Giải Phương Trình 4 Ẩn Bằng Ma Trận, BiệN LuậN Hệ Phương TrìNh TuyếN TíNh 4 ẨN

A.X = BStep 2: Biến đổi ma trận bổ sunggiữ dòng 1, các dòng khác tác động lên dòng 1 để cột 1 bằng 0

dòng 2 trừ dòng 1

dòng 3 trừ 2 lần dòng 1

dòng 4 trừ 3 lần dòng 1

dòng 5 trừ 4 lần dòng 1

*

Đến đây, em có thể dùng máy tính để giải hệ 4 phương trình 4 ẩn, nếu máy tính của em không hỗ trợ,thì em tiếp tục biến đổi ma trận thành hệ 3 phương trình 3 ẩn để giải. Nhưng như em thấy đó 4 phương trình giống nhau, nên hệ phương trình ban đầu sẽ trở thành

*

5 ẩn mà chỉ có 2 phương trình vậy nên ta được phép cho tùy ý 3 ẩn (free-choice)

*

*

Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình