Câu Hỏi Đồ Án Chi Tiết Máy Hộp Giảm Tốc Bộ Truyền Đai, Đồ Án Chi Tiết Máy

… GIẢNG CHI TIẾT MÁY CHƯƠNG 4: BỘ TRUYỀN ðAI 42 4.5 TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ðAI (XEM SÁCH) NGUYỄN VĂN THẠNH BÀI GIẢNG CHI TIẾT MÁY CHƯƠNG 4: BỘ TRUYỀN … THẠNH BÀI GIẢNG CHI TIẾT MÁY CHƯƠNG 4: BỘ TRUYỀN ðAI 1 CHƯƠNG 4 BỘ TRUYỀN ðAI 41 KHÁI NIỆM CHUNG 4.1.1 NGUYÊN LÝ HOẠT ðỘNG Hình 4.1 Sơ ñồ truyền ñộng ñai – Bộ truyền ñai làm … ñai giữa bộ truyền thực và bộ truyền thí nghiệm. (Các giá trị trên ñược tính toán và tra ở trang 152 ñến 154, theo TL I ) NGUYỄN VĂN THẠNH BÀI GIẢNG CHI TIẾT MÁY CHƯƠNG 4: BỘ TRUYỀN ðAI…

Đang xem: đồ án chi tiết máy hộp giảm tốc bộ truyền đai

*

*

*

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY : Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng nối với một bộ truyền ngoài hộp ( Bánh răng côn trụ 2 cấp )

…  Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng FThuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 42 Mx My Mz Thuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 36 … liệu chế tạo bánh răng, ta chọn: • Cặp bánh răng côn: Thuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 45 Thuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 39 – Trên … Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 41 c). Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và biểu đồ mômen xoắn Mz Thuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn…

Xem thêm: File Word Đồ Án Thép 2 Đầy Đủ Nhất, Tài Liệu Đồ Án Thép 2

*

*

… II: Thiết kế các chi tiết truyền động 1. Thiết kế bộ truyền đai (xích) 2. Thiết kế bộ truyền bánh răng (trục vít-bánh vít) cấp nhanh 3. Thiết kế bộ truyền bánh răng (trục vít-bánh vít) cấp chậm … Trị số hiệu suất của các loại bộ truyền v các ổ <1> Hiệu suất của bộ truyền hoặc ổ Tên gọi đợc che kín để hở Bộ truyền bánh răng trụ Bộ truyền bánh răng côn Bộ truyền trục vít – tự hÃm … chi tiết truyền động 1. Thiết kế bộ truyền đai (xích) 2. Thiết kế bộ truyền bánh răng (trục vít-bánh vít) cấp nhanh 3. Thiết kế bộ truyền bánh răng (trục vít-bánh vít) cấp chậm 4. Kiểm tra điều…

Xem thêm: Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 2 File Excel Tính Đồ Án Btct 2 ~ Hau, Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 2 File Excel

… vovovovòøøøngngngng chiachiachiachia chiechiechie chi àààuuuudadadadàøøøyyyybabababáùùùnhnhnhnh răngrăngrăngrăng nhonhonhonhỏûûûtăngtăngtăngtăng vavavavàøøøchiechiechie chi àààuuuudadadadàøøøyyyybabababáùùùnhnhnhnh … THẲÚÚÚNGNGNGNG• Z1, Z2 – Số răng của bánh nhỏ và bánhlớn• u – Tỉ số truyền u = n1/n2 = Z2/Z1• n1, n2 – Vận tốc vòng của bánh nhỏ vàbánh lớn• p – Bước răng trên mặt trụ chia• α – Góc profin α = 20o• … răngrăngrăngrăng vơvơvơvớùùùiiiimamamamặëëëttttphaphaphaphẳúúúngngngng chiachiachiachia gogogogọïïïiiiilalalalàøøøgogogogóùùùcccc nghiêngnghiêngnghiêngnghiêng…