đồ án kết cấu thép 2 nhịp 24m

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

…      Tra bảng E.1 (TCXDVN 338 -20 05) ta có 2.

Đang xem: đồ án kết cấu thép 2 nhịp 24m

25 0.07 2. 25 0.07*0 .22 7 2. 27      2 251 20 08 .21 600 2. 1 10 2. 27 21 69864.3 1000 23 0yx oJh E xx x xJ l f    … trọng tâm nhánh : 110.5 2 2Cy    Diện tích : 1 2 21 2 2 16750 33500F F F xF x mm     Momen quán tính tiết diện cột: 1 2 2 1 2 2 2 21 1 1( ) . 2 2 . 2 39 620 33500 (0.5 …                      2 23 3 3 31 2 4. . 20 2. 5 47.5 1.5 45 2( . ) 2 20 2. 5 39 620 ( ) 12 2 12 12 2 12 c c c b by y c cb h h x xJ J b x x x cm  …
66 8,439 57

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… (18 – 1 – 1 ,2 – 2. 0,8 ) = 31 ,2 cmlw2 = 2. (40 – 2. 0,8 -1) = 74,8 cm!"?=+=SVTH : -Trang: 49 – 22 0350810 10 Đồ áN kết cấu THéP 2 GVHD: TS . PHạM MINH HàLiên kết 2 đầu rờng … 100+f = 1900 + 100 +20 0 = 22 00 mm = 2, 2 m.Ht = H 2 + HDCT + Hr = 2, 2+0,5+0,14 = 2, 84 m.Hd = H1 + H 2 – Hk = 6,5 +2, 2- 2, 84 = 5,86 m.Hc = Ht + Hd = 2, 84+5,86 = 8,7 m.C. … chọn bf =22 cm , =1 cm.Diện tích tiết diện là : A = hwtw + 2. bftf = 33.0,8 + 2. 22 .1 = 70,4cm 2 3. Kiểm tra lại tiết diện vừa chọn :SVTH : -Trang: 33 – Đồ áN kết cấu THéP 2 GVHD:…
61 3,840 19

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

62 2,586 5

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… tra:6.4057 21 2 1=====JJJJJJJJndandantrenduoi .2, 9 62, 3.9167,1 24 2, 9.5.:11=+======+dtdandanHHHLHJJHJLJ.7181JJ 2 1===53,17.1,116.1,1169167,1=+=+=Thuyết minh đồ án: SV: Vũ Anh Dũng Kết cấu thép g=Pi/L=(2P1+2P1+2P3+P4)/L g = (2* 3933 +2* 7866 +2* 1 121 1+ 122 04) /21 g=(7866+157 32+ 224 22+ 122 04) /21 g =27 72, 57daN/m g,Tải trọng … họnC75,13 21 5010.1 ,2 .44,0RE.44,0bcm65, 12 35004 428 6RRAmm20SS6SS 2 emdASS======( )cm4,04 428 6)6,537.61 (27 ,9 322 126 0.6,53.1 .2 1hR)le.61(HR.l 2 1h 22 2hA 22 h 2 2minghh=++++).cm (28 1 126 0.1.1 .2 1,5.4 428 61)R.(.h .2 1,5.R=lminghAh+=+ThuyÕt … >.cm3 625 ,20 6.753,1a.l.cm248,3514,151. 32, 2a.l753,1 323 ,1 32, 2 32, 2057,1/057,0. 725 ,1364 ,2/ )1( 323 ,1057,11.364,1.JJ.aa057,13,540893,57173NN364 ,2; 725 ,1364,14,1515 ,20 6llaa1JJ 22 2Y111Y11 2 211 12 21 2 11 2 1 2 1 121 11x2x1 2 21==à===à===à=à=+=à+à=à=======à=à====Thuyết…
47 3,587 13

Thuyết minh đồ án kết cấu thép

Danh mục: Toán học

… 1 020 .14 7'8765 2 hagfedc=1b43Thuyết minh đồ án Kết cấu thép Phạm Thị Lan Anh _ 21 58.47_Lớp 47th 2 – 41 – 22 22 22 22 /5,16 42/ 52, 1101)6,47075,36001()73 ,26 945 ,21 6006()()(/1800/6,1573cmdaNRcmdaNAQWMcmdaNRcmdaNgttdtgtgttdtghtdh==+=+=== … 320 28 110550300 320 27 027 01690 110400 20 3509060 120 48030055 028 50 28 55050 120 2L80 x 72L50 x 560 120 120 1000150 22 0 Thuyết minh đồ án Kết cấu thép Phạm Thị Lan Anh _ 21 58.47_Lớp … Lan Anh _ 21 58.47_Lớp 47th 2 – 38 – 2 24,8654.8,0.1 .2 248,6054.8,0.7,0 .2 2cmlhAcmlhAhhtgthhhgh====== Độ bền đờng hàn đợc kiểm tra theo ứng suất : 22 22 22 22 222 2/5,16 42/ 16,1116)4,8655657()6,77746,7087 92 ()()(/1800/ 52, 1594)48,6055657() 32, 54446,7087 92 ()()(cmdaNRcmdaNAQWMcmdaNRcmdaNAQWMgttdtgtgttdtghtdhghghtdh==+=+===+=+=…
77 4,835 66

Thuyết minh đồ án kết cấu thép II

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

78 5,065 41

Đồ án kết cấu thép số LIỆU và NHIỆM vụ THIẾT kế

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

48 2,044 31

đề đồ án kết cấu thép hki 2013-2014(nhóm thầy thân)

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

2 1,210 3

thông báo đồ án kết cấu thép

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

1 843 2

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

64 9,863 113

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

53 5,511 41

Đồ án kết cấu thép II

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

62 2,057 27

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… NHƯƠNG 20 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD:< >< >)(477.148.15031608)(31608)39. 421 (4.3791 32 12 3 82 )( 42. 48.15053 .29 46)(53 .29 46)67.339. 42( 4.3791 32 )167.3 (23 8 12 238 2 2 2 42 3 2 2 2 24 2 23 2 cmAJrcmJcmAJrcmJnhYYYnhXXX====−++×=====−++++−×+×=Tính … là:1 2 9 .2 ; 45.1 32. 26 ; 52. 981M Tm N TM Tm N T= == − =Nội lực lớn nhất mà mối nối cánh ngoài, cánh trong phải chịu1 1'1 2 2'145 9 .2 40.9( ) 2 2 0.46 52. 98 32. 2691.05( ) 2 2 … NHƯƠNG 19ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD:)(97.171108.35684)(8.3568 420 220 12 220 2 12 388.0)(41103 .26 68)(3 .26 68 12 8.038 12 2 02 2111 42 3311114331cmAJrcmJcmAJrcmJnhYYYnhXXX====××+×+×=====×+×=4…

Xem thêm: Đồ Án Tổng Hợp Khách Sạn Tổng Hợp Hải Phòng, Hay, Đồ Án Khách Sạn Du Lịch Biển Hồ Gia Lai

77 5,906 3

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP THEO 22TCN272-05

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… 26 .56 23 .63 23 .36 22 .81 20 27 .88 26 .34 24 .76 21 .34 21 . 12 20.68 22 25 .73 24 .45 23 .15 19.45 19 .27 18.91 24 23 .87 22 .80 21 .71 17.88 17. 72 17. 42 26 22 .26 21 .35 20 . 42 16.53 16.40 16.14 28 20 .86 20 .07 … 34 .22 33.00 13 39.06 35.41 31.68 32. 28 31.76 30. 72 14 36.99 33.85 30.63 30.08 29 .63 28 .73 15 35. 12 32. 38 29 .57 28 .16 27 .77 26 .99 16 33.40 30.99 28 .53 26 .47 26 .13 25 .44 18 30.40 28 .50 26 .56 … 20 .86 20 .07 19 .27 15.38 15 .27 15.04 30 19.61 18.93 18 .23 14.37 14 .28 14.08 32 18.51 17.90 17 .29 13.49 13.41 13 .23 34 17. 52 16.99 16.44 12. 71 12. 64 12. 48 36 16.63 16.15 15.67 12. 02 11.95 11.81…
34 1,854 0

đồ án kết cấu thép hay

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… mm mm mm cm2 cm4 cm4 cm3 cm cm 340 150 8 8 49. 92 88 82. 20 451.38 522 .48 13.34 3.01 2 2 2 1 020 13.34xxxliλ== 76.47 2 2 2 2803.01yyyliλ== 93.11 22 fxxEλλ= 2. 47 +Độ … ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD: ThS. LƯU ĐỨC HUÂN SVTH : Lê Minh Thành 806 022 18 17 xcnxMNfAWγ+≤ 2 53.96 1 022 8 20 .66kN/cm49. 92 522 .48+=&lt ;22 kN/cm 2 1.4/ Kiểm … 120 loại thép 2L70x5 F (cm2) 13. 72 (cm2) rx (cm) 2. 16 (cm) ry (cm) 3.16 (cm) λx=lox/rx 82. 82 λy=loy/ry 113 .23 λmax= 113 .23 ϕ= 0.55 σ=N/ϕF 19.67 kN/cm 2 ĐỒ ÁN KẾT…
45 1,149 8

Đồ án kết cấu thép số II trường đh kiến trúc

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… hà nội đồ án kết cấu thép số II 76 R1= 2 2 2/ P)N.k( = 22 )2/ 81,9( )2, 2.7,0(5,14 T Đ-ờng hàn mép thanh cánh chịu lực R 2 R1= 2 2 2/ P)N).k1(( = 22 )2/ 81,9( )2, 2.3,0(5 … s-ờn B với s-ờn A 6 )2, 1 .22 0. (2, 1.7,0 .2 6l.h 2 W 2 2hhhh=86,7 cm3 Ah =2. h.hh.lh =2. 0,7.1 ,2. (20 -2. 1 ,2) =29 ,6 cm 2 22 2 2htd6 ,29 23 4447,8695 720 ANWM= … 1006 20 .5,16h.bW 22 cm3 Diện tích mặt cắt A=b.h=1,5 .20 =30 cm 2 23 0063 ,28 91001 ,28 963WM Kg/cm 2 45 ,25 7305,7 723 AN Kg/cm 2 < 1350 Kg/cm 2 4,38745 ,25 763 ,28 9 22 22 td…
62 1,364 1

đồ án kết cấu thép

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… : F = 2bcδc+δbhb =2* 30*1.4 + 1 .2* 47 .2= 140.64cm 2 J2x= 22 3360130)3 .24 *4.1*30 12 4.1*30 (2 12 2.47 *2. 1cm=++ J2y= 2 337.6306 12 2.1 *2. 47 12 30*4.1 2 cm=+ r2x=cmFJx 21 64.14060130 2 == … NGÀCtMN1,3,5645.7 28 7.41 ,2 – 52. 39360 .2 -1 ,2 – 52. 39360 .2 1,3,5,7-704.4 28 7.41 ,2, 8-69.613 52. 92 -1 ,2, 8-69.613 52. 92 CdMN–1,3,5 -28 5 .2 1 122 .2 -1,3,5 -28 5 .2 1 122 .2 -1 ,2, 3,5,8 -26 4.54 123 4.5-1 ,2, 3,5,8 -26 4.54 123 4.5AMN1,4,5150.44741.4-1,3,5 29 1.761161 .2 -1 ,2, 4,5,8550. 72 905 .2 1,3,5,7193.0810 82 1 ,2, 3,5,81 ,2, 3,5,7184. 02 127 5Qmax1,3,5 … 0.69565 02 0.844183 1. 028 4 0.1 728 6 2. 359 2. 523 74 -40. 42 20 -36.96 -3.46 0.8441 826 0.69565 0.1 729 1. 028 43 2. 524 2. 3585 -40. 42 21 -36.96 -3.46 0.69565 02 0.844183 1. 028 4 0.1 728 6 2. 359 2. 523 74 -40. 42 4.4.CHỌN…
55 777 0

thuyết minh đồ án kết cấu thép 1

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… >.488,94,56933,5075.933,5075) 32/ 27. (2, 17198 .21 .22 . 12 1.157,34,56 20 9,5 62 .20 9.5 62) 13635 ,2. (2, 17198 .2) 5,0635 ,2. (22 . 122 .1. 12 1nh2 2 2 423 2 nh2 2 2 422 3 2 cmAJrcmJcmAJrcmJxxyxxx====++=====+++= .25 0, 423 65, 72. 2, 404,564,56. 2 1cmCAAynh=+==.789,356,96 627 , 123 731. 627 , 123 731115,30.4,5 625 0, 42. 2,4 020 9,5 622 60. 422 2====+++=+=AJrcmyAJJxxinhixix.874,107365, 728 0 22 22 cmCaS … ====.cm81,1535 27 7,553BAL.cm60 ,26 351,931BALyc1bdyc1bdyc2bdyc2bd======.cm/daN10 82, 1.90Rcm/daN28,9630.35184,100563AN.cm/daN10 82, 1.90Rcm/daN47,84 20 .35936,59753AN 2 ncb 2 2nh2nh 2 ncb 2 1nh1nh==<=====<=== .26 2 ,22 7 528 ,96.14. 120 57,0 120 57,0 21 9 ,2 140 62, 170 62, 1714 2 2 2 2 2 daNcmMabcmbcma=======.799,147747,84.14.08 926 ,008 926 ,0714,014101014 2 2 2 2 2 daNcmMabcmbcma=======.6 ,2 1 .21 506 .26 2 ,22 75..6.03 ,2 1 .21 506.799,1477..6 2 1cmRMcmRMbdbd======Ns=k.N /2= 0,7.4043,6.1 /2= 1415 ,26 … :25 0x10mm. 21 RcmdaNWM./ 72, 14774167,104 123 ,184867 2 <===)/( 126 0)()/ (27 6,115546 25 1 ,22 324 333,176 123 ,184867).(46)1 .22 5.(1 .2 2).(333,176 )2. 125 .(1.61 .2 61 .2 .,min 22 2 2 322 22 cmdaNRcmdaNcmlAcmlWRRAQWMhgtdhhhhhhghhgtthhtd==+=======+=.53,0 126 0 .2 92, 1347). (2 min 2 2cmRqhgsngangsuon===.4,0 126 0 .2 94,1010). (2 min 2 2cmRqhgddngangdam===Kiểm…
44 2,019 1

câu hỏi bảo vệ đồ án kết cấu thép

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… Chức năng và cấu tạo của thép chịu lực, thép cấu tạo trong bản. – Phân biệt nhịp tính toán của dầm khi tính nội lực theo sơ đồ khớp dẻo, theo sơ đồ đàn hồi.- Chức năng của:+ Cốt thép treo chịu … hơn ? 20 . Phân biệt nút khung nhà thấp tầng với nhà cao tầng ? ở nhà cao tầng , cốt thép ở nút đặt nhiều hơn và có neo cốt thép . 21 . Sơ đồ tính toán của 1 dầm trong hệ dầm trực giao ? 22 . Sự … chồng cốt thép. + Cốt đai bố trí dày trong đoạn nối cốt thép cột.+ Đoạn kéo dài cốt thép dọc chiụ kéo W.- Cách tính toán cốt thép cho lõi thang máy.- Tính cốt thép với nội lực theo sơ đồ khớp…
15 5,898 0

thuyết minh đồ án kết cấu thép

Danh mục: Giao thông – Vận tải

… A=wtwh+2tf bf =1 ,2. 26 +2.

Xem thêm: (Pdf) Đồ Án Thanh Truyền Tay Biên Piston「256_36092」, Tailieuxanh

2 .25 =131 ,2( cm 2 )xxyy 12 250 20 26 020 Hình 45. Tiết diện xà 4m giữa + Mômen quán tính của tiết diện đối với trục x: Ix=( )330,5 2 12 12 w wb t hbh … Sf =btf 2 fh t− =25 .2. 50 2 2−= 120 0(cm3). Vậy 2 2 2 21 13 6,07 3.0,8= + = +tdσ σ τ=6 ,2( kN/cm 2 ) < 1,15 .21 .1 =24 ,15(kN/cm 2 ) – Kiểm tra ổn định cục bộ của bản cánh và bản bụng: … Wx= .2 xIh=67367 .2 50 =26 95(cm3) + Mômen quán tính của tiết diện đối với trục y: Iy=333 346.1 ,2 2 .25 2 2 12 12 12 12 + = +fw wt bh t= 521 5(cm4) + Bán kính quán tính của…
60 1,255 0

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: câu hỏi đồ án kết cấu thép 2 các câu hỏi đồ án kết cấu thép 2 đồ án kết cấu thép 2 nhịp 30m đồ án kết cấu thép 2 nhịp 21m đồ án kết cấu thép 2 nhịp 18m đồ án kết cấu thép 2 nhịp 36m đồ án kết cấu thép 2 nhịp 33m
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
lingocard.vn.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu lingocard.vn là gì?