5.2 Tính toán khối lượng bê tông cho từng đoạn, đợt ……………………………. 114
9.5.3 Lực chọn phương án đổ bê tông dầm sàn, cột …………………………………. 115
9.5.4 Tính toán và chọn máy phục vụ thi công ……………………………………….. 115
9.5.5 Công tác ván khuôn …………………………………………………………………….. 116
9.5.6 Công tác cốt thép ………………………………………………………………………… 116

viii

9.5.7 Công tác bê tông …………………………………………………………………………..117
PHẦN 9B. TỔ CHỨC THI CÔNG…………………………………………………………….119
9.6. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG:……………………………………119
9.6.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………119
9.6.2 Nguyên tắc lập tổng mặt bằng thi công ……………………………………………119
9.6.3 Tính toán thiết kế tổng mặt bằng …………………………………………………….119
9.7. BẢN VẼ ……………………………………………………………………………………….122
9.8. CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG ………………………………………………122
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………137

ix

PHẦN I. CÁC QUY ĐỊNH
1. Tên học phần: Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng
Ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng
Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng & Công Nghiệp
2. Số tín chỉ: 10TC
3. Thời gian thực hiện: 15 tuần
4. Mục tiêu của học phần
Tổng hợp đánh giá những kiến thức chuyên ngành mà sinh viên đã được học
thông qua việc thiết kế kết cấu, nền móng, biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công
các công trình xây dựng thực tế có quy mô phù hợp.
5. Điều kiện để sinh viên được đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp
Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ và Quy định Công tác Học vụ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
6. Đồ án tốt nghiệp
Mỗi sinh viên thực hiện một đồ án tốt nghiệp với qui mô phù hợp. Hồ sơ đồ
án tốt nghiệp bao gồm:
– Các bản vẽ Kiến trúc của công trình xây dựng Dân dụng hoặc Công nghiệp.
– Báo cáo khảo sát địa chất công trình thực tế hoặc giả định.
Sinh viên không được đổi đề tài đồ án sau khi đã được giao nếu không có sự
đồng ý bằng văn bản của giảng viên hướng dẫn (GVHD) và Hội đồng tốt nghiệp.
7. Kế hoạch, phương thức thực hiện ĐATN
– Theo kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo
(QLĐT) kết hợp Khoa xây dựng tổ chức công bố quyết định giao ĐATN, phổ biến
nội dung và kế hoạch thực hiện ĐATN đến sinh viên đủ tư cách làm ĐATN.

1

– Kế hoạch thực hiện ĐATN được thông báo ở văn phòng Khoa xây dựng và

trên website của Trường. Trong quá trình thực hiện ĐATN có 2 lần kiểm tra tiến độ,
thời gian sẽ được thông báo cụ thể:
+ Lần 1: Sau khi sinh viên thực hiện ĐATN được 60% tổng thời gian.
+ Lần 2: Sau khi sinh viên thực hiện ĐATN được 90% tổng thời gian (trước
khi hết thời gian thực hiện ĐATN khoảng 10 ngày).
Khi đến thời điểm kiểm tra tiến độ: Các bản vẽ và thuyết minh phải có chữ
ký của GVHD mới được công nhận khối lượng hoàn thành.
Sau mỗi lần kiểm tra tiến độ, sinh viên nào không đáp ứng yêu cầu khối
lượng ĐATN theo quy định hoặc không đến kiểm tra tiến độ sẽ bị xử lý theo phần
“Xử lý các trường hợp vi phạm” cuối Mục 7 Quy định này.
– Thu ĐATN: Ngày thu ĐATN theo kế hoạch thực hiện. Sinh viên không đến
nộp ĐATN đúng qui định, Khoa sẽ đề nghị Nhà trường ra quyết định dừng ĐATN
và phải làm lại ĐATN với khóa sau (nếu có đơn).
Khi thu ĐATN: Tất cả các bản vẽ và thuyết minh phải có chữ ký của các
GVHD, và thuyết minh ĐATN phải được đóng quyển theo qui định.
– Trường hợp khác do Hội đồng tốt nghiệp quyết định theo Quy định công
tác học vụ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
7.1 Phản biện ĐATN
+ Khoa phân công giáo viên phản biện (GVPB) ĐATN theo kế hoạch đã
duyệt.
+ Sau khi có kết quả hướng dẫn và phản biện, Khoa chuẩn bị các công tác
cho lễ bảo vệ ĐATN. Các sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện bảo vệ
ĐATN xem thông báo tại Văn phòng Khoa và trên Website, sinh viên cần nộp lại
ĐATN cho Hội đồng. Các phiếu nhận xét của GVHD và của GVPB được gửi đến
các tiểu ban chấm ĐATN để thực hiện.

2

7.2 Điều kiện để ĐATN được đưa ra bảo vệ trước Hội đồng chấm ĐATN

+ Thực hiện đủ khối lượng được giao của các phần Kiến trúc, Kết cấu, Nền
móng và Thi công. Bản vẽ và Thuyết minh có đủ chữ ký của các GVHD.
+ Nộp ĐATN theo thời gian qui định.
+ Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà trường và Khoa trong giai đoạn
làm ĐATN.
+ Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng tốt nghiệp quyết định sau khi tham
khảo ý kiến của GVHD và GVPB.
Xử lý các trường hợp vi phạm: Theo Quy định Công tác Học vụ Trường Đại
học Xây dựng Miền Tây, cụ thể như sau:
+ Kiểm tra tiến độ lần 1:
Đối với đồ án không hoàn thành phần Kết cấu, thiếu dữ liệu để thực hiện
phần kết cấu, nền móng, thi công: cảnh cáo trước toàn Khoa.
+ Kiểm tra tiến độ lần 2:
Không hoàn thành phần Kết cấu, Móng, thuyết minh phần kỹ thuật thi công
và các bản vẽ (không đạt khối lượng): dừng làm ĐATN.
+ Sinh viên không đến kiểm tra tiến độ:
Xử lý như ĐATN không đạt khối lượng.
Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu sinh viên vắng không phép quá ba buổi
làm việc liên tiếp, hoặc tổng số buổi vắng liên tiếp chiếm tỷ lệ > 30% tổng số buổi
làm việc theo quy định hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ
GVHD đề ra, không đảm bảo tiến độ thì GVHD có quyền từ chối hướng dẫn sinh
viên, trả sinh viên về cho Khoa xử lý theo hình thức đình chỉ thực hiện đồ án.
+ Các trường hợp bị đề nghị dừng làm ĐATN có lý do chính đáng, được Hội
đồng tốt nghiệp cho phép, sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra bổ sung để đánh giá tiến
độ thực hiện.
+ Sinh viên nộp ĐATN chậm có đơn được Trưởng Khoa xét cho phép:
3

Nếu sinh viên nộp ĐATN trễ hạn (không quá 48 giờ tính từ thời gian kết

thúc theo Quyết định cho nhận ĐATN) sẽ bị trừ 1,0 điểm vào điểm đánh giá
ĐATN. Nếu trễ hạn quá 48 giờ sinh viên không được bảo vệ.
8. Hồ sơ ĐATN:
– Hồ sơ ĐATN bao gồm Thuyết minh và các Bản vẽ. Số lượng, qui cách bản
vẽ, khung tên và thuyết minh theo quy định của Khoa, (hình thức bản vẽ khổ A1,
tập thuyết minh khổ A4, đĩa CD copy toàn bộ đồ án (bao gồm thuyết minh và bản
vẽ).
9. Đánh giá ĐATN
9.1. Hội đồng chấm tốt nghiệp:
Hội đồng chấm tốt nghiệp và các tiểu ban chấm ĐATN do Thường trực đề
nghị và Hiệu trưởng quyết định thành lập. Hội đồng tốt nghiệp bao gồm: Chủ tịch,
Phó chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên. Các tiểu ban chấm ĐATN tối thiểu là 4 người
bao gồm: Trưởng tiểu ban, Thư ký tiểu ban và các thành viên. Thành viên của tiểu
ban là các cán bộ giảng dạy của trường hoặc ngoài trường có trực tiếp hướng dẫn.
9.2. Trình tự bảo vệ ĐATN:
– Trưởng tiểu ban công bố tên sinh viên được bảo vệ, tên đề tài, tên GVHD,
GVPB.
– Sinh viên trình bày tóm tắt ĐATN trong thời gian không quá 10 phút.
– Trưởng tiểu ban hoặc Thư ký tóm tắt các nội dung GVHD nhận xét và ý
kiến GVPB, công bố: điểm của GVHD, GVPB và đọc các câu hỏi của GVPB.
– Sinh viên trả lời câu hỏi của GVPB.
– Các thành viên trong tiểu ban chấm ĐATN đặt câu hỏi.
– Sinh viên trả lời câu hỏi (không cần theo thứ tự).
– Tiểu ban cho điểm và thư ký công bố điểm bảo vệ ĐATN của sinh viên sau
khi họp Hội đồng bảo vệ ĐATN.

4

9.3. Hình thức chấm điểm:

– Bỏ phiếu kín.
– Điểm thành viên chấm đồ án theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,5.
– Điểm GVHD và GVPB được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
– Kết quả đánh giá đồ án được công bố sau đợt bảo vệ trong đó:
+ Điểm GVHD:

– Hệ số 1,0

+ Điểm GVPB:

– Hệ số 1,0

+ Điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng: – Hệ số 3,0
– Trường hợp nếu điểm của GVHD, điểm của GVPB, điểm của thành viên
Hội đồng chênh lệch quá 2,0 điểm so với điểm trung bình cộng của các thành viên
Hội đồng thì sẽ phải tính lại điểm đánh giá ĐATN mà không đưa điểm lệch này vào
tính.
– Điểm số sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ theo quy định. Sinh viên
có điểm đồ án F, D phải đăng ký làm lại đồ án theo quy định.
– Đồ án tốt nghiệp đạt từ điểm C trở lên mới được xem là đạt.
9.4. Hoãn bảo vệ, bảo vệ lại:
– Nếu có lý do chính đáng không thể thực hiện việc bảo vệ ĐATN đúng thời
gian quy định, sinh viên phải làm đơn xin hoãn bảo vệ ĐATN có xác nhận của
Trưởng khoa và trình lên Hội đồng. Nếu được Hội đồng chấp nhận cho phép hoãn
bảo vệ ĐATN, sinh viên được phép bảo vệ ĐATN ở đợt bảo vệ ĐATN cùng ngành
đào tạo gần nhất sau đó.
– Sinh viên có ĐATN bị điểm D, F được phép bảo vệ lại ĐATN một lần
trong buổi bảo vệ lại tổ chức ở đợt bảo vệ ĐATN kế tiếp gần nhất cùng ngành đào
tạo.
– Sinh viên phải đăng ký làm lại ĐATN trong các trường hợp sau: không

được Hội đồng chấm ĐATN cho phép bảo vệ ĐATN; bảo vệ ĐATN 2 lần trong các
đợt bảo vệ ĐATN vẫn không đạt điểm C trở lên. Thời gian đăng ký làm lại ĐATN
5

được quy định trong kế hoạch đào tạo năm học của Nhà trường. Đề tài của ĐATN
lần sau phải khác lần trước.
10. Qui định đối với giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện:
10.1. Tiêu chuẩn của giảng viên hướng dẫn (GVHD):
+ Giảng viên hướng dẫn chính:
– Là cán bộ giảng dạy của Trường hoặc các chuyên gia ngoài Trường có
chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo Xây dựng Dân dụng và Công
nghiệp.
– Các cán bộ giảng dạy trong trường phải là giảng viên chính hoặc có học vị
thạc sỹ, tiến sỹ có thời gian giảng dạy từ 5 năm trở lên.
– Các trường hợp khác do Trưởng Khoa đề nghị và Hội đồng quyết định.
+ Giảng viên hướng dẫn phụ:
– Là cán bộ giảng dạy đã có học vị thạc sỹ, tiến sỹ có chuyên môn phù hợp
với chuyên ngành đào tạo, có thời gian giảng dạy trực tiếp ít nhất là 03 năm.
– Các trường hợp khác do Trưởng Khoa đề nghị và Hội đồng quyết định.
10.2. Tiêu chuẩn của giáo viên phản biện (GVPB):
– Là các giảng viên hướng dẫn chính.
– Các trường hợp khác do Trưởng khoa đề nghị và Hội đồng quyết định.
10.3. Nhiệm vụ của GVHD và GVPB:
– Trong quá trình thực hiện ĐATN, mỗi sinh viên được phát 1 phiếu theo dõi
tiến độ thực hiện đồ án. GVHD xếp lịch gặp sinh viên hàng tuần, giải quyết những
vấn đề trong quá trình sinh viên thực hiện đề tài, ghi nhận xét và ký tên vào phiếu
theo dõi tiến độ.
– GVHD được phân công theo từng chuyên ngành, có nhiệm vụ xét duyệt đề
tài, giao nhiệm vụ, hướng dẫn khoa học, quản lý sinh viên thực hiện ĐATN theo

tiến độ qui định, tham dự các đợt kiểm tra, ký tên vào hồ sơ tốt nghiệp, viết nhận

6

xét, đánh giá điểm tổng hợp cả quá trình thực hiện và chất lượng ĐATN cho sinh
viên mình hướng dẫn và gửi văn bản về cho Hội đồng tốt nghiệp Khoa để thực hiện
công tác chuẩn bị trước ngày khai mạc lễ bảo vệ tốt nghiệp. GVHD chỉ được cho
điểm một lần trong phiếu nhận xét.
– GVPB được phân công theo từng chuyên ngành và chuyên môn sâu, có
trách nhiệm xem xét, đánh giá ĐATN một cách toàn diện, trung thực, chính xác,
nêu lên những ưu điểm, thiếu sót của ĐATN và phải khẳng định đồ án có được đưa
ra bảo vệ trước Hội đồng hay không. GVPB có trách nhiệm viết nhận xét, đặt câu
hỏi phản biện, đánh giá cho điểm ĐATN của sinh viên và gửi văn bản tới Hội đồng
tốt nghiệp để thực hiện công tác chuẩn bị trước ngày khai mạc lễ bảo vệ tốt nghiệp.
GVPB chỉ được cho điểm một lần trong phiếu nhận xét.
11. Nhiệm vụ của sinh viên khi thực hiện ĐATN:
Tất cả sinh viên làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng đều phải thực hiện
nghiêm túc và đầy đủ những quy định sau đây:
11.1. Đề tài tốt nghiệp:
Các đề tài trình Khoa Xây dựng xét duyệt có đầy đủ các bản vẽ kiến trúc
chính như các mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, có đầy đủ kích thước về lưới cột, chiều
cao tầng nhà, các chi tiết cấu tạo và tài liệu địa chất công trình.
Quy mô đề tài: công trình từ 8 đến 10 tầng, diện tích mặt bằng sàn tầng điển
hình  300m2 , theo phương ngang của công trình có số nhịp tối thiểu là 3 nhịp.
Sinh viên phải tự vẽ lại các bản vẽ kiến trúc đã được duyệt và được GVHD
chính chỉ dẫn. Trong trường hợp cần thiết, GVHD chính sẽ sửa đổi số tầng, lưới cột
của kiến trúc đã có theo kích thước mặt bằng và chiều cao công trình đã được Khoa
Xây dựng duyệt và sinh viên có trách nhiệm báo lại cho văn phòng Khoa Xây dựng
để tổng hợp.

Sinh viên thiếu tài liệu địa chất công trình có trách nhiệm tiếp tục nộp bổ
sung vào hồ sơ đăng ký đề tài tốt nghiệp. Tài liệu địa chất công trình được lưu giữ
tại văn phòng Khoa xây dựng phải trùng với địa chất công trình mà sinh viên sử

7

dụng thực tế vào đồ án (nộp bổ sung tài liệu địa chất công trình tại văn phòng Khoa
Xây dựng)
Mỗi sinh viên làm một đề tài. Nếu đề tài cùng tên thì phải khác nhau về số
tầng, về mặt bằng kiến trúc v.v… Nếu đề tài là công trình đã thi công, đã có hồ sơ kỹ
thuật hoặc đã bảo vệ, thì sinh viên chỉ được sử dụng các bản vẽ kiến trúc sẵn có.
Mọi sự sao chép thuyết minh tính toán và các bản vẽ (kết cấu, nền móng, thi công)
đều bị coi là phạm quy và Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo quy chế hiện hành, tùy
theo mức độ vi phạm có thể bị đình chỉ làm tốt nghiệp.
Sinh viên hạn chế tối đa việc thay đổi đề tài. Nếu thật sự cần thiết thay đổi đề
tài, sinh viên phải có đơn xin thay đổi đề tài theo mẫu và có ý kiến của GVHD
chính, đồng thời phải được Khoa Xây dựng xét duyệt lại đề tài mới.Việc thay đổi đề
tài chỉ được Hội đồng chấp thuận trong vòng 2 tuần đầu tiên kể từ ngày nhận đề tài.
11.2. Phần hướng dẫn:
Nhà trường ủy quyền cho Khoa Xây dựng mời các GVHD chính cho từng
nhóm sinh viên theo các phần chính (kết cấu, nền móng, thi công). GVHD chính là
GVHD ≥ 55% khối lượng đồ án.
Tỷ lệ (%) từng phần ứng với mỗi nhóm đề tài được quy định như sau:
– Nhóm Kết cấu chính:
Kiến trúc: 5%; Kết cấu: 50%; Nền móng: 25%; Thi công: 20%
– Nhóm Nền móng chính:
Kiến trúc: 5%; Kết cấu: 25%; Nền móng: 50%; Thi công: 20%
– Nhóm Thi công chính:
Kiến trúc: 5%; Kết cấu: 25%; Nền móng: 20%; Thi công 50%

11.3. Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp:
Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp là 15 tuần.
Phân bố thời gian: thực hiện các phần kiến trúc, kết cấu, thi công và duyệt ký
bài đồ án như sau:
8

– Đồ án nhóm Kết cấu chính:
Kiến trúc 5%

Kết cấu 50%

Nền móng 25%

Thi công 20%

1,0 tuần

7,0 tuần

4,0 tuần

3,0 tuần

– Đồ án nhóm Nền móng chính:
Kiến trúc 5%

Kết cấu 25%

Nền móng 50%

Xem thêm: Thuyết Minh Đồ Án Nhà Cao Tầng (Đầy Đủ Kiến Trúc+Kết Cấu+Nền

Thi công 20%

1,0 tuần

4,0 tuần

7,0 tuần

3,0 tuần

– Đồ án nhóm Thi công chính:
Kiến trúc 5%

Kết cấu 25%

Nền móng 20%

Thi công 50%

1,0 tuần

4,0 tuần

3,0 tuần

7,0 tuần

(Việc phân bố thời gian ở trên có ý nghĩa tương đối, nhằm hoạch định tiến độ
và kiểm tra việc thực hiện của sinh viên).

11.4. Thực hiện làm đồ án tốt nghiệp:
Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu của một đồ án, chủ
động gặp GVHD để nhận nhiệm vụ nghiên cứu từng phần (chậm nhất là trước ngày
hướng dẫn phần kế tiếp 01 ngày), đồng thời yêu cầu GVHD ghi đầy đủ nội dung,
nhiệm vụ vào “Phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp” và có chữ ký của GVHD.
Sinh viên phải sửa bài theo đúng lịch do GVHD quy định và yêu cầu GVHD
ghi nội dung, ký tên vào phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án tốt nghiệp. Khi cần vắng
mặt phải được chấp thuận của GVHD. Nếu vắng mặt quá số buổi cho phép sẽ bị xử
lý theo quy định.
Trong quá trình thực hiện ĐATN có 2 lần kiểm tra tiến độ, Sinh viên phải
đến kiểm tra tiến độ đầy đủ và nộp báo cáo tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp (theo
mẫu) tại văn phòng Khoa Xây dựng, bao gồm toàn bộ khối lượng đã hoàn thành
gồm cả bản vẽ và thuyết minh tính toán.

9

Trước khi nộp đồ án tốt nghiệp từ 2 đến 3 ngày, sinh viên phải thông qua
GVHD của từng phần (thuyết minh + bản vẽ), đồng thời nộp cho GVHD “Phiếu
nhận xét của GVHD đồ án tốt nghiệp”.
11.5. Quy cách bản vẽ và thuyết minh:
11.5.1. Bản vẽ:
Tất cả các bản vẽ sử dụng khổ giấy A1 (594mm x 841mm).
Số bản vẽ: ít nhất là 14 bản, nhiều nhất là 18 bản. Ngoài ra, mỗi đồ án có
một bản A1 trên đó ghi tên đề tài, tên các giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện.
Tất cả các bản vẽ đều là bản chính và có đầy đủ chữ ký của các GVHD, sinh
viên không được nộp bản photocopy hoặc bản scan.
Các hình vẽ chiếm khoảng 60  70% diện tích bản vẽ (tránh vẽ trùng lặp, vẽ
quá ít hoặc quá chật hẹp).
Bản vẽ sử dụng mực đen (ngoại trừ các bản vẽ về kiến trúc, mặt bằng tổ

chức thi công công trình), font chữ kỹ thuật.
Khung tên bản vẽ phải làm thống nhất theo mẫu.
Nội dung các ô trong khung tên quy định như sau:
(1) : Ghi tên đề tài (chữ in đậm, không nghiêng, cỡ chữ 6mm)
Ví dụ : KHÁCH SẠN CỬU LONG
(2) : Ghi tóm tắt nội dung bản vẽ (chữ in đậm, không nghiêng, cỡ chữ 4.5mm)
Ví dụ : MẶT BẰNG VÀ CHI TIẾT MÓNG
(3) : Ghi ký hiệu bản vẽ (chữ in thường, cỡ chữ 2.5mm)
Ví dụ: KT: 01/04; KC: 02/08;…
(4) : Ghi ngày nộp đồ án: Ví dụ: …/…/20…

10

Hình 1: Mẫu khung tên bản vẽ
11.5.2. Thuyết minh:
Thuyết minh dùng khổ giấy A4 (210mm x 297 mm), đánh máy một mặt, có
đánh số trang và gồm hai tập:
a. Tập thứ nhất: Thuyết minh chia ra các phần: Kiến trúc, Kết cấu, Nền
móng và Thi công. Trong đó trình bày đầy đủ các vấn đề: mô tả kiến trúc công
trình, nhiệm vụ được giao, đề xuất, phân tích, so sánh, lựa chọn phương án, toàn bộ
các số liệu tính toán: sơ đồ tính, tải trọng, số liệu địa chất, biểu đồ nội lực, tính toán
tổng thể, tính toán tiết diện kết cấu, chi tiết, …v.v…
Thuyết minh được đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ mạ vàng, tiêu đề in
trên bìa cứng mạ vàng theo mẫu, sau tờ bìa cứng phải có các tờ giấy sắp xếp theo
thứ tự:
– 01 tờ lót (để trắng không ghi nội dung)
– 01 trang áp bìa ghi như nội dung như tờ bìa
– 01 tờ phiếu giao nhiệm vụ thực hiện đồ án tốt nghiệp có đủ chữ ký của các
GVHD (theo mẫu).

– 01 tờ ghi họ tên các GVHD từng phần, dành chỗ để GVHD ký tên.
– Lời cảm ơn

11

– Mục lục: ghi theo Phần, Chương, Mục,
ghi thứ tự trang của từng phần, chương, mục.

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

– Các trang tiếp theo: Nội dung tính
toán, mỗi nội dung phải có trang ghi đề mục.
– Trang cuối cùng: Liệt kê sách, tài liệu
tham khảo.

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỸ SƯ XÂY DỰNG
HỆ ĐÀO TẠO: …………..

*Tờ bìa cứng màu xanh dương chữ mạ vàng,
nội dung và trình bày như sau:
– Dòng 1: giữa trang: Bộ…. (Time New
Roman, Bold, size 14pt)
– Dòng 2: giữa trang: Trường…. (Time

ĐỀ TÀI:

…………………

Sinh viên:…………………..
Khóa:………………………
Vĩnh Long, năm …

New Roman, Bold, size 16pt)
– Dòng 3: giữa trang: Thuyết minh (Time New Roman, Bold, size 20pt)
– Dòng 4, 5: giữa trang: Đồ án tốt
nghiệp Kỹ sư xây dựng (Time New

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

Roman, Bold, size 24pt)
– Dòng 6: giữa trang: Hệ đào tạo: … …
(Time New Roman, Bold, size 16pt)
– Dòng 7: Đề tài: … … … … … (Time
New Roman, Bold, size 16pt)
– Dòng 8: (Time New Roman, Bold,
size 16 – 22pt)
– Dòng 9: Sinh viên: … … … … (Time

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỸ SƯ XÂY DỰNG
HỆ ĐÀO TẠO: …………..
ĐỀ TÀI:
………………

Sinh viên:……………………….
Khóa:……………………………
GVHD chính:……………………
GVHD kết cấu:………………….
GVHD nền móng:………………
GVHD thi công:………………..

New Roman, Bold, size 16pt)
Vĩnh Long, tháng …, năm …

– Dòng 10: Khóa: … … … (Time New Roman, Bold, size 16pt)
– Dòng cuối trang: Vĩnh Long, năm 20… (Time New Roman, Bold, size
16pt)

12

* Tờ lót, nội dung và trình bày như sau:
– Dòng 1: giữa trang: Bộ xây dựng (Time New Roman, Bold, size 14pt)
– Dòng 2: giữa trang: Trường … …

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

(Time New Roman, Bold, size 16pt)
– Dòng 3: giữa trang: Thuyết minh
PHỤ LỤC THUYẾT MINH

(Time New Roman, Bold, size 20pt)
– Dòng 4, 5: giữa trang: Đồ án tốt

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỸ SƯ XÂY DỰNG

nghiệp Kỹ sư xây dựng (Time New

HỆ ĐÀO TẠO: …………..

Roman, Bold, size 24pt)

ĐỀ TÀI:……………………

– Dòng 6: giữa trang: Hệ đào tạo: … …
(Time New Roman, Bold, size 16pt)

Sinh viên:…………………..
Khóa:………………………

– Dòng 7: Đề tài: … … … … (Time

Vĩnh Long, năm …

New Roman, Bold, size 16pt)
– Dòng 8: (Time New Roman, Bold, size 16 – 22pt)
– Dòng 9: Sinh viên: … … … … … (Time New Roman, Bold, size 16pt)
– Dòng 10: Khóa: . . . . . (Time New Roman, Bold, size 16pt)
– GVHD chính, kết cấu, nền móng, thi công, … (nếu có, ghi từng hàng):
– Dòng cuối trang: Vĩnh Long, năm 20… (Time New Roman, Bold, size
16pt)
b. Tập thứ hai: Tập phụ lục gồm toàn bộ các số liệu: sơ đồ tính, sơ đồ tên

nút, sơ đồ tên phần tử; nhập số liệu: liên kết, tải trọng, vật liệu, tiết diện, nội lực, tổ
hợp và các kết quả.
– Bản phụ lục này không cần dành chỗ để GVHD ký tên.
– Đóng bìa cứng, tiêu đề trên bìa cứng của tập phụ lục theo mẫu

13

Tài liệu liên quan

*

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Phùng Quang Trường 246 885 1

*

đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Trung Tâm Quảng Cáo và giới thiệu sản phẩm Đồng Đăng 163 859 3

*

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Trung Tâm Hành Chính Tp.Cà Màu, tỉnh Cà Mau 143 893 0

*

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế Xí Nghiệp Lốp Ôtô, nhà máy Cao Su Đà Nẵng 84 706 0

*

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên các ban thuộc trung ương Đảng 126 685 0

*

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Nhà máy cơ khí Vinh, Tp Nghệ An 197 685 1

*

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP CHUNG CƯ TÂN TẠO 1 316 652 1

*

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP VĂN PHÒNG LÀM VIỆC NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB 302 718 0

*

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG CHUNG CƯ 270 LÝ THƯỜNG KIỆT 109 825 2

Xem thêm: Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Đồ Án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Hay Nhất

*

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 249 593 1