Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 40 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5

a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}})

b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 over 9};,{7 over {15}})

c) ({2 over 3};,{5 over 6};,{7 over 9};,{5 over {18}})

2. Tính

a) ({1 over 4} + {3 over 8} + {5 over {16}} = ……………..)

b) ({3 over 5}, – ,{1 over 3} – {1 over 6} = ……………..)

c) ({4 over 7} imes {5 over 8} imes {7 over {12}} = ……………..)

d) ({{25} over {28}}:{{15} over {14}} imes {6 over 7} = ……………..)

3.

Đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 trang 40 tập 2

Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi.

4.

Xem thêm: Diện Tích Singapore 2017 – Tổng Quan Đất Nước Singapore

Biết rằng ({3 over 5}) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}})

b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 over 9};,{7 over {15}})

c) ({2 over 3};,{5 over 6};,{7 over 9};,{5 over {18}})

Bài giải

a) ({{23} over {25}} > {{12} over {25}} > {9 over {25}} > {7 over {25}} > {4 over {25}})

b) ({7 over 8} > {7 over 9} > {7 over {10}} > {7 over {11}} > {7 over {15}})

c) MSC: 18

nên : ({2 over 3} = {{12} over {18}};,,,,,,,,,,{5 over 6} = {{15} over {18}};,,,,,,,,{7 over 9} = {{14} over {18}};,,,,,,,,,{5 over {18}})

Vậy ({5 over 6} > {7 over 9} > {2 over 3} > {5 over {18}})

2. Tính

a) ({1 over 4} + {3 over 8} + {5 over {16}} = {{4 + 6 + 5} over {16}} = {{15} over {16}})

b) ({3 over 5}, – ,{1 over 3} – {1 over 6} = {{18} over {30}} – {{10} over {30}} – {5 over {30}} = {{18 – 10 – 5} over {30}} = {1 over {10}})

c) ({4 over 7} imes {5 over 8} imes {7 over {12}} = {{4 imes 5 imes 7} over {7 imes 8 imes 12}} = {5 over {12 imes 2}} = {5 over {24}})

d) ({{25} over {28}}:{{15} over {14}} imes {6 over 7} = {{25} over {28}} imes {{14} over {15}} imes {6 over 7} = {{25 imes 14 imes 6} over {28 imes 15 imes 7}} = {{5 imes 5 imes 14 imes 2 imes 3} over {14 imes 2 imes 5 imes 3 imes 7}} = {5 over 7})

3.

Xem thêm: đồ án điện tử công suất cầu 1 pha

 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi mẹ là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 42 tuổi, con 14 tuổi

4. Biết rằng ({3 over 5}) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập