Giải Phương Trình X^3 X^2 X 1=0, Giải Phương Trình: (X

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Giải phương trình x^3 x^2 x 1=0

(xsqrt{left(3x-2
ight)}+sqrt{left(3-2x
ight)}=sqrt{left(x^3+x^2+x+1
ight)})

(Leftrightarrowleft(xsqrt{3x-2}+sqrt{3-2x}
ight)^2=left(sqrt{x^3+x^2+x+1}
ight)^2)

(Leftrightarrow3x^2-2x^2+2xsqrt{3x-2}.sqrt{3-2x}.x+3-2x=x^3+x^2+x+1)

(Leftrightarrow2sqrt{3x-2}.sqrt{3-2x}.x=-2x^3+3x^2+3x+2)

(Leftrightarrowleft(2sqrt{3x-2}.sqrt{3-2x}.x
ight)^2=left(-2x^3+3x^2+3x-2
ight))

(Leftrightarrow-24x^4+52x^3-24x^2=4x^6-12x^5-3x^4+26x^3-3x^2-12x+4)

(Rightarrow x=1)

x^2(3x-2)+2x(3x-2)+(3x-2)= x^3+x^2+x+1

2x^3+3x^2-7x+2=0

(2x^3-2x^2)+(5x^2-5x)+(-2x+2)+0

(x-2)(2x^2+5x-2)=0

TH1 x-2=0 => x=2

(xcăn2+5/(2căn2))^2-(căn41/(2căn2))^2=0

(xcăn2+5/(2căn2)+3/(2căn2))*(xcăn2+5/(2căn2)-căn41/(2căn2))=0

Th2a(xcăn2+5/(2căn2)+căn41/(2căn2))=0

x=(-5-căn41)/4

Th2b(xcăn2+5/(2căn2)-căn41/(2căn2))=0

x=(-5+căn41)/4

TH2b(xcăn2+5/(2căn2)-3/(2căn2))=0

x=-1/2

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải phương trình và bất phương trình sau:

a ) | 3 x | = x + 6 b ) x + 2 x – 2 – 1 x = 2 x x – 2 c ) ( x + 1 ) ( 2 x – 2 ) – 3 > – 5 x – ( 2 x + 1 ) ( 3 – x )

Đọc tiếp…

a) |3x| = x + 6 (1)

Ta có 3x = 3x khi x ≥ 0 và 3x = -3x khi x

Vậy để giải phương trình (1) ta quy về giải hai phương trình sau:

+ ) Phương trình 3x = x + 6 với điều kiện x ≥ 0

Ta có: 3x = x + 6 ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3 (TMĐK)

Do đó x = 3 là nghiệm của phương trình (1).

+ ) Phương trình -3x = x + 6 với điều kiện x

Ta có -3x = x + 6 ⇔ -4x + 6 ⇔ x = -3/2 (TMĐK)

Do đó x = -3/2 là nghiệm của phương trình (1).

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho S = {3; -3/2}

*

ĐKXĐ: x ≠ 0, x ≠ 2

Quy đồng mẫu hai vễ của phương trình, ta được:

*
*

*
*

*
*

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-1}

c) (x + 1)(2x – 2) – 3 > –5x – (2x + 1)(3 – x)

⇔ 2×2– 2x + 2x – 2 – 3 > –5x – (6x – 2×2+ 3 – x)

⇔ 2×2– 5 ≥ –5x – 6x + 2×2– 3 + x

⇔ 10x ≥ 2 ⇔ x ≥ 1/5

Tập nghiệm: S = {x | x ≥ 1/5}

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Thừa Kế Theo Pháp Luật Dân Sự, Tiểu Luận Luật Dân Sự

Đọc tiếp…
Đúng 0 Sai 0
Đã Ẩn
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

Giải phương trình sau:a) x+3/x+1 + x-2/x = 2b) 3x-2/x+7 = 6x+1/2x-3c) 5/3x+2 = 2x-1d) (2x+3) . (3x+8/2-7x + 1) = (x-5) . (3x+8/2-7x + 1) Đọc tiếp…

1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Chóp Tam Giác Đều Có Diện Tích Đáy Bằng Sqrt 3 {A^2}/4

Thống kê hỏi đáp

a) ĐKXĐ:(x
otinleft{-1;0
ight})

Ta có:(dfrac{x+3}{x+1}+dfrac{x-2}{x}=2)

(Leftrightarrowdfrac{xleft(x+3
ight)}{xleft(x+1
ight)}+dfrac{left(x+1
ight)left(x-2
ight)}{xleft(x+1
ight)}=dfrac{2xleft(x+1
ight)}{xleft(x+1
ight)})

Suy ra:(x^2+3x+x^2-3x+2=2x^2+2x)

(Leftrightarrow2x^2+2-2x^2-2x=0)

(Leftrightarrow-2x+2=0)

(Leftrightarrow-2x=-2)

hay x=1(nhận)

Vậy: S={1}

b) ĐKXĐ:(x
otinleft{-7;dfrac{3}{2}
ight})

Ta có:(dfrac{3x-2}{x+7}=dfrac{6x+1}{2x-3})

(Leftrightarrowleft(3x-2
ight)left(2x-3
ight)=left(6x+1
ight)left(x+7
ight))

(Leftrightarrow6x^2-9x-4x+6=6x^2+42x+x+7)

(Leftrightarrow6x^2-13x+6-6x^2-43x-7=0)

(Leftrightarrow-56x-1=0)

(Leftrightarrow-56x=1)

hay(x=-dfrac{1}{56})(nhận)

Vậy:(S=left{-dfrac{1}{56}
ight})

c) ĐKXĐ:(x
e-dfrac{2}{3})

Ta có:(dfrac{5}{3x+2}=2x-1)

(Leftrightarrow5=left(3x+2
ight)left(2x-1
ight))

(Leftrightarrow6x^2-3x+4x-2-5=0)

(Leftrightarrow6x^2+x-7=0)

(Leftrightarrow6x^2-6x+7x-7=0)

(Leftrightarrow6xleft(x-1
ight)+7left(x-1
ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-1
ight)left(6x+7
ight)=0)

(Leftrightarrowleft<{}egin{matrix}x-1=0\6x+7=0end{matrix} ight.Leftrightarrowleft<{}egin{matrix}x=1\6x=-7end{matrix} ight.Leftrightarrowleft<{}egin{matrix}x=1left(nhận ight)\x=-dfrac{7}{6}left(nhận ight)end{matrix} ight.)

Vậy:(S=left{1;-dfrac{7}{6}
ight})

d) ĐKXĐ:(x
edfrac{2}{7})

Ta có:(left(2x+3
ight)cdotleft(dfrac{3x+8}{2-7x}+1
ight)=left(x-5
ight)left(dfrac{3x+8}{2-7x}+1
ight))

(Leftrightarrowleft(2x+3
ight)cdotleft(dfrac{3x+8+2-7x}{2-7x}
ight)-left(x-5
ight)left(dfrac{3x+8+2-7x}{2-7x}
ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2x+3-x+5
ight)cdotdfrac{-4x+6}{2-7x}=0)

(Leftrightarrowleft(x+8
ight)cdotleft(-4x+6
ight)=0)(Vì(2-7x
e0forall x)thỏa mãn ĐKXĐ)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình