Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 25, Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 25

({2 over 3} = {{2 imes 4 imes 5} over {3 imes 4 imes 5}} = {{40} over {60}};{1 over 4} = {{1 imes 3 imes 5} over {4 imes 3 imes 5}} = {{15} over {60}};{3 over 5} = {{3 imes 3 imes 3} over {5 imes 3 imes 4}} = {{36} over {40}})

Vậy : Quy đồng mẫu số của ({2 over 3};{1 over 4}) và ({3 over 5}) được ({{40} over {60}};{{15} over {60}};{{36} over {60}})

a) ({1 over 2};{2 over 5}) và ({4 over 7})

b) ({3 over 2};{2 over 3}) và ({5 over 7})

3. Tính theo mẫu:

Mẫu: 

*

a) ({{3 imes 4 imes 7} over {12 imes 8 imes 9}})

b) ({{4 imes 5 imes 6} over {12 imes 10 imes 8}})

c) ({{5 imes 6 imes 7} over {12 imes 14 imes 15}})

Bài giải

1.

a) Ta có: ({5 over 8} = {{5 imes 5} over {8 imes 5}} = {{25} over {40}};{8 over 5} = {{8 imes 8} over {5 imes 8}} = {{64} over {40}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({5 over 8}) và ({8 over 5}) được ({{25} over {40}}) và ({{64} over {40}}.)

b) Ta có: ({7 over 9} = {{7 imes 5} over {9 imes 5}} = {{35} over {45}})

Vậy quy đồng mẫu số của được ({{35} over {45}}) và ({{19} over {45}})

c) Ta có: 

(eqalign{ & {8 over {11}} = {{8 imes 4} over {11 imes 4}} = {{32} over {44}};{3 over 4} = {{3 imes 11} over {4 imes 11}} = {{33} over {44}} cr & cr} )

Vậy quy đồng mẫu số của ({8 over {11}}) và ({3 over 4}) được ({{32} over {44}}) và ({{33} over {44}})

d) Ta có ({5 over {12}} = {{5 imes 6} over {12 imes 6}} = {{30} over {72}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({{17} over {72}}) và ({5 over {12}}) được ({{17} over {72}}) và ({{30} over {72}})

2. 

a) Ta có: ({1 over 2} = {{1 imes 5 imes 7} over {2 imes 5 imes 7}} = {{35} over {70}};{4 over 7} = {{4 imes 2 imes 5} over {7 imes 2 imes 5}} = {{40} over {70}})

 ({2 over 5} = {{2 imes 2 imes 7} over {5 imes 2 imes 7}} = {{28} over {70}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({1 over 2};{2 over 5}) và ({4 over 7}) được ({{35} over {70}};{{28} over {70}};{{40} over {70}})

b) Ta có: 

(eqalign{ & {3 over 2} = {{3 imes 3 imes 7} over {2 imes 3 imes 7}} = {{63} over {42}}; cr & {5 over 7} = {{5 imes 2 imes 3} over {7 imes 2 imes 3}} = {{30} over {42}}; cr & {2 over 3} = {{2 imes 2 imes 7} over {3 imes 2 imes 7}} = {{28} over {42}} cr} )

Vậy quy đồng mẫu của ({3 over 2};{2 over 3}) và ({5 over 7}) được ({{63} over {42}};{{28} over {42}}) và ({{30} over {42}})

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập