Giải Bài Tập Toán 9 Tập 2 Bài 2 Trang 7, Bài 2 Trang 7 Sgk Toán 9 Tập 2

Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

(a), 3x-y=2\ c),4x-3y=-1\ e), 4x+0y=-2\) (b), x+5y=3\ d), x+5y=0\ f) ,0x+2y=5\)

Hướng dẫn:

Để tìm nghiệm tổng quát của phương trình(ax+by=c)ta biểu diễn y theo x.

Đang xem: Giải bài tập toán 9 tập 2 bài 2

a)

Ta có:(3x-y=2Rightarrow y=3x-2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình(3x-y=2)là:

(left{ egin{align} & xin mathbb{R} \ & y=3x-2 \ end{align}
ight. )hoặc((x;3x-2)) với(xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình(3x-y=2)là đồ thị hàm số(y=3x-2).

Đồ thị hàm số(y=3x-2)đi qua hai điểm((0;-2))và((1;1))

Ta có:

*

b)

Ta có:(x+5y=3Rightarrow y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình(x+5y=3)là:

(left{ egin{align} & xin mathbb{R} \ & y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5 \ end{align}
ight. )hoặc(left(x; -dfrac{x}{5}+dfrac 3 5
ight)) với(xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình(x+5y=3)là đồ thị hàm số( y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5).

Đồ thị hàm số( y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5)đi qua hai điểm((-2;1))và((-7;2))

Ta có:

*

c)

Ta có:(4x-3y=-1Rightarrow y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình(4x-3y=-1)là:

(left{ egin{align} & xin mathbb{R} \ & y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3 \ end{align}
ight. )hoặc(left(x; dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3
ight)) với(xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình(4x-3y=-1)là đồ thị hàm số( y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3).

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Trang 39 Vbt Tiếng Việt 2 Tập 1

Đồ thị hàm số( y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3)đi qua hai điểm((2;3))và((-1;-1))

Ta có:

*

d)

Ta có:(x+5y=0Rightarrow y=-dfrac x 5)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình(x+5y=0)là:

(left{ egin{align} & xin mathbb{R} \ & y=-dfrac x 5 \ end{align}
ight. )hoặc(left(x;-dfrac x 5
ight)) với(xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình(x+5y=0)là đồ thị hàm số( y=-dfrac x 5).

Đồ thị hàm số( y=-dfrac x 5)đi qua hai điểm((0;0))và((5;-1))

Ta có:

*

e)

Ta có:(4x+0y=-2Rightarrow x=-dfrac 1 2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình(4x+0y=-2)là:

(left{ egin{align} & yin mathbb{R} \ & x=-dfrac 1 2 \ end{align}
ight. )hoặc(left(-dfrac 1 2;y
ight)) với(yin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình(4x+0y=-2)là đồ thị hàm số(x=-dfrac 1 2).

Xem thêm: Giải Bài Tập Luyện Tập Nhôm Và Hợp Chất Của Nhôm Và Hợp Chất Của Nhôm

Đồ thị hàm số( x=-dfrac 1 2)đi qua điểm điểm(left(dfrac{-1}{2};0
ight))và song song với Oy

Ta có:

*

f)

Ta có:(0x+2y=5Rightarrow y=dfrac 5 2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình(0x+2y=5)là:

(left{ egin{align} & xin mathbb{R} \ & y=dfrac 5 2 \ end{align}
ight. )hoặc(left(x; dfrac 5 2
ight)) với(yin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình(0x+2y=5)là đồ thị hàm số(​​​​y=dfrac 5 2).

Đồ thị hàm số(​​​​y=dfrac 5 2)đi qua điểm điểm(left(0;​​dfrac 5 2
ight))và song song với Ox

Ta có:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập