Tổng Hợp Các Khóa Học Word Excel Online Free Trên Quản Trị Excel

*

Đang xem: Học word excel online

*

*

Các mức lệ phí thuế môn bài năm 2020 Trong bài viết này các bạn có thể tìm hiểu:Lệ phí môn bài, Khi nộp thuế môn bài cần lưu ý gì, Đối tượng phải nộp thuế môn bài theo quy định, Thời gian nộp lệ phí môn bài, Thời gian khai lệ phí môn ….

*

Hướng dẫn sử dụng hàm BITAND của Excel Các hàm bitwise của Excel chuyển đổi các giá trị số nguyên được cung cấp thành dạng nhị phân và sau đó thực hiện một phép toán trên các bit riêng lẻ. chức năng BitAnd chỉ được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.

*

Mẹo sử dụng hàm Excel ISOWEEKNUM Hàm Excel Isoweeknum trả về số tuần ISO của ngày được cung cấp. Chức năng này đã được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Mẹo sử dụng hàm DAYS trong excel Hàm Excel Days trả về số ngày giữa hai ngày được cung cấp. Lưu ý: chức năng Days chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Mẹo sử dụng hàm MINIFS của Excel Chức năng Excel Minifs trả về giá trị tối thiểu từ một tập hợp con của các giá trị được chỉ định theo một hoặc nhiều tiêu chí. min_range – – Một mảng các giá trị số (hoặc một dải các ô chứa các giá trị số), từ đó bạn muốn trả lại giá trị tối thiểu nếu các tiêu chí được thỏa mãn.
Mẹo sử dụng hàm MAXIFS của Excel Hàm Maxifs của Excel trả về giá trị lớn nhất từ ​​một tập hợp con các giá trị được chỉ định theo một hoặc nhiều tiêu chí. Phạm vi tối đa – – Một mảng các giá trị số (hoặc một dải ô chứa các giá trị số), từ đó bạn muốn trả lại giá trị lớn nhất nếu các tiêu chí được thỏa mãn.
Chức năng Excel Forecast.Ets.Stat Hàm Excel Forecast.Ets.Stat tính toán một giá trị thống kê được chỉ định, liên quan đến dự báo chuỗi thời gian FORECAST.ETS.STAT ( giá trị , dòng thời gian , thống kê_type , , , )
Chức năng Excel Forecast.Ets.Seasonality Hàm Excel Forecast.Ets.Seasonality tính toán độ dài của mẫu lặp lại trong dòng thời gian. FORECAST.ETS.SEASONALITY ( giá trị , dòng thời gian , , )
Chức năng Excel Forecast.Ets.Confint Hàm Excel Forecast.Ets.Confint tính toán khoảng tin cậy cho một giá trị dự báo trên một dòng thời gian. FORECAST.ETS.CONFINT ( target_date , giá trị , dòng thời gian , <độ tin cậy> , , , )
Sử dụng chức năng Excel Forecast.Ets Hàm Excel Forecast.Ets sử dụng thuật toán làm mịn theo hàm mũ để dự đoán giá trị tương lai trên dòng thời gian, dựa trên một chuỗi các giá trị hiện có.

Xem thêm: A Trình Bày Các Phương Thức Vận Chuyển Các Chất Qua Màng Sinh Chất

Mẹo sử dụng hàm SWITCH trong Excel Hàm SWITCH Excel so sánh một số giá trị được cung cấp cho một biểu thức kiểm tra được cung cấp và trả về kết quả tương ứng với giá trị đầu tiên khớp với biểu thức kiểm tra. Giá trị mặc định có thể được cung cấp, được trả về nếu không có giá trị được cung cấp nào khớp với biểu thức kiểm tra.
Mẹo sử dụng hàm IFS trong Excel 2016 Hàm Excel IFS kiểm tra một số điều kiện được cung cấp và trả về kết quả tương ứng với điều kiện đầu tiên đánh giá là TRUE. Nếu không có điều kiện nào được cung cấp được đánh giá là TRUE, hàm trả về lỗi # N / A.
Mẹo sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016 Hàm Textjoin của Excel nối với nhau một chuỗi các chuỗi văn bản được cung cấp thành một chuỗi văn bản kết hợp. Người dùng có thể chỉ định dấu phân tách để thêm giữa các mục văn bản riêng lẻ, nếu được yêu cầu.
Sử dụng hàm Chức năng CONCAT trong excel Hàm Concat có thể chấp nhận phạm vi ô (cũng như các ô hoặc giá trị đơn) làm đối số, trong khi hàm Concatenate chỉ có thể chấp nhận các ô hoặc giá trị đơn lẻ.
Hướng dẫn chuyển đổi Excel sang PDF Đôi khi, có thể hữu ích khi chuyển đổi tệp Excel thành PDF Định dạng tài liệu di động Các tệp PDF trình bày một phiên bản chỉ đọc của bảng tính của bạn cho người khác, qua đó giữ nguyên định dạng của tài liệu và ngăn không cho dễ dàng thay đổi tài liệu.
Hướng dẫn tạo mật khẩu bảo vệ file Excel Đôi khi bạn có thể muốn bảo vệ bảng tính của bạn không bị người khác xem hoặc ghi. Các trang sau mô tả cách bảo vệ mật khẩu toàn bộ sổ làm việc hoặc trang tính riêng lẻ trong tệp Excel.
Mẹo sử dụng Pivot Tables trong Excel Bảng Excel Pivot tập hợp tất cả dữ liệu trong bảng tính (hoặc một phạm vi bảng tính) và trình bày tóm tắt dữ liệu này trong bảng, cho phép bạn xem nhanh thông tin
FILTER Bộ lọc nâng cao của Excel Bộ lọc Nâng cao của Excel có thể được sử dụng để thực hiện lọc phức tạp hơn so với Excel Autofilter cơ bản Bộ lọc Nâng cao được sử dụng để lọc một tập dữ liệu, tùy thuộc vào tiêu chí do người dùng xác định, có thể được áp dụng cho nhiều cột dữ liệu cùng một lúc. Các tiêu chí này được chỉ định trên cùng một bảng tính với phạm vi được lọc, thay vì trong trình đơn thả xuống.
Hướng dẫn sử dụng chức năng Autofilter trong excel Bộ lọc Excel cơ bản (còn được gọi là Excel Autofilter) cho phép bạn xem các hàng cụ thể trong bảng tính Excel, trong khi ẩn các hàng khác.
Hướng dẫn tạo siêu liên kết trong Excel Việc sử dụng chính xác các siêu liên kết có thể biến một trang tính đơn giản thành một hệ thống lưu giữ hồ sơ hoàn chỉnh, có vẻ chuyên nghiệp và dễ sử dụng. Nhấp vào các liên kết bên dưới để biết chi tiết.
Mẹo sử dụng hàm Subtotal trong excel Lệnh Excel Subtotal cung cấp một cách nhanh chóng để tạo ra các tổng phụ cho các trường riêng lẻ trong một bảng dữ liệu. Lưu ý rằng lệnh này không giống như hàm Subtotal của Excel , thực hiện các phép tính toán học cho một phạm vi ô hiển thị.
Các công thức và hàm Excel cơ bản với các ví dụ Hướng dẫn này cung cấp danh sách các công thức và hàm cơ bản của Excel với các ví dụ và liên kết đến các hướng dẫn có liên quan chuyên sâu.
Tìm sự xuất hiện thứ N của một ký tự đã cho trong một chuỗi văn bản Giả sử bạn có một số chuỗi văn bản trong cột A, hãy nói một danh sách các SKU và bạn muốn tìm vị trí của dấu gạch ngang thứ hai trong một chuỗi.

Xem thêm: microsoft excel 2010

Hàm FIND và SEARCH của Excel với các ví dụ công thức Hướng dẫn này giải thích cú pháp của hàm FIND và SEARCH của Excel và cung cấp các ví dụ công thức về các sử dụng không tầm thường nâng cao.

Excel Online – Excel Vlookup

Kênh chuyên biệt về Excel và các thủ thuật excel mới nhất hiện nay.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel