Đồ Án Tổ Chức Thi Công Nuce, Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công 1 Đại Học Xây Dựng

*
*

Chào bạn Đăng Nhập ——-Font——- Font Unicode Font ABC Font Vni Text không dấu

*
Chi tiết

Thống kê số lượng đăng ký môn nguyện vọng kỳ 1 năm học 2016-2017
STT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ Tổng SV yêu cầu
1 010211 Cơ học cơ sở 1 3 131
2 010212 Cơ học cơ sở 2 2 6
3 020205 An toàn lao động 2 10
4 020301 Kỹ thuật thi công 1 3 6
5 020308 Đồ án Kỹ thuật thi công 2 1 151
6 020309 Tổ chức thi công 4 260
7 020310 Đồ án Tổ chức thi công 1 117
8 020311 Đồ án Kỹ thuật thi công 1 1 5
9 020312 Đồ án kỹ thuật thi công 1 2
10 020313 Quản lý công trường xây dựng 2 5
11 020353 Kỹ thuật thi công 2 2 14
12 020354 Tổ chức thi công 2 2 1
13 020356 Kỹ thuật thi công đặc biệt 2 23
14 020851 Kỹ thuật thi công 2 1
15 021306 Kỹ thuật thi công 2 2 1
16 021602 Kỹ thuật & tổ chức thi công 2 44
17 021902 Thiết kế kỹ thuật 3 5
18 021905 Kế hoạch và tổ chức Công trình 3 38
19 030211 Cơ học kết cấu 1 3 300
20 030212 Cơ học kết cấu 2 2 16
21 030215 Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 2 94
22 030304 Động lực học công trình 2 48
23 040212 Kết cấu bê tông cốt thép 3 25
24 040213 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 156
25 040350 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 3 20
26 040352 Đồ án Kết cấu nhà bê tông cốt thép 1 68
27 040354 Kết cấu đặc biệt bê tông cốt thép 2 43
28 040505 An Toan Lao Dong 2 1
29 041620 Kết cấu công trình 3 2
30 041903 Đồ án bê tông 1 1
31 050211 Kết cấu thép 1 2 3
32 050301 Kết cấu liên hợp Thép – Bê tông 2 15
33 050306 Đồ án Kết cấu thép 2 2 1
34 050350 Kết cấu nhà thép 3 31
35 050352 Kết cấu đặc biệt kim loại 2 18
36 050353 Đồ án Kết cấu nhà thép 1 17
37 050650 Cảng và CT GT thuỷ 2 1
38 060221 Sức bền vật liệu 1 3 14
39 060222 Sức bền vật liệu 2 2 59
40 060304 Cơ học môi trường liên tục 2 47
41 061601 Cơ học công trình xây dựng 3 17
42 061602 Cơ công trình Xây dựng 2 6
43 070202 Thí nghiệm công trình 2 1
44 070302 Bệnh học và sửa chữa công trình 2 36
45 080301 Cấp thoát nước 2 16
46 081011 Cấp thoát nước trong nhà và công trình 3 2
47 081012 Đồ án Cấp thoát nước trong nhà 1 7
48 081014 Công trình thu trạm bơm 2 1
49 081016 Đồ án Công trình thu trạm bơm 1 1
50 081021 Mạng lưới cấp nước 3 1
51 081022 Đồ án mạng lưới cấp nước 1 11
52 081025 Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn 2 1
53 081026 Điện Động lực và tự động hóa hệ thống cấp thoát nước 2 5
54 081027 Xử lý nước cấp 3 2
55 081028 Đồ án xử lý nước cấp 1 7
56 081029 Bảo vệ và quản lý tổng hợp nguồn nước 2 10
57 081034 Đồ án Mạng lưới thoát nước mưa và nước thải 1 12
58 081036 Hóa nước và Hóa môi trường 3 15
59 081042 Đồ án xử lý nước thải 1 21
60 081056 Vi sinh vật nước 2 1
61 081626 Cấp thoát nước 2 1
62 082013 Máy thuỷ lực 2 2
63 090913 Quy trình công nghệ Môi trường 1 2 1
64 090917 Cơ sở vi sinh trong kỹ thuật môi trường 2 5
65 090932 Xử lý khí thải bên ngoài công trình 3 24
66 090933 Đồ án Xử lý khí thải bên ngoài công trình 1 59
67 090943 Thi công đô thị 2 17
68 091601 Kỹ thuật môi trường 2 1
69 100201 Môi trường và phát triển bền vững 2 4
70 100302 Hệ thống kỹ thuật trong công trình 2 2
71 101134 Đồ án Thông gió 1 6
72 101136 Đồ án điện chiếu sáng và điện động lực 1 1
73 101139 Đồ án kỹ thuật lạnh 1 3
74 101144 Đồ án xử lý khí thải 1 1
75 101146 Đồ án điều hoà không khí 1 5
76 101147 Hệ thống phòng & chữa cháy 2 1
77 101601 Thông gió và điều hòa không khí 2 39
78 101621 Thông gió 1 2 9
79 101901 Môi trường 2 1
80 110201 Kỹ thuật nhiệt 2 9
81 120410 Thiết kế và Xây dựng mố trụ cầu 2 1
82 120415 Thiết kế và Xây dựng Cầu bê tông cốt thép 1 3 90
83 120416 Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 3 4
84 120422 Đồ án Lập các phương án cầu 1 42
85 120425 Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép 1 166
86 120426 Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 2 13
87 120435 Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 3 4
88 120445 Đồ án Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 8
89 120450 Nhập môn cầu 2 3
90 120455 Khai thác kiểm định cầu 2 150
91 120456 Chuyên đề cầu 2 115
92 120460 Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1 3 1
93 120461 Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 2 1
94 120485 Đồ án Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1 143
95 120486 Tin học ứng dụng cầu 2 51
96 121901 Thiết kế cầu đại cương 1 2 1
97 121905 Đồ án cầu 1 1 1
98 121908 Tham quan các công trường 3 1
99 130202 Nền móng +ĐA 3 2
100 130203 Nền móng 3 1
101 130204 Đồ án Nền móng 2 3
102 130211 Cơ học đất 3 25
103 130213 Nền móng 2 353
104 130214 Đồ án nền móng 1 534
105 130215 Cơ học đất Nền móng 2 15
106 131610 Cơ học đất Nền móng 2 5
107 132102 Đồ án Nền móng 3 1
108 133103 Đồ án nền móng 2 1
109 140201 Trắc địa 4 1
110 140202 Thực tập Trắc địa 1 2
111 140211 Trắc địa 3 12
112 141601 Trắc Địa 2 3
113 141602 Sử dụng bản đồ và hệ thống GIS 2 12
114 142418 Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình 1 2
115 142422 Quan trắc biến dạng 2 1
116 142432 Trắc địa công trình chuyên ngành 3 1
117 150202 Thực tập Địa chất công trình 1 1
118 150211 Địa chất công trình 2 32
119 150212 Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn 3 7
120 150213 Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn 2 1
121 150807 Khoáng vật và Thạch học 2 15
122 160411 Đường sắt 2 10
123 160420 Cảng hàng không và sân bay 2 24
124 160421 Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường bộ 3 3
125 160422 Đồ án Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường bộ 1 165
126 160423 Thiết kế nền mặt đường 3 1
127 160424 Đồ án Thiết kế nền mặt đường 1 7
128 160425 Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ 2 58
129 160426 Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường bộ 2 7
130 160463 Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 2 124
131 160464 Kỹ thuật giao thông 2 11
132 160465 Đồ án Kỹ thuật giao thông 1 75
133 160466 Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 3 26
134 160467 Đồ án Xây dựng đường 1 80
135 160468 Kinh tế quản lý và khai thác đường 2 51
136 160469 Giao thông và đường đô thị 2 138
137 160486 Tin học ứng dụng đường 2 26
138 161707 Giao thông và đường đô thị 2 4
139 161758 Thuỷ văn 2 1
140 161902 Đường 1 4 1
141 161911 Đồ án đường 1 1 2
142 170501 Tham quan chuyên ngành 2 1
143 170505 Đồ án Quy hoạch cảng 1 7
144 170531 Thi công công trình cảng – Đường thuỷ 2 3 2
145 170532 Đồ án Thi công công trình cảng – Đường thuỷ 1 4
146 170552 Hải văn công trình 3 1
147 170561 Công trình bến cảng 1 2 4
148 170563 Đê chắn sóng và công trình ven bờ 2 1
149 170564 Đồ án Đê chắn sóng và công trình chỉnh trị 1 6
150 170565 Đồ án Công trình thủy công trong Xưởng đóng tàu 1 2
151 170571 Đồ án công trình bến cảng 1 1 3
152 170675 Cảng và giao thông thuỷ 2 17
153 180102 Giáo dục quốc phòng 2 0 2
154 180469 Giao thông và đường đô thị 2 6
155 180613 Đồ án Thuỷ năng 2 2
156 180625 Máy thuỷ lực 2 2
157 180630 Thuỷ năng 2 1
158 180631 Đồ án Thuỷ năng 1 4
159 180652 Máy thuỷ lực 4 1
160 180671 Đồ án Thuỷ công 1 1 14
161 180673 Đồ án Thuỷ công 2 1 35
162 180675 Nhà máy thuỷ điện 2 1
163 180676 Đồ án Nhà máy thuỷ điện 1 39
164 180677 Thi công công trình thuỷ lợi 2 2 2
165 180678 Đồ án Thi công công trình thuỷ lợi 2 1 32
166 180691 Đồ án Thi công công trình thuỷ lợi 1 1 2
167 181909 Máy thuỷ lực 1 1
168 190201 Thủy lực 4 34
169 190202 Thuỷ lực đại cương 3 5
170 190211 Thủy lực Đại cương 3 342
171 190515 Thủy văn và phòng chống thiên tai 2 113
172 190604 Thủy lực công trình 3 19
173 190620 Thủy văn công trình 2 64
174 191702 Thuỷ văn 2 20
175 191901 Thủy lực cơ sở 2 35
176 191905 Cơ học chất lỏng 2 2
177 191906 Cơ học chất lỏng nâng cao 1 65
178 200707 Đồ án Công trình bảo vệ bờ biển 1 1
179 200711 Công trình đường ống và dầu khí 2 9
180 200712 Đồ án công trình đường ống và dầu khí 1 4
181 200714 Thi công công trình biển 2 2 15
182 200728 Đồ án công trình dịch vụ k.tế ven biển 1 5
183 200730 Kinh tế biển và luật biển 2 1
184 200735 Đồ án thi công công trình ven biển 1 5
185 200736 Bể chứa dầu khí 2 65
186 200737 Đồ án bể chứa dầu khí 1 3
187 220803 Đồ án thiết bị nhiệt 1 4
188 220804 Thiết bị nhiệt 3 1
189 220806 Công nghệ chất kết dính vô cơ 4 1
190 220809 Công nghệ gốm xây dựng 4 3
191 220810 Đồ án Công nghệ gốm xây dựng 1 14
192 220840 Đồ án Công nghệ bê tông xi măng 1 24
193 220849 Vật liệu dùng cho các công trình thuỷ 2 17
194 220870 Hóa Silicát 3 3
195 220878 Công nghệ bê tông xi măng 2 3 4
196 220890 Thuỷ tinh xây dựng 2 1
197 230211 Vật liệu xây dựng 3 14
198 230874 Vật liệu làm đường 2 1
199 231651 Vật liệu xây dựng 2 49
200 240101 Hóa học đại cương A1 5 1
201 240102 Thực hành hoá đại cương 1 241
202 240111 Hóa học đại cương 3 9
203 240122 Thực hành hóa học đại cương 1 16
204 240131 Hoá học đại cương 2 181
205 240801 Hóa học vô cơ và các vật liệu vô cơ 3 1
206 240802 Hóa hữu cơ và Polyme 3 9
207 240816 Hóa phân tích 3 21
208 240902 Cơ sở hóa lý trong kỹ thuật môi trường 2 4
209 242011 Hóa môi trường 2 1
210 243101 Hoá đại cương 4 2
211 250101 Vật lí 1 3 354
212 250102 Vật lí 2 2 37
213 250103 Thực hành vật lí 1 20
214 250123 Thực hành Vật lý đại cương (A1) 1 1
215 251901 Vật lý 1 6 4
216 251903 Vật lý 3 (Điện) 4 26
217 251906 Vật lý 6 (Cơ đại cương) 3 18
218 251907 Vật lý 7 (Điện tử) 3 17
219 260813 Cơ sở kỹ thuật cơ khí 1 2 2
220 260814 Cơ sở cơ khí 2 2 1
221 261051 Cơ sở cơ khí 2 3
222 261205 Nguyên lý máy 3 5
223 261253 Dung sai và kỹ thuật đo 2 1
224 261258 Đồ án chi tiết máy 1 1
225 261260 Vật liệu cơ khí 3 1
226 270201 Kỹ thuật điện 3 10
227 270211 Kỹ thuật điện 2 19
228 270812 Kỹ thuật điện tử 2 3
229 271246 Đồ án trang bị điện 1 1
230 271261 Trang bị điện 3 4
231 271601 Hệ Thống điện công trình 2 2
232 280211 Máy xây dựng 2 28
233 280804 Máy sản xuất vật liệu xây dựng 3 1
234 280850 Máy nâng chuyển 2 3
235 281153 Truyền động thủy khí 3 4
236 281204 Máy sản xuất vật liệu xây dựng 3 18
237 281205 Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng 1 31
238 281221 Nghiên cứu thực nghiệm máy xây dựng 2 2
239 281245 Tin học ứng dụng 2 2
240 281275 Máy nâng chuyển 3 2
241 281276 Đồ án Máy nâng chuyển 1 4
242 291611 Vẽ Mỹ Thuật 1 2 21
243 291612 Vẽ Mỹ Thuật 2 2 2
244 291651 Điêu khắc 2 3
245 300101 Hình hoạ 2 351
246 300102 Vẽ kỹ thuật 2 4
247 300121 Vẽ kỹ thuật 2 30
248 300201 Hình hoạ 2 16
249 300202 Vẽ kỹ thuật 2 2 27
250 300211 Hình họa 3 1
251 301215 Vẽ kỹ thuật cơ khí 2 63
252 301607 Vẽ kỹ thuật + Autocad 2 1
253 301608 Hình họa 1 2 43
254 301617 Hình họa 2 2 15
255 301901 Hình họa 2 11
256 301902 Vẽ kỹ thuật 2 5
257 303102 Vẽ kỹ thuật 4 1
258 310306 Đồ án Kiến trúc 1 25
259 310704 Đồ án kiến trúc 1 1
260 311301 Kiến trúc 1 3 42
261 311602 Kiến trúc công nghiệp 2 2 2
262 311611 Đồ án kiến trúc công nghiệp 1 2 17
263 311612 Đồ án kiến trúc công nghiệp 2 2 37
264 311613 Kiến trúc công nghiệp và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 2 2
265 321601 Kỹ thuật đô thị 2 3
266 321631 Cơ sở qui hoạch 2 6
267 321632 Đồ án Kiến trúc quy hoạch 1 2 2
268 321633 Quy hoạch đô thị 1 2 2
269 321635 Đồ án qui hoạch đô thị 2 2 18
270 321639 Đồ án qui hoạch 5 3 2
271 321653 Thiết kế đô thị 3 6
272 330305 Kiến trúc 2 2 6
273 330306 Đồ án kiến trúc 1 9
274 331603 Cơ sở kiến trúc 2 2 1
275 331606 Đồ án nội thất 2 2
276 331627 Đồ án kiến trúc dân dụng 3 2 13
277 331628 Đồ án kiến trúc dân dụng 4 2 20
278 331629 Đồ án kiến trúc dân dụng 5 2 12
279 331630 Đồ án kiến trúc dân dụng 6 2 12
280 331631 Đồ án kiến trúc dân dụng 7 2 156
281 331632 Đồ án kiến trúc dân dụng 8 2 5
282 331633 Nội thất 2 1
283 331648 Kiến trúc nhà ở 2 1
284 331658 Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng dân dụng 3 25
285 340101 Khí hậu xây dựng 2 1
286 340301 Vật lý kiến trúc 2 12
287 341603 Kiến trúc khí hậu 3 1
288 341604 Âm học và chiếu sáng nhân tạo 2 43
289 341606 Khí hậu xây dựng và kiểm soát tiếng ồn 3 2
290 341610 Chiếu sáng Đô thị 2 1
291 341612 Sinh thái đô thị và quy hoạch môi trường 2 13
292 341901 Vật lý kiến trúc ( Âm học) 1 4
293 342001 Khí hậu xây dựng 2 22
294 342002 Khí hậu học xây dựng 3 1
295 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 2 1
296 351611 Cơ sở kiến trúc 1 3 3
297 351616 Đồ án dân dụng 1 2 1
298 351617 Đồ án dân dụng 2 2 1
299 351621 Thực tập Cán Bộ kỹ thuật 3 2
300 360121 Nhập môn quản trị học 3 1
301 360215 Kinh tế xây dựng 1 2 7
302 360301 Kinh tế xây dựng 2 2 2
303 360802 Tổ chức quản lý xí nghiệp 2 18
304 361002 Kinh tế môi trường 2 36
305 361303 Đồ án Kinh tế xây dựng 1 87
306 361304 Kinh tế đầu tư 2 4
307 361305 Đồ án Kinh tế đầu tư 1 44
308 361402 Kinh tế xây dựng 2 2 4
309 361407 Kinh tế xây dựng 2 và Nghiệp vụ đấu thầu 3 66
310 361408 Phân tích và đánh giá dự án đấu thầu 2 1
311 361410 Kinh tế đô thị 2 1
312 361411 Đồ án kinh tế Đô thị 1 3
313 361454 Nhập môn quản trị kinh doanh 2 12
314 361480 Thực tập công nhân 4 1
315 361481 Đồ án tốt nghiệp 10 1
316 361621 Kinh tế xây dựng 2 5
317 361901 Cơ sở quản trị kinh doanh 2 19
318 371301 Kinh tế học 3 20
319 371302 Maketing 2 3
320 371304 Thống kê trong xây dựng 2 1
321 371305 Tài chính doanh nghhiệp xây dựng 2 4
322 371306 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 2 42
323 371307 Hạch toán kế toán 3 55
324 371308 Marketing trong xây dựng 2 1
325 371408 Kinh tế công cộng 2 8
326 371410 Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp 2 2
327 371411 Phân tích kinh tế trong doanh nghiệp có hợp đồng dịch vụ 2 38
328 380211 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 20
329 381301 Mô hình toán kinh tế và tin ứng dụng 3 5
330 381302 Tổ chức xây dựng 1 2 1
331 381304 Tổ chức xây dựng 2 2 1
332 381305 Đồ án tổ chức xây dựng 1 64
333 381306 Định mức kỹ thuật trong xây dựng 3 3
334 381307 Đồ án định mức kinh tế trong xây dựng 1 4
335 381308 Kế hoạch dự báo 2 1
336 381403 Tổ chức và xây dựng công trình đô thị 3 3
337 381405 Kế hoạch xây dựng đô thị 2 22
338 381412 Đồ án tổ chức và xây dựng công trình đô thị 1 3
339 381416 Đồ án định mức kinh tế xây dựng và dịch vụ công trình đấu thầu 1 2
340 381450 Định giá sản phẩm 2 2
341 381465 Nhập môn Quản trị kinh doanh 2 2
342 381601 Pháp luật đại cương 2 1
343 381901 Pháp luật đại cương 2 1
344 390102 Giải tích 1 5 1
345 390103 Giải tích 2 5 1
346 390111 Đại số tuyến tính 3 498
347 390121 Giải tích 1 3 381
348 390131 Toán 1 8 1
349 390141 Giải tích 2 4 479
350 391604 Đại số 2 1
351 391609 Toán 1 3 11
352 391610 Toán 2 3 78
353 391620 Toán 2 4 1
354 391703 Toán học tính toán 3 3
355 400101 Xác suất thống kê 2 8
356 401703 Toán học tính toán 3 39
357 401712 Toán rời rạc 3 22
358 401806 Lý thuyết đồ thị 2 9
359 401808 Automat và ngon ngữ hình thức 2 6
360 401816 Lý thuyết điều khiển 2 2
361 401902 Toán 2 7 1
362 410112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1
363 410113 Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 33
364 420101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (Phần 1) 2 176
365 420102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (Phần 2) 3 17
366 420131 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 5 1
367 421901 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (Phần 1) 3 9
368 430101 Giáo dục thể chất 1 0 362
369 430102 Giáo dục thể chất 2 0 97
370 430103 Giáo dục thể chất 3 0 11
371 430104 Giáo dục thể chất 4 0 49
372 430105 Giáo dục thể chất 5 0 26
373 430111 Thể chất 1 0 2
374 440106 Ngoại ngữ 2 2 1
375 440107 Ngoại ngữ 2A 1 1
376 440121 Ngoại ngữ 1 3 1
377 440123 Ngoại Ngữ (3) 6 1
378 440141 Ngoại ngữ 2 3 32
379 440150 Tiếng Anh bổ sung 0 1
380 440155 Tiếng Anh cơ bản 1 3 1
381 440156 Tiếng Anh cơ bản 2 3 4
382 440214 Ngoại ngữ chuyên ngành 2 4
383 441911 Tiếng pháp 2 5 2
384 441918 Tiếng pháp 5 3 4
385 450101 Tin học đại cương 3 162
386 450302 Ưng dụng tin học trong thiết kế 2 45
387 450303 Ưng dụng tin học trong thi công 2 42
388 451611 Tin học đại cương 3 3
389 451723 Thực hành tin học 1 2 2
390 451730 Đồ hoạ máy tính 2 2 1
391 451764 Lập trình phân tích Kết cấu công trình 2 1
392 451901 Tin học đại cương 5 1
393 452109 Chuyên đề tin học 2 2 3
394 452111 Autocad nâng cao 2 40
395 452118 Các phần mềm ứng dụng trong Xây dựng 2 36
396 453110 Tin Hoc Dai Cuong 4 1
397 461725 Cơ sở hệ điều hành 2 1
398 461736 Cơ sở lý thuyết truyền tin 2 2
399 461781 Hệ chuyên gia 2 6
400 461810 Kỹ thuật vi xử lý 2 3 2
401 471727 Cơ sở dữ liệu 1 2 1
402 471730 Lập trình trên môi trường Windows 2 22
403 471738 Nhận dạng xử lý tiếng nói 2 1
404 471740 Đồ án đồ hoạ máy tính 1 1
405 471741 Đồ án công nghệ phần mềm 1 3
406 480101 Giáo dục quốc phòng 1 0 20
407 480102 Giáo dục Quốc phòng 2 0 49
408 480103 Giáo dục quốc phòng 3 0 56
409 480104 Giáo dục Quốc phòng 4 0 20
410 480105 Giáo dục Quốc phòng 4 0 14
411 480106 Giáo dục Quốc phòng 1 0 110
412 480107 Giáo dục quốc phòng 2 0 121
413 480109 Giáo dục quốc phòng 3 0 346
414 480112 Giáo dục quốc phòng 1.3 0 1
415 492302 Khai thác máy xây dựng 3 1
416 510201 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 7
417 511306 Môi giới và giao dịch bất động sản 3 55
418 511307 Pháp luật trong xây dựng 2 4
419 511308 Quản lý dự án 2 1
420 521301 Marketing trong xây dựng 2 40
421 521302 Mô hình toán kinh tế 2 1
422 521303 Xã hội học đô thị 2 7
423 531713 Kiến trúc máy tính 2 1
424 531720 Lập trình trên môi trường Windows 2 3
425 531723 Thực hành tin học 1 2 2
426 531733 Kỹ thuật số 2 5
427 531734 Kỹ thuật vi xử lý 1 2 24
428 531735 Kỹ thuật ví xử lý 2 2 14
429 531815 Lập trình hệ thống 2 1
430 541601 Lịch sử kiến trúc và lịch sử nghệ thuật 3 1
431 541602 Kiến Trúc cảnh quan 2 1
432 541608 Kiến trúc cảnh quan 3 6
433 560102 Tiếng Pháp 3 0 3
434 560103 Tiếng Pháp 4 0 15
435 560104 Tiếng Pháp 5 0 14
436 560105 Tiếng Pháp 6 0 2
437 560106 Tiếng Pháp 7 0 3
438 560107 Tiếng Pháp 8 0 1
439 560109 Tiếng Pháp 1 3 3
440 560110 Tiếng Pháp 2 3 1
441 HHQ1C Hình họa 2 1