Giải Bất Phương Trình X^2 – X – 6 0, Tập Nghiệm Của Bất Phương Trình ${X^2}

Toán Học Cơ Bản Đại Số Đại Cương Đại số Lượng giác Giải Tích Sơ Cấp Giải tích Toán Học Cơ Bản Đại Số Tuyến Tính Hoá học

Đang xem: Giải bất phương trình x^2 – x – 6 0

Hạng Chủ đề Bài Tập Vấn Đề Định Dạng
1 Phân Tích Nhân Tử x^2-4
2 Phân Tích Nhân Tử 4x^2+20x+16
3 Vẽ Đồ Thị y=-x^2
4 Phân Tích Nhân Tử x^2-25
5 Phân Tích Nhân Tử x^2+5x+6
6 Phân Tích Nhân Tử x^2-9
7 Phân Tích Nhân Tử x^3-8
8 Ước Tính căn bậc hai của 12
9 Ước Tính căn bậc hai của 20
10 Ước Tính căn bậc hai của 50
11 Phân Tích Nhân Tử x^2-16
12 Ước Tính căn bậc hai của 75
13 Phân Tích Nhân Tử x^2-1
14 Phân Tích Nhân Tử x^3+8
15 Ước Tính -2^2
16 Ước Tính căn bậc hai của (-3)^4
17 Ước Tính căn bậc hai của 45
18 Ước Tính căn bậc hai của 32
19 Ước Tính căn bậc hai của 18
20 Phân Tích Nhân Tử x^4-16
21 Ước Tính căn bậc hai của 48
22 Ước Tính căn bậc hai của 72
23 Ước Tính căn bậc hai của (-2)^4
24 Phân Tích Nhân Tử x^3-27
25 Ước Tính -3^2
26 Phân Tích Nhân Tử x^4-1
27 Phân Tích Nhân Tử x^2+x-6
28 Phân Tích Nhân Tử x^3+27
29 Phân Tích Nhân Tử x^2-5x+6
30 Ước Tính căn bậc hai của 24
31 Phân Tích Nhân Tử x^2-36
32 Phân Tích Nhân Tử x^2-4x+4
33 Ước Tính -4^2
34 Phân Tích Nhân Tử x^2-x-6
35 Phân Tích Nhân Tử x^4-81
36 Phân Tích Nhân Tử x^3-64
37 Ước Tính 4^3
38 Phân Tích Nhân Tử x^3-1
39 Vẽ Đồ Thị y=x^2
40 Ước Tính 2^3
41 Ước Tính (-12+ căn bậc hai của -18)/60
42 Phân Tích Nhân Tử x^2-6x+9
43 Phân Tích Nhân Tử x^2-64
44 Vẽ Đồ Thị y=2x
45 Phân Tích Nhân Tử x^3+64
46 Ước Tính (-8+ căn bậc hai của -12)/40
47 Phân Tích Nhân Tử x^2-8x+16
48 Ước Tính 3^4
49 Ước Tính -5^2
50 Phân Tích Nhân Tử x^2-49
51 Ước Tính (-20+ căn bậc hai của -75)/40
52 Phân Tích Nhân Tử x^2+6x+9
53 Phân Tích Nhân Tử 4x^2-25
54 Ước Tính căn bậc hai của 28
55 Phân Tích Nhân Tử x^2-81
56 Ước Tính 2^5
57 Ước Tính -8^2
58 Ước Tính 2^4
59 Phân Tích Nhân Tử 4x^2-9
60 Ước Tính (-20+ căn bậc hai của -50)/60
61 Ước Tính (-8+ căn bậc hai của -20)/24
62 Phân Tích Nhân Tử x^2+4x+4
63 Phân Tích Nhân Tử x^2-10x+25
64 Ước Tính căn bậc hai của -16
65 Phân Tích Nhân Tử x^2-2x+1
66 Ước Tính -7^2
67 Vẽ Đồ Thị f(x)=2^x
68 Ước Tính 2^-2
69 Ước Tính căn bậc hai của 27
70 Ước Tính căn bậc hai của 80
71 Phân Tích Nhân Tử x^3+125
72 Ước Tính -9^2
73 Phân Tích Nhân Tử 2x^2-5x-3
74 Ước Tính căn bậc hai của 40
75 Phân Tích Nhân Tử x^2+2x+1
76 Phân Tích Nhân Tử x^2+8x+16
77 Vẽ Đồ Thị y=3x
78 Phân Tích Nhân Tử x^2+10x+25
79 Ước Tính 3^3
80 Ước Tính 5^-2
81 Vẽ Đồ Thị f(x)=x^2
82 Ước Tính căn bậc hai của 54
83 Ước Tính (-12+ căn bậc hai của -45)/24
84 Phân Tích Nhân Tử x^2+x-2
85 Ước Tính (-3)^3
86 Phân Tích Nhân Tử x^2-12x+36
87 Phân Tích Nhân Tử x^2+4
88 Ước Tính căn bậc hai của (-8)^2
89 Phân Tích Nhân Tử x^2+7x+12
90 Ước Tính căn bậc hai của -25
91 Phân Tích Nhân Tử x^2-x-20
92 Ước Tính 5^3
93 Phân Tích Nhân Tử x^2+8x+15
94 Phân Tích Nhân Tử x^2+7x+10
95 Phân Tích Nhân Tử 2x^2+5x-3
96 Tính Căn Bậc Hai căn bậc hai của 116
97 Phân Tích Nhân Tử x^2-x-12
98 Phân Tích Nhân Tử x^2-x-2
99 Ước Tính 2^2
100 Phân Tích Nhân Tử x^3+1

lingocard.vn © 2021

Xem thêm: Kết Cấu Và Cấu Trúc Luận Văn Thạc Sĩ 5 Chương, Hướng Dẫn Thực Hiện Luận Văn

lingocard.vn yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.
Cookies & Bảo Mật

Xem thêm: Cách Cài Excel 2016 Or Office 2013, Cách Để Chỉ Cài Word, Excel Trong Bộ Office 2016

Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Vui lòng đảm bảo rằng mật khẩu của bạn có ít nhất 8 ký tự và chứa mỗi ký tự sau:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình