Thuyết Minh Đồ Án Bê Tông 1 Pdf, Trần Hữu Tú

… dầm phô. 1 Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1.

Đang xem: đồ án bê tông 1 pdf

Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? – Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo đặt theo cấu … làm việc chung giữa béton cốt thép ? – Lực dính là nhân tố cơ bản đảm bảo sự làm việc chung giữa Béton cốt thép . – Làm cho cốt thép beton cung biến dạng có sự truyền lực giữa hai … nên phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm…

*

*

*

Câu hỏi đáp án đồ án tông cốt thép 1 Trình bày hệ thống công trình công cộng nguyên tắc phân bố chúng trong đô thị các điểm dân cư nông thôn. 12 ) Nêu nguyên tắc … dân dụng 1) Vẽ sơ đồ chỉ rõ các bộ phận cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng.2) Nêu các dạng phạm vi ứng dụng của kết cấu chịu lực nhà dân dụng.3) Trình bày các loại móng nhà dân dụng nêu … kiện khí hậu nóng ẩm.9) Nêu các dạng phạm vi ứng dụng kết cấu bao che – mái nhà dân dụng. 10 ) Nêu các dạng phạm vi ứng dụng kết cấu nền nhà dân dụng. 11 ) Trình bày nguyên tắc cơ bản thiết…

*

1 12 9 ,17 3 16 + 2 14 9 ,11 2 18 + 3 1 49, 71 2 16 +3 14 8,04 1 16 +4 14 8 ,17 3 16 + 2 1 28,294 14 6 ,16 2 14 +3 10 6,473 16 6,032 14 +2 1 67 ,1 3 14 +3 10 6,983 14 + 21 26,88Một số phơng án cốt thép đợc ghi trong bảng dới đây: 1 218 + 3 14 216 + 3 14 2 16 + 2 12 2 16 + 2 14 2 16 + 2 12 23 16 + 2 14 3 16 + 2 12 3 16 3 14 + 2 12 3 16 3 3φ 16 +2 14 1 16 +4 14 4 14 2 16 + 2 14 2 16 … QGβ0.7335.089 -1. 854 -1. 268-8.797 1 6.9430QQP1β0.867 15 .054-2.309 -1. 133 -19 .672000QQP2β-0 .13 3-2. 31 -2. 31 -0 .13 3-2. 31 1 17 .3630QQP3β0.689 11 .963-5.4 -1.

Xem thêm: Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích Bài Giảng Điện Tử, Bài Giảng Môn Học Ngữ Văn Lớp 7

311 -22.763 1. 222 21. 218 3.855QQmax 20 .14 3 -4 .16 3 -11 .10 7 28 .16 1 3.855Qmin 2.779 -7.254 – 31. 56 24.303 05.Tính cốt thép dọcHệ số hạn…

*

… hợpM(Tm)N(T)NMeo/ 1 =(m) 01 eeeoo′+=(m)dhM(Tm)dhN(T) 1 23 II- 13 II- 17 II- 18 1, 28 -1 0,798 -1 0,6658,8458,8465 ,15 80,0 218 0 ,18 820 ,17 750,03680,2 016 0 ,17 860 ,15 50 ,15 50 ,15 558,8458,8458,84 … tiết diện coọt:TmMI053 ,11 23 .19 38,0=ì= TmM II 4 51, 012 3 ,14 02,0=ì=TmMMIIIII4 51, 0==TmMIV69, 012 3 ,16 14,0=ì= TPNNNNmIVIIIIII02,7 1 ===== TQIV 16 3, 012 3 ,11 45,0=ì=*. Xeựt lửùc 2mP … TmHRMMtIII206 ,17 ,3072 ,17 6,2.=ì+=+= TmHRaeGMttmIII 315 ,47,3072 ,1) 1.005.0.( 21, 55.).( 1 =ì++=++= TmHRaeGMtmIV 18 9,37 ,10 072 ,1) 1.005.0.( 21, 55.).( 1 =ì++=++= TGNNNNmIVIIIIII 21, 55 1 =====…
… =ChänC 1 =min(2,8;2,85)m=2,8m.C0=min(C 1 ;2h0)m=min(2,8;2.0,855) =1, 71m. 1 1394,753 14 0,9832,8bbMQ kNC= = = 1 1 1 245,4 21 140,9830,804 14 0,983bbQ QQχ− −= = =min 0 01 1 0 13 8, 51.

Xem thêm: Khóa Học Quản Trị Kinh Doanh Ngắn Hạn Đà Nẵng Được Không, Học Quản Trị Kinh Doanh Ngắn Hạn Tại Đà Nẵng

1, 71 . 0,9822 14 0,983 .1, 71 bbQ CQ hχ= = = 01 10,982 … =ChänC 1 =min(2,8;2,85)m=2,8m.C0=min(C 1 ;2h0)m=min(2,8;2.0,855) =1, 71m. 1 1394,753 14 0,9832,8bbMQ kNC= = = 1 1 1 357,732 14 0,983 1, 537 14 0,983bbQ QQχ− −= = =min 0 01 1 0 13 8, 51. 1, 71 . 0,9822 14 0,983 .1, 71 bbQ CQ hχ= = = 01 10,982 1, 537χ χ= 57 1,593 4
21 2,281 26
13 1,454 27
36 12,677 85

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án