hệ quản trị cơ sở dữ liệu bài tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (641.05 KB, 13 trang )

Đang xem: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu bài tập

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 1

Trường CĐ Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng
Khoa Công nghệ Thông tin
oo0oo

BÀI TẬP THỰC HÀNH
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Môi trường thực hành: Microsoft SQL Server 2005 (hoặc phiên bản mới hơn)
Số tiết thực hành: 30 tiết

PHÂN BỔ THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI LỚP
Stt
Nội dung thực hành
Số tiết
1
Database
4
2
Query
4
3
View + Cursor
4
4
Procedure

4
5
Function
4
6
Trigger
4
7
Xử lý truy xuất đồng thời
4
8
Kiểm tra thực hành
2
Tổng Cộng
30

 Lưu ý: Giáo viên hướng dẫn sẽ chấm bài 5 sinh viên bất kỳ vào cuối mỗi buổi thực
hành

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 2

Cho cơ sở dữ liệu Quản lý đơn đặt hàng sau:

Các qui định hoạt động của hệ thống:
QĐ1. Khi thêm mới một đơn đặt hàng thì tình trạng của đơn đặt hàng mặc định là chưa giao

(TinhTrang=0), khi đơn đặt hàng được giao thì tình trạng đơn đặt hàng được cập nhật lại là đã
giao (TinhTrang=1)
QĐ2. Mỗi đơn đặt hàng chỉ có tối đa 1 phiếu giao hàng (cũng có những đơn đặt không được giao),
ngày giao hàng phải bằng hoặc sau ngày đặt hàng nhưng không được quá 30 ngày.
QĐ3. Số lượng giao của một hàng hóa trong chi tiết phiếu giao hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng
đặt của chi tiết đặt hàng ứng với phiếu giao hàng đó. Khi cập nhật (thêm, xóa, sửa) một chi tiết
phiếu giao hàng phải cập nhật lại số lượng còn (SLCon) của hàng hóa được giao.
QĐ4. DonGiaHH trong bảng HangHoa là đơn giá hiện hành, đơn giá này dùng để tham khảo khi giao
hàng và được cập nhật theo lịch sử giá của hàng hóa đó. Chỉ được phép thêm (hay sửa) lịch sử giá
của hàng hóa mà ngày hiệu lực của dòng dữ liệu được thêm (hay sửa) phải là lớn hơn so với tất cả
các ngày hiệu lực còn lại của lịch sử giá ứng với hàng hóa đó.

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 3

1. DATABASE (CƠ SỞ DỮ LIỆU)
a. Cài đặt CSDL Quản lý đơn đặt hàng với tên CSDL là QLDDH_TenSinhVien, kết quả cuối cùng
là có được diagram như hình trên. Lưu ý, trước khi tạo CSDL nên kiểm tra CSDL đã tồn tại chưa,
nếu đã tồn tại rồi thì xóa CSDL đó đi rồi mới tạo.
b. Thêm ràng buộc duy nhất (UNIQUE) cho trường TenHH trong bảng HangHoa, thử nhập dữ liệu
để kiểm tra ràng buộc.
c. Thêm ràng buộc kiểm tra (CHECK) cho trường SLCon, yêu cầu là trường này chỉ nhận giá trị
>=0, thử nhập dữ liệu để kiểm tra ràng buộc.
d. Thêm ràng buộc mặc định (DEFAULT) cho cột NgayDat trong DonDatHang với giá trị mặc định

là ngày hiện tại, thử nhập dữ liệu để kiểm tra ràng buộc.
e. Xóa bảng KHACHHANG? Nếu không xóa được thì nêu lý do? Muốn xóa được thì phải làm sao?
f. Xóa cột DiaChi trong bảng KhachHang, sau đó tạo lại cột này với ràng buộc mặc định là „Đà
Nẵng‟
g. Xóa khóa ngoại MaDat trong PHIEUGIAHANG tham chiếu tới MaDat trong DonDatHang, sau
đó tạo lại khóa ngoại này.
h. Nhập dữ liệu cho các bảng như sau:

HangHoa
KhachHang
DonDatHang
ChiTietDatHang
PhieuGiaoHang
ChiTietGiaoHang
LichSuGia
Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 4

Hướng dẫn:
Câu 1a. Tạo CSDL trước, tạo bảng sau:
Tạo CSDL
CREATE DATABASE QLDDH
GO Hết một lô

sử dụng CSDL đã tạo
USE QLDDH
GO

Tạo bảng HangHoa
CREATE TABLE HangHoa
(
MaHH char(5),

TenHH nvarchar(50),
DVT nvarchar(20),
SLCon smallint,
DonGiaHH int,
Constraint pk_HH Primary Key(MaHH)
)
GO
Tạo bảng DonDatHang
CREATE TABLE DonDatHang
(
MaDat char(10),
NgayDat smalldatetime,
MaKH char(5),
TinhTrang bit,
Constraint pk_DDH Primary Key(MaDat)
)
GO
Tạo bảng ChiTietDatHang
CREATE TABLE ChiTietDatHang
(
MaDat char(10),
MaHH char(5),
SLDat smallint,
Constraint pk_CTDH Primary Key(MaDat,MaHH)
)
GO
Tạo khóa ngoại giữa các bảng ChiTietDatHang với DonDatHang và HangHoa
ALTER TABLE ChiTietDatHang
ADD Constraint fk_CTDH_MaDat Foreign Key(MaDat) references DonDatHang(MaDat)
on update cascade on delete cascade,

Constraint fk_CTDH_MaHH Foreign Key(MaHH) references HangHoa(MaHH)
on update cascade on delete cascade
Các bảng còn lại tạo tương tự
Câu 1b,c,d. Dùng lệnh ALTER TABLE để thêm các ràng buộc, đặt tên cụ thể cho các ràng buộc này.
Câu 1e. Dùng lệnh DROP TABLE để xóa bảng
Câu 1f,g. Dùng lệnh ALTER TABLE để xóa cột và xóa khóa ngoại.
Câu 1h. Dùng câu lệnh INSERT INTO để nhập dữ liệu
/* Lưu ý: dữ liệu kiểu chuỗi và ngày tháng phải đặt trong cặp dấu nháy đơn,
chuỗi có dấu phải có ký tự N đứng trước chuỗi, dữ liệu kiểu số thì không có
dấu cần dấu nháy đơn*/
INSERT INTO HangHoa
VALUES ('BU',N'Bàn ủi PhiLip', N'Cái',60, 350000)
/* Trong SQL Server, ngày được định dạng khi nhập liệu là tháng/ngày/năm,
nếu muốn ngày định dạng là ngày/tháng/năm thì phải thực thi lệnh sau trước
khi thực hiện lệnh INSERT INTO*/
SET DATEFORMAT dmy
Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 5

2. QUERY (TRUY VẤN)
a. Cho biết chi tiết giao hàng của đơn đặt hàng DH01, hiển thị: tên hàng hóa, số lượng giao và đơn
giá giao.
b. Cho biết thông tin những đơn đặt hàng không được giao, hiển thị: mã đặt, ngày đặt, tên khách
hàng.
c. Cho biết hàng hóa nào có đơn giá hiện hành cao nhất, hiển thị: tên hàng hóa, đơn giá hiện hành.
d. Cho biết số lần đặt hàng của từng khách hàng, những khách hàng không đặt hàng thì phải hiển thị
số lần đặt hàng bằng 0. Hiển thị: Mã khách hàng, tên khách hàng, số lần đặt
e. Cho biết tổng tiền của từng phiếu giao hàng trong năm 2012, hiển thị: mã giao, ngày giao, tổng
tiền, với tổng tiền= SUM(SLGiao*DonGiaGiao)

f. Cho biết khách hàng nào có 2 lần đặt hàng trở lên, hiển thị: mã khách hàng, tên khách hàng, số lần
đặt.
g. Cho biết mặt hàng nào đã được giao với tổng số lượng giao nhiều nhất, hiển thị: mã hàng, tên
hàng hóa, tổng số lượng đã giao.
h. Tăng số lượng còn của mặt hàng có mã bắt đầu bằng ký tự „M‟ lên 10.
i. Copy dữ liệu bảng HangHoa sang một bảng HangHoa_copy, sau đó xóa những mặt hàng chưa
được đặt trong bảng HangHoa. Chèn lại vào bảng HangHoa những dòng bị xóa từ bảng
HangHoa_copy.
j. Cập nhật số điện thoại cho khách hàng có mã KH006.
k. Sửa giá trị TinhTrang=NULL cho tất cả các đơn đặt hàng
l. Thêm cột ThanhTien cho bảng ChiTietGiaoHang, sau đó cập nhật giá trị cho cột này với
ThanhTien = SLGiao*DonGiaGiao
Hướng dẫn:

/*Câu 2a: dùng câu lệnh select gồm các mệnh đề SELECT, FROM, WHERE, trong đó
mệnh đề FROM gồm 3 bảng: PhieuGiaoHang, ChiTietGiaoHang, HangHoa*/

SELECT TenHH,SLGiao,DonGiaGiao
FROM (PhieuGiaoHang pg inner join ChiTietGiaoHang ctg
on pg.MaGiao = ctg.MaGiao) inner join HangHoa hh
on ctg.MaHH = hh.MaHH
WHERE MaDat='DH01'

/*Câu 2b,2c: dùng câu SELECT lồng trong mệnh ðề WHERE
Câu 2d, e: dùng câu SELECT có thêm mệnh ðề GROUP BY
Câu 2f: dùng câu SELECT có thêm mệnh ðề GROUP BY và HAVING
Câu 2g: dùng câu SELECT lồng với toán tử >=All trong mệnh ðề HAVING
Câu 2h,j, k: dùng câu lệnh UPDATE
Câu 2i: dùng câu lệnh INSERT INTO + DELETE kết hợp với câu SELECT lồng trong

mệnh ðề WHERE
Câu 2k: dùng câu lệnh UPDATE
Câu 2l: dùng câu lệnh ALTER TABLE để thêm cột, sau đó dùng câu lệnh UPDATE để
cập nhật giá trị.
*/

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 6

3. VIEW ( KHUNG NHÌN)
a. Tạo view thống kê doanh số giao hàng của từng mặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2012
b. Tạo view cho biết mặt hàng nào có tổng số lượng được đặt lớn nhất trong năm 2012
c. Tạo view cho biết danh sách khách hàng ở Đà Nẵng có sử dụng WITH CHECK OPTION, sau đó
chèn 2 khách hàng vào view này, một khách hàng có địa chỉ Đà Nẵng và một khách hàng có địa
chỉ ở Quảng Nam, có nhận xét gì trong 2 trường hợp này?
Hướng dẫn:

//Câu 3a: Tạo view
CREATE VIEW vw_DoanhSoGiaoHang_6thang
as
SELECT hh.MaHH,TenHH,SUM(SLGiao*DonGiaGiao) as TongTien
FROM (PhieuGiaoHang pg inner join ChiTietGiaoHang ctg
on pg.MaGiao = ctg.MaGiao) inner join HangHoa hh
on ctg.MaHH = hh.MaHH
WHERE Month(NgayGiao) between 1 and 6
and YEAR(NgayGiao)=2012
GROUP BY hh.MaHH,TenHH

Xem view vừa tạo

SELECT * FROM vw_DoanhSoBanHang_6thang
4. CURSOR (CON TRỎ)
a. Thêm cột TongTien vào phiếu giao hàng, sau đó dùng con trỏ cập nhập giá trị cho cột TongTien,
với TongTien=SUM(SLGiao*DonGiaGiao) hay nói cách khác TongTien = SUM(ThanhTien)
b. Thêm mới cột THUONG_2012 vào bảng NHANVIEN để lưu giữ số tiền khách hàng được
thưởng trong năm 2012. Dùng con trỏ để cập nhật giá trị cho cột này như sau:
– Thưởng 3 triệu đối với khách mua hàng trên 50 triệu trong năm 2012
– Thưởng 2 triệu đối với khách hàng mua hàng trên 35 triệu trong năm 2012 và có mua mặt hàng
Máy giặt
– Thưởng 1 triệu đối với những khách hàng có mua hàng trong cả 2 năm 2012 và 2011.
– Tiền thưởng = 0 cho các trường hợp còn lại.
Lưu ý là mỗi khách hàng chỉ nhận một mức tiền thưởng cao nhất.
c. Vào ngày 1/1/2013, cần tăng giá của tất cả các mặt hàng lên 10% so với đơn giá hiện hành. Song song
với việc tăng giá tất cả các mặt hàng là việc chèn 1 dòng dữ liệu vào LichSuGia ứng với mỗi hàng
hóa, có nghĩa là có bao nhiêu hàng hóa sẽ có bấy nhiêu dòng dữ liệu được chèn vào bảng LichSuGia
với các giá trị tương ứng. Dùng con trỏ để thực hiện công việc này.
Hướng dẫn:
Câu 4a. Thêm cột TongTien vào phiếu giao hàng, sau đó dùng con trỏ cập nhập giá trị cho cột TongTien
này.
Thêm cột tổng tiền
ALTER TABLE PhieuGiaoHang
ADD TongTien money
GO

Khai báo biến cursor, các biến cục bộ
DECLARE
magiao char(4),
tongtien int
DECLARE cur_PG CURSOR
FORWARD_ONLY
FOR
SELECT MaGiao FROM PhieuGiaoHang

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 7

Mở cursor
OPEN cur_PG
Ðọc dữ liệu và cập nhật giá trị
FETCH NEXT FROM cur_PG INTO
magiao
END
Ðóng và hủy cursor
CLOSE cur_PG
DEALLOCATE cur_PG
5. STORE PROCEDURE+TRANSACTION (Thủ tục nội tại + giao dịch)
a. Tạo thủ tục truyền vào mã đơn đặt hàng (
maddh) và mã hàng hóa (
mahh), xuất ra số lượng
hàng hóa
mahh được đặt trong đơn đặt hàng
maddh.
b. Tạo thủ tục truyền vào mã phiếu giao hàng, xuất ra tổng tiền của phiếu giao hàng đó.
c. Tạo thủ tục truyền vào mã khách hàng, hiển thị các đơn đặt hàng của khách hàng đó, gồm các
thông tin: Mã đặt, ngày đặt, mã giao, ngày giao.

d. Tạo thủ tục truyền vào ngày1 và ngày2, đếm xem có bao nhiêu phiếu giao hàng được giao trong
khoảng thời gian từ ngày1 đến ngày2
e. Viết lại câu 4a, 4b, 4c bằng cách dùng thủ tục.
f. Tạo thủ tục thêm mới một hàng hóa với tham số đầu vào là: mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, số
lượng, đơn giá. Yêu cầu:
– Kiểm tra khóa chính, nếu vi phạm thì báo lỗi và chấm dứt thủ tục.
– Kiểm tra tên hàng phải là duy nhất (có nghĩa tên hàng nếu khác null phải khác với tất cả
các tên hàng đã tồn tại trong bảng HangHoa), nếu không duy nhất thì báo lỗi và chấm dứt
thủ tục.
– Kiểm tra số lượng nếu khác null thì phải >=0, ngược lại thì báo lỗi và chấm dứt thủ tục.
– Kiểm tra đơn giá nếu khác null thì phải >=0, ngược lại thì báo lỗi và chấm dứt thủ tục.
– Nếu các điều kiện trên thỏa thì cho thêm mới hàng hóa.
g. Tạo thủ tục thêm mới một ChiTietGiaoHang với các tham số đầu vào là: mã giao, mã hàng hóa,
số lượng giao. Yêu cầu:
– Kiểm tra hàng hóa này có được đặt không, có nghĩa mã hàng hóa truyền vào có tồn tại
trong ChiTietDatHang của đơn đặt hàng tương ứng với phiếu giao hàng này không? Nếu
không thì báo lỗi và chấm dứt procedure.
– Kiểm tra số lượng giao có nhỏ hơn số lượng đặt ứng với hàng hóa này không? Nếu không
thì báo lỗi và chấm dứt procedure.
– Kiểm tra số lượng giao có nhỏ hơn số lượng còn của hàng hóa này không? Nếu không thì
báo lỗi và chấm dứt procedure.
– Nếu thỏa 3 điều kiện trên thì cho thêm mới vào chi tiết giao hàng, với đơn giá giao được
lấy từ đơn giá hiện hành của hàng hóa này. Sau khi thêm mới phải cập nhập lại cột số
lượng còn của HangHoa: SLCon= SLCon-SLGiao. Cần phải lưu ý với 2 hành động thêm
Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 8

mới chi tiết giao hàng và cập nhật lại số lượng còn, nếu một trong hai hành động thất bại
thì cả hai cùng thất bại. Cần phải sử dụng giao dịch (transaction) để giải quyết vấn đề này.

Hướng dẫn:
5b. Tạo thủ tục truyền vào mã phiếu giao hàng, xuất ra tổng tiền của phiếu giao hàng đó
=> Đầu vào: mã phiếu giao, đầu ra: tổng tiền
Tạo thủ tục cho câu 4b
CREATE PROC sp_TongTien_PhieuGiao

mapg char(10),
tongtien money OUTPUT
AS
BEGIN
Kiểm tra
mapg tồn tại chưa, nếu chưa tồn tại return 0
IF NOT EXISTS( SELECT *
FROM ChiTietGiaoHang
WHERE MaGiao=
kq=0
PRINT N'Mã giao hàng không tồn tại'
ELSE
PRINT N'Tổng tiền là:' + cast(
tt as nvarchar(20))
6. FUNCTION (HÀM DO NGƯỜI DÙNG ĐỊNH NGHĨA)
a. Viết lại câu 5a bằng cách dùng Function

b. Viết lại câu 5b bằng cách dùng Function
c. Viết lại câu 5c bằng 2 hàm: hàm trả về Inline Table và hàm trả về Multi-statement Table
d. Viết lại câu 5d bằng cách dùng Function
Hướng dẫn:
6b. Tạo thủ tục truyền vào mã phiếu giao hàng, xuất ra tổng tiền của phiếu giao hàng đó
=> Đầu vào: mã phiếu giao, đầu ra: tổng tiền
Tạo hàm cho câu 5b
CREATE FUNCTION udf_TongTien_PhieuGiao(
mapg char(10))
RETURNS money
AS
BEGIN
DECLARE
tongtien money
Kiểm tra
mapg tồn tại chưa, nếu chưa tồn tại return -1
IF NOT EXISTS( SELECT *
FROM ChiTietGiaoHang
WHERE MaGiao=
tongtien
END

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 9

Gọi hàm vừa tạo
DECLARE
tt money

SET

Xem thêm: Bất Phương Trình Bậc Nhất Vô Nghiệm Khi Nào, Khẳng Định Nào Sau Đây Là Khẳng Định Sai

tt = dbo.udf_TongTien_PhieuGiao('GH01')
IF
tt=-1
PRINT N'Mã giao hàng không tồn tại'
ELSE
PRINT N'Tổng tiền là:' + cast(
tt as nvarchar(20))
7. TRIGGER (RÀNG BUỘC TOÀN VẸN)
a. Cài đặt ràng buộc sau bằng 2 cách: constraint và trigger
“Số lượng còn của hàng hóa phải >0”
b. Cài đặt ràng buộc sau bằng 2 cách: constraint và trigger
“Đơn vị tính của hàng hóa chỉ nhận một trong các giá trị: Cái, Thùng, Chiếc, Chai, Lon”
c. Cài đặt ràng buộc: “Mỗi đơn đặt hàng chỉ có tối đa 1 phiếu giao hàng”
d. Cài đặt ràng buộc: “Ngày giao hàng phải bằng hoặc sau ngày đặt hàng nhưng không được quá 30
ngày”
e. Tạo trigger sau khi chèn 1 dòng mới vào bảng LichSuGia (gồm: mã hàng háo, ngày hiệu lực mới,
đơn giá mới), nếu ngày có hiệu lực mới lớn hơn tất cả các ngày hiệu lực trong lịch sử giá của hàng
hóa tương ứng thì cập nhật lại DonGiaHH bằng đơn giá mới cho hàng hóa này, ngược lại thì
rollback.
f. Cài đặt ràng buộc: “Số lượng hàng hóa được giao không được lớn hơn số lượng hàng hóa được
đặt tương ứng”
Hướng dẫn:
Câu 7d.
CREATE TRIGGER trg_NgayGiao_NgayDat
ON PhieuGiaoHang
AFTER INSERT, UPDATE
AS
DECLARE
madat char(10),
ngaygiao datetime,
ngaydat datetime
Trường hợp thêm mới
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM deleted)
BEGIN
SELECT
ngaydat
BEGIN
RAISERROR (N'Ngày giao phải sau ngày đặt',16,1)
ROLLBACK
RETURN
END
IF DATEDIFF(DD,
ngaydat,
ngaygiao)> 30
BEGIN
RAISERROR (N'Ngày giao – ngày đặt <= 30 ngày',16,1)
ROLLBACK
RETURN
END
END
ELSE
Trường hợp sửa
BEGIN
IF UPDATE(NgayGiao)
Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 10

BEGIN
SELECT
ngaydat
BEGIN
RAISERROR (N'Ngày giao phải sau ngày đặt',16,1)
ROLLBACK
RETURN
END
IF DATEDIFF(DD,
ngaydat,
ngaygiao)> 30
BEGIN
RAISERROR (N'Ngày giao – ngày đặt <= 30 ngày',16,1)
ROLLBACK
RETURN
END
END
END
8. AN TOÀN + BẢO MẬT DỮ LIỆU
a. Hãy Export bảng KhachHang ra file có tên là tblKhachHang.txt
b. Xóa hết dữ liệu trong bảng KhachHang, sau đó Import lại dữ liệu từ file tblKhachHang.txt
c. Thực hiện Export toàn bộ các bảng của CSDL sang Access
d. Sao lưu (Backup) toàn bộ CSDL thành file QLDDH.bak, sau đó xóa và sửa một vài dòng bất kỳ
trong CSDL rồi thực hiện phục hồi (restore) lại CSDL từ file QLDDH.bak, có nhận xét gì?
e. Giả sử cơ sở dữ liệu về Quản lý nhập xuất tồn có các nhóm, người sử dụng như sau:
– Các account: Admin, Director có quyền quản trị.
– Các user: user1, user2, user3 có quyền xem tất cả các bảng nhưng không có quyền thêm, xóa
sửa bất kỳ bảng nào.
– Các user: user4, user5, user6 có quyền xem tất cả các bảng và quyền thêm, xóa, sửa bảng

DonDatHang+ChiTietDatHang và PhieuGiaoHang+ChiTietGiaoHang.
Hãy tạo các nhóm, role, user để đảm bảo quyền trên.

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 11

9. TRUY XUẤT DỮ LIỆU ĐỒNG THỜI
a. Cho ví dụ về một trường hợp deadlock, kiểm tra xem deadlock này có xảy ra trong SQL Server
không?
b. So sách mức cô lập Read Uncommitted và Read Committed
 Trường hợp 1:
T1
T2
BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READ UNCOMMITTED
UPDATE KhachHang
SET TenKH= 'ABC'
WHERE MaKH= 'KH001'
WAITFOR DELAY '00:00:05'

ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READ UNCOMMITTED
SELECT * FROM KhachHang
WHERE TenKH= 'ABC'
COMMIT TRAN

Nhận xét kết quả đọc dữ liệu của T2?

 Trường hợp 2:
T1
T2
BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READ COMMITTED
UPDATE KhachHang
SET TenKH= 'ABC'
WHERE MaKH= 'KH001'
WAITFOR DELAY '00:00:05'

ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READ COMMITTED
SELECT * FROM KhachHang
WHERE TenKH= 'ABC'
COMMIT TRAN

Nhận xét kết quả đọc dữ liệu của T2?

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 12

c. So sách mức cô lập Read Committed và Repeatable Read
 Trường hợp 1:
T1
T2
BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READ COMMITTED

SELECT TenKH
FROM KhachHang
WHERE MaKH = 'KH001'
WAITFOR DELAY '00:00:05'

SELECT TenKH
FROM KhachHang
WHERE MaKH = 'KH001'
COMMIT TRAN

BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READ COMMITTED
UPDATE KhachHang
SET TenKH= 'ABC'
WHERE MaKH= 'KH001'
COMMIT TRAN

Nhận xét kết quả 2 lần đọc dữ liệu của T1?

 Trường hợp 2:
T1
T2
BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
REPEATABLE READ
SELECT TenKH
FROM KhachHang
WHERE MaKH = 'KH001'
WAITFOR DELAY '00:00:05'

SELECT TenKH
FROM KhachHang
WHERE MaKH = 'KH001'
COMMIT TRAN

BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
REPEATABLE READ
UPDATE KhachHang
SET TenKH= 'ABC'
WHERE MaKH= 'KH001'
COMMIT TRAN

Nhận xét kết quả 2 lần đọc dữ liệu của T1?

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin – ĐH ĐN

Trang 13

d. So sách mức cô lập Repeatable Read và Serializable
 Trường hợp 1:
T1
T2
BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION
LEVEL REPEATABLE READ
SELECT *
FROM HangHoa
WHERE SLCon = 100
WAITFOR DELAY '00:00:05'

SELECT *
FROM HangHoa
WHERE SLCon = 100
COMMIT TRAN

BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
REPEATABLE READ
INSERT INTO HangHoa
VALUES ('IP','Ipad','Cái',100,10000000)
COMMIT TRAN
Nhận xét kết quả 2 lần đọc dữ liệu của T1?
 Trường hợp 2
T1
T2
BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION
LEVEL SERIALIZABLE
SELECT *
FROM HangHoa
WHERE SLCon = 100
WAITFOR DELAY '00:00:05'

SELECT *
FROM HangHoa
WHERE SLCon = 100
COMMIT TRAN

BEGIN TRAN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
SERIALIZABLE
INSERT INTO HangHoa
VALUES ('IP','Ipad','Cái',100,10000000)
COMMIT TRAN
Nhận xét kết quả 2 lần đọc dữ liệu của T1?
(*)Bài tập về xử lý truy xuất đồng thời:
Viết một thủ tục (store procedure) thêm một phiếu giao hàng có chèn lệnh waitfor delay „00:00:10‟

vào trước lệnh insert. Sau đó giả lập 2 giao dịch cùng thực hiện stored procedure này, lần lượt với các
mức cô lập: read uncommitted, read committed, repeatable read, serializable. Nhận xét về các vấn đề
xảy ra?

Trở lại mức

lập mặc định, hãy đặt lock trực tiếp vào các lệnh sao cho có thể giải quyết các vấn
đề trên một cách hiệu quả nhất.

Tài liệu liên quan

*

Bài tập điều kiện môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu 6 5 80

*

Bài tập môn hệ quản trị cơ sở dự liệu chương trình quản lý thi đại họcx 70 1 4

*

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – chương 3 – Lưu trữ và cấu trúc tập tin 39 928 0

*

Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3 docx 3 2 19

*

Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 4 doc 1 963 1

*

Tài liệu Bài 1: Mở đầu (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu) docx 6 1 11

*

Bài tập môn hệ quản trị cơ sở dự liệu “””” Chương trình quản lý thi đại học”””” pptx 70 1 7

*

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu 33 1 9

*

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu 28 1 5

Xem thêm: Diện Tích Phường 14 Quận Bình Thạnh, Tphcm, Phường 14, Bình Thạnh

*

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu 44 1 10

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập