Hàm Match Trong Excel – Hàm Match Và Cách Dùng

Trong Excel có nhiều hàm hỗ trợ tìm kiếm, giúp tìm nhanh ra một giá trị trong một hoặc nhiều bảng dữ liệu khác nhau, và hàm MATCH cũng là một hàm có thể giúp bạn tìm kiếm. Nhưng thay vì trả về giá trị được tham chiếu thì hàm MATCH sẽ tìm kiếm một giá trị được chỉ định và kết quả trả về là vị trí tương đối của giá trị đó trong mảng tìm kiếm.

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel

Cú pháp:

=MATCH(lookup_value; lookup_array; )

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel