De Kiểm Tra Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10, Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 2 – 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang 3 125 4

Đang xem: De kiểm tra phương trình đường thẳng lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương Vector trường THPT số 1 Nghĩa Hành – Quảng Ngãi – TOANMATH.com
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương Vector trường THPT số 1 Nghĩa Hành – Quảng Ngãi – TOANMATH.com 597 5

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 81 Tập 1, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 81 Tập 1 Câu 1, 2, 3

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 nâng cao chương 1 trường THPT An Phước – Ninh Thuận 4 330 0

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi In Trong Excel Và Cách Sửa, Cách Sửa Lỗi #####

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ ABC có A(2;1), B(3;5) và C(-1;2) a) Viết phương trình tham số và tổng quát của cạnh AB b) Viết phương trình đường cao AH Câu 2: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(1;1) và song song với đường thẳng (d) 2x + y – 1 = 0 Câu 3: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(-2; 0) và điểm N(0; 3) Câu 4: Cho điểm M(2;-1) và 2 đường thẳng (d), (d’) có phương trình (d): 2x − 3y = 0 (d’): 5x − 2y + 3 = 0 Tính khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng (d) và tính góc tạo bởi 2 đường thẳng (d) và (d’). ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ ABC có A(2;1), B(3;5) và C(-1;2) a) Viết phương trình tham số và tổng quát của cạnh BC b) Viết phương trình đường cao BH Câu 2: Viết phương trình đường thẳng qua điểm N(2; -1) và vuông góc với đường thẳng (d) 2 5 1 0x y− + = Câu 3: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(3; 0) và điểm N(0; -1) Câu 4: Cho điểm P(-3;-1) và 2 đường thẳng (d), (d’) có phương trình (d): x – 3y + 4 = 0 (d’): 3x – 2y + 1 = 0 Tính khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng (d) và tính góc tạo bởi 2 đường thẳng (d) và (d’). ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ ABC có A(2;1), B(3;5) và C(-1;2) a) Viết phương trình tham số và tổng quát của cạnh AC b) Viết phương trình đường cao CH Câu 2: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(0; -5) và song song với đường thẳng (d) 1 2 2 x t y t = −   = − +  Câu 3: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(4; 0) và điểm N(0; -2) Câu 4: Cho điểm M(2;-1) và 2 đường thẳng (d), (d’) có phương trình (d): 2 2 0x y− − = (d’): 1 3 4 x t y t = +   = −  Tính khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng (d) và tính góc tạo bởi 2 đường thẳng (d) và (d’). ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ MNP có M(2;3), N(4;-1), P(-3;5) a) Viết phương trình tham số và tổng quát của cạnh MN b) Viết phương trình đường cao MH Câu 2: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(-2; 3) và vuông góc với đường thẳng (d) 4 2 1 5 x t y t = +   = −  Câu 3: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(-5; 0) và điểm N(0; 1) Câu 4: Cho điểm P(-3;-1) và 2 đường thẳng (d), (d’) có phương trình (d):  = +  = − −  1 1 x t y t (d’): x – 2y + 1 = 0 Tính khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng (d’) và tính góc tạo bởi 2 đường thẳng (d) và (d’). ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ MNP có M(2;3), N(4;-1), P(-3;5) a) Viết phương trình tham số và tổng quát của cạnh MP b) Viết phương trình đường cao NH Câu 2: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(4; 7) và song song với đường thẳng (d) 5x + y – 6 = 0 Câu 3: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(2; 0) và điểm N(0; -3) Câu 4: Cho điểm M(2;-1) và 2 đường thẳng (d), (d’) có phương trình (d): x + 2y – 13 = 0 (d’): 1 3 2 x t y t = −   = +  Tính khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng (d) và tính góc tạo bởi 2 đường thẳng (d) và (d’). ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ MNP có M(2;3), N(4;-1), P(-3;5) a) Viết phương trình tham số và tổng quát của cạnh NP b) Viết phương trình đường cao PH Câu 2: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(-2; 0) và vuông góc với đường thẳng (d) x + 2y – 1 = 0 Câu 3: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(-3; 0) và điểm N(0; 7) Câu 4: Cho điểm P(-3;-1) và 2 đường thẳng (d), (d’) có phương trình (d): 2x +y – 7 = 0 (d’): 1 2 1 x t y t = −   = +  Tính khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng (d) và tính góc tạo bởi 2 đường thẳng (d) và (d’). . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ ABC có A(2 ;1) , B(3;5) và C( -1; 2) a) Viết phương trình tham số và tổng quát của cạnh AB b) Viết phương trình đường cao AH Câu. điểm P đến đường thẳng (d) và tính góc tạo bởi 2 đường thẳng (d) và (d’). ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ MNP có M(2;3), N(4; -1) , P(-3;5) a) Viết phương trình tham. −  1 1 x t y t (d’): x – 2y + 1 = 0 Tính khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng (d’) và tính góc tạo bởi 2 đường thẳng (d) và (d’). ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 CB Tên học sinh: Câu 1: Cho ∆ MNP

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình