Tuyển Tập 200+ Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Bách Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN

Đang xem: đồ án tốt nghiệp xây dựng bách khoa

*

hướng dẫnVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc quả lý đồ án tốt nghiệp là một công việc thiết yếu của mỗi người học. Qua nghiên cứu và tìm hiểu ở trường ĐH Đà Nẵng nói chung và trường ĐH Bách Khoa nói riêng, tác giả nhận thấy rằng việc quả lý đồ án tốt nghiệp của trường còn mang tính thủ công điều này làm cho việc quản lý tốn kém thời gian chưa thật sự hiệu quả nhất. Xuất phát từ thực tế đó mà “Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN” đã được thực hiện.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 58 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4, 5

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 130 : Vận Tốc, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 130

MỤC LỤCMỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1 n Ở ………………………….Error! Bookmark not defined. 1.1. GIỚI THIỆ Ề ỆC QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP …………….. Error! Bookmark not defined. 1.1.1. ệ ……………………………………….Error! Bookmark not defined. 1.1.2. N ồ ồ ố ệp. Error! Bookmark not defined. 1.1.3. ồ ố ệ ………Error! Bookmark not defined. Ở N ĐỀ …………………….Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Ngôn ng mô hình hóa thống nhất uml Error! Bookmark not defined. 1.2.2. N L ………Error! Bookmark not defined. n ..Error! Bookmark not defined. Ả N N ẢN LÝ ĐỒ N Ố N Ệ ………………………………………………………..Error! Bookmark not defined. 2.1.1. …………………………………………Error! Bookmark not defined. 2.1.2. …………………………….Error! Bookmark not defined. N Ủ Ệ ỐN …… Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Phân tích về quy trình ho ộng của công tác qu Đ N …. Error! Bookmark not defined. 2.3. THIẾT KẾ RƯỜNG HỢP SỬ DỤNGError! Bookmark not defined. 2.3.1. ơ ồ Use-Case ……………………………….Error! Bookmark not defined. 2.3.2. – a ê ướng dẫn Error! Bookmark not defined. 2.3.3. – a ề tài …………Error! Bookmark not defined. 2.3.4. -Case phê duyệ ề tài ………Error! Bookmark not defined. 2.3.5. -Case phê duyệ ồ án ………Error! Bookmark not defined. 2.3.6. – a ể ướng dẫn ..Error! Bookmark not defined. 2.3.7. – a ểm ph n biện …Error! Bookmark not defined. 2.3.8. Biể ồ tuần tự ………………………………..Error! Bookmark not defined. 2.3.9. Biể ồ lớp ……………………………………..Error! Bookmark not defined. Ế Ế Ệ THỐNG ……………………………Error! Bookmark not defined. 2.4.1. ơ ồ triển khai ……………………………….Error! Bookmark not defined. i 2.4.2. Thiết kế ơ ở d liệu ………………………Error! Bookmark not defined. n Đ T QUẢ …………………………………..3 R ỂN ỬN Ệ ……………………………………………………………….3 3.1.1. Giao diện …………………………………………………………………………………….3 Đ N ẾT QUẢ ……………………………………………………………………….10 3.2.1. ế ư ………………………………………………………………………..10 3.2.2. N ế ủa ệ ố ………………………………………………………..10K T LUẬ ƯỚNG PHÁT TRI N …………………………………………………….11 ii DANH MỤC HÌNH VẼ ………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined. …………………………………………………………… Error! Bookmark not defined. ơ ồ cấ ú ơ n mô hình Spring MVC………………….. Error! Bookmark not defined. ơ ồ dòng ch y MVC…………………………………………………… Error! Bookmark not defined. ể ồ – a ệ ố ………………………………. Error! Bookmark not defined. ể ồ phân rã Use-Case qu n lý gi ng viên …………………… Error! Bookmark not defined. ể ồ phân rã Use-Case qu n lý sinh viên……………………… Error! Bookmark not defined. ể ồ phân rã Use-Case thống kê …………………………………. Error! Bookmark not defined. ể ồ ộ ê ướ ẫn ……………… Error! Bookmark not defined. ể ồ ho ộ ề tài…………………………………… Error! Bookmark not defined. ể ồ ho ộng duyệ ề tài………………………………………. Error! Bookmark not defined. ể ồ ho ộng duyệ ồ án………………………………………. Error! Bookmark not defined. ể ồ ho ộ ể ướng dẫn …………………………. Error! Bookmark not defined.: Biể ồ ho ộ ểm ph n biện …………………………… Error! Bookmark not defined. ể ồ tuần tự giáo vụ xem danh sách sinh viên …………….. Error! Bookmark not defined. ể ồ tuần tự giáo vụ thêm lớp …………………………………… Error! Bookmark not defined. ể ồ tuần tự giáo vụ xóa lớp …………………………………….. Error! Bookmark not defined. ể ồ tuần tự giáo vụ biên tập lớp ………………………………. Error! Bookmark not defined. ể ồ tuần tự giáo vụ thêm bộ môn …………………………….. Error! Bookmark not defined. ể ồ tuần tự giáo vụ sửa bộ môn ………………………………. Error! Bookmark not defined. ể ồ tuần tự giáo vụ xóa bộ môn ………………………………. Error! Bookmark not defined. ể ồ lớp giáo vụ cập nhật lớp …………………………………… Error! Bookmark not defined. ể ồ lớp giáo vụ cập nhật bộ môn …………………………….. Error! Bookmark not defined. ơ ồ ể a …………………………………………………………… Error! Bookmark not defined. ể ồ quan hệ gi a các thực thể …………………………………. Error! Bookmark not defined. a ệ a ủa ê …………………………………………………………………. 3 a ệ a ậ ủa ê ……………………………………………………………….. 3 a ệ a ê ướ ẫ ủa ê …………………………………….. 4 a ệ a ề ủa ê ……………………………………………………………. 4 a ệ ê a ướ ẫ …………………………………………. 4 a ệ ê ệ ề ………………………………………………………… 5 a ệ ệ ề ê ………………………………………………………………….. 5 a ệ ể ê ……………………………………………………………………… 5 a ệ ệ ồ ê ………………………………………………………………….. 6 a ệ ể ệ ……………………………………………………………………… 6 a ệ ư ậ ậ ể ộ ồ ………………………………………………………………… 6 a ệ ụ ê ớ ê ướ ẫ …………………………………………………… 7 iii a ệ ụ ậ ậ ủ ề ……………………………………………………………… 7 a ệ ụ ậ ậ ờ a …………………………………………………………… 7 a ệ ụ ê ướ ẫ ………………………………………………….. 8 a ệ ụ Đ ĐĐ ……………………………………………………… 8 a ệ ụ ậ ậ ộ ồ ………………………………………………………………. 8a ệ ụ ê ệ ……………………………………………………. 9 a ệ ụ ậ ậ ộ ồ ệ …………………………………………………………….. 9 a ệ ụ ể ồ ấ ế a …………………………………. 9 iv DANH SÁCH BẢNG BI U ệ ớ ầ ề ồ ố ệ Error! Bookmark not defined.:C ứ ủa ……………………………………….. Error! Bookmark not defined. a a …………………………………………………. Error! Bookmark not defined. ộ ồ ệ ế …………………………………………………. Error! Bookmark not defined. ê a ……………………………………………. Error! Bookmark not defined. a a …………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined. ê a ………………………………………. Error! Bookmark not defined. Đồ …………………………………………………………… Error! Bookmark not defined. ộ ……………………………………………………… Error! Bookmark not defined. Lớ L ………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined. ộ ồ ………………………………. Error! Bookmark not defined. Để ộ ồ ệ …………………………. Error! Bookmark not defined. ộ ồ ệ a ……………………………. Error! Bookmark not defined. ê ướ ẫ a ……………………… Error! Bookmark not defined. Đề a …………………………………………………………. Error! Bookmark not defined. ê ệ a …………………………. Error! Bookmark not defined. ê a Demo) …………………………. Error! Bookmark not defined. ộ ồ ế ………………….. Error! Bookmark not defined. ủ ề …………………………………….. Error! Bookmark not defined. ê ………………………………………………. Error! Bookmark not defined. ờ a a ……………………………… Error! Bookmark not defined. v DANH SÁCH TỪ VI T TẮTTT Thuật ngữ – từ viết tắt Giải thích1 GVHD Gi ê ướng dẫn2 GVĐM ê ụ ể a ệ ồ3 GVPB ê ệ4 ĐĐ ộ ồ5 Đ ộ ồ ệ6 Đ ĐN Đ ih Đ Nẵng7 Đ N Đồ án tốt nghiệp viXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT MỞ ĐẦU Việc qu ồ án tốt nghiệp là một công việc thiết yếu của mỗ ườ i h c.Qua nghiên cứu và tìm hiểu ở ườ ih ê a Đ Nẵng nói chung ườ i h c Bách Khoa nói riêng, em nhận thấy rằng việc qu ồ án tốtnghiệp của ường còn mang tính thủ ều này làm cho việc qu n lý tốn kémthời gian ưa ật sự hiệu qu nhất. Chính vì vậ ã ế ề tài:“Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – r ờn Đại học Bách Khoa – Đ Đ ” ở ườ i h c Bách Khoa. ò ỏi ph i có một hệ thống chuyên dụng qu n lý toàn bộ quá trình làm ồ ến kết thúc và theo một cách trực quan, thuận tiện và chính xác, phục vụcho nhiề ố ư ng và tự ộng hóa không còn ph i làm bằng tay và nhằm tiết kiệm ư c nhiều thời gian và phát huy tính hiệu qu . Hệ thống sẽ có ph ư a  Đối với sinh viên sẽ có nh ng chứ ư a – Đ ng ê ướng dẫn. – X a ướng dẫn – Đ ề tài. – Cập nhật tiế ộ ồ án. – Xem danh sách hộ ồng demo – Xem danh sách hộ ồng b o vệ – X ểm b o vệ.  Đối với gi ng viên ướng dẫn – Phê duyệ ề ê – ể ướng dẫn  Đối với gi ng viên phụ trách duyệ ồ ước khi b o vệ – Phê duyệ ồ ê ước khi b o vệXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT  ư – Cập nhậ ểm b o vệ  Giáo vụ – Qu n lý các gi ng viên. – Phân chia gi ê ướng dẫn cho sinh viên – Phân chia hộ ồng demo cho sinh viên. – Phân chia hộ ồng b o vệ cho sinh viên – Phân chia hộ ồng là phân chia hộ ồng cho tất c các sinh viên. – Qu n lý ểm b o vệ. ệ ố ư ê ề w ể ụ ê ê ể ậ ệ ễ ươ ớ ệ ố .Ứ ụ ử ụ ệMVC. ự w ồ ố ệ ã ụ ế ủa ầ ệ ề ú ặ ệự ướ ẫ ệ ủa ầ hướ ẫ ố ờ a ự ệ ề ầ ã ế ề ê a ế ề tài. Em ấ ẽ ầ ệ ự ệ ố ồ ố ệ ủa a a . ộ ế ẽ ự ệ : n sở lý t uyết: ớ ệ a ế ụ ự ề n ân tíc và t iết kế ệ t ốn : ầ ệ ố ế ế ơ ở ệ n riển k ai và đán iá kết quả: ầ ể a ươ ế ư ết luận và ớn p áp triển: ế ậ ư ể ư ể ướ t ểXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT Đ K T QUẢ1.1. Ử1.1.1. Giao diện1.1.1.1. Giao diện trang đăng nhập của sinh viên n 1 iao iện tran đ n n âp của sin vi n1.1.1.2. Giao diện trang đăng nhập của giảng viên n 2 iao iện tran đ n n ập của iản vi nXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT1.1.1.3. Giao diện trang đăng giảng i n h ng n ủa inh i n n 3 iao iện tran đ n ký iản vi n ớn n của sin vi n1.1.1.4. Giao diện trang đăng đ t i inh i n n 4 iao iện tran đ n ký đ tài của sin vi n1.1.1.5. Giao diện inh i n anh h h n ng h ng n n 5 iao iện sin vi n m an sác p ân c n ớn nXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT1.1.1.6. Giao diện inh i n tr ng th i ệt đ t i n 6 iao iện sin vi n m trạn t ái uyệt đ tài1.1.1.7. Giao diện ệt đ t i inh i n n 7 iao iện uyệt đ tài sinh viên1.1.1.8. Giao diện h đi inh i n n 8 iao iện c o điểm sin vi nXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT1.1.1.9. Giao diện ệt đ n inh i n n 9 iao iện uyệt đồ án sin vi n1.1.1.10. Giao diện PB h đi hản iện n 10: Giao diện c o điểm p ản iện1.1.1.11. Giao diện th ậ nhật đi h i đ ng n 11 iao iện t ký cập n ật điểm i đồnXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT1.1.1.12. Giao diện gi th i giảng i n h ng n n 12 iao iện iáo v t m mới iản vi n ớn n1.1.1.13. Giao diện gi ậ nhật hủ đ đăng n 13 iao iện iáo v cập n ật c ủ đ đ n ký1.1.1.14. Giao diện gi ậ nhật th i gian đăng n 14 iao iện iáo v cập n ật t ời ian đ n kýXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT1.1.1.15. Giao diện gi h n ng giảng i n h ng n n 15 iao iện iáo v p ân c n iản vi n ớn n1.1.1.16. Giao diện gi h n ng n 16 iao iện iáo v p ân c n Đ và ĐĐ1.1.1.17. Giao diện gi ậ nhật h i đ ng n 17 iao iện iáo v cập n ật i đồn moXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT1.1.1.18. Giao diện gi h n ng PB n 18: iao iện iáo v p ân c n iản vi n p ản iện1.1.1.19. Giao diện gi ậ nhật h i đ ng ả ệ n 19 iao iện iáo v cập n ật i đồn ảo vệ1.1.1.20. Giao diện gi đi đ n t t ả ra i n 20 iao iện iáo v m điểm đồ án và u t kết quả ra il c lXây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT1.2. Đ T QUẢ1.2.1. ết quả đạt đ c Qua quá trình tìm hiể ã nắm bắ ư c quy trình ho ộng trong công tácqu ồ án tốt nghiệp. ư c nh ng kiến thứ ơ n về lập trình web với mô hình Spring MVC và ã ụng vào việc xây dựng hệ thống. Nhìn chung, phần mề ũ ã ứ ư c các yêu cầ ặt ra của một hệthống qu ồ án tốt nghiệp ở mứ ơ n.1.2.2. ữn ạn c ế của ệ t ốn Do kinh nghiệm về sử dụ ưa ều nên việc thiếtkế, lậ ể ư c hiệu qu ưa a ưa ê ệ ơ ế b o mật ưa cao. Hệ thố ưa ư c kiểm tra bởi một phần mềm kiểm thử ưa ư c ch ytrên host thực tế ê ưa ư c hiệ ố ộ xử lý d liệu của hệthống. Do còn h n chế về thời gian và các kiến thức cần có nên việc xây dựng hệ thốngkhông tránh khỏi nh ng thiếu sót.Xây dựng hệ thống qu ồ án tốt nghiệp khoa CNTT K T LUẬ ƯỚNG PHÁT TRI N Đứ ướ ướng phát triển nhanh và m nh mẽ của công nghệ ưhiện nay thì việc tin h c hóa trong công tác qu n lý là vô cùng quan tr ng và thiếtyếu. Vì vậy, việc xây dựng một phần mề ề qu n lý các ho ộng trong quy trình ồ án của sinh viên là rất cần thiết. Nó sẽ giúp tiết kiệ ư c thời gian và h nchế nh ng sai sót trong công tác qu n lý, giúp cho việc vận hành trong quá trình ồ ư c thuận tiệ ơ ơ Trong quá trình lập trình thì phần mề ũ ỏi nh ng sai sót,nên việc phát triển phần mềm sau này cần ph i khắc phục nh ng mặc h n chế ã ư c nêu trên. Áp dụng ho ộng báo cáo tiế ộ và phần mềm. Phát triển thêmnh ần thiết tùy theo yêu cầu của ười dùng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án