Giải Bất Phương Trình Bậc Nhất 1 Ẩn Lớp 10, Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Lớp 10

… +11 + > + 89 86 83 80 Sáng kiến kinh nghiệm Đỗ Thị Hơng THCS Tứ Dân x +2 x +5 x +8 x +11 +1 ữ+ +1ữ> +1ữ+ +1ữ 89 86 83 80 x + 91 x + 91 x + 91 x + 91 + > + 89 86 83 80 1 … hoc cú em thỡ li tỏch thnh x x x x 11 + + + > + + + 89 89 86 86 83 83 80 80 Lm nh vy cng rt phc nờn giỏo viờn cú th cho hc sinh nhn xột v mi quan h gia t v mu ca mi phõn thc v hng dn hc sinh to … ging dy * Rốn cho hc sinh kh nng suy lun , t , dng cỏc kin thc ó hc vo cỏc bi liờn quan Sau ó cho hc sinh lm cỏc bi dng tng quỏt thỡ giỏo viờn cho nhng bi tng t nhng cỏch hi khỏc cho hc sinh…

Đang xem: Giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn lớp 10

*

… Giải bất phơng trình -2x > 23 Ta có: -2x > 23 Vậy tập nghiệm bất phơng trình x > 23 + {x/x x > 25 > 25} x > 12 ta có: x > 12 x > .12 b) Giải bất phơng trình Vậy tập nghiệm … bất phơng trình {x/x x > -28 > -28} Bài tập 28 Cho phơng trinh x2 > a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 nghiệm bất phơng trình cho a) Thay x =2 vào bất phơng trình ta đợc: b) Có phải giá ẩn x nghiệm bất … nghiệm bất phơng trình cho hay không? > khẳng định Vậy x = nghiệm bất phơng trình b) Ta thấy thay x = vào bất phơng trình ta đợc: > khẳng định sai Vậy giá ẩn x nghiệm bất ph ơng trình cho Bài…

*

… d) x ≥ Bài tập 4: Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số x − 2x −1 a) − a)Chứng … trình x2 > b) Nghiệm bất phương trình là nghiệm Có phải giá trị ẩn x tập hợp bất phương trình x | x ≠ số khác Viết cho hay không? { } Tiết 63 LUYỆN TẬP (Bất phương trình bậc ẩn) Bài 29 (sgk) Tìm … nghiệm bất phương trình cho Với x = ta có: giá trị nghiệm Muốn chứng tỏ > khẳng định bất phương trình ta làm nào? (−3)2 > hay > Với x = – ta có: khẳng định Vậy x = 2, x= -3 nghiệm bất phương trình…

Xem thêm: Soạn Văn 11 Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận So Sánh

*

… nghiệm bất phương trình x2 > b) Nghiệm bất phương trình là nghiệm Có phải giá trị ẩn x tập hợp bất phương trình x | x ≠ số khác Viết cho hay không? { } Tiết 63 LUYỆN TẬP (Bất phương trình bậc ẩn) … nghiệm bất phương trình nào? a) x > c) x khẳng định bất phương trình ta làm nào?…

*

… d) x ≥ Bài tập 4: Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số x − 2x −1 a) − a)Chứng … trình x2 > b) Nghiệm bất phương trình là nghiệm Có phải giá trị ẩn x tập hợp bất phương trình x | x ≠ số khác Viết cho hay không? { } Tiết 63 LUYỆN TẬP (Bất phương trình bậc ẩn) Bài 29 (sgk) Tìm … nghiệm bất phương trình cho Với x = ta có: giá trị nghiệm Muốn chứng tỏ > khẳng định bất phương trình ta làm nào? (−3)2 > hay > Với x = – ta có: khẳng định Vậy x = 2, x= -3 nghiệm bất phương trình…

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 2 Trang 97 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 2 Tập 1

*

phương trình {x / x >5} Tập nghiệm biểu diễn trục số sau : // // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // / // ( ?2 Giải bất phương trình sau : a) x + 12 > 21 b) –2x > -3x –  x >tắc– 12 n với … nghiệm {x /x > – 12} Tập nghiệm biểu diễn trục số sau : // // / // / // / // / // / // / // / // / // / /( -12 ?3 Giải bất phương trình sau (quy tắc nhân ) : a)2x / x > – … ?1 Trong bất phương trình sau , cho biết bất phương trình bất phương trình bậc ẩn : a) 2x – S c)5x – 15 ≥ d) > x2 S •Đ 2.Hai quy tắc biến đổi bất phương trình Quy tắc chuyển…
… mt n: c) Ví dụ 2: Giải bất phương trình – 3x + 15 v biểu diễn trục số: O Giải bất phương trình 2x – x + 1 x+4 > x+4 >0 2 Sai – Nắm vững quy tắc biến đổi bất phương trình, vận dụng thành thạo quy tắc để giải bất phương trình Bài tập nhà : 22 25 (SGK 47) … 26 958 2

15 1,462 1
5 1,908 8
7 547 0

21 2,320 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình